Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jože Lopatič

Vseh ključnih besed je 277, ki se skupaj pojavijo 525 krat.
52 ključnih besed (18.77 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 300 krat (57.14 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
62x20.67%gradbeništvo
52x17.33%diplomska dela
26x8.67%VSŠ
21x7%UNI
16x5.33%dimenzioniranje
8x2.67%B-GR, lesene konstrukcije
7x2.33%statična analiza
6x2%diplomska naloga
5x1.67%vezna sredstva
4x1.33%armiranobetonska plošča
3x1%GR, računski model, VBA Excel
2x0.67%ostrešje, lepljeni nosilci, brv, armiran beton, leseni lepljeni nosilci, požarna varnost, Evrokod 5, glulam, računalniški program, veliki razponi, lesena konstrukcija, armiranobetonski nosilec, prekladna konstrukcija, projektiranje, civil engineering, graduation thesis, standardi, beton, načrti, EC 8, Nemetschek Frilo, lepljen lameliran les, potresna odpornost, projektiranje spojev, narivanje, križno lepljene lesene plošče, prednapetje, prednapeti beton, mejna stanja, nosilci, rešitve za preboj, strig zaradi prečne sile, uklon, upogibni moment, armirani beton, konstrukcijska smer, nosilni sistemi, preboj
1xlesni vijaki, kontrole napetosti, PSI, dimenzioniranje spoja, leseno ostrešje, ukrivljen nosilec, osnoupogibna odpornost, lesena streha, VSŠ-OG, PBAB, numerično modeliranje, lameliran lepljen les, paličje, prefabricirani beton, Freyssinet, prednapete plošče, kabli za prednapenjanje, kljun za narivanje, ležišča, beton visoke trdnosti, steber, stabilnost, analiza, potres, izboljšava, stroški delovne sile, OSB, krempljaste plošče, ježevke, kolenski spoj, računski primeri, leseni prefabricirani elementi, spoji, UNI-KS, plošče, T-prerezi, Sofistik, lupine, armatura, armiranobetonski objekt, nosilna konstrukcija, opaži plošč, stenski opaži, stroškovna analiza, materialni stroški, Tower 5, armiranobetonske okvirne in stenasto-skeletne konstrukcije, opažni sistem, armiranobetonski prerezi, opaž, opažna tehnologija, armiranobetonske konstrukcije, montažna konstrukcija, LSL, arm, diafragma, dinamična analiza, stenasto-skeletna armiranobetonska konstrukcija, EC2, obtežbe, strop, zidane stene, temelji, čašasti temelji, čaša, peta, EC8, AB ploskovni elementi, palični mehanizem, vozlišča, vrste in lastnosti nosilnih sistemov nosilnih konstrukcij, območja diskontinuitet, streha, vezi, projektno delo, EC-2 Annex LL, montažna betonska konstrukcija, EC-2 Annex F, razpore, armature, razpoke, primarna obloga predora, zgodnje trdnosti, podporni ukrepi, konstrukcijski sistemi mostov, nosilnost nearmiranih zidov, mikroarmirani brizgani beton, teoretični model interakcije kljuna in prekladne konstrukcije, EC, LVL, lastnosti lesa, CLT, konstrukcijski kompozitni les, gredni mostovi, zdrs, zidan objekt, les, kompozitna konstrukcija beton-les, pomiki, konstrukcija, enodružinska hiša, tehnologija gradnje mostov, prostokonzolna gradnja, zidana zgradba, montažna gradnja, stenasti nosilci, lepljeni lamelirani les, dimenzioniranje elementov, jekleni profil, oglenenje, zaščitni čas, strešne konstrukcije, izolacijski čas, leseni lepljeni nosilec, koristna obtežba, numerična simulacija odziva, osno-upogibna obremenitev, nelinearna elastičnost, obtežba vetra, obtežba snega, leseni mostovi, dvojno vezani kozolec v dve drevesi, temeljenje, zidovje, stabilnostne analize, standardi Evrokod, lamelirani nosilci, napetostno stanje, armaturni načrt, togost stene, evrokod, toplar, dimenzioniranje., strižne lesene stene, vodoravna obtežba, leseni stebri, optimizacija, osna sila, deformacije, Microsoft Office Excel, GR-OG, vitkost, teorija drugega reda, napetosti, diplomske naloge, lesen razgledni stolp, magistrska dela, dimenzioniranje elementov nosilne konstrukcije, dimenzioniranje karakterističnih spojev, dimenzioniranje temeljne plošče, SIST EN 1992-1-1, metoda nazivne togosti, mehanska vezna sredstva paličnega tipa, Excel program, AB prečni prerez, mejna nosilnost, poljubna oblika, dvojno ekscentrična osna obremenitev, Johansenove enačbe, račun odpornosti veznega sredstva, večetažne lesene konstrukcije, metoda nazivne ukrivljenosti, potresna ogroženost, slovenska podjetja, leseni priključki, račun pomikov, armiranobetonski nosilci, polni zobati spoji, lepljeni leseni spoji, zobati spoji velikega formata, zobčasti spoji, računski primer, vozlišča okvirnih konstrukcij, Eurocode, timber design, dimenzioniranje nosilnih elementov, določitev vplivov na mostno konstrukcijo, programska oprema, Evrokod, reinforced concrete design, glued timber joints, large finger joints, stebrna nosilna konstrukcija, predalčna nosilna konstrukcija, panelna nosilna konstrukcija, okvirna nosilna konstrukcija, računalništvo, masivna nosilna konstrukcija, kladna nosilna konstrukcija, sodobne tehnologije, glued laminated timber, finger joints, frame corners, examples, leseni nosilci, leseni cestni most, vplivi na konstrukcijo, prerez, deformacija, projektiranje lesene brvi, lepljeni leseni nosilci, Sofistik., vplivi na mostove, napetost, dimenzioniranje konstrukcijskih elementov, mejno stanje pomikov, kontinuirni nosilci, pomik, Sava Bohinjka, določitev obtežb za brv, projektiranje lesenih konstrukcij, vplivi na stavbe, nosilnost, stiki, uporaba, sonaravna gradnja, integralni betonski most, obli les, UN, sestavljeni leseni nosilci, zaščita lesenih konstrukcij, podajnost veznih sredstev, trdnostne karakteristike masivnega lesa, konstrukcije, potresno inženirstvo