Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Aleš Vavpetič

Together there are 209 keywords, that are appearing 223 times.
9 of them (4.31 % of all) appear more than once, together appearing 23 times (10.31 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x21.74%matematika
4x17.39%projektivna geometrija
2x8.7%trikotnik, finančna matematika, aproksimacija, translacija, grupe, Pascalov izrek, praštevila
1xnedesarguesova ravnina, afina geometrija, kvazi polje, škodne rezervacije, obseg, Hamiltonovi grafi, polni grafi, polni dvodelni grafi, cenilka, skoraj polje, verjetnost, izotopizem, proste grupe, delovanje grupe, množica generatorjev, izomorfizem, indeks, delovanje proste grupe, drevesa, polpolje, Cayleyevi grafi, vložitve, ciklotomični polinomi, koreni enote, Gaussove periode, Wantzelov sistem, Fermatova praštevila, pravilni večkotniki, konstrukcije z ravnilom in šestilom, tangentna vektorska polja, sfera, Browerjev izrek o negibni točki, Eulerjeva karakteristika, Kneserjevi grafi, kromatično število, Pollaczek-Hinčin, koeficient prilagajanja, simulacija, Dirichletov izrek, integrirana repna porazdelitev, verjetnost porušenja, prodisjunktnost, prijateljska števila, alikvotni k-cikli, pogoj neto dobička, topološka knjiga, karakterizacija praštevil, razširitev grupe, algebra, kohomologija grupe, razširitev z Abelovim jedrom, semidirektni produkt, topologija, teorija grafov, končno generirana grupa, končno prezentirana grupa, teorija iger, igre za dva igralca, razcepna razširitev, delovanja grup, zavarovalna premija, riziko, porazdelitve, markovski procesi, Panjerjeva rekurzija, aktuarstvo, avtomorfizmi, Grigorčukova grupa, končnogenerirane grupe, periodične grupe, neskončna drevesa, Cayleyev graf, kvazi-izometrija, optimum, varianca, nelinearno konveksno programiranje, Gâteauxev odvod, latinski kvadrati, povprečje, pozavarovalnica, karakterji grup, enolična rešitev, binomski koeficienti, zavarovalnica, delno barvanje, delni latinski kvadrati, kompleksna ravnina, kompaktna podmnožica, povezana komponenta, Jordanov izrek o enostavnih sklenjenih krivuljah, delovanja na grupah, zožitev, razširitev, skrčen latinski kvadrat, kritična množica, logaritem kompleksne funkcije, eksponentni prostor zveznih funkcij, Dirichletove L-funkcije, Eulerjeva poliederska formula, diskretna podgrupa, orientacija, translacijska podgrupa, frizna grupa, izrek o metulju, fiksna točka, zrcalni zdrs, podgrupa edinka, prezentacija grupe, rotacija, zrcaljenje, razširjena evklidska ravnina, Desarguesov izrek o involuciji, polarna zveza, izotomična konjugacija, ničle funkcije, negibne točke, preslikave, izogonalna konjugacija, perspektor, včrtane stožnice, stožnice, preseki stožca, Steinerjeva elipsa, podgrupa, grupa, Knasterjev problem, kontraktibilnost, enakostranični trikotnik, Jordanova krivulja, presečno število, specialne ortogonalne grupe, fundamentalne grupe, Ramanujanova praštevila, praštevilski izrek, očrtane kocke, Kakutanijev izrek, ravnina, trioda, primitivni koren enote, Goldwasser-Micalijev kriptosistem, metrični prostor, izometrija, Gaussova vsota, Legendrov simbol, gorniška lema, problem včrtavanja kvadrata v sklenjeno krivuljo, kvadratni recipročnostni zakon, kvadratni ostanek po modulu p, zveznost, Poincaré-Mirandov izrek, Fordov krog, Fareyevo zaporedje, zeta funkcija, Riemannova hipoteza, Carnotov izrek, stožnica, Ponceletov izrek, ekstremno nepovezan prostor, topološke grupe, topološka polja, Stone-Čechova kompaktifikacija, projektivna ravnina, Cevova stožnica, prostorski kot, diederski kot, Platonsko telo, Bertrandova domneva, septoku, inverzija v prostoru, potenca točke, Gergonnova točka, inverzija čez krožnico, Steinerjev porizem, Steinerjeva veriga, simplicialni kompleks, simpleks, posebni problem razmene denarja, optimalna razmena, Jordanove krivulje, realna projektivna ravnina, pravokotniki, totalna razmena, Frobeniusova formula, preprosti problem nahrbtnika, problem poštnih znamk, klasični problem razmene denarja, problem kovancev, kvocientni prostori, vložljivost, skladnost, podobnost, retrakcija, negibna točka, tlakovanje, $n$-simpleks, celoštevilska mreža, trikotniška enačba, kvaternioni, podobnostna preslikava, število rešitev