Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mihael Brenčič

Together there are 165 keywords, that are appearing 205 times.
24 of them (14.55 % of all) appear more than once, together appearing 64 times (31.22 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
10x15.63%hidrogeologija
4x6.25%podzemna voda, podzemne vode, Pomurje
3x4.69%geologija, medzrnski vodonosnik
2x3.13%zaloge, vodonosnik, Ljubljansko barje, Slovenija, poplave, vodomerna postaja Haasberg, Planinsko polje, Iški vršaj, vodonosniki, črpalni poizkus, onesnaženje, odlagališče odpadkov, vodna bilanca, dinamika podzemne vode, termalna voda, tok podzemne vode, vodostaji, Dravsko polje
1xizotopska razdelitev hidrograma, srednja napajalna višina, Železarna Ravne, kraški vodonosnik, grajeno okolje, stabilni izotopi, geokemija, reka Meža, zadrževalni čas, prepustnost, Dravsko-Ptujsko polje, Nihanje gladine podzemne vode, minimalne gladine podzemne vode, SGI, suša podzemne vode, uranium mine Žirovski vrh, spatio-temporal analysis, hydrogeology. Slovenia, maksimalne gladine podzemne vode, trendi nihanja gladin podzemne vode, meritve pretokov, snežnica, nalivalni poizkus, barjanska okna, izvir, hidrološke postaje podzemne vode, Mengeško-Domžalsko polje, monitoring podzemne vode, Maribor, visoki kras, Savica, Kidričevo, snežna odeja, komonente vodne bilance, izviri, reka Savinja, karbonatno zaledje, mofeta, mineralna voda, sprememba gladine podzemne vode, analiza hidroloških postaj, hidrološke postaje, kataster mofet, batimetrični 3D-model, Slovenske gorice, izvor CO2, območje Polzele, kemijsko stanje, mill-tailing Boršt, Pokljuški greben, speleogeneza alpskih jam, vodnjaki, padavine, predkvartarna podlaga, Betnava, črpališče pitne vode, fizikalno-kemični parametri vode in zraka, reka Unica, Radovna, bazni tok, vrhnje slabše prepustne plasti, kvartar, nizek vodostaj, kraški vodonosniki, pretok, reka Radovna, dreniranje, črpalni preizkusi po korakih, črpalni preizkusi po korakih s prekinitvami, obdelave črpalnih preizkusov, geotermalne vrtine, koeficient prepustnosti., debelina nezasičene plasti, konceptualni model, hidravlični parametri vodonosnika, učinkovitost vrtine, poplave podzemne vode, QGIS, nalivalni poizkusi, nezasičeno območje, HISTALP, SPI, povratne dobe, ekstremna suša, evaporacija, prostorske značilnosti, geotermalna energija, izdatnost, časovne serije, Šmarna gora, zakonodaja, vodni vir, zaščita pitne vode, vodovarstveno območje, gravitacijsko induciran tok, termalni izvir, onesnaževanje podzemne vode, odnos med podzemno in površinsko vodo., gramoznice, količinsko stanje podzemne vode, kemijsko stanje podzemne vode, prisilna konvekcija, globoko kroženje, dimenzioniranje vodnjaka, Trata pri Škofji Loki, numerični model, izvir Težka voda, podzemni tok vode, kvantifikacija krasa, kraški izvir, numerično modeliranje, obnavljanje toplote, infiltracija, drenažne vrtine, drenažni rov, Boršt, Rudnik Žirovski vrh, groundwater-level, hidrometalurška jalovina, plaz, pitna voda, vpliv padavin, geosonda, plitva geotermalna energija, hidrogeološko kartiranje, hidrodinamika, klasifikacija izvirov, Smoligojnika, Želimeljščice, Vršaj Iške, porečja Draščice, barjanska okna., Drava, dimenzioniranje podzemnega jezu, hidrogeologija Slovenije, statistične analize, gradnja podzemnega jezu, jez podzemne vode, numerični hidrogeološki model, metoda končnih razlik, geostatistics