Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Polonca Kovač

Keyword20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
diplomske naloge4443915282122812        
upravni postopek216188231013971010568363
magistrske naloge 34866101211        
inšpekcijski nadzor 5444212 2123222 
Slovenija 45421314111 21  
gradbeno dovoljenje 531421231  1  11
davčni postopek1 2 3222    23 22
pravna sredstva 421214 1 1111  1
javna uprava 43214121 1      
upravne enote 211 22 1 1 41 1 
človekove pravice 1 1221 113  11  
učinkovitost 1  211  2 2221  
zakonodaja 5  11 131 1 1   
prekrški 611 231         
upravni spor 51 2 211    1   
pritožba 111    11 123 11
vročanje 1311 111   22   
občine1221113 1        
nadzor  13   1 11  4   
policija 5 3 1  1  1     
varstvo osebnih podatkov 2 2   1 1 2 11  
informacije javnega značaja 2 12111   11    
tujci 11  24    1  1  
javni interes 1  1  112 111 1 
lokalna samouprava 51 11  1        
upravni postopki1  11 1  1 2  11 
prekrškovni postopek 1 4     11  1   
Zakon o splošnem upravnem postopku  1  1   11 2 11 
ZUP   1 1   1 1   31
informacijski pooblaščenec 3 11  2      1  
davčna izvršba 11  1 1 11 1    
center za socialno delo  1 1    1 1  12 
davki121 1  11        
temeljna načela         31   12 
državna uprava 22   2 1        
davčni nadzor 11 21  1     1  
upravne zadeve    11   12  1   
Evropska unija   1 12 1     1  
upravna enota 11       1  12  
javni sektor 11111        1  
Hrvaška       1 12  11  
varuh človekovih pravic    1 11  2   1  
kršitve         11  111 
odločba  32             
javno pooblastilo   1   2  1  1   
prekrškovni organ   2 1    11     
inšpekcijski postopek  21       11    
pristojnosti 3    1   1      
izvršba 21     2        
davčni sistem  1  3 1         
javni uslužbenci 3 1             
upravno poslovanje1   1 11         
kakovost 1   11  1       
EU             21 1
stranke    22           
sodna praksa       1 2   1   
posebni upravni postopek   2     2       
osebni podatki 3     1         
lastninska pravica  1     1 1    1 
FURS             12 1
upravna inšpekcija   111         1 
cestni promet 111  1          
procesno pravo     12 1        
upravno pravo 2   11          
socialno varstvo 2        1    1 
stranski udeleženec          1 21   
centri za socialno delo     2 1    1    
projektna dokumentacija 3           1   
GDPR           1 11  
Varuh človekovih pravic   1     1   1   
inšpektorat  2        1     
e-uprava     11        1 
varstvo pravic     1   11      
transparentnost   1   1     1   
dostop do informacij javnega značaja   11        1   
razlastitev     1  1 1      
odločbe12               
pravice iz javnih sredstev    1    1     1 
komuniciranje  2 1            
davčni zavezanec  2 1            
javna korist     1  1 1      
dohodnina  1  1 1         
medobčinski inšpektorat 1   1    1      
analiza sodne prakse           1 11  
letno poročilo          2  1   
finančni inšpektor             12  
davek  1 1          1 
šolstvo  1    1    1    
zaposlovanje 1 1   1         
zasebno varovanje    111          
zakonska zveza111              
ombudsman       1 1   1   
migracije 1   1       1   
carinski postopek 1      11       
trajanje postopkov          1 11   
zadovoljstvo strank 1   11          
dokazni postopek  21             
Evropsko sodišče za človekove pravice     1    1  1   
gradbeni zakon          1 1   1
inšpekcijski upravni postopek  3              
prekršek  11 1           
priče2            1   
javne službe 2       1       
izobraževanje   1  1       1  
upravni akti 2    1          
visoko šolstvo     1     1     
notranji nadzor      1    1     
inšpektor  1        1     
Irska 1 1             
načelo sorazmernosti 1 1             
sklep  11             
izredna pravna sredstva     1     1     
administrativne ovire         1 1     
kvaliteta  2              
Evropski socialni sklad      11         
carine 1      1        
Ljubljana 11              
Inšpektorat RS za šolstvo in šport   1        1    
delovna razmerja 11              
sodišče 11              
davčna uprava 11              
upravni organi 11              
občinska uprava 11              
šport       1    1    
kontrola kvalitete  2              
redna pravna sredstva     1      1    
notarska overitev 11              
upravna overitev 11              
pokojninsko zavarovanje  2              
invalidsko zavarovanje  2              
hitri postopek 1          1    
upravna svetovalnica     1  1        
splošni upravni postopek1      1         
Informacijski pooblaščenec           2     
varstvo okolja         11      
EFQM  1      1       
kazniva dejanja   1 1           
cestni transport     11          
posebni upravni postopki     1 1         
obvezno zdravstveno zavarovanje  1      1       
zakonitost      1  1       
davčna obveznost    11           
modernizacija     2           
zdravstvena komisija  1  1           
zdravstveno zavarovanje  1  1           
redarstvo 1   1           
promet   1  1          
otroški dodatek    1    1       
pravice    1 1          
načela1        1       
študenti     11          
finančna uprava        11       
davčno procesno pravo       1 1       
listine             1  1
davčni sistemi    1  1         
denarna socialna pomoč        11       
državna štipendija    1    1       
otroci s posebnimi potrebami 1    1          
javna pooblastila 1    1          
socialna varnost  1       1      
CAF  1      1       
inšpekcijski ukrepi  11             
stranka  1       1      
občinsko redarstvo  1       1      
občinska inšpekcija         11      
pravo     11          
kazenski postopek 1 1             
plačilni nalog 1         1     
uradniki        2        
Zavod RS za zaposlovanje           2     
brezposelnost    1      1     
štipendiranje 1      1        
gradbeni objekti 1     1         
inšpekcija   11            
sodišča 1        1      
sodni postopek      1   1      
komunalni prispevek      11         
investitor 1           1   
davčna reforma1      1         
uradne osebe   11            
stranke v postopku  1 1            
poslovna sposobnost          2      
državne štipendije 1  1            
otroški vrtci    1 1          
pooblastila 1      1        
pristojnost 1          1    
upravni nadzor           1   1 
digitalizacija             1 1 
ogled1            1   
položaj strank  1           1  
sorazmernost 1           1   
primerjava 1           1   
graditev objektov 2               
odmera dohodnine     1       1   
izvedenci1            1   
sodni postopki11               
diplomska naloge 2               
prometna varnost         1   1   
notarji 2               
policijski postopki 2               
roki             1 1 
reorganizacija               2 
postopki 1           1   
Zakon o davčnem postopku         1     1 
davčni inšpekcijski nadzor              1 1
ukrepi 1             1 
enako varstvo pravic           1 1   
oglaševanje         1   1   
upravna zadeva  1          1   
varstvo človekovih pravic             2   
Italija  1           1  
nepremičnine11               
procesne dileme            11   
e-vročanje            11   
izvršilni postopek 1            1  
notariat 2               
eUprava             1 1 
dobra uprava       1     1   
drugostopenjsko odločanje               11
zakon o splošnem upravnem postopku            1  1