Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Klemen Jerina

Vseh ključnih besed je 148, ki se skupaj pojavijo 216 krat.
33 ključnih besed (22.3 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 101 krat (46.76 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x6.93%rjavi medved, jelenjad, Slovenija
6x5.94%Cervus elaphus
5x4.95%Ursus arctos, divji prašič, srnjad
3x2.97%populacijska gostota, gams, velike zveri, Dinaridi, prostorska razporeditev, Capreolus capreolus, Sus scrofa L.
2x1.98%populacija, alpsko območje, robno območje, Rupicapra rupicapra L., volk, krmišča, gozdni rob, škode, gostota populacije, metode dela, prehrana, štetje kupčkov iztrebkov, Sus scrofa, navadni jelen, srna, GPS telemetrija, konflikti, rjavi medvedi, zaraščanje
1xekonomika gospodarjenja, ostali medvedi, sprememba favne, Kras, konfliktni medved, objedenost mladja, Savinjsko - Kozjansko lovsko upravljavsko območje, popis objedenosti, Območna enota Celje, veliki rastlinojedi, drobnica, Rožnik, LPN Medved Kočevje, kleptoparatizem, dopolnilno krmljenje, LPN Jelen, krmišče, mrhovinarstvo, kazalniki, adaptivno upravljanje, pojavljanje, zaščita, kontrolna metoda, sezonska dinamika škod, sezonska dinamika odvzema, Canis lupus, način upravljanja, bioindikacija, ledvice, dinamika populacije, struktura populacije, gostota, težke kovine, rogovje, nihajoča asimetrija, ugotavljenje populacije, garje, onesnaženost okolja, prostorska porazdelitev, Kozjansko, odvzem, lovska območja, potek zimovanja, antropogeni viri hrane, brlogi, zimski dremež, Posavsko lovsko upravljavsko območje, okoljski dejavniki, habituiacija, ukrepanje, osrednje območje, opazovanje, ugotavljanje populacije, Zavod za gozdove Slovenije, intervencijska skupina, dinamika, Goričko, živali, Karavanke, telesne mase, struktura, Evropa, Capreolus capreolus L., lovski načrti, Snežnik, divji prašiči, stroški, reka Mirna, Lutra lutra L., vidra, lovna pravica, ris, Rupicapra rupicapra, GIS, disertacije, vitalnost, modeliranje habitata, prostoživeči parkljarji, gibanje, raba prostora, ljudje, medved, Triglavski narodni park, Julijske Alpe, območja aktivnosti, krmljenje, polh, habitatne spremenljivke, habitat, habitatne preference, parkljarji, vrednost trofej, prihodek odstrela, Severovzhodna Slovenija, mrhovinarji, Kočevje, aktivnosti, habituacija, znotrajvrstni odnosi, lisice, vrednost mesa, ekonomsko gospodarjenje, upravljanje, Scolopax rusticola, sloka, Gorski kotar, Glis glis, parklarji, upravljanje divjadi, spolna struktura odstrela, starostna struktura odstrela, metaanaliza, kontrolne metode, ekološki kazalniki, dinamika gibanja na krmišču