Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Simona Tancig

Together there are 36 keywords, that are appearing 36 times.
0 of them (0 % of all) appear more than once, together appearing 0 times (0 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
1xstrategije za izboljšanje izvršilnih funkcij, senzorna integracija, strategije pomoči, metakognicija, samoregulacija, izkustveno učenje, samomor med mladostniki, motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, kognitivne teorije, teorije samoučinkovitosti, socialni razvoj, emocionalni razvoj, asinhroni razvoj, individualizirani programi, gibalno plesna terapija, vprašalnik, pomoč z umetnostjo, celostno učenje in poučevanje, samoučinkovitost učiteljev, Janet Adler, utelešeno védenje, plesno-gibalna terapija, Mary Starks Whitehouse, aktivna imaginacija v gibanju, avtentično gibanje, Disciplina Avtentično gibanje, rezilientnost, izvršilne funkcije, ustvarjalni gib, učni pristopi, utelešena kognicija, samoregulacijsko učenje, Dispraksija, manj spodbudno okolje, oblike pomoči učencem, nevromiti