Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mitja Brilly

Together there are 280 keywords, that are appearing 466 times.
38 of them (13.57 % of all) appear more than once, together appearing 224 times (48.07 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
40x17.86%UNI
36x16.07%gradbeništvo
29x12.95%diplomska dela
25x11.16%VKI
13x5.8%diplomska naloga
8x3.57%poplave
5x2.23%magistrska dela
4x1.79%HS
3x1.34%rekreacija, pretok, padavine, podtalnica
2x0.89%varstvo pred poplavami, ukrepi, škoda, vzdolžni profil, vodarstvo, HBV model, razsoljevanje, master thesis, podnebne spremembe, konceptualni model, porečje Save, blistavec, snežna odeja, B-GR, varstvo okolja, plovba, oskrba z vodo, površinski odtok, evapotranspiracija, protipoplavna zaščita, načrtovanje, poplava, Ljubljanica, disertacije, modeliranje, civil engineering
1xmožnosti nadaljnje rabe voda, opazovanje podzemne vode, odvisnost površinske in podzemne vode, podzemne vode na urbanih območjih, optimizacija merilne mreže, VSŠ, Turbenpro, mala hidroelektrarna, perifiton, hitrost vodnega toka, peskolov, makroinvertebrati, zgodnje učenje naravoslovja, model HBV, satelitski posnetki, hidrološko modeliranje, napovedovanje nizkih pretokov, vodna telesa površinskih voda, spomladanska odjuga, pretoki, vodni ekvivalent snega, ekološko sprejemljiv pretok, tajanje, verjetnostna analiza, pregled rabe voda, turbine, vodne pravice, nizki pretoki, obnavljanje kmetijskih površin, vertikalni profili, morfološka spremenjenost struge, zajem vode, strojno učenje, Kamniška Bistrica, poplavna območja, ukrep, mlinščica, infiltracija, zrnavostna analiza, drenažni sistem, vrste substrata, reguliranje, rekreacija in turizem, Natura 2000, poplavna varnost, ocena škode, prodišče, zadrževalnik, hidroizolacija, čutila, raba zemljišča, sedimentacija, vodna bilanca, Modflow, injekcijska zavesa, program RiverWare, hidroelektrarna Medvode, hidroelektrarna Mavčiče, vplivi pregrad, hidroelektrarna Blanca, vodni nasipi, meritve, valjani beton, stabilnost nasipa, primerjava nasipov, kontrola pronicanja, model črpanja, vršna energija, Kometni test, biotesti, monitoring, atrazin, metolaklor, Ljubljansko polje, PEARL, WFD, okvirna vodna direktiva, zadrževalnik visokih voda, proizvodnja električne energije, mokrišče, kvaliteta voda, pitna voda, evtrofikacija, sneg, odtok, lastništvo zemljišča, analiza stroškov, Mali graben, ekstremne padavine, koeficient površinskega odtoka, mokro tesnenje objekta, 100-letna voda, AutoCAD Map, pribrežno zemljišče, posnetek, satelit, oblačnost, pokrovnost, vodno zemljišče, napaka pri zaznavanju, model vodne bilance Watbal, algoritm Petton, prepuščene padavine, načrtovanje pristanov, odtok po deblu, intenziteta padavin, HBV, količina padavin, načrtovanje plovne poti, terenske meritve, povodje reke Save, kalibracija modela Watbal, transpiracija, gozdna hidrologija, transpiracijski pretok, okoljski dejavniki, M5, reka Vipava, onesnaženje, podzemna voda, pesticidi, črpalni poskus, sladka voda, vodonosnik, magistrski študij gradbeništva hidrotehnična smer, hidrotehnika, jezovi na reki Krki, reka Krka, anketa - rekreacija in turizem v dolini reke Krke, rečni prostor, veslanje, prostočasne dejavnosti, morska voda, vpliv na okolje, DOF, DMR, protipoplavni ukrepi, GIS pregledovalnik, izračun prostornine poligona, interpolacija, reka Savinja, Udin boršt, voda, interdisciplinarni študij, izkustveno učenje, znanje, osnovna šola, odnos, ogroženost, okoljsko inženirstvo, climate change, short records, Grajeno okolje, delno distribuirani hidrološki model, GaussLevenberg-Marquardt postopek (GLM), učinkovitost umerjanja modela, hourly precipitation, metastatistical extreme value, lower Danube river, water allocation, Water evaluation and planning, hydraulic modelling, frequency analysis of extremes, Water demand and supply, singularni razcep (SVD), Tihonova regularizacija, Bolska, MODFLOW, analiza občutljivosti, reverzna osmoza, okoljski vplivi, izpust slanice, HEC-RAS, podzemne vode, prostorsko načrtovanje, vzporedno procesiranje, magistrsko delo, Univerzitetni podiplomski študijski program Varstvo okolja, površinske vode, reka Kolpa, turizem, Železniki, most, Polhov Gradec, direktiva, načrt upravljanja povodij, upravljanje, VOI, Planinsko polje, proračunska sredstva, stroški, zaščita in reševanje, urejanje voda, Kras, B-VOI, implementacija, povodje, kalibracija, PEST, porečje Vipave, vpliv podnebnih sprememb, super nasipi, nasipi, komunalno inženirstvo, okoljsko gradbeništvo, material, države članice EU, naselje Miren, Starflow, Matlab, poplavna škoda, vodarstvo in komunalno inženirstvo, pregrade, habitat, ribji prehod, migracije, platnica, sulec, Želimeljščica, metoda razredčenja, jezovi, čolnarjenje, pretočnost, prečni profili, Manningov koeficient, Flo-tracer, hitrost vode, funkcionalnost ribje steze, Mura, prečni profil, Ledava, poplavno ogroženo območje, SPI, suša, visoke vode, urejanje vodotokov, drobirski tokovi, hudourniki, ekološka podpora, ekosistemi, zelena delovna mesta, cene gradbenih del