Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Aljaž Stare: Obvladovanje sprememb v izvedbi projekta

MSc theses (34)

 1. Elma Dervišević: Analiza projektov energetskega pogodbeništva v obliki javno-zasebnega partnerstva v slovenskih občinah
 2. David Hribernik: Vodenje timov s pomočjo nevrolingvističnega programiranja na primeru družbe LTH Castings
 3. Maša Jarc: Obvladovanje projektne dokumentacije, kot naloga projektne pisarne
 4. Alen Roguljić: Ključni dejavniki uspeha vpeljave kadrovskih informacijskih sistemov
 5. Grega Vidmar: Analiza uvajanja in optimiranja proizvodnih procesov po principu vitke proizvodnje na primeru podjetja Cablex-M
 6. Valentina Bone: Kontroliranje stroškov in stroškovna učinkovitost projektov v podjetju Stilles d.o.o.
 7. Katja Godec: Analiza sistema za upravljanje z dokumenti v izbranem podjetju
 8. Mojca Jelnikar: Prenova procesa obravnave medicinskih storitev v UKC Ljubljana
 9. Laura Čepelnik: Analiza procesa javnih naročil na primeru naročanja živil v osnovnih šolah
 10. Barbara Dimec: Analiza primernosti uporabe agilnih metod managementa v marketingu na primeru izbranega podjetja
 11. Dušan Gregorič: Ocena zrelosti managementa projektov na primeru Letrike
 12. Vladimir Manasijević: Analiza organizacije športne prireditve na primeru teniškega turnirja
 13. Dean Levačič: Ustvarjalne tehnike in spodbujanje ustvarjalnosti v projektnih timih
 14. Eva Rovanšek: Analiza projektnega pristopa pri organizaciji dogodkov v Sloveniji
 15. Melita Trpin: Analiza projektov razvoja programske opreme izpeljanih z agilno metodologijo Scrum v izbranem podjetju
 16. Tanja Pugelj: Obvladovanje kakovosti v projektih na primeru izbranih podjetij
 17. Suzana Tisnikar Goričanec: Management investicijskih projektov opremljanja na obrambnem področju
 18. Sani Bašič: Sinergijsko delovanje strateškega in projektnega managementa za ohranjanje konkurenčne prednosti podjetja
 19. Mojca Hribar: Analiza delovanja izbrane projektne pisarne
 20. Barbara Zvoljenk: Prenos znanja v več-projektnem okolju
 21. Anja Kranjc: Veščine slovenskih certificiranih projektnih managerjev in vpliv certifikatov na učinkovito izvajanje projektov
 22. Sebastjan Gornjec: Primerjava tradicionalnega in agilnega managementa projektov v slovenskih združbah
 23. Saša Sladič: Analiza smotrnosti sodelovanja pogodbenih izvajalcev pri izvedbi informacijskih projektov v javnem sektorju
 24. Marja Mali: Dejavniki uspešnosti raziskovalno razvojnih projektov na primeru Instituta Jožef Stefan
 25. Urša Lenarčič: Primerjava sistematičnega obvladovanja projektnih tveganj v izbranih podjetjih
 26. Uroš Kušar: Izzivi projektnega managerja pri izvajanju mednarodnih projektov na primeru izgradnje hidroelektrarne
 27. Tomaž Stojanovič: Razvoj modela ravnanja z vplivneži projekta
 28. Rajmond Klenovšek: Vodenje virtualnih projektnih timov na primeru telekomunikacijskih podjetij
 29. Matic Derglin: Vpliv vodenja na delovanje tima na primeru podjetja Litostroj Power
 30. Aljaž Podboršek: Analiza vloge projektne pisarne v visokotehnološkem podjetju
 31. Nika Gruden: Vedenjske kompetence projektnih managerjev
 32. Saša Mencinger: Razumevanje odnosa med kontroliranjem, nadzorom in spremljanjem projekta na primeru izgradnje parkirišča v dolini Završnice
 33. Valerija Markovič: Vpliv hobijev na managerske veščine
 34. Maja Mahne: Uporaba metod in tehnik pri projektih, sofinanciranih iz EU

Bsc theses (64)

 1. Jelena Veber: Planiranje projekta na primeru vzpostavitve spletne trgovine
 2. Aleš Medved: Snovanje projekta izgradnje bungalov naselja v Posočju
 3. Mateja Flajs: Preoblikovanje oddelka Priprava in oskrba proizvodnje v družbi Lisca d.d.
 4. Adel Dacić: Obvladovanje zalog v izbranem podjetju
 5. Dolores Jereb: Strateška projektna pisarna na primeru skupine Kolektor
 6. David Vujinović: Motiviranje članov projektnih timov v mladinskih društvih
 7. Dana Petric: Analiza kombiniranega tradicionalnega in agilnega projektnega pristopa pri tehnični nadgradnji programske opreme
 8. Tamara Prinčič: Planiranje projektov v večprojektnem okolju malega podjetja
 9. Miranda Škaper: Priprava poslovnega načrta in plana projekta na primeru turističnega vodnika
 10. Irena Senožetnik: Analiza vpliva motiviranja in nagrajevanja na uspeh projekta
 11. Darko Dolinar: Analiza motivacijskih dejavnikov na primeru podjetja Coca-Cola HBC Slovenija
 12. Vesna Adamovič: Analiza organizacije oddelka izterjave dolgov
 13. Teja Glavič: Planiranje in kontroliranje projekta na primeru kariernega svetovanja študentom
 14. Marjanca Jemec: Plan projekta na primeru gradnje zgradbe
 15. Marko Žos: Business process optimization at used car remarketing department
 16. Marko Praznik: Analiza vodenja oddelka oskrbe v podjetju X
 17. Domen Baškovec: Agilne metode managementa projektov s poudarkom na metodi scrum na primeru razvoja GPS storitve
 18. Lina Koncilija: Analiza projekta gradnje stanovanjskih enot za trg - objekt Akacija, Dravlje
 19. Katerina Ivanovski: Analiza organizacije na primeru podjetja 4. noemvri, d.d.
 20. Primož Lesjak: Analiza zaključnega projekta uvedbe IT podpore v trgovskem podjetju
 21. Gašper Zagoričnik: Vpliv motivacijskega sistema vrednot posameznika na odnose z drugimi
 22. Aleksandar Miličević: Optimizacija procesa izvrševanja izvršb v poslovni banki
 23. Nataša Pristovšek: Primerjava metod kritične poti in kritične verige pri planiranju projekta
 24. Viljem Ambrožič: Poslovni načrt in plan vzpostavitve mednarodnega franšizing podjetja
 25. Petra Korenjak: Elaborat projekta na primeru projekta Smart ARENA
 26. Robert Grgić: Plan projekta uvedbe informacijskega sistema na primeru Gimnastična zveza Slovenije
 27. Peter Dakskobler: Strateško-projektna organiziranost DMO Smaragdna pot
 28. Gustav Verdelj: Vzpostavitev projektne pisarne za pridobivanje nepovratnih sredstev
 29. Klara Pletl: Marketing v športu ter promocija športa
 30. Davor Martinović: Analysis of project management information tools
 31. Irma Jeraj: Kontrola projektov na primeru podjetja Teleg-m d.o.o.
 32. Urška Škufca: Financiranje projektov s strani EU
 33. Polona Marovt: Vpliv čustvene inteligence na učinkovitost tima
 34. Rok Vodovnik: Projekt ustanovitve novega podjetja na osnovi strategije skupnih vlaganj
 35. Maja Habjan: Organizacija športnih prireditev
 36. Urša Lenarčič: Management projektih tveganj na primeru dobave opreme
 37. Tomaž Grum: Motivacija in ocenjevanje delovne uspešnosti
 38. Anže Novak: Informacijska podpora obvladovanju poslovnih procesov
 39. Uroš Derglin: Vpliv komuniciranja na motivacijo
 40. Matic Derglin: Vodenje učinkovitega tima
 41. Renata Koprivec: Uvedba kontrolinga v podjetju Siliko d.o.o.
 42. Boris Palčič: Projektni pristop k popisu osnovnih sredstev
 43. Nika Domislič: Projekt uvedbe mobilnosti v podjetju
 44. Tomaž Stojanovič: Projektna odličnost na primeru Leader+ projekta
 45. Klemen Medved: Sistemska podpora managementu projektov v Poslovnem sistemu Mercator, d.d.
 46. Tadej Leb: Vodenje projektnega tima organizacije kulturne prireditve
 47. Jana Vernig: Organizacija športnih prireditev
 48. Marko Kržišnik: Financiranje projektov mladinskih organizacij na primeru projekta "Besedo ti dam"
 49. Kristian Gorenc-Zupančič: Definiranje procesov na primeru organizacije turneje
 50. Goran Vučinić: Prilagajanje managementa projektov spremembam v okolju
 51. Barbara Krevelj: Organiziranost projektne pisarne v podjetju Adacta d.o.o.
 52. Sabina Čepon: Medkulturne razlike kot vir tveganja pri izvedbi projekta
 53. Peter Pavlič: Management projektov v okviru organizacije AIESEC
 54. Vesna Rožič: Motiviranje zaposlenih na primeru podjetja Oracle
 55. Manuel Šterlek: Projektni management v nepridobitnih organizacijah na primeru projekta Urok
 56. Nika Gruden: Vedenjske kompetence projektnega managerja
 57. Katarina Dodig: Organizacijska klima v podjetju Korona, d.d.
 58. Jože Derganc: Ravnanju projektov naklonjena organizacijska kultura v Vzajemni, d.v.z.
 59. Matej Zalar: Tehnike obvladovanja stroškov portfelja projektov
 60. Urška Železnikar: Inteligentnost čustev in vodenje projektnih timov
 61. Dean Levačič: Obvladovanje virov v multiprojektnem okolju s programskim orodjem MS Project Server
 62. Lili Čaušević: Obvladovanje tveganj projektov na primeru IT projekta
 63. Špela Bolta: Timsko delo in ustvarjalnost
 64. Andrej Obreza: Projektna pisarna na primeru podjetja Noviforum d.o.o.

Other documents (2)

 1. Marjan Hanč: Management tveganj pri projektih razvoja vgrajene programske opreme
 2. Aljaž Stare: The impact of the organisational structure and project organisational culture on project performance in Slovenian enterprises