Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Darja Žgur-Bertok

Vseh ključnih besed je 200, ki se skupaj pojavijo 263 krat.
28 ključnih besed (14 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 91 krat (34.6 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
16x17.58%Escherichia coli
8x8.79%PCR
6x6.59%virulentni dejavniki
5x5.49%kolicini
4x4.4%komenzalni sevi, filogenetske skupine, odziv SOS
3x3.3%občutljivost za protimikrobne učinkovine, filogenetske podskupine
2x2.2%GFP, molekularne tehnike, tipizacija, geni SOS, Clostridium difficile, toksinotipizacija, izolacija, LexA, genetika mikroorganizmov, proteini, celice HepG2, virusi, PFGE, genotoksičnost, molekularna genetika, imatinib mezilat, Saccharomyces cerevisiae, etopozid, okužbe
1xStreptococcus pneumoniae, invazivne pnevmokokne bolezni, represor LexA, heterogenost izražanja, identifikacija proteinov, uravnavanja odziva SOS, zeleno fluorescirajoče beljakovine, odpornost proti antibiotikom, mednarodno razširjeni večkratno odporni kloni, interakcija LexA in RecA, Helicobacter pylori, imunski odziv, SDS poliakrilamidna gelska elektroforeza, RecA, poškodbe DNA, molekularna tipizacija, diplomske naloge, odpornost proti penicilinu, predpostavljeni ciljni geni, ciprofloksacin, frekvenca mutacij, rifampicin, virus hepatitisa C, na antibiotik tolerantne bakterije, bakteriofagi, kometni test, test MTT, citotoksičnost, genotipi HCV, bolezni jeter, protivirusno zdravljenje, pitna voda, izoelektrično fokusiranje, izražanje miRNA, mikro RNA, mineralna voda, hepatitis C, biopsijski vzorci jeter, voda, pridobljena imunost, pulzna gelska elektroforeza, PCR-ribotipizacija, črevesne infekcije, bakteriocini, molekularne metode, postantibiotična driska, PCR ribotipizacija, tkivo želodca, proteom, kolicin E1, kolicin E4, izvenčrevesni patogeni sevi, otoki patogenosti, PAI, sistemi privzema železa, konjugativni plazmidi, plazmidi, protimikrobna aktivnost, razvoj odpornosti, proteomika, tumorsko tkivo, moksalaktam-norfloksacin-cistein hidroklorid, cepiva proti Helicobacter pylori, dvodimenzionalna elektroforeza, normalno tkivo, črevesne okužbe, receptor TLR5, himerni flagelin, sideroforji, bakterijski proteini, flagelin, poantibiotična driska, zoonoze, osamitev Clostridium difficile, bogatitveno gojišče, D-cikloserin-cefoksitin, mačke, psi, perutnina, zeleni fluorescirajoči protein, telički, prirojena imunost, bolezni malin, mikrobiologija, uropatogeni specifičen protein, usp, tcpC, viruletni dejavniki, replikacijske regije plazmidov, citrat, kvasni plazmidi, transformacija kvasovk, patogeni sevi, otok patogenosti usp, podtipi usp, izolacija proteina, Imu3, Usp-GFP, [delta]Hcp-Usp, genotoksin, uropatogeni specifični protein, otok patogenosti pks, uropatogeni sevi E. coli, policistronska mRNK, inhibicija, Aspergillus niger, cianobakterije, Synechococcus leopoliensis, protirakava zdravila, 5-fluorouracil, heterologna ekspresija, kratek visokoaktiven fragment, humane rakaste celice, deregulirana glikoliza, fruktoza-6-fosfat-1-kinaza, toksičnost, inhibicija rasti, patogeni, glikoliza, 6-fosfofrukto-1-kinaza, kratek fragment, sistemi za privzem železa, prevalence, model neodvisnega delovanja, model seštevka koncentracij, SSTI, celične linije, patogeni mikroorganizmi, črevesna mikrobiota rjavega medveda, fagi, virus razraščanja in pritlikavosti malin, RBDV, rjavi medved, antibiotiki, [gama]-H2AX, pretočna citometrija, govedo, črevesna mikrobiota goveda, genska sestava RBDV, gibalni proteini, probiotiki, intelektualna lastnina, sledenje mikroorganizmov, označevalni geni, tehnološko pomembni mikroorganizmi, Bacillus subtilis, filogenetska analiza, rak, bolezni vinske trte, analiza dvoverižnih prelomov DNA, test mikrojeder, DNA mikromreže, izražanje genov, sinteza kolicinov, ekološka vloga, kolicin M, biofilm, Pseudomonas aeruginosa, pomivalni stroji, piocianin, protein IscR, bakterije, jetrne celice človeškega hepatoma, jetrne celice rib cebric, celice ZFL, Amesov test, Salmonella typhimurium, 5-fluororacil, disertacije, citostatiki, cisplatin, odziv na poškodovano DNA