Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Tatjana Resnik Planinc

Together there are 327 keywords, that are appearing 1056 times.
85 of them (25.99 % of all) appear more than once, together appearing 814 times (77.08 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
113x13.88%geografske diplome
85x10.44%šolska geografija
77x9.46%diplomska dela
51x6.27%Slovenija
33x4.05%pouk geografije
31x3.81%metodika geografije
22x2.7%zaključne seminarske naloge
21x2.58%učni načrti
19x2.33%magistrska dela, geografija
17x2.09%didaktika geografije, ZDA
16x1.97%bolonjska magistrska dela
15x1.84%zgodovina
13x1.6%Avstralija, osnovna šola
12x1.47%medpredmetno povezovanje
11x1.35%terensko delo
10x1.23%regionalna geografija
9x1.11%didaktika, migracije
8x0.98%ekskurzije
6x0.74%demogeografija, gimnazija, podnebne spremembe, družbena geografija
5x0.61%varstvo okolja, Severna Amerika, izseljenci, sociologija, učne poti, okoljska vzgoja, gimnazije
4x0.49%preverjanje znanja, izobraževanje, učne priprave, srednja šola, narodne manjšine, pedagogika, učne teme, slovenščina
3x0.37%Slovenci, učbeniki, sestava prebivalstva, metodika pouka, učni načrt, geografska metodologija, učila, Nova Zelandija, staroselci, srednje šole, osnovne šole, avstralski staroselci, matura, turistična geografija
2x0.25%geographical education, Kanada, integracija, otroci s posebnimi potrebami, kartografija, Oceanija, nadarjeni otroci, geography teaching methods, šolstvo, fizična geografija, interkulturna vzgoja, izkustveno učenje, rasna sestava, srednješolski učbeniki, osnovnošolski učbeniki, angleščina, učne metode, ekonomska geografija, narodno mešana območja, mesta, krasoslovje, zavarovana območja, avstralski Slovenci, pouk zgodovine, biotska raznovrstnost, Veliki koralni greben, staroselske skupnosti, pristop CLIL, turizem, Kalifornija
1xantropogeni vplivi, kompetenčni pristop, Ljubečna, didaktična načela, geografija naselij, metodika geografija, rast mest, urbanizacija, pojmovne mreže, didaktika španščine, državljanstvo, francoski jezik, zunanje preverjanje znanja, družboslovje, Koprsko Primorje, Kras, Vipavska dolina, Brkini, potrjevanje učbenikov, založništvo, tipi krasa, izobraževalno poslanstvo, didaktika francoskega jezika, hidrogeografija, vodni viri, naravni vplivi, mednarodne delovne migracije, gozdni požari, narodni parki, politična geografija, New York, narodna sestava, umetnostna zgodovina, korale, alpinizem, Javorniški Rovt, Zamejski Slovenci, verska sestava, geografija religije, permanentno izobraževanje, Utah, klimatogeografija, led, reke, Spodnje Posavje, hidroenergija, poselitev, ogrožene vrste, zdravstvo, vulkani, Severni otok, onesnaževanje morja, Velika jezera, pomorski promet, recesija, učbeniki., Moravče, evropska identiteta, učne inovacije, vrednote prostora, posledice, dvig gladine morja, hiperaktivnost, inkluzija, prostorsko planiranje, izobraževanje odraslih, prometna dostopnost, prilagajanje, Vrhnika, Logatec, Borovnica, Horjul, ameriški Slovenci, Cleveland, državljanska vzgoja, učni predmeti, etika, šolski film, Italija, gorski turizem, vzgoja, demokracija, regijski parki, raziskovalni tabori, Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke, ocenjevanje, ukradene generacije, statistika, Triglavski narodni park, Žirovnica, samoizobraževanje, Avstralija., Aboridžini, portofolio, Gorenjska, Adelaide, sistem zaznavnih tipov VAKOG, vrste turizma, nemščina, didaktične igre, dvojezičnost, sociolingvistika, globalne teme, zamejski Slovenci, slepi otroci, intergracija, internet, problemski pouk, CD-ROM, pedagoška metodologija, književna didaktika, kulturni genocid, jezikovna didaktika, pouk slovenščine, e-izobraževanje, študij geografije, univerza, identiteta, turistični kraji, bralne učne strategije, bralna pismenost, multimedija, IKT, digitalna kompetenca, novodobni učeči se, pouk, pedagoška psihologija, selitve, mladi Slovenci, urbanizem, urbana geografija, obnova mest, knowledge testing, digitalna demenca, Ocenjevanje znanja, potresna aktivnost, ogroženost prebivalcev, Mehika, Prelom svetega Andreja, demografija, Slovenci na Madžarskem, litosferske plošče, slovarji, Bloomova taksonomija, pisni preizkus znanja, tipi nalog., Združene države Amerike, protipotresna gradnja, vzroki selitev, posledice selitev, prehrana, projektni dan, invazivne vrste, deforestacija, mobilne aplikacije, mobilno učenje, izbirni predmet načini prehranjevanja, portfolijo učenca, nova kultura, Aljaska, vplivi turizma, ocenjevanje znanja, priporočila, ustno ocenjevanje znanja, Alpske pokrajine Slovenije, človekove pravice, srednja strokovna šola, kabinetno delo, formativno spremljanje, domovinska in državljanska kultura ter etika, učna pot, Šmartno pri Litiji, oceanografija, meteorologija, Zahodna Avstralija, ekskurzija, Aborigini, Tjuntjuntjara, odročne skupnosti, hidrologija, agrarna geografija, oskrba s hrano, hrana, lokalna oskrba, predšolska vzgoja, Ljubljana, skupinsko delo, srednje strokovno izobraževanje, učenci priseljenci, rasna diskriminacija, primerjava pouka geografije v Bosni in Hercegovini in Sloveniji, pouk geografije z učenci priseljenci, slovenski izseljenci, integracija učencev priseljencev v slovenski izobraževalni sistem, Toronto, didaktika zgodovine, interaktivna učna gradiva, medkulturno izobraževanje, medkulturna kompetenca, temperatura, diplomsko delo, turistična ponudba, epidemije, beljenje., Savinjska dolina, zgodovinski pregledi, Bela krajina, Kitajska, predlog prenove, Katalog znanja za geografijo, Misisipi, regionalni razvoj, Pivka, velika geografska odkritja, sonaravni razvoj, Idrija, Kuba, Yuroki, Las Vegas, podnebje, kmetije, podeželje, naravne nesreče, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, Savinjska, Cahuilla, Yokuti, Kranj, nemotorizirana mobilnost, aktivna pot v šolo, trajnostna mobilnost, cestni promet, ekopedagogika, Žiri, trajnostni razvoj, kraške oblike, Havaji, Županova jama, zemljevidi, kartografsko opismenjevanje, razvoj turizma