Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Alma Zavodnik Lamovšek

Together there are 473 keywords, that are appearing 916 times.
88 of them (18.6 % of all) appear more than once, together appearing 531 times (57.97 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
81x15.25%geodezija
49x9.23%diplomska dela
40x7.53%UNI
32x6.03%VSŠ
27x5.08%diplomska naloga
15x2.82%GIG
14x2.64%prostorsko načrtovanje
12x2.26%podeželje, magistrska dela
11x2.07%gradbeništvo
10x1.88%prostorsko planiranje
9x1.69%občinski prostorski načrt, namenska raba prostora
8x1.51%turizem
7x1.32%TUN
6x1.13%razvoj podeželja, zakonodaja
5x0.94%graduation thesis, franciscejski kataster, prostorski razvoj, ureditev naselja, geodesy
4x0.75%prostorski akti, kakovost bivanja, osnovna in podrobna namenska raba prostora, javni potniški promet, GIS, Slovenija, občinski prostorski akti
3x0.56%urejanje naselja, dejanska raba, zemljiški kataster, poselitev, razpršeni hotel, prenova, majhna mesta, prostorski akt, urejanje prostora, dejanska raba prostora, urbano naselje, javnost
2x0.38%predlog ureditve naselja, primerjalna analiza, tipi degradiranih območij, analiza degradiranih območij, zemljišče, metodologija, vrednotenje prostorskih vplivov, participacija, prostorska kohezija, metode vrednotenja, arhitektura, Vinska Gora, razpršena gradnja, prostorsko planiranje in urejanje, Občina Kobarid, mesta, kmetijska zemljišča, Franziscean cadastre, land use, kazalniki, krajina, stanovanjska soseska, osnovna namenska raba, Kras, dolgoročni plan občine, študentska dela, krajevna skupnost Bizeljsko, urbanistični kazalniki, raba prostora, kolesarske povezave, Ljubljana, sodelovanje javnosti, odprti javni prostor, občina Tržič, urbanizem, pokrovnost, analiza rabe površin, zakon, trajnostna mobilnost, participacija javnosti, rekreacija, Degradirano območje, analiza dostopnosti, rob naselja, prostorska analiza, širjenje poselitve, namenska raba
1xrevitalizacija urbanih območij, urbana prenova, prometna infrastruktura, umeščanje infrastrukturnih objektov, prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine, anketa prebivalcev, Občina Prebold, občinski lokacijski načrt, trajnostni razvoj, magistrsko delo, proposal for the arrangement of a settelment, pristopi in načini urejanja podeželskega prostora, razpršena poselitev, methodology of place arranging, Šentrupert, dispersed-settelments, historična mestna jedra, kulturna dediščina, dispersed colonization, legislation, raba tal, Občina Idrija, vzletišče, osnovna namenska raba prostora, urejanje prostora in prostorsko načrtovanje, Občina Postojna, občina Pivka, Občina Sodražica, občina Žirovnica, letališče, podrobna namenska raba prostora, urbanistično planiranje, letalski predpisi, Občina Vransko, industrijski znacaj mest, Občina Loški Potok, planning of the country place, potreba po stanovanjih, tehnološki park, odprti prostori, javni prostori, prostorsko urejanje, planiranje podeželskega prostora, Kočevsko jezero, kataster, zemljišča, raba, ureditev, information, poljska razdelitev, Mestna občina Ljubljana, degradacija, symmetry, probability, Municipality of Tišina, municipal spatial acts, spatial legislation, nomogram, calibration, visualization, indicators, Municipality of Turnišče, Municipality of Črenšovci, support vector machines, sklenjene proge, field distribution, primestno naselje, razvoj turizma, avtocesta, zemljišča v zaraščanju, Radomlje, Domžale, settlement, metodologija urejanja prostora, Mislinja, naselje, pozidana zemljišča, Dole pri Litiji, polje, parcelni vzorec na delce, entropy, contracted routes, land plot pattern on particles, land cadastre, raba zemljišč, Šmartinsko jezero, field, countryside, občina Trzin, mestna univerza, kampus, umeščanje univerze v mesto, predstruge, Videm-Dobrepolje, planiranje, Občina straža, Občinski prostorski načrt, tehnično upravljanje nepremičnin, univerza, 15. konferenca ministrov odgovornih za regionalno planiranje, Svet Evrope, pešačenje, mestna prenova, mešana raba prostora, kompaktno mesto, javni zeleni in odprti prostori, raba površin, Evropska unija, CEMAT, Komen, FGG, predlog ureditve, funkcionalna zemljišča, načrt parcelacije, struktura parcel, morfologija parcel, tipologija naselja, varstvo okolja, nezazidana stavbna zemljišča, Občina Ivančna Gorica, urbanizacija podeželja, Hrovača, občina Ribnica, podeželska območja, tipologija podeželskih območij, prikaz stanja prostora, normativni akti, stavbi pripadajoča zemljišča, fakulteta, varstveni režimi, Reggio Emilia, Delaunayjeva triangulacija, občina Nova Gorica, gospodarska javna infrastruktura, NTF, pametna rast, normativi in priporočila, podatkovni model, površina, otroško igrišče, gospodinjstva, četrtne skupnosti, projekti, Mestna občina Novo mesto, kulturna in naravna dediščina, Tržič, razvoj naselja, samooskrbno naselje, občina Ruše, Muljava, občinsko središče, storitvena območja, ekovas, ekonaselje, trajnostno naselje, ekološko naselje, javne dejavnosti lokalne ravni, gospodarski objekt-zidanica, vinogradniško območje, urbanistične delavnice, zazidanost, Dobrovo, geoprocesni model, Galerija PeF 2011, Model Builder, prostorske ureditve državnega pomena, državni prostorski načrt, Horjul, UL, Bovec, Občina Brda, anketa, delavnice, občinski podrobni prostorski načrt, pogodbena komasacija stavbnih zemljišč, Občina Gorenja vas - poljane, Občina Naklo, Občina Bovec, analiza bilance površin, osnovna in podrona namenska raba prostora, infrastruktura, Občina Sveti Tomaž, posestna struktura, parcelna struktura, parcelni vzorec celek, prebivalstvo, izdana gradbena dovoljenja, vrsta rabe, Shannonov indeks, cestni svet, Buje, Ihan, lastniška struktura, hišna številka, namenska raba zemljišč, poplave 2012, prostorski akti občin, Ptuj, mesto, promet, prostorsko načrtovanje na poplavnih območjih, spodnja Mislinjska dolina, vpliv avtoceste, Koroška, statistične regije, višina poplavne vode, degradirana območja, razvojni načrti, notranji razvoj, instrumenti zemljiške politike, razpršena urbanizacija, trajnostni prostorski razvoj, nezazidana zemljišča za gradnjo stavb, kulturna krajina, vinograd, območja delovne mobilnosti, delovna mobilnost, funkcionalna regija, katastrska občina Orešje, stroški gradnje, dosegljivost stanovanj, parcelacija, zemljiška politika, stavbno zemljišče, funkcionalne enote, katastrsko preurejanje, večnamenski kataster, zgoščevanje mesta, urbanistična določila, prenova objektov, tipologija stanovanjskih stavb, kolesarska infrastruktura, kolesarski promet, Landsat 8, deležniki, MODIS, dejanska raba tal, hladilni učinek, vrtički, urbani vrtovi, ZUreP-1, občinski prostorski akt, organizacija vrtičkarske dejavnosti, zelene povšine, urbani toplotni otok, revitalizacija, Slovenija., osebna mobilnost, programsko obdobje, regionalna politika EU, kohezijska politika EU, pametna mobilnost, aktivna mobilnost, industrijsko degradirano območje, mobilnostna kultura, struktura transportnih zvrsti, politika mobilnosti, ZPNačrt, ZUreP-2, lokalno prebivalstvo, promet v naseljih, analiza potreb, idejna zasnova, Izola, Smokuč, Rodine, zelene površine, načrtovanje zelene infrastrukture, zelena infrastruktura, Žirovnica, Koper, Obala, Žabče, Poljubinj, Občina Tolmin, pravilnik, turistično območje, prometna dostopnost, samoniklo prizorišče, alternativna kultura, nova prometna povezava, povezljivost, metoda CURDS, induciran promet, določitev meje, podeţelje, Kočna, Gorica, Studenčice, nastanitveni objekti, naselje Spodnja in Zgornja Sorica, Zgornje Posočje, Evropski finančni instrumenti, Občina Središče ob Dravi, Občina Ormož, meja naselja, strnjeno vaško naselje, gorsko kolesarstvo, Okroglo, občina Ravne na Koroškem, občina Mežica, Občina Ribnica, Naklo, oblike poljske razdelitve, regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, naravnogeografske regionalizacije, Svetozar Ilešič, regionalne členitve Slovenije, Vrsno, trajnostni turizem, Dravska dolina, vrednotenje variant, daljinska kolesarska pot, prostorska umestitev, Dravska kolesarska pot, disertacije, urbani razvoj, Občina Turnišče, Občina Črenšovci, prostorska zakonodaja, kartografija, popis kolesarskih poti, gorskokolesarski turizem, prostorske sestavine srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana, osnovna in podrobna namenska raba, občina Kanal, občina Tolmin, urbanistični načrt, Občina Cerknica, občini Tolmin in Kobarid, občine, podrobna namenska raba, Občina Loška Dolina, Krajevna skupnost Velike Poljane, Semiška gora, degradirano urbano območje, sanacija in oživitev degradiranih območij, degradiran prostor, podrobna namenska / planska raba prostora, osnovna namenska / planska raba prostora, interdisciplinarni študij, hoja, podrobna dejanska urbana raba prostora, trajnostno mestno prometno načrtovanje, osebni motorni promet, kolesarjenje, Občina Semič, Občina Metlika, vrednotenje, Šentjakob, metoda navedenih preferenc, potovalne navade, elastičnost, Podgorica, policentrično urbano omrežje, centralna naselja, hierarhija mest, urbanizacija, sistem poselitve, evidenca dejanske urbane rabe, kategorije podrobne dejanske urbane rabe, Tupelče, Občina Polzela, Kobjeglava, sončne elektrarne, fotovoltaika, Občina Dobrna, podrobna namenska raba, zidanice, vinorodna območja, spreminjanje rabe, Občina Cerkno, klasificiranje kategorij dejanske rabe prostora, Padna, športna infrastruktura, urban razvoj, Športnorekreacijske površine, funkcionalna površina, odprt javni prostor, mesto Ribnica, prostorske analize, obnova naselij, Slovenska Istra, polstrukturiran intervju, Občina Tišina