Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Tatjana Hodnik Čadež

Together there are 107 keywords, that are appearing 141 times.
23 of them (21.5 % of all) appear more than once, together appearing 57 times (40.43 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x8.77%matematika
4x7.02%medpodročno povezovanje
3x5.26%IKT, računske operacije, matematični problem, merjenje, predšolski otrok, kurikulum za vrtce
2x3.51%verjetnostni račun, število nič, učenje matematike, koncept realistične matematike, matematika v vrtcu, bralna pismenost, merske enote, obdelava podatkov, projektno delo, aktivno učenje, učni pristop, deljenje, pojmi, poštevanka, ulomki
1xučni pristopi, množenje, učenje skozi raziskovanje, obseg, geoplošča, merjenje časa, ura, kontekst, neskončnost, naloge iz logike, geometrijsko mišljenje, učitelji, fleksibilna diferenciacija, deli celote, celostni pristop poučevanja, Slovenija, strategije reševanja, konstruktivizem, ustvarjalni gib, Piagetova teorija, van Hielova teorija, geometrijski pojmi, geodetic measurements, spatial coordinates, required precision, displacement, geotechnical measurements, orientacija, Montessori pedagogika, učni cilji, učno gradivo, učni načrti, Gagnejeva taksonomija znanja, logično mišljenje, starodavne kulture, didaktični materiali, vzorci, zaporedje, Bosna in Hercegovina, igra, merjenje z nestandardnimi enotami, zapisovanje števil, prirejanje 1-1, matematika nekoč, matematični pojmi, petošolci, mestna vrednost, decimalno število, števila, poklici, mozaik, prostop Reggio Emilia, motivacija, številske predstave, števila do 10 000, geometrija v vrtcu, pouk matematike, pisno deljenje, učenje v vrtcu, razvoj predšolskega otroka, vloga vzgojitelja, kurikulum, RME, nizkostrukturirane igrače, učenje, predšolska matematika, številka, visokostrukturirane igrače, matematične vsebine v zgodnjem učenju matematike, didaktične igre, učenje na prostem, učenje v naravi, razvoj pojma število, štetje, CLIL, prvi razred, zgodnje poučevanje tujega jezika, realistični problemi, geometrijski liki, podaljšano bivanje, zgodovina števil, didaktični pripomočki, matematične didaktične igre, preizkus