Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Anton Polšak: Razvojni problemi kmetijstva na Kozjanskem s posebnim ozirom na socialnoekonomske razmere
 2. Boštjan Kefo Kerbler: Povezanost nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji z njihovo socialnogeografsko strukturo

MSc theses (2)

 1. Helena Križaj Smrdel: Kulturne terase v slovenskih pokrajinah
 2. Apolonija Oblak Flander: Demogeografsko proučevanje narodnih in etničnih manjšin

Bsc theses (48)

 1. Alja Rabzelj: Geografija Dobrniške uvale z možnostmi nadaljnjega razvoja
 2. Keli Jerman: Družbenogospodarski in prostorski vidiki oskrbe starejšega prebivalstva na koprskem podeželju
 3. Anja Volk: Brkini v postindustrijski dobi
 4. Urša Košir: Prostorska preobrazba zahodnega dela Sorškega polja
 5. Petra Kovač: Mobilne oskrbne dejavnosti v Halozah
 6. Peter Buhvald: Državna meja na Koroškem - most ali prepreka med občinama Pliberk in Prevalje?
 7. Davor Vodopija: Geopark Idrija
 8. Petra Podstenšek: Geografija Selovca
 9. Karmen Lešnik: Funkcionalna dvojezičnost v javnih ustanovah na avstrijskem Koroškem
 10. Samo Žerjav: Spreminjanje podeželja od 19. stoletja dalje na primeru vinorodnih Haloz
 11. Jasna Omerzu: Krško kot regionalni center
 12. Maruša Goluža: Funkcija počitniških bivališč na podeželju: primerjava stanja v občinah Cerklje na Gorenjskem in Komen
 13. Tjaša Učakar: Geografija naravnega rezervata Škocjanski zatok
 14. Nataša Škufca: Geografija Krajevne skupnosti Hinje: primerjava vasi Lazina in Visejec
 15. Jani Kozina: Prometna dostopnost kot kriterij regionalizacije Slovenije
 16. Mihaela Mendelski: Funkcijska členitev Nove Gorice in odnos prebivalcev do okolja
 17. Andreja Kokol: Regionalna geografija lokalnih mineralnih izvirov na radgonskem območju
 18. Špela Guštin: Uvajanje informacijske tehnologije na podeželje na primeru Loparja
 19. Andrej Glasenčnik: Geografija samotnih kmetij na Razborju
 20. Barbara Rogina: Geografija krajevne skupnosti Šmarjeta
 21. Janja Lokovšek: Regionalni učinki rudnika Senovo
 22. Saša Pagon: Geografija občine Logatec
 23. Amadeja Tomelj: Družbenogospodarska preobrazba krajevne skupnosti Tunjice
 24. Matej Štepec: Razvojni potenciali podeželja občine Šentrupert s poudarkom na razvoju mladinskega turizma
 25. Romana Kramar: Suburbanizacija Tržiča
 26. Urška Magajne: Geografija Lokovca
 27. Nataša Zidar: Geografija Podgrajskega podolja
 28. Saša Eržen: Geografija Jelovice s poudarkom na možnostih razvoja turizma
 29. Tina Peršolja: Geografija Breginjskega kota
 30. Polona Küssel: Razvojni procesi Škofjeloškega hribovja na primeru katastrskih občin Sv. Lenart in Podvrh
 31. Danijela Gomboc: Vpliv prekomejnih tokov na regionalni razvoj občine Rogašovci
 32. Lidija Stenovec: Razvoj podeželja v Krajevni skupnosti Mavčiče
 33. Mojca Domijan: Spreminjanje kulturne pokrajine primestnega podeželja v primerjavi s perifernim podeželjem
 34. Irena Zgonc: Spreminjanje naselij pod južnim robom Ratitovca
 35. Martin Štukelj: Bohinjska Bistrica
 36. Gašper Rozenstein: Geografija občine Polzela
 37. Silva Babšek: Neskladja v regionalnem razvoju občine Slovenska Bistrica
 38. Matej Cizelj: Gospodarski razvojni cikli v občini Sevnica
 39. Ivan Grandovec: Cikli gospodarskega razvoja v občini Dobrepolje
 40. Mirjam Hribernik: Možnosti razvoja občine Dobrova-Polhov Gradec s poudarkom na turizmu
 41. Petra Rus: Geografski vidiki globalizacije v Sloveniji
 42. Peter Zajc: Regionalna identiteta prebivalcev Slovenjegraške kotline
 43. Maja Rupnik: Geografija Hotedršice
 44. Petra Makuc: Dojemanje pokrajine na primeru Mežiške doline
 45. Breda Čop: Preobrazba podeželja na primeru Krajevne skupnosti Gorje
 46. Tina Vuleta: Vizija razvoja občine Borovnica
 47. Nuša Mavrič: Geografija Šentviške planote in njen obrambno-strateški pomen
 48. Mateja Mudrič: Razvojni problemi Krope po poplavi septembra leta 2007