Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Nina Gunde-Cimerman

Together there are 193 keywords, that are appearing 224 times.
22 of them (11.4 % of all) appear more than once, together appearing 53 times (23.66 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
10x18.87%glive
3x5.66%črne kvasovke
2x3.77%stres, E. coli, agarozna gelska elektroforeza, ŠKP, protibakterijska aktivnost, inhibicija acetilholinesteraze, halofilne in halotolerantne glive, kvasovke, biološko aktivne snovi, hemoliza, PCR v realnem času, določanje števila kopij plazmidov, soline, rod Wallemia, kvantitativni PCR, slanost, AFLP, Wallemia, TTGE, hiperosmotski stres
1xmikorizni potencial, bazidiomicetne glive, askomicetne glive, vloga ektomikorize, bioindikacija, metoda priprave vzorcev, halofilni mikroorganizmi, kserofilne glive, identifikacija ektomikorize, morfologija mikroorganizmov, rod Cladosporium, VEM, sušenje pri kritični točki, vrstična elektronska mikroskopija, Slovenija, alginat, elastin, RT-PCR, enosloj, celična kultura, elastični hrustanec, hondrociti, izolacija celic, hemocitometer, mikoriza, ultrastruktura celične stene, mikrobioindikacija, trosnjaki višjih gliv, gozdna raziskovalna ploskev Veliki Vrh, vitalna smreka, simbioza med glivo in lesno korenino, ektomikoriza, osuta smreka, tipi ektomikorize, desaturaza, metulji, kraške jame, Scolipteryx libatrix L., Triphosa dubitata L., zajedalstvo, ultravijolično sevanje, Cladosporium, Eurotium, Penicillium, sol-izvor kontaminacije, makromorfologija, mikromorfologija, odpornost bakterij proti živemu srebru, prilagoditev bakterij na živo srebro, 16S rDNK, CFU, izpostavljenost živemu srebru, živo srebro, ekotoksikologija, črevesna bakterijska združba, rak enakonožec, Porcellio scaber, Aspergillus, mikotoksini, PCR, gen merA, biološko čiščenje vode, halotolerantni mikroorganizmi, elongaza, tkivno inženirstvo, Hortaea werneckii, Saccharomyces cerevisiae, elektronska mikroskopija, filogenija, halotolerantne kvasovke, Aureobasidium pullulans, elongaze, mesni izdelki, sušeni mesni izdelki, kontaminacija mesnih izdelkov, desaturaze, encimi, hipoosmotski stres, transkripcija genov, maščobne kisline, celične stene, pomivalni stroj, vodni ekstrakti, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, občutljivost za antibiotike, halotolerantne glive, alofilne glive, analitične metode, TLC, HPLC, biološko testiranje, oksacilin, cefoksitin, trimetoprim-sulfametoksazol, odpornost proti antibiotikom, disk difuzijski test, bazidiomicetne kvasovke, moksifloksacin, ciprofloksacin, eritromicin, klindamicin, linezolid, natrijev kloroacetat, 2-deoksi-D-glukoza, gojenje gliv, kalitev gliv, submerzna rast, holesterol, Aspergillus terreus, nitaste glive, halotoleranca, polimorfizen dolžine pomnoženih delov, M13, HMG-CoA reduktaza, fermentacijski proces, kolhicin, benomil, katabolna represija, deregulacija, UV mutageneza, mutageneza, sekundarni metaboliti, statini, lovastatin, taksonomska analiza, Arktika, ozmotsko stresna okolja, vzorčenje, ITS rDNA, taksonomija, kserofilni mikroorganizmi, hemaglutinacija, naravni habitati, življenjski krog, naravni produkti, ekstrakti, fiziologija, ekologija, pralni stroj, organski ekstrakti, fiziološke prilagoditve, osmoliti, gospodinski stroji, rod Exophiala, patogeni mikroorganizmi, oportunistični patogeni, fiziologija gliv, identifikacija bakterij, elektroforeza, Gpd, kationi, celična stena, mikrobne združbe, glicerol, transkriptom, halofili, ekologija mikroorganizmov, genom, solinsko blato, bolneologija, izmeček, izolacija DNA, kvantifikacija DNA, verižna reakcija s polimerazo, atipični in tipični povzročitelji pljučnic, Fusarium oxysporum, gojitvene metode, Aspergillus fumigatus, Eurotium repens, subproteomika