Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Robert Brus

Together there are 232 keywords, that are appearing 306 times.
31 of them (13.36 % of all) appear more than once, together appearing 105 times (34.31 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
8x7.62%morfometrijska analiza
7x6.67%popis, Slovenija, poškodovanost, razširjenost
6x5.71%ukrepi
5x4.76%drevnina
4x3.81%Kras, drevesne vrste, spolni dimorfizem
3x2.86%Ljubljana, kranjska kozja češnja, vprašalnik, dendrologija
2x1.9%drevesa, listi, divja češnja, gozdovi, listavci, izračun stroškov izvedbe predvidenih ukrepov, naravno pomlajevanje, Prunus avium, Rhamnus fallax Boiss., črni bor, določevalni ključi, poljski jesen, urbano gozdarstvo, invazivnost, pogozdovanje, gorski javor, drevoredi
1xnavadna ameriška duglazija, vrtci, Ailanthus altissima, vitalnost, Goriška, stanje nasadov, Zgornja Gorenjska, Javorniki, Krško-Brežiško polje, kloni, nasadi, morfološke analize, Koper, stroški predvidenih ukrepov, topoli, visoki pajesen, sukcesijski razvoj, umetna obnova, gozdarstvo, sanacija, gramoznice, navadna smreka, participativno načrtovanje, interpretacija narave, spolna struktura, Bohor, naravoslovne učne poti, Poučna okoljska pot Blata-Mlake, participacija, Picea abies, navadna bukev, vegetacijska sestava, deponije pepela, pionirske vrste, nega, učinki nege, značilnosti zaraščanja, zemljišča v zaraščanju, Fagus sylvatica, Acer pseudolatanus, graden, Quercus petraea, nevarne lesnate rastline, izvedba ukrepov, mali jesen, Fraxinus excelsior L., Fraxinus ornus L., Fraxinus angustifolia Vahl., območna enota Kranj, veliki jesen, izračun stroškov zamenjave dreves, ključi za določanje rastlinskih vrst, PCA analiza, grmovja, Pot spominov in tovarištva, spomenik, gospodarski pomen, gojenje gozdov, Mokrec, flora, gozdne združbe, gospodarjenje z gozdovi, tla, dendroflora, Murska Sobota, robinija, neofiti, zatiranje, pospeševanje, mladje, oblika listov, Forsythia x intermedia Zab., vprašalniki, spolni diformizem, Sežana, primernost vrst, sodobno gospodarjenje, izračun stroškov, popisi, Fraxinus angustifolia, poskusni nasad, plodovi, Nova Gorica, urbano drevje, Lesce, črni topol, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, dendrološki vrt, Biotehniška fakulteta, grmovne vrste, Forsythia Vahl, hibrid, introgresija, Populus nigra, kanadski topol, Populus canadensis, genofond, elekrofiltrski pepel, pridobivanje smole, navadni koprivovec, Spiraea chamaedryfolia, Celtis australis, generativno razmnoževanje, kalivost, Spiracea decumbens, Breginjski kot, gojenje, diplomske naloge, fitocenologija, floristično kartiranje, ogrožene drevesne vrste, lesnika, SWOT analiza, ohranjanje genskih virov, razširjenost vrste, ogroženost vrste, obnova parkov, marginalna populacija, krajinski park Strunjan, jablana, Arbutus unedo L., navadna jagodičnica, Rt Ronek, ukrepi za ohranitev, starost, tujerodne drevesne vrste, Julijske Alpe, invazivne vrste, naravna obnova, vplivi, Rhamnus fallax Bioss., načini določanja, Juniperus oxycedrus, morfološka variabilnost, določanje lesnatih rastlin, lesnate rastline, velike rastlinojede divjadi, ograjene površine, Kamniško- Savinjske Alpe, urbano okolje, cemprin, Pinus cembra, avtohtonost, ogrožene vrste, pomlajevanje, varnostni ukrepi, tisa, Taxus baccata, objedanje divjadi, arboristika, arboristično načrtovanje, rumeni sleč, občina Logatec, Rhododendron luteum Sweet, postranski gozdni proizvodi, rdečeplodni brin, prostorska razporeditev, vrednotenje dreves, disertacije, Brežice, Albizia julibrissin, drevesna vrednota, smolarjenje, smola, Quercus crenata, Oplutnik, morfometrija, genske analize, Daphne laureola L., Slovenska Bistrica, stara drevesa, Pinus nigra, Pinus sylvestris, drevesna dediščina, izjemna drevesa, somatske mutacije, vegetativno razmnoževanje, obcestna krajina, lipa, Logatec, krajinska arhitektura, dediščina, okrasne rastline, Divača, označitev dreves, Grajski park Brežice, premena gozdov, preživetvene sposobnosti, rebraš, les, semenski sestoj, populacija, mikrosateliti, genetska struktura, Zagorje, register, rebrasta tekstura, valovit potek aksialnih elementov, licitacija, stanje, lovorolistni volčin