Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Polonca Kovač

Together there are 853 keywords, that are appearing 1949 times.
218 of them (25.56 % of all) appear more than once, together appearing 1314 times (67.42 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
193x14.69%diplomske naloge
155x11.8%upravni postopek
60x4.57%magistrske naloge
36x2.74%inšpekcijski nadzor
30x2.28%Slovenija
24x1.83%gradbeno dovoljenje
19x1.45%davčni postopek, pravna sredstva, javna uprava
16x1.22%upravne enote
14x1.07%človekove pravice, prekrški, učinkovitost, zakonodaja
13x0.99%vročanje, upravni spor
12x0.91%pritožba, občine
11x0.84%policija, nadzor
10x0.76%tujci, informacije javnega značaja, varstvo osebnih podatkov, javni interes
9x0.68%upravni postopki, lokalna samouprava
8x0.61%informacijski pooblaščenec, prekrškovni postopek, Zakon o splošnem upravnem postopku
7x0.53%davčna izvršba, temeljna načela, center za socialno delo, ZUP, davki, državna uprava, davčni nadzor
6x0.46%varuh človekovih pravic, javni sektor, Hrvaška, Evropska unija, upravna enota, upravne zadeve
5x0.38%izvršba, javno pooblastilo, prekrškovni organ, davčni sistem, kršitve, pristojnosti, odločba, inšpekcijski postopek
4x0.3%javni uslužbenci, EU, upravno poslovanje, posebni upravni postopek, lastninska pravica, socialno varstvo, procesno pravo, stranski udeleženec, upravna inšpekcija, cestni promet, kakovost, FURS, centri za socialno delo, stranke, sodna praksa, projektna dokumentacija, upravno pravo, osebni podatki
3x0.23%inšpekcijski upravni postopek, varstvo pravic, zakonska zveza, medobčinski inšpektorat, odločbe, davčni zavezanec, zadovoljstvo strank, Varuh človekovih pravic, migracije, upravni akti, trajanje postopkov, razlastitev, šolstvo, inšpektorat, komuniciranje, javna korist, ombudsman, javne službe, zasebno varovanje, dokazni postopek, dostop do informacij javnega značaja, prekršek, letno poročilo, priče, carinski postopek, transparentnost, Evropsko sodišče za človekove pravice, analiza sodne prakse, finančni inšpektor, izobraževanje, dohodnina, pravice iz javnih sredstev, GDPR, e-uprava, zaposlovanje, davek
2x0.15%policijski postopki, občinska uprava, promet, sklep, upravni organi, upravni nadzor, davčna obveznost, sodišča, državne štipendije, Inšpektorat RS za šolstvo in šport, sodišče, kazniva dejanja, šport, obvezno zdravstveno zavarovanje, cestni transport, štipendiranje, državna štipendija, notranji nadzor, uradniki, Zakon o davčnem postopku, denarna socialna pomoč, otroški dodatek, davčna reforma, sodni postopki, davčna uprava, Italija, pooblastila, stranke v postopku, upravna svetovalnica, invalidsko zavarovanje, pokojninsko zavarovanje, visoko šolstvo, Irska, modernizacija, zdravstvena komisija, redna pravna sredstva, sodni postopek, pristojnost, Informacijski pooblaščenec, splošni upravni postopek, zakon o splošnem upravnem postopku, socialna varnost, eUprava, notarska overitev, upravna overitev, zdravstveno zavarovanje, administrativne ovire, delovna razmerja, hitri postopek, redarstvo, izredna pravna sredstva, digitalizacija, gradbeni zakon, diplomska naloge, Ljubljana, zakonitost, kontrola kvalitete, kvaliteta, uradne osebe, Evropski socialni sklad, carine, ukrepi, inšpektor, investitor, inšpekcija, pravice, reorganizacija, poslovna sposobnost, finančna uprava, davčni inšpekcijski nadzor, občinsko redarstvo, javna pooblastila, odmera dohodnine, enako varstvo pravic, prometna varnost, plačilni nalog, sorazmernost, stranka, primerjava, upravna zadeva, procesne dileme, gradbeni objekti, varstvo človekovih pravic, nepremičnine, dobra uprava, davčno procesno pravo, roki, davčni sistemi, načela, občinska inšpekcija, Zavod RS za zaposlovanje, komunalni prispevek, inšpekcijski ukrepi, postopki, ogled, oglaševanje, otroški vrtci, notarji, notariat, graditev objektov, kazenski postopek, pravo, izvedenci, posebni upravni postopki, CAF, e-vročanje, izvršilni postopek, brezposelnost, otroci s posebnimi potrebami, varstvo okolja, EFQM, načelo sorazmernosti, študenti, položaj strank
1xprostorsko urejanje, enotni azilni sistem, okoljevarstveno dovoljenje, organizacija policije, Švedska, postopek za mednarodno zaščito, evropsko pravo, azil, okolje, dokazi, študent, registracija, samostojni podjetniki, avtonomija univerze, habilitacijski postopki, kmetijstvo, udeleženci upravnega postopka, subvencije, gostinski lokali, ločevanje, sodno varstvo, Univerza v Ljubljani, zastopanje stranke, štipediranje, sodne odločbe, davčni organ, pridobivanje gradbenega dovoljenja, stranke v upravnem postopku, komunalni odpadki, upravnopravna razmerja, udeleženci postopka, uporabno dovoljenje, uspešnost, zavarovanje, državne meje, varstvo otrok, otroci, osnovne šole, AJPES, Agencija za javnopravne evidence in storitve, Komisija za preprečevanje korupcije, davčne utaje, repatriacija, letalski promet, množični mediji, politika, blagovni transport, stanovanjska politika, motorna vozila, komunalna infrastruktura, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, korupcija, cestno prometni prekrški, evropska sredstva, meje, Kohezijski sklad, upravno procesno pravo, zasebni vrtci, predšolska vzgoja, javni vrtci, schengenska meja, mejna kontrola, komunalne dejavnosti, objekti državnega pomena, strukturni skladi, pravna spredstva, kohezijska politika, financiranje, nesreče na smučiščih, varnost na smučiščih, zaposlitvena mobilnost, poklicne kvalifikacije, reforme, odvzem otroka, socialno delo, davek na dodano vrednost, zaščita otrok, uslužbenski sistem, pritožbe, postopek registracije, davčne obveznosti, davčni zavezanci, samostojni podjetnik posameznik, carinski postopki, carinski sistem, zunanjetrgovinska politika, davčni register, prehod, svoboda izražanja, sodstvo, smučišča, dovoljenje za bivanje, športniki, transportno pravo, teža tovornih vozil, prekrškovno pravo, Zakon o tujcih, Zakon o zdravilih, zdravila, informativni izračun, davčno-izvršilni postopek, upravna praksa, retroaktivnost, inšpekcijski postopki, vlada, delovna razmeja, pogodba o zaposlitvi, odpoved pogodbe o zaposlitvi, pravna načela, elektronsko vročanje, elektronski dokumenti, Bežigrad, pridobivanje informacij, posredovanje informacij, štipendist, pravni akti, inšpektorat za delo, kultura, Kostel, upravni posotpek, investitorji, javni zavodi, odloćba, lokalna uprava, organizacija, hitri prekrškovni postopek, lokalna samouprav, zunajzakonska skupnost, regije, pravna ureditev pokrajin, carinske listine, Slovenska vojska, informacije, usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, delo v tujini, delovna uspešnost, postoki v upravnem sporu, disciplinska odgovornost, disciplinski postopek, nomotehnična ureditev, formalna zakonitost, redni sodni postopek, istospolna partnerska skupnost, Ministrstvo za obrambo, viri in sredstva izvršbe, registracija vozil, tehnični pregledi, postopek, občinski svet, uradi, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, starševsko varstvo, starševski dopust, starševsko nadomestilo, zavodi za prestajanje kazni, priporniki, overitev podpisa, overitev prepisa, kazensko pravo, obsojenci, uveljavljanje pravic, dokazovanje, kokazovanje, matične zadeve, matični register, potrdila, zavezanci, upravičenci, zaslišanje strank, plačilo davka, predkupna pravica, upravne overitve, javna naročila, dolgovi, držana uprava, overitev, obrt, osebna svoboda, prostori za pridržanje, uradne listine, vizumi, Bosna in Hercegovina, obrtno dovoljenje, strokovno izobraževanje, organ skupne občinske uprave, Prekmurje, investicije, osebe javnega prava, onformacijski pooblaščenec, pacienti, mojstrski izpit, obdelava osebnih podatkov, zdravstvo, plačna politika, plačni sistem, varstvo, pravni posel, javno upravljanje, pravna država, kmetijsko zemljišče, Obrtni zakon, obvezno članstvo, članski prispevek, javna dajatev, izvršba članarine, upravne oblasti, pravno procesna pravilnost, prostorski akti, delitev pristojnosti, obramba, stalno prebivališče, urejanje prostora, prostor, e-javna uprava, e-poslovanje, odpravljanje administrativnih ovir, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, konzularni postopek, vrednotenje, listine o izobraževanju, transnacionalno izobraževanje, šolski sistem, Triglavski narodni park, naravovarstveni nadzornik, javni razpis, udeleženci v postopku, izbira upravičencev, pravice bolnikov, poslovanje z osebnimi podatki, ugotovitveni postopek, izbirni postopek, konzularne zadeve, konzularna služba, inšpekcijske službe, represivni ukrepi, Bolnišnica Golnik, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, delo na črno, študentske družine, mati študentka, raziskovalna dejavnost, inšpekcijski ukrep, Zdravstveni inšpektorat, dovoljenje za prebivanje, upravne vede, tožba, lastnina, posest, odločanje, zakonodajni postopek, globalizacija, Upravna enota Ljubljana, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, uredba o upravnem poslovanju, usmerjenost k uporabniku, informiranost strank, delovna inšpekcija, gradnja objektov, davčni inšpekcijski postopek, magistrsko delo, obdavčevanje, pravno varstvo strank, kršitelji, občevanje, osnovna šola, izdaja odločbe, pravnomočnost, vladna služba, minister, starševstvo, vzgoja in izobraževanje, predsednik vlade, sodni nadzor, zavarovanec, davčni inšpektor, davčni prekršek, psihoaktivne snovi, mestno redarstvo, zaposleni, avtobusni prevozi, vodenje, upravljanje, podjetje, neprofitna stanovanja, carinski organ, porok, procesne pravice, ustavna jamstva, pravni interes, dedič, pravni naslednik, informacijska varnost, varnost osebnih podatkov, legitimacija strank, obremenitve, postopek o prekršku, pravno varstvo, napoved zahteve za sodno varstvo, analiza prakse, vpogled v spis, Odločba o prekršku, spremembe zakona, uporaba določb ZUP, delo v splošno korist, pravo o prekrških, Akt o kibernetski varnosti, Splošna uredba o varstvu podatkov, samoprijava, davčna skladnost, davčni inšpekcijski nadzor (DIN), učinkovitost nadzora, izdaja gradbenega dovoljenja, izvajalec, neodvisno življenje, uporabnik, osebni asistent, davčni vrtiljak, neplačujoči gospodarski subjekt, nedovoljeno prebivanje, Policija, primerjalna analiza, kibernetska varnost, odločbe o vrnitvi, državljani tretjih držav, upravni ukrepi, prekrškovni ukrepi, kmetijska inšpekcija, preventivne naloge, obveščanje javnosti, sposobnost in primernost, nadzorne institucije, raba ZUP, hierarhija predpisov, zavarovalnica, banka, član uprave, borznoposredniška družba, družba za upravljanje, internacionalizacija, mobilnost, gradbeni postopek, gostinstvo, gostinski obrati, ustavno varstvo pravic strank, podrejena raba ZUP, Splošni in posebni upravni postopki, postopek vpisa tujih študentov, smiselna raba ZUP, Finska, upravno razmerje, mediji, javni prostor, Razvid medijev, vpis medija v Razvid, Ministrstvo za kulturo, regulacija poklica, kakovost izobraževanja, arhitektura, arhitekt, kakovosten prostor, DelajZame, plovba, množično vrednotenje nepremičnin, nepremičninski trg, analiza judikature in statistike, interes javnosti, davek na nepremičnine, razmerje med državo in občinami, celinske vode, Savska komisija, Okvirni sporazum o Savskem bazenu, osebna asistenca, osebe z invalidnostjo, kaznovanje., delovno dovoljenje, soglasje zavoda, enotno dovoljenje za prebivanje in delo (ED), ustavno načelo enakosti, finančna preiskava, običajno prebivališče, nenapovedan dohodek, davek od nenapovedanih dohodkov, informativni list, biometrično dovoljenje, kompetence, NPK, zadovoljstvo strank v postopku, stranka v postopku, vseživljenjsko učenje, poklic, Oddelek za tujce, veleposlaništvo, upravna izvršba, tuje vozniško dovoljenje, vozniško dovoljenje, načela upravnega postopka, trendi Evropske unije, ЗУП, soglasje za priključitev sončnih elektrarn, davčna utaja, trajanje, epidemija Covid-19, OECD, IOTA, elektrodistribucijska podjetja, samooskrbne sončne elektrarne, modeli javnega upravljanja, upravne reforme, neo-weberjanski model, socialne javne politike, evalvacija, drugostopenjsko odločanje, molk organa, načelo zakonitosti, načelo ekonomičnosti, slovenski predpisi, korona, navadno vročanje, poenostavitev, varovanje pravic davčnih zavezancev, neupravna javnopravna stvar, fikcija vročitve, Kitajska, kolizija pravic, testi tehtanja, družbeno kreditni sistem, subvencionirana študentska prehrana, človekove pravice in temeljne svoboščine, izjava stranke, zakonitost pri dokazovanju, študija primerov, Nemčija, listine, dokazna sredstva, Ustava, privatizacija v upravnih postopkih, dokazovanje v upravnem postopku, zasebnost, ustavna garancija, zaščita živali, hišne živali, mučenje živali, dobrobit živali, veterinarska inšpekcija, zagovornik načela enakosti, koronavirus, davčna izterjava, LGBT, afera Baričevič, nevarni psi, ceste, vloge, elektronsko poslovanje, covid-19, Varuh človekovih pravic RS, ponavljajoče se kršitve, prirejanje iger na srečo, ZIS, PFU, načelo zaslišanja stranke, biti slišan, štipendijsko razmerje, obveznost zaposlitve, intelektualna lastnina, prepovedi in omejitve, študij v tujini, štipendija Ad futura, mednarodni vpogled, primeri., mednarodna mobilnost, piratstvo in ponarejanje, znamka, mednarodna primerjava, občinska cesta, obstoječa javna cesta, novele, organ, SFRJ, sum kršitve, finančna inšpekcija, uničenje blaga, uprava, ekonomičnost, koncesijski sistem, licenčni sistem, požarna varnost, konkurenčnost, dimnikarske storitve, javno mesto, občinske ceste, varovalni pas, pas za prometno signalizacijo, odločba o vrnitvi, rok za prostovoljno vrnitev, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, varstveni dodatek, nosilec javnega pooblastila, Splošni upravni postopek, eNaročanje, eNapotnica, prepoved vstopa, učinkovito pravno sredstvo, podaljšanje roka za prostovoljno vrnitev, razvoj davčnega postopka, zakonske spremembe, pravna ureditev, javna sredstva, prostorsko planiranje, participacija, hranilnice, banke, davčni uprava, prostorski razvoj, imigranti, akreditacija, kategorizacija, politika zaposlovanja, potrošništvo, potrošniški spori, alternativno reševanje sporov, Avstrija, sodba v razumnem roku, specialna enota, organizacija oblasti, elektronsko komuniciranje, carinska služba, davčna služba, analiza ugovorov, socialna država, socialna politika, revščina, vloga, starši, judikatura, vpis otrok, vrtec, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, Ključne besede: demokratična država, odličnost, uporabniki javnih storitev, ISO, uspešnost., javne storitve, Ključne besede: občina, človekova pravica, dostop do informacij javnegaznačaja, test javnega interesa, Upravna akademija, strokovni izpiti, organi skupnih občinskih uprav, ohranjanje narave, sodelovanje, preventivno delovanje, odločanje v razumnem roku, letna poročila, nedavčna izterjava, izvršilni davčni postopek, gradbeno in uporabno dovoljenje, ustavodajni postopek, ustavnorevizijski postopek, priseljenci, državljanstvo, integracijska politika, integracijski programi, integracija, podzakonski pravni akti, redni zakonodajni postopek, skrajšani zakonodajni postopek, nujni zakonodajni postopek, globa, evidence, sistem plač v javnem sektorju, analiza letnih poročil, zaposlovanje tujih državljanov, enotno dovoljenje za prebivanje in delo, sistem javnih uslužbencev, inšpekcija za sistem javnih uslužbencev, izjaviti se, analiza poročil in sodne prakse, Slovenija in Kanada, delodajalci, invalidi, prekrškovne sankcije, dokazilo, prijava, ZUTD, videonadzor, avto kamere, status invalida, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vojni invalid., tujci in državljanstvo, skrbništvo, Sodni svet, socialni spor, načelo materialne resnice, upravni predpisi, temeljna clovekova pravica, dostop do informacij javnega znacaja, korist otroka, roditeljska pravica, ukrepi za zaščito otrok, ustavno sodišče, ustavnosodna presoja, družino, socialno delo in enake možnosti, razvoj javne uprave, usposabljanje inšpektorjev, Ministrstvo za delo, konkreten upravni akt, preobremenjenost, Francija, redno pravno sredstvo, otrok, primeri, Zakon o prijavi prebivališča, register prebivalstva, prebivališče, upravni postopek ugotavljanje prebivališča, prometno dovoljenje, registracija vozila, skrbnik, zagovorništvo, odvzem poslovne sposobnosti, zakonsko prebivališče, razlastitveni upravičenec, letna poročila FURS, sodna statistika, kršitve pravic, Finančna uprava RS, civilna izvršba, odškodnina, razlastitveni postopek, nepremičnina, upravna razmerja