Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Matjaž Dolšek

Together there are 380 keywords, that are appearing 867 times.
96 of them (25.26 % of all) appear more than once, together appearing 583 times (67.24 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
78x13.38%gradbeništvo
45x7.72%UNI
44x7.55%diplomska dela
19x3.26%potresno inženirstvo
16x2.74%potresnoodporno projektiranje
14x2.4%diplomska naloga
13x2.23%potisna analiza, potresno tveganje, Evrokod 8
12x2.06%potresna analiza, armiranobetonski okvir
11x1.89%potresna odpornost
10x1.72%B-GR, zidana stavba, Evrokod
9x1.54%zidane stavbe
8x1.37%potresna nevarnost
7x1.2%SAP2000, GR, N2 metoda
6x1.03%ocena potresne odpornosti, modalna analiza, potresna obtežba, metoda s horizontalnimi silami, disertacije
5x0.86%diplomske naloge, gradbene konstrukcije, načrtovanje nosilnosti, graduation thesis
4x0.69%ETABS, strižna nosilnost, civil engineering, magistrska dela, nelinearna statična analiza, VSŠ, UN, potres, promet, opečna polnila, nearmirano zidovje
3x0.51%metoda načrtovanja nosilnosti, SAP 2000, nelinearna analiza, nelinearna statična (potisna) analiza, inkrementalna dinamična analiza, upogibna nosilnost, JUBHome BASE, grajeno okolje, zanesljivost konstrukcij, faktor obnašanja, armiran beton, zidana polnila, Potresno inženirstvo, EC8, armiranobetonska stavba, pospešek tal, program 3Muri, zidana konstrukcija, OG-MK
2x0.34%strižna porušitev, analiza negotovosti, verjetnost porušitve, nelinearna dinamična analiza, strižna in upogibna nosilnost, spletna aplikacija, dinamična analiza, projektiranje, primerjava rezultatov, metoda z vodoravnimi silami, analiza izgub, dimenzioniranje, Evrokod 8-3, VSŠ-OG, linijski model, armiranobetonska konstrukcija, armiranobetonska montažna hala, standardi EVROKOD 8, nekonstrukcijski elementi, potisna krivulja, ekonomska izguba, JUBHome WALL, standard Evrokod 8, odločitveni model, metoda N2, seismic performance assessment, SIST EN 1998-1, lateral force method, avtomatsko dimenzioniranje, stenasta konstrukcija, nelinearna statična (pushover) analiza, Matlab, analiza potresne ranljivosti, stresni test, masonry building, Hala Tivoli, EAVEK
1xseismic resistance, staranje materiala, armiranobetonske okvirne stavbe, modelne negotovosti, ocena potresne odpornosti konstrukcije, earthquake, VS, shear and flexural resistance, vpliv polnil, verjetnost prekoračitve mejnega stanje, Rayleigheva metoda, armiranobetonske okvirne konstrukcije, porušni mehanizmi, JUS standardi odpornosti, kapaciteta konstrukcije, armiranobetonske okvirne konstrukcije z opečnimi polnili, korozija, seismic analysis, Eurocode 8, SSPA, jeklene okvirne konstrukcije, potresno projektiranje, konstrukcijska smer, slv, Eurocode standard, standard Evrokod, racunalniški program SAP 2000, ocena potresne odpornosti objekta, daljnovodni stebri, matoda z vodoravnimi silami, porušitve, SIST EN 50341-1, nonlinear static analysis, unreinforced masonry, API, metodaN2, parametri potresnega odziva, KS, parametrične študije, Evrokodi 8, nepovezano zidovje, steel frame structures, seismic design, JUS standards, automated design procedures, SAP2000 computer software., fizikalne negotovosti, ocena potresnega tveganja, etažni spekter, potresni vpliv, Tower, konzolna stena, potresna izolacija, linijski in ploskovni model, ariranobetonska gred, Konstrukcijska smer, duktilna stena, dimenzioniranje konstrukcij, analiza konstrukcij, ukrepi za utrditev konstrukcije, duktilnost sten, minimalna armatura po EC8, podajnost stropov, torzijsko podajen sistem, projektiranje betonskih stavb po Evrokodu 8, modeliranje sten z linijskimi ali ploskovnimi elementi, sodelujoče širine plošč, civilengineering, reinforced concrete beams, prostorski model, modelna analiza, protipotresno projektiranje, EN 1998, okvirna konstrukcija, Bridge Modeler, modeliranje mostov, vrednost investicije, racunalniško projektiranje, Excel-Visual Basic, modelna analiza s spektri odziva, capacity design, earthquake resistance design, psevdotridemenzionalni model, armaturni načrt, računalniški program, računalniško podprto projektiranje, seznam armature, projektiranje potresnoodpornih konstrukcij, direktna integracija, horizontalne sile, diagonalne razpoke, zdrs, zidana hiša, projektni spekter, pospeški, histereza pravila, etažni mehanizem, modelne preiskave, mejno stanje, projektiranje konstrukcij, nihajni čas, strižna porušitev z nastankom diagonalnih razpok, strižna porušitev z zdrsom, poenostavljeni postopki, empirične enačbe, potresnovarno projektiranje, SIST EN 1998-1:2005, Rayleighova metoda, porobeton, sistemi, armirano-betonska konstrukcija, objektno podprto modeliranje, IFC, šolska potresna miza, konstrukcije, eksperiment, simulacija, potresi, BIM, informacijski model zgradbe, linijski modeli, ploskovni modeli, nepovezane stene, ocena, tveganje, medopravilnost, stavba, jeklen, upogibna porušitev, potresna sila, nosilnost, deformacijska kapaciteta, montažne hiše, mejno stanje blizu porušitve, SIST EN 1998, ANsNES, PURES-2-2010, energijska učinkovitost, les, steklo, potresne nevarnost, potresna ranljivost, Univerza v Ljubljani, časovno-opredeljen model posledic potresov, OpenSees, moznični stik., spekter odziva, montažna armiranobetonska stavba, parametri energijske učinkovitosti stavbe, sprememba zasnove nosilne konstrukcije stavbe, torzijska podajnost stavbe, globalna duktulnost, potresno-odporno projektiranje, ovojnica upogibnih momentov, montažne AB-hale, negotovost tveganja, sistem ocenjevanja, obremenitveni test, linearna analiza, krivulja potresne nevarnosti, Evrokod standardi, toplotni ovoj, AB stena, povezane stene, razširjena N2 metoda, krivulja potresne ranljivosti, porušni mehanizem, stavbni fond, seizmični stresni test, analitična rešitev, numerične metode, dinamična obtežba, programiranje, Python, petrokemična tovarna, jekleni rezervoarji, Evrokod 2, enačba gibanja, dinamika, osnovni nihajni čas, potresne sile, numerično modeliranje, GR-OG, Metoda N2, verjetnostna analiza, spekter pospeškov, potresna zmogljivost stavbe, analiza tveganja, naravno-tehnološki dogodki, modeli populacije, simulacije Monte Carlo, načrtovanje na ciljno tveganje, ciljne krivulje ranljivosti., poenostavljeni nelinearni model, nivo zanesljivosti, podatki o stavbi, model IFB, dopustno tveganje, industrijsko-urbana območja, poenostavljen model, potresna miza, plavajoča streha, model s končnimi elementi, smrtno tveganje, industrijski obrati, domino učinki številnih nevarnosti, ranljivostna analiza, frekvenca porušitve, stanja poškodovanosti, opečne stene, analiza baze cikličnih testov, primeri sanacij, ocena stroškov, poenostavljene nelinearne analize, N2 metod, primerjava stroškov sanacije različnih materialov, strižna trdnost, materiali, sodelujoča širina pasnic, togost razpokanih prerezov, okvirna AB stavba, toplotna izolacija, preiskave na zdrs, mehanske karakteristike, ciklične preiskave, koeficient lepenja, ocena obnašanja, dipl., nosilnost z nastankom diagonalnih razpok, zidan objekt, togost stikov, striţna nosilnost na zdrs, betonska polnila, ambientne in vsiljene vibracije, občutljivostna analiza, modeliranje polnil, jekleni kotniki, lesene hiše, interakcija zemljina - konstrukcija, geotehnika, mehanske lastnosti zidovja, analiza konstrukcije, EC8- 5, Plaxis, analiza časovnega odziva, zgornja meja intenzitete potresa, spodnja meja intenzitete potresa, faktor obnašanja q, verjetnostna analiza potresnih zahtev, projektni pospešek tal, projektna prečna sila, standardi Evrokod, velika, temeljna plošča, minimalna armatura, konstrukcijske zahteve, mejno stanje uporabnosti, modeli nosilnosti zidovja, potresna odpornost konstrukcije, metoda s q-faktorjem, ploskovni model, lesena konstrukcija, mejno stanje nosilnosti, projektiranje konstrukcij, šibko armirana stena, JUBHome, Evrokod 6, Tower 7, q-faktor metoda, PHP, MySQL, intenziteta potresa, HTCondor, IDA, sekundarni potresni elementi, nihajni časi, nelinearna potisna (statična) analiza, poškodbe, dodatna nosilnost, krivulje ranljivosti, konstrukcijski model stavbe, etažne prečne sile, potresnoodporno projektiranje armiranobetonskih konstrukcij, pričakovana letna izguba