Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Udovč

Vseh ključnih besed je 265, ki se skupaj pojavijo 384 krat.
48 ključnih besed (18.11 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 167 krat (43.49 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x8.38%kmetijstvo
13x7.78%Slovenija
9x5.39%dopolnilne dejavnosti, kmetije
7x4.19%podeželje
6x3.59%razvoj, kmetijska ekonomika
5x2.99%ankete, turizem, kmečki turizem
4x2.4%razvoj podeželja, kmetijska politika, trženje
3x1.8%anketa, živinoreja, poslovni načrti, kmetje, turistične kmetije, kmetijska gospodarstva
2x1.2%krajinski parki, trajnostni razvoj, Natura 2000, agrarna ekonomika, zavarovana območja, ekološko kmetijstvo, SKOP, zadruge, SWOT analiza, investicije, varovalno planiranje, Slovenska Istra, oljkarstvo, Črnomelj, stroški, kmetijski pridelki, Ljubljansko barje, biološka raznovrstnost, sadje, disertacije, cene, neposredna plačila, ukrepi, ekološko kmetovanje, odločanje, izobraževanje, kmetijsko gospodarstvo, strukturni skladi, Evropska unija
1xnaravni pogoji, wellness, stanje, spol, Slovenski Nemci, izobrazba, vizija razvoja, nasledstvo, mladi prevzemniki, starost, Kočevska, sušenje sadja, trženje kmetijskih pridelkov, Grosuplje, vrtnine, planiranje količin, cenovna elastičnost, lokalno trženje, zaraščanje, študijski krožki, sirarstvo, oblike trženja, program Leader, zdravo življenje, reke, kmetijske subvencije, Trebnje, podeželski turizem, turistične dejavnosti, varovanje okolja, konvencionalno kmetijstvo, dobiček, analiza poslovanja, razvoj Slovenije, kalkulacija, prihodek, upravljanje kmetij, občina Ilirska Bistrica, izobraževanje odraslih, oljčno olje, povpraševanje, društva, skupni nastopi, povezovanje, vas Jasen, oljkarji, Kolpa, združevanje, mesni izdelki, prodajno trženje, civilno pravo, majhne kmetije, Slovenski kmetijsko okoljski program, zemljiška knjiga, program razvoja podeželja, kraški pašniki, pašniki, Martinj Vrh, uspešnost poslovanja, ekološki turizem, poslovni načrt, kmetijska oprema, Istra, farms, naložbe, small farms, farm equipment, surveys, economic development, rural areas, agriculture, agricultural economics, analize, ocene, krajinski park Ljubljansko barje, zaščitene kmetije, dohodek, nasadi, dopolnilna dejavnost, kmetijska ekologija, narcise, Zasavje, obdelovalna zemljišča, nabavno trženje, Vrhnika, oljka, Olea europaea, dedovanje, Narcissus poeticus, reforma, slovensko kmetijstvo, vpis, podnebne spremembe, listine, skupna kmetijska politika, lastnina, Karavanke, neformalno izobraževanje, razvoj izobraževanja, trgovina na debelo, sadni vrtovi, Radensko polje, Križe, varstvo okolja, dejavniki povpraševanja, zelišča, analize kupcev, zadovoljstvo kupcev, prehranski izdelki, vino, ekološke kmetije, uvoz, izvoz, prodajne zadruge, dišavnice, Ljubljana, nakup, vrtičkarstvo, lokalni kmetijski pridelki, Goriška, obdelovalne površine, Slovenske gorice, mednarodno sodelovanje, programi tehničnega sodelovanja, OZN, Združeni narodi, FAO, mednarodna razvojna pomoč, evalvacija, droge, zdravilne rastline, nakupno vedenje, nakupi, semena, poljščine, osebna informacija, znamke semen, trženjsko komuniciranje, dissertations, stakeholders' expectations, agri-environmental programme, AHP, Croatia, Slovenia, zaupanje, dobavitelji, kmetijsko svetovanje, navzkrižna skladnost, svetovalna služba, svetovanje, AKAP metoda, analiza ovojnice podatkov, DEA, ekonomska učinkovitost, tehnična učinkovitost, EU, FADN, mreža knjigovodskih podatkov s kmetij, pridelki, trženje kmetijskih proizvodov, analize trga, ocene tveganja, travniški sadovnjaki, sadjarstvo, rez, stare sorte, bilance, kalkulacije, posojila, prihodki, pridelava sadik, zelenjadnice, sadike, pridelek, predelava sadja, govedo, agentno modeliranje, krave dojilje, ekonomičnost prireje, ekološka reja, deležniki, Koper, pomlajevanje, kmetijska zemljišča/pričakovani donos/stopnja kapitalizacije/vrednotenje premoženja, prostorsko načrtovanje, kmetijska zemljišča, raba zemljišč, analize poslovanja, občine, eksterni stroški, sveža živila, cene prevoza, samooskrba, LCA, analiza življenjskega kroga, zelenjava, prevoz, ohranjanje narave, strategije trženja, financiranje, Ormoške lagune, naravni rezervati, normalizacija, okoljski odtis, kapital, magistrske naloge, gospodarska uspešnost, razvojna uspešnost, razvojni dejavniki, soupravljanje, naravni viri, rastlinske farme, stroški pridelave, tehnologije pridelave, solata, agrarne skupnosti, konjereja