Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Janica Kalin

Together there are 186 keywords, that are appearing 446 times.
53 of them (28.49 % of all) appear more than once, together appearing 313 times (70.18 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
39x12.46%pedagogika
36x11.5%diplomska dela
27x8.63%pedagoška metodologija
24x7.67%didaktika
12x3.83%osnovna šola
9x2.88%diplomsko delo
8x2.56%učitelji
7x2.24%šolska geografija, magistrska dela, geografske diplome
6x1.92%otroci s posebnimi potrebami, Slovenija, učenci, pouk
5x1.6%osnovne šole, sodelovanje, specialna pedagogika, slovenščina
4x1.28%učne težave, metodika geografije, didaktične igre, učne metode, pouk geografije, integracija
3x0.96%razredniki, učitelj, poučevanje, metodika pouka, profesionalni razvoj, kombinirani pouk, izobraževanje učiteljev, inkluzija, gimnazije, individualizacija, francoščina
2x0.64%učna pomoč, podružnične šole, nadarjeni, književna didaktika, lokalna skupnost, podaljšano bivanje, kompetence, tuji jeziki, evalvacija, učbeniki, empirično raziskovanje, projektno učno delo, učna diferenciacija, poučevanje jezikov, učni načrti, nadarjenost, govorne motnje, medpredmetno povezovanje
1xSpodnje Posavje, ekskurzije, metoda pogovora, pedagoško svetovanje, učenje, kariera, specifične učne težave, izobraževanje, individualiziran program, disleksija, kombinirani oddelki, metoda razgovora, izbirni predmeti, študija primera, pouk francoščine, svetovanje, didaktična načela, gibalno ovirani, čustvene potrebe, slepota, slabovidnost, sporazumevalne dejavnosti, ustno sporazumevnaje, brajica, sporazumevanje, sociologija, branje, opismenjevanje, otroci, mladina, viri socialne opore, problemski pouk, CD-ROM, učne inovacije, oblike socialne opore, statistika, Zavod za slepo in slabovidno mladino, socialna opora, učna uspešnost, metoda diskusije, metode poučevanja, Prešernova nagrada, učne oblike, socialne potrebe, nadarjeni učenci, ankete, informacijska vrednost, učni viri, čitanke za osnovne šole, didaktična vrednost, šolska svetovalna služba, didaktika književnosti, romski otroci, izobraževanje romov, Osnovna šola Bršljin, Romi, španščina, delovni zvezki, osnovna šola s prilagojenim programom, metodika, učna sredstva, specialna didaktika, drugačnost, gibalna oviranost, ki počasneje usvajajo znanja, učno sredstvo, slikanica, mladinski delavci, delo z oddelkom, petstopenjski model pomoči, gluhota, gasilska društva, izobraževanje mentorjev, čustvene težave, stališča, znakovni jezik, visoko šolstvo, prilagoditve, izzivi in težave mentoriranja, mentorski odnos, socialne veščine, dijaški dom, trening socialnih veščin, medosebni odnosi v oddelčni skupnosti, razrednik, izobraževanje na daljavo, ure oddelčne skupnosti, ravnatelj, programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, mentor, vloge mentorja, mentoriranec, sodelovanje., soočanje z motečim vedenjem učencev, Moteče vedenje učencev, svetovalni delavec, vedenjske težave, inovacije, italijanski jezik, angleščina, šola, notranja učna diferenciacija, didaktika francoščine, srednja šola, oddelčna skupnost, družba, srednješolski učbeniki, sodelovanje s starši, CIRIUS, asistenti učencev, medgeneracijsko učenje, vseživjenjsko učenje, varstvo okolja, okoljska vzgoja, učna individualizacija, razumevanje, vzgojitelji, socialne igre, izkustveno učenje, timsko delo, devetletka, šolski razvojni tim, vodenje, konflikti, učenci z učnimi težavami, frazem, pravljica, sodobna pravljica, frazeologija, diferenciacija, hiperaktivnost, motnje pozornosti, šolsko svetovanje