Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Kristijan Stamatović: The analysis of port growth factors and recent trends in port competition in the Northern Adriatic region
 2. Jana Krapež Trošt: A multi-level approach in examing team innovation
 3. Lidija Breznik: Dinamične zmožnosti kot izvor konkurenčnih prednosti v slovenskih podjetjih s področja informatike
 4. Marina Zanne: Trajnostna ureditev kopenskega prometa v Republiki Sloveniji

MSc theses (118)

 1. Sara Trnovec: Analiza plačevanja preko pametnih naprav s poudarkom na tehnologiji NFC v Sloveniji
 2. Danijel Davidović: Analiza odjemalcev na digitaliziranem elektroenergetskem trgu
 3. Nikolija Vujičić: An analysis of blockchain innovation in the insurance industry
 4. Polona Ivančič: Analiza dejavnikov učinkovite in uspešne nabave v izbranem podjetju
 5. Armin Ferjan: Analiza učinkov informatizacije izbranega podjetja
 6. Aleš Dejak: Analiza ekonomskega vpliva vključitve ladijskega transporta v evropski sistem emisijskega trgovanja
 7. Martina Cvelbar: Analiza in optimizacija proizvodne logistike v izbranem mizarskem podjetju
 8. Tadej Šefer Janc: Analiza možnosti uporabe tehnologije veriženja blokov v dejavnosti transporta
 9. Janez Puc: Analiza digitalizacije krožnega gospodarstva v občini Ajdovščina
 10. Dia'a Aldeen Sharawi: An analysis of Internet of things implementation in Jordanian logistics companies
 11. Eva Murko: An analysis of the state of internal business process audits and developing a proposal for improvement with modern approaches to internal auditing
 12. Marco Stahlhacke: Energy production mix in the EU
 13. Sylvain De Bueger: Analysis of the perceived barriers to intra-EU sales for small Belgian brewers
 14. Anže Kuraj: Analiza uvedbe brezpapirnega poslovanja v izbrano podjetje
 15. Aleš Krmavnar: Analiza zavarovanja avtonomnih vozil četrte stopnje
 16. Tomaž Kolman: Analiza trendov v pomorskem prometu z vidika ključnih deležnikov v slovenski pomorski logistiki
 17. Anja Bizjak: Kritična presoja kakovosti podatkov na primeru izbranega evropskega projekta
 18. Matija Veber: Analiza procesne in organizacijske zrelosti v izbranem podjetju
 19. Matija Vidoni: Primerjalna analiza storitev Luke Koper in Luke Trst
 20. Gregor Lukežič: Analiza uvedbe konceptov vitke proizvodnje v storitveno podjetje
 21. Uroš Jerman: Analiza oskrbe verige pri javnem naročanju v slovenskih bolnišnicah
 22. Virág Julia Havasi: An analysis of the social media role in smart cities
 23. Damjana Kek: Analiza in prenova vhodne logistike v podjetju Trimo
 24. Darko Jojić: Digitalizacija energetskih skupnosti obnovljivih virov energije
 25. Bor Krizmanič: Analiza vpliva tehnologije veriženja podatkovnih blokov na posamezne dejavnosti
 26. Anita Pejić: Analiza razvoja spletnih bančnih storitev v slovenskih bankah
 27. Anja Kosmač: Tehnološke rešitve za soočanje z izzivi in spremembami v elektrodistribucijskih podjetjih
 28. Anastas Petrovski: Blockchain application in banking
 29. Robert Vičič: Optimizacija procesa izračuna pozavarovanja v družbi Adriatic Slovenica
 30. Domen Fink: Analiza vitkega podjetja na področju gradbeništva
 31. Katarina Grilj: Analiza uporabe brezpapirnega poslovanja v računovodstvu
 32. Emilija Đukić: An analysis of e-government implementation in Serbia
 33. Jože Bezek: Analiza ustreznosti dvo-faktorske avtentikacije na pametnih telefonih
 34. Monika Čurin: Analiza stanja in poslovnih priložnosti uporabe masovnih podatkov v velikih slovenskih podjetjih
 35. Tilen Drobnič: Optimizacija distribucijske verige izbranega podjetja
 36. Jaka Weiss: Vpliv pakiranja izdelkov podjetja Novak M na izpolnjevanje naročil
 37. Petra Janežič: Pomen taktičnih nabavnih procesov za učinkovito izvajanje operativnih aktivnosti
 38. Miran Medved: Analiza vpliva serializacije na farmacevtsko podjetje
 39. Nejc Kokalj: Predlog strategije za logistiko in transportno infrastrukturo v Sloveniji do 2030
 40. Snežana Vrhovac: Analiza trendov v elektronskem bančništvu
 41. Klara Ljubi: Future urban logistics
 42. Zlatko Kasunić: Analiza razvoja logistične infrastrukture na Hrvaškem
 43. Boris Banfi: Analiza vpliva informacijsko-komunikacijske tehnologije na učinkovito rabo energije v nestanovanjskih stavbah
 44. Matej Mavsar: Analiza ustreznosti uporabnine v železniškem prometu
 45. Saško Mukaetov: Information systems and information technology security outsourcing in Slovenia
 46. Maja Hmelak: Revizorjevo upoštevanje informacijskega okolja organizacije pri reviziji računovodskih izkazov
 47. Vid Jagodič: Določitev kriterijev smiselnosti nadaljnjega internega razvoja programske rešitve
 48. Marko Graberski: Analiza informatizacije serializacije v proizvodno farmacevtsko podjetje
 49. Rok Gornik: Optimizacija potniškega prometa v Novem mestu
 50. Marjan Kaligaro: Analiza internacionalizacije informacijske storitve
 51. Andrej Lenarčič: Vzpostavitev sistema uravnoteženih kazalnikov v informatiki
 52. Igor Maravić: Dejavniki uspešnosti telemedicine na primeru zdravstvenih storitev na daljavo
 53. Dejan Štrukelj: Konceptualna zasnova elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku v Sloveniji
 54. Primož Sevčnikar: Metodologija za oceno stanja upravljanja sredstev za potrebe implementacije informacijskega sistema za upravljanje sredstev
 55. Janez Podjavoršek: Analiza strateškega načrtovanja informatike v javnem zavodu
 56. Mateja Oblak: Analiza uvedbe dokumentnega sistema v izbrano podjetje
 57. Simon Zalar: Ocenjevanje uporabnosti prenovljenega informacijskega sistema za obvladovanje izrednih dogodkov ob jedrski nesreči
 58. Marko Tuk: Spletni vmesnik v oblaku za računalniško izmenjavo med različnimi podatkovnimi viri
 59. Dejan Meštrič: Uvedba pametnih števcev za merjenje porabe energentov
 60. Goran Halužan: Analiza urejenosti kombiniranega prevoza v Sloveniji
 61. Maja Debeljak: Analiza varnosti spletnega bančništva v Sloveniji
 62. Tilen Globokar: Analiza neuspešnih uvedb celovitih programskih rešitev
 63. Matej Lamut Skok: Merjenje informacijske varnosti
 64. Goran Brankovič: Vpliv liberalizacije na železniški potniški promet v Sloveniji
 65. Dunja Boškić: Analiza razvojnega potenciala Luke Rijeka
 66. Slađana Simeunović: Obvladovanje odvisnosti od zunanjih ponudnikov informacijskih rešitev e-uprave
 67. Katja Loboda, Nadia Angela Bezovnik: Prenova prometne ureditve najprometnejšega križišča v Ljubljani
 68. Klemen Rotar: Uvedba procesnega pristopa v podporni službi banke
 69. Saša Sladič: Analiza smotrnosti sodelovanja pogodbenih izvajalcev pri izvedbi informacijskih projektov v javnem sektorju
 70. Mišo Radman: Analiza uvedbe elektronskega poslovanja v izbrano podjetje
 71. Zlatan Ranđelović: Uvajanje managementa odnosov s partnerji v slovenskem podjetju
 72. Aljaž Podboršek: Analiza vloge projektne pisarne v visokotehnološkem podjetju
 73. Aleš Šuster Erjavec: Načrt vpeljave upravljanja storitev s pristopom ITIL
 74. Vladimir Prosenik: Poslovni model nabave v finačni skupini
 75. Mitja Pirman: Uporaba agilne metodologije v procesih razvoja informacijskih rešitev
 76. Primož Frelih: Asimetrične informacije v zunanjem izvajanju informatike
 77. Klara Zrimc: Analiza okoljskih vidikov intermodalnega prevoza v Sloveniji
 78. Viljem Ulčar: Informatizacija poslovanja bančnega okenca kot posledica uvedbe univerzalnega plačilnega naloga
 79. Matevž Kristan: Izbor in uvajanje sistema za upravljanje z identitetami
 80. Branko Veladžić: Analiza integracije radiološkega in bolnišničnega informacijskega sistema pri digitalizaciji slikovne diagnostike
 81. Željko Ristić: Vertikalne rešitve kot orodje za izboljšanje učinkovitosti informacijske infrastrukture
 82. Darijan Fujs: Vloga informatike pri vzpostavitvi enotnega evropskega trga elektične energije
 83. Andrej Sušnik: Management distribucije v oskrbovalni verigi
 84. Sašo Hajne: Razvoj informacijskega sistema za upravljanje z nekreditnimi tveganji v finančnem podjetju
 85. Marija Groznik Stanković: Pomen korporativnega upravljanja informatike v mednarodnem poslovnem okolju
 86. Martin Kalar: Vpliv razvitosti držav na rabo interneta v EU
 87. Igor Regoršek: Vloga poslovnoinformacijskih portalov pri ravnanju z znanjem
 88. Špela Kovačič: Splet 2.0 in pojav podjetja 2.0 kot novega tipa podjetja
 89. Jure Planinšek: Modeliranje pravil in postopkov gospodarskega prava
 90. Zoran Novšak: Management oskrbne verige skupine ETI
 91. Renata Čehajić: Analiza modelov javno-zasebnega partnerstva, primernih za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij v Republiki Sloveniji
 92. Tomaž Valjavec: Vloga informatike v proizvodni panogi v obdobju gospodarske negotovosti
 93. Bhaskar Majumdar: E-procurement in India with a case study on MSTC Limited (a government of India enterprise)
 94. Bojan Zelič: Uvedba in informatizacija projektne pisarne v NLB Proprio
 95. Aleš Levstek: Upravljanje informatike
 96. Edvard Kolenc: Informatizacija proizvodnje v podjetju Krka, Novo mesto
 97. Simon Hohnjec: Šest sigma v finančnih institucijah
 98. Sašo Vodopivec: Zunanje izvajanje informatike kot vzvod zagotavljanja konkurenčne prednosti
 99. Damir Mesarić: The impact of information technology on business strategy development in construction companies
 100. Jernej Pečnik: Pomen in zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov v finančnem sektorju
 101. Aleks Abramovič: Uvajanje celovite programske rešitve (ERP) v podjetje Elektro Slovenija
 102. Venčeslav Perko: Procesi ravnanja z informacijskimi storitvami kot osnova za njihovo uspešno zunanje izvajanje
 103. Milan Osterman: Poslovni pomen notranjih kontrol z vidika informatike
 104. Matevž Kopar: Vloga informacijske tehnologije pri razvoju bank v Sloveniji
 105. Borut Žnidar: Vloga informatike pri zagotavljanju neprekinjenega poslovanja v slovenskih podjetjih
 106. Luka Babnik: Opredelitev predloga implementacije podatkovno-informacijskega skladišča v Banki Slovenije
 107. Tomaž Perc: Uporaba intranetov in ekstranetov v manjših podjetjih
 108. Andrej Tomšič: Metrika informacijske družbe kot orodje za oblikovanje in spremljanje razvojnih politik informacijske družbe
 109. Evridika Juvan Žorž: Analiza kazalcev prehoda Evropske unije v informacijsko družbo
 110. Stanislav Bajuk: Analiza vzrokov neuspešne implementacije poslovno-informacijskega sistema v praksi
 111. Gašper Kepic: Uvedba celovitega poslovno informacijskega sistema v mednarodno okolje podjetij v skupni Iskratel
 112. Janez Jereb: Prehod Slovenije v informacijsko družbo in analiza stanja
 113. Mihael Krošl: Prenova in informatizacija procesa planiranja kosovne proizvodnje z integracijo razvrščevalnika
 114. Marjanca Jambrovič: Uporaba tehnik ustvarjalnega mišljenja v slovenskih podjetjih
 115. Ciril Kafol: Evropski skladi kot vzvod prehoda v informacijsko družbo
 116. Vesko Andrić: Informacijska podpora javnim razpisom
 117. Mihael Lavtar: Analiza primernosti uvedbe elektronske nabave za podjetje TCG Unitech LTH-ol
 118. Mateja Košiček: Informatizacija upravljanja kakovosti v podjetju Krka

Bsc theses (113)

 1. Tim Gerjevič: Uporaba masovnih podatkov v bančništvu
 2. Kaja Rupnik: Analiza managementa oskrbovalne verige in obvladovanje tveganj v izbranem podjetju
 3. Dinela Fajić: Analiza vpliva COVID epidemije na oskrbne verige
 4. Erik Bolčič: Analiza interneta stvari
 5. Jure Šavron: Analiza primernosti metodologije razvoja za digitalno platformo
 6. Uroš Hambroš: Vpliv elektronskega poslovanja na nakupne navade potrošnikov konfekcijskih izdelkov
 7. Jasmin Tričič: Analiza elektronske pametne kartice
 8. Žan Bombek: Zaščita intelektualne lastnine podjetja Save Ideas
 9. Ivana Tanasković: Analiza možnosti študentskega dela prek spleta
 10. Lara Novak: Analiza organiziranosti nabave v podjetju Pharma d.o.o.
 11. Dejan Djukanović: Analiza vpliva informacijske tehnologije na poslovanje izbranega podjetja
 12. Nika Babnik: Razvoj kriptovalut in njihova prihodnost
 13. Janja Muhič: Analiza integriranega javnega potniškega prometa
 14. Sašo Žagar: Priložnost oglaševanja v brezplačnih avdio-vizualnih vsebinah na zahtevo
 15. Klemen Smrtnik: Elektronsko poslovanje in globalizacija
 16. Robi Zore: Analiza razvoja projekta e-zdravja v Sloveniji
 17. Darja Kočevar: Informacijska orodja za finančno spremljanje poslovanja v mikro in majhnih podjetjih
 18. Tadej Špruk: Uvedba igrafikacije v izobraževanju
 19. Janja Kamin: Analiza razvoja slovenske e-uprave
 20. Jelena Bjelobrk: Elektronsko poslovanje turistične agencije
 21. Štefan Pintar: Analiza poslovnega modela v logističnem podjetju
 22. Sebastijan Kos: Internet stvari ter njegova vpletenost v industrijah vsakdanjega življenja
 23. Tamara Žele: Uvedba e-računov v javno upravo
 24. Matej Janko: Analiza mobilnega plačevanja
 25. Mirjana Jurjevec: Analiza poslovne vrednosti revizijske sledi
 26. Bojan Knežević: Brezpapirno poslovanje v leasing podjetjih
 27. Branko Arzenšek: Analiza in predlog prenove spletne strani podjetja za izboljšanje prodajnih rezultatov
 28. Božana Antukić: Analiza nakupnih navad spletnih kupcev v Sloveniji
 29. Marko Ciuha: Analiza uvedbe elektronskega poslovanja v podjetje Euroton
 30. Branka Gril Hudoklin: Elektronska izmenjava podatkov o opravljenih zdravstvenih storitvah in izdanih materialih
 31. Valerija Kokot: Primerjava elektronskega bančništva med bankama DBS in NKBM
 32. Aleš Poteko: Analiza pomena drugega tira Divača Koper za Luko Koper
 33. Patricija Rijavec Furlan: Elektronsko poslovanje v postopkih javnega naročanja
 34. Borut Šepetavc: Prenova poslovanja proizvodnega podjetja
 35. Blaž Zalar: Elektronsko trženje
 36. Gorazd Miklavčič: Analiza računalništva v oblaku
 37. David Jokić: Slovenija v evropskem prometnem sistemu
 38. Marijana Banožić: Analiza spletne trgovine izbranega podjetja
 39. Irma Šifrer: Analiza uvedbe upravljanja odnosov z odjemalci v podjetju
 40. Marko Košir: Spletne borze tovora - slovenski vidik
 41. Andrej Otovčević: Televizija po meri posameznika
 42. Marko Kisin: Analiza vpliva razvoja informacijskih tehnologij na športne stave
 43. Gregor Cilar: Elektronsko alternativno reševanje sporov pri upravljanju in poslovanju
 44. Anja Pribyl Avsec: Uvedba celovite programske rešitve v podjetje Kanja Brege, d.o.o.
 45. Tanja Tušar: Elektronsko poslovanje podjetja
 46. Aleš Zebec: Elektronski sistem za upravljanje z dokumenti
 47. Matej Čotar: Revizijski vidik investicij v informacijsko tehnologijo
 48. Klementina Marzidovšek: Elektronsko poslovanje Merkurja s podjetji
 49. Tadeja Kek: Elektronsko poslovanje matične evidence zavarovancev iz obveznega pokojninsko in invalidskega zavarovanja
 50. Janez Dolenc: E-izobraževanje
 51. Mirjam Groblar: Elektronsko poslovanje na primeru podjetja za predelavo keramike
 52. Špela Kern: Izbrane metodologije kot orodje za upravljanje informatike
 53. Dušan Urbič: Prenova in informatizacija prodaje v Unior d.d.
 54. Vesna Birsa: Elektronsko poslovanje v zdravstvu
 55. Danica Krsmanović: E-uprava v Sloveniji in njen položaj v Evropski uniji
 56. Urška Novak: Elektronsko poslovanje v založništvu
 57. Helena Šašek: Sklepanje zavarovanj preko interneta
 58. Boštjan Rojko: Spletne dražbe
 59. Uroš Skubic: Informatizacija skladišča BTC d.d.-Petrol d.d.
 60. Uroš Krč: Uvedba elektronskega arhiva v podjetju
 61. Damjan Poštrak: Vpliv radiofrekvenčne identifikacije na management oskrbovalne verige
 62. Jure Gasparič: Informatizacija poslovanja podružnice multinacionalke
 63. Mitja Slavec: Primerjava orodij za upravljanje odnosov s strankami na primeru podjetja
 64. Darijan Fujs: Poslovna vrednost trgovalno-informacijskega sistema Ljubljanske borze
 65. Katja Godec: Virtualne organizacije
 66. Rok Hajduković: Revizija informacijskih sistemov v podjetju
 67. Rok Magister: Analize prenove in informatizacije poslovanja skupine Belinka
 68. Brigita Lokar: Uvedba managementa odnosov s strankami v podjetju
 69. Damijan Kacjan: Strategija razvoja e-uprave v RS
 70. Elvira Koren: Etika in internet
 71. Boris Kalin: Spletno knjigovodstvo
 72. Borut Poštrak: Težavnost uvedbe ERP projekta na primeru Rolls Royce
 73. Jure Kovačič: Informatizacija slovenskega zdravstvenega sistema
 74. Andrej Blaha: Vidiki uvajanja celovitih programskih rešitev
 75. Matevž Kaše: Primerjava petih izbranih slovenskih spletnih trgovin v razdobju šestih let
 76. Dragica Mutić: Novi vidiki izobraževanja osnovnošolskih učiteljev
 77. Krešimir Gotovac: Strategija razvoja poslovanja in prenova poslovnih procesov trgovskega podjetja
 78. Jaka Ferjan: Hitra stran - izdelava in trženje preprostih spletnih strani
 79. Tomaž Hočevar: Implementacija odprtokodnega CRM sistema v majhno podjetje
 80. Jernej Marinč: Elektronsko poslovanje v podjetju Inles d.d.
 81. Matjaž Krznarič: Nova ekonomija: resničnost ali mit?
 82. Peter Mehle: Prihodnost e-izobraževanja na Ekonomski fakulteti
 83. Urban Cerar: Prenova procesa sprejemanja in izpolnjevanja naročil v podjetju MVA
 84. Robert Vončina: Zunanje izvajanje informatike
 85. Črtomir Korošec: Potencialni razvoj spletne trgovine v podjetju Anni d.o.o.
 86. Jaka Povšič: Poslovna vrednost strežniške virtualizacije
 87. Urška Guna: Uravnoteženi sistem kazalnikov na primeru informacijsko storitvenega podjetja v Sloveniji
 88. Dejan Mekić: Izobraževanje na daljavo
 89. Igor Regoršek: Internetno igralništvo
 90. Tomaž Valjavec: Revidiranje baz podatkov
 91. Boštjan Primc: Prenova informacijskega sistema občine Ilirska Bistrica
 92. Tamara Hunski: Elektronsko poslovanje v Termah Olimia d.d.
 93. Andrej Milavec: Oskrbovalna veriga znotraj podjetja Engrotuš
 94. Žiga Gregorič: Napredno elektronsko bančno poslovanje
 95. Samo Drnovšek: Neprekinjeno poslovanje z vidika poslovne informatike
 96. Ana Kavčič: Podatkovno skladišče v banki
 97. Dejan Pečnik: Vpliv novega kapitalskega sporazuma (Basel 2) na lizing podjetje
 98. Matej Krnc: Izzivi informacijskih rešitev pri poslovnem sodelovanju
 99. Zoran Jurij Tomsits: Projekt prenove informacijskega sistema Nove Ljubljanske banke - "Sigma" z vidika nadzora bančnega poslovanja Banke Slovenije
 100. Primož Berger: Vloga elektronskega arhiva v sodobnem podjetju
 101. Damjan Ahčin: Model elektronskega poslovanja za podjetja
 102. Robert Lalić: Vpeljava sistema OLAP v podporo obveščevalnemu in analitičnemu delu policije na področju prepovedanih drog
 103. Borut Semolič: Uvedba celovitega informacijskega sistema v podjetju Akrapovič d.o.o.
 104. Boštjan Blokar: Prenova poslovnega procesa Primarna predelava v podjetju Javor Pivka d.d. - profitni center Furnir Prestranek
 105. Borut Gutman: Modeliranje in prenova poslovnega procesa Celex v podjetju IUS Software Pravne in poslovne informacije d.o.o., Ljubljana
 106. Miran Varga: Poslovna škoda kot posledica računalniških virusov
 107. Aleš Kalin: Stroškovni vidik slovenskega internetnega bančništva v primerjavi z Evropo
 108. Borut Zorič: Informatizacija slovenskega transportno logističnega grozda
 109. Miha Žerko: Analiza investicij v informacijsko tehnologijo v bančnem sektorju
 110. Urška Jamar: Prenova poslovnega procesa strateške nabave v podjetju Acroni d.o.o.
 111. Aleksander Jovanovski: Poslovni modeli v elektronskem poslovanju
 112. Tone Pekolj: Vloga managementa pri elektronskem poslovanju
 113. Aleks Abramovič: Primerjava orodij za razvoj zaslonskih obrazcev

Other documents (2)

 1. Kristijan Stamatović, Peter De Langen, Aleš Groznik: Revisiting the cooperation matrix for classifying cases of port cooperation - case study
 2. Mauro Castelli, Aleš Groznik, Aleš Popovič: Forecasting electricity prices