Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Dušan Plut

Together there are 254 keywords, that are appearing 1104 times.
93 of them (36.61 % of all) appear more than once, together appearing 943 times (85.42 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
121x12.83%geografske diplome
116x12.3%Slovenija
99x10.5%diplomska dela
86x9.12%varstvo okolja
64x6.79%sonaravni razvoj
62x6.57%regionalna geografija
21x2.23%zaključne seminarske naloge
19x2.01%energetski viri
18x1.91%energetika
14x1.48%hidrogeografija
12x1.27%naravni viri
10x1.06%obnovljivi energetski viri
9x0.95%odpadki
8x0.85%lesna biomasa, zavarovana območja, vodni viri, regionalni razvoj, ekonomska geografija
7x0.74%onesnaževanje voda, varstvo voda, Ljubljana, odlagališča odpadkov, Dolenjska, kmetijstvo, turistična geografija
6x0.64%Gorenjska, agrarna geografija, ekološko kmetijstvo, Zasavje, reke
5x0.53%Trbovlje, hidroenergija, družbena geografija, obnovljivi viri energije, sončna energija, vodna oskrba
4x0.42%krajinski parki, mesta, ekološka sanacija, hidroelektrarne, čistilne naprave, Bela krajina, geografija naselij
3x0.32%geografska metodologija, onesnaževanje zraka, tekoče vode, Krka, biomasa, fizična geografija, trajnostni razvoj, ekoremediacije, sonaravni turizem, občine, vodni mlini, žagarstvo, prostorsko planiranje, pitna voda, raba tal
2x0.21%poplave, vinogradništvo, geotermalna energija, Bled, Šturmovci, suša, Evropa, industrijska geografija, klimatogeografija, Kočevje, Nova Zelandija, naravne znamenitosti, magistrska dela, rekreacija, Triglavski narodni park, Ribnica, Slovenska Istra, Mura, biodizel, talna voda, Kolpa, Loški Potok, Novo mesto, Kranj, Notranjska, trajnostna mobilnost, poselitev, biodiverziteta, biogeografija, Celje, Grosuplje, Škofja Loka, ekološka politika, gozdovi, naravne nesreče
1xzavarovane živali, onesnaževanje tal, ekološki odtis, zoogeografija, vrtnarstvo, Medvode, Tržiška Bistrica, zasebni vrtovi, rjavi medved, Waitakere, rastlinske čistilne naprave, Karavanke, regionalizacije, lovstvo, Kras, divjad, Primorska, Koprsko Primorje, Goriška, Miren, panoge industrije, Radovljica, lehnjak, predelava odpadkov, čolnarjenje, Kostanjevica, Ljubljansko barje, lov, Krajinski park Šturmovci, Sava, prometna geografija, cestni promet, matematični modeli, Moravče, peskokopi, Jesenice, Portugalska, Idrija, obremenjevanje okolja, pokrajinska ranljivost, sonaravni trajnostni razvoj, naravna dediščina, kulturna dediščina, demogeografija, Šmarje pri Jelšah, lokalna agenda, Bizeljsko, industrijska ekologija, krasoslovje, kraška hidrologija, Pivka, Pokljuka, regionalno planiranje, raba tal v mestih, Vodice, avtobusni promet, potniški promet, mestni parki, ekosistemi, Gradaščica, obramba pred poplavami, Francija, Pariz, pretoki, vodomerne postaje, Žalec, Suha krajina, Ptujsko jezero, Škofljica, Podravje, termoelektrarne, Dobrovlje, samotne kmetije, Prapretno, suburbanizacija, Tolmin, Posotelje, Vonarsko jezero, namakanje, Vipava, radioaktivni odpadki, onesnaženje voda, Slovenj Gradec, gozdarstvo, lesna industrija, Ledava, šport, Vrhnika, Obsotelje, Kozjansko, Blejsko jezero, narodni parki, podnebne spremembe, Olimpijske igre, Zagorje, Rinža, Horjul, Zgornjesavska dolina, Pohorje, proizvodna energije, bolonjska magistrska dela, sonaravni ravzoj, Lobnica, zaraščanje, antropogeni vplivi, ranljivost okolja, onesnaženost okolja, Zgornje Posočje, Dravograd, Črnomelj, Gorjuše, komunalna infrastruktura, Mirna Peč, Grosupeljščica, sončna energije, veterna energija, mlini, evtrofikacija, Pomurje, Tržaški zaliv, morja, ekosistemski pristop, trajnost, Jadransko morje, Jadran, daljinsko ogrevanje, Moravske Toplice, Dol pri Ljubljani, trajnostne regije, regionalna agenda, Ilirska Bistrica, sončno obsevanje, pasivne hiše, gradbeništvo, Košenjak, Kozjak, sodelovanje javnosti, komunalni odpadki, Iška, Preddvor, fotovoltaika, Polhograjsko hribovje, kopališki turizem, Ljubljanica, Kamnik, gospodinjstva, ogljični odtis, Koprsko primorje, Istra, Koroška Bela, vetrna energija, vetrne elektrarne, Ribniška dolina, historična geografija, Šentjur, okoljska politika, Švica, Radenci, Zdravilišče Radenci, zdraviliški turizem, Celjska kotlina