Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Matjaž Dolšek

Together there are 389 keywords, that are appearing 890 times.
99 of them (25.45 % of all) appear more than once, together appearing 600 times (67.42 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
80x13.33%gradbeništvo
45x7.5%UNI
44x7.33%diplomska dela
19x3.17%potresno inženirstvo
16x2.67%potresnoodporno projektiranje
14x2.33%potisna analiza, diplomska naloga
13x2.17%Evrokod 8, potresno tveganje
12x2%armiranobetonski okvir, potresna analiza, potresna odpornost
10x1.67%Evrokod, B-GR, zidana stavba
9x1.5%GR, zidane stavbe
8x1.33%SAP2000, potresna nevarnost
7x1.17%N2 metoda
6x1%magistrska dela, modalna analiza, metoda s horizontalnimi silami, disertacije, ocena potresne odpornosti, potresna obtežba
5x0.83%nelinearna statična analiza, graduation thesis, gradbene konstrukcije, načrtovanje nosilnosti, diplomske naloge
4x0.67%potres, civil engineering, strižna nosilnost, ETABS, opečna polnila, nearmirano zidovje, VSŠ, promet, UN
3x0.5%faktor obnašanja, zidana konstrukcija, armiran beton, JUBHome BASE, nelinearna statična (potisna) analiza, Potresno inženirstvo, nelinearna analiza, metoda N2, OG-MK, SAP 2000, EC8, zanesljivost konstrukcij, upogibna nosilnost, inkrementalna dinamična analiza, pospešek tal, metoda načrtovanja nosilnosti, grajeno okolje, program 3Muri, armiranobetonska stavba, zidana polnila
2x0.33%nekonstrukcijski elementi, dimenzioniranje, projektiranje, EAVEK, Hala Tivoli, dinamična analiza, armiranobetonska konstrukcija, linijski model, analiza negotovosti, verjetnost porušitve, primerjava rezultatov, analiza izgub, standard Evrokod 8, armiranobetonska montažna hala, Evrokod 8-3, nelinearna dinamična analiza, JUBHome WALL, ekonomska izguba, VSŠ-OG, nelinearna statična (pushover) analiza, spletna aplikacija, Matlab, stresni test, analiza potresne ranljivosti, odločitveni model, lateral force method, strižna in upogibna nosilnost, strižna porušitev, linearna analiza, modelne negotovosti, mejno stanje, potisna krivulja, standardi EVROKOD 8, seismic performance assessment, masonry building, metoda z vodoravnimi silami, SIST EN 1998-1, stenasta konstrukcija, avtomatsko dimenzioniranje
1xstaranje materiala, metodaN2, SSPA, API, armiranobetonske okvirne konstrukcije z opečnimi polnili, seismic resistance, nepovezano zidovje, korozija, fizikalne negotovosti, parametri potresnega odziva, kapaciteta konstrukcije, pričakovana letna izguba, ambientne in vsiljene vibracije, armiranobetonske okvirne konstrukcije, občutljivostna analiza, JUS standardi odpornosti, porušni mehanizmi, seismic analysis, matoda z vodoravnimi silami, vpliv polnil, verjetnost prekoračitve mejnega stanje, parametrične študije, Evrokodi 8, Eurocode 8, potresno projektiranje, jeklene okvirne konstrukcije, VS, konstrukcijska smer, Rayleigheva metoda, standard Evrokod, daljnovodni stebri, porušitve, SIST EN 50341-1, racunalniški program SAP 2000, nonlinear static analysis, shear and flexural resistance, automated design procedures, SAP2000 computer software., ocena potresne odpornosti objekta, earthquake, JUS standards, steel frame structures, slv, unreinforced masonry, Eurocode standard, seismic design, KS, projektni spekter, potresni vpliv, Tower, konzolna stena, dimenzioniranje konstrukcij, etažni spekter, potresna izolacija, Konstrukcijska smer, duktilna stena, linijski in ploskovni model, analiza konstrukcij, projektiranje betonskih stavb po Evrokodu 8, duktilnost sten, minimalna armatura po EC8, projektiranje potresnoodpornih konstrukcij, ukrepi za utrditev konstrukcije, podajnost stropov, modeliranje sten z linijskimi ali ploskovnimi elementi, sodelujoče širine plošč, torzijsko podajen sistem, ariranobetonska gred, civilengineering, prostorski model, modelna analiza, protipotresno projektiranje, racunalniško projektiranje, EN 1998, okvirna konstrukcija, Bridge Modeler, modeliranje mostov, vrednost investicije, Excel-Visual Basic, računalniški program, capacity design, earthquake resistance design, reinforced concrete beams, modelna analiza s spektri odziva, psevdotridemenzionalni model, računalniško podprto projektiranje, seznam armature, armaturni načrt, direktna integracija, eksperiment, diagonalne razpoke, zdrs, zidana hiša, projektiranje konstrukcij, horizontalne sile, modeliranje polnil, modelne preiskave, ocena potresnega tveganja, pospeški, potresnovarno projektiranje, SIST EN 1998-1:2005, strižna porušitev z zdrsom, upogibna porušitev, ocena potresne odpornosti konstrukcije, strižna porušitev z nastankom diagonalnih razpok, nihajni čas, Rayleighova metoda, empirične enačbe, poenostavljeni postopki, etažni mehanizem, histereza pravila, objektno podprto modeliranje, IFC, BIM, informacijski model zgradbe, armirano-betonska konstrukcija, šolska potresna miza, simulacija, potresi, konstrukcije, medopravilnost, stavba, nepovezane stene, sistemi, porobeton, ploskovni modeli, linijski modeli, jeklen, tveganje, ocena, armiranobetonske okvirne stavbe, sodelujoča širina pasnic, OpenSees, časovno-opredeljen model posledic potresov, potresne nevarnost, montažna armiranobetonska stavba, spekter odziva, les, steklo, moznični stik., potresna ranljivost, Univerza v Ljubljani, poenostavljeni nelinearni model, ciljne krivulje ranljivosti., modeli populacije, model IFB, podatki o stavbi, stavbni fond, seizmični stresni test, nivo zanesljivosti, montažne hiše, deformacijska kapaciteta, razširjena N2 metoda, povezane stene, Evrokod standardi, porušni mehanizem, krivulja potresne ranljivosti, globalna duktulnost, potresno-odporno projektiranje, krivulja potresne nevarnosti, toplotni ovoj, AB stena, SIST EN 1998, mejno stanje blizu porušitve, nosilnost, energijska učinkovitost, PURES-2-2010, sprememba zasnove nosilne konstrukcije stavbe, parametri energijske učinkovitosti stavbe, ANsNES, simulacije Monte Carlo, načrtovanje na ciljno tveganje, GR-OG, osnovni nihajni čas, potresne sile, Metoda N2, potresna zmogljivost stavbe, dinamika, verjetnostna analiza, spekter pospeškov, numerično modeliranje, armiranobetonske stene, stavba SPEAR, armiranobetonska okvirna stavba, 3Muri, preliminarna analiza, metoda na podlagi pomikov, potresna utrditev, obstoječe stavbe, Evrokod 1998-3, enačba gibanja, dinamična obtežba, model s končnimi elementi, poenostavljen model, potresna miza, smrtno tveganje, domino učinki številnih nevarnosti, dopustno tveganje, industrijsko-urbana območja, industrijski obrati, plavajoča streha, naravno-tehnološki dogodki, programiranje, analitična rešitev, numerične metode, Python, Evrokod 2, analiza tveganja, petrokemična tovarna, jekleni rezervoarji, torzijska podajnost stavbe, ovojnica upogibnih momentov, mehanske karakteristike, potresna sila, ciklične preiskave, materiali, strižna trdnost, stanja poškodovanosti, opečne stene, analiza baze cikličnih testov, koeficient lepenja, preiskave na zdrs, intenziteta potresa, HTCondor, IDA, spodnja meja intenzitete potresa, zgornja meja intenzitete potresa, toplotna izolacija, togost razpokanih prerezov, okvirna AB stavba, primeri sanacij, ocena stroškov, lesene hiše, Plaxis, analiza časovnega odziva, jekleni kotniki, togost stikov, striţna nosilnost na zdrs, nosilnost z nastankom diagonalnih razpok, zidan objekt, EC8- 5, analiza konstrukcije, poenostavljene nelinearne analize, N2 metod, primerjava stroškov sanacije različnih materialov, ocena obnašanja, dipl., interakcija zemljina - konstrukcija, geotehnika, mehanske lastnosti zidovja, MySQL, PHP, mejno stanje nosilnosti, projektiranje konstrukcij, lesena konstrukcija, mejno stanje uporabnosti, konstrukcijske zahteve, faktor obnašanja q, verjetnostna analiza potresnih zahtev, projektni pospešek tal, ploskovni model, modeli nosilnosti zidovja, sistem ocenjevanja, obremenitveni test, montažne AB-hale, negotovost tveganja, ranljivostna analiza, potresna odpornost konstrukcije, metoda s q-faktorjem, frekvenca porušitve, projektna prečna sila, standardi Evrokod, etažne prečne sile, potresnoodporno projektiranje armiranobetonskih konstrukcij, konstrukcijski model stavbe, nihajni časi, sekundarni potresni elementi, Evrokod 6, Tower 7, q-faktor metoda, krivulje ranljivosti, nelinearna potisna (statična) analiza, velika, temeljna plošča, minimalna armatura, šibko armirana stena, JUBHome, poškodbe, dodatna nosilnost, betonska polnila