Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Branko Kontić

Together there are 46 keywords, that are appearing 50 times.
3 of them (6.52 % of all) appear more than once, together appearing 7 times (14 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x42.86%prostorsko načrtovanje
2x28.57%ocena tveganja, krajinska arhitektura
1xformalno ocenjevanje, ekspertno ocenjevanje, varstvo okolja, ocenjevanje vplivov na zrak, ogroženost, vplivno območje, environmental impact assessment, Direktiva Seveso, presoja vplivov na okolje, formal assessment, sanacija, nova raba saniranih območij, mesta, urbanizem, nasipi odpadne rude, rudniki živega srebra, industrijske nesreče, expert assessment, environmental protection, urejanje prostora, air impact assessment, rudniki, ranljivost, daljnovod, vetrna elektrarna, hidroelektrarna, ustreznost prostora, prostorsko modeliranje, elektroenergetska infrastruktura, izredni vremenski dogodek, ocena ogroženosti, jedrska elektrarna, žled, morje, DEXi, nasad hitrorastoče drevnine, sanacija opuščenih rudniških območij, obalno območje, raba morja, erozija, disertacije, raba kopnega, nevarne industrijske dejavnosti