Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (49)

 1. Darja Flis: Vloga revizorja na področju nefinančnega poročanja
 2. Bruno Jurič: Primerjalna analiza organiziranja nadzora nad revidiranjem v izbranih državah Evropske unije
 3. Tea Krmelj Demšar: Trendi na področju digitalizacije v reviziji
 4. Katja Grošelj: Reguliranost poklica zakonitega revizorja in mobilnost zakonitih revizorjev med izbranimi evropskimi državami
 5. Dino Ajkić, Matej Čebohin Krt: Vpliv tehnologije razpršene evidence na stroškovno in časovno učinkovitost mednarodnih plačilnih transakcij
 6. Jan Harb: Vpliv pandemije COVID-19 na revidiranje
 7. Brina Urbančič: Kritična analiza evidentiranja poslovnih dogodkov po načelu denarnega toka v javnem sektorju v Sloveniji
 8. Vasja Žikovič: Vpliv uvedbe mednarodnega standarda računovodskega poročanja 16 na računovodske izkaze izbranih letalskih prevoznikov
 9. Andrej Jaklič: Vpliv uvedbe notranje revizije na razvoj ključnih sestavin celovitega okvira notranjega kontroliranja v turističnih podjetjih
 10. Darja Marinko: Analiza organiziranosti notranjega revidiranja na področju srednješolskega izobraževanja v Sloveniji
 11. Petra Podržaj: Analiza kakovosti letnih poročil izbranih javnih zavodov v Sloveniji
 12. Maja Remec: Vpliv MSRP 16 na računovodske izkaze izbranih telekomunikacijskih družb
 13. Kristina Fabjan: Revizorjevi postopki na področju preprečevanja pranja denarja
 14. Meta Sojer: Analiza potreb po vzpostavitvi lastne notranjerevizijske funkcije v podjetju Omega Air
 15. Jan Turk: Računovodski in davčni izzivi uporabe virtualnih valut pri poslovanju
 16. Barbara Blatnik Flerin: Vloga notranjega revizorja pri zagotavljanju skladnosti s predpisi na področju delovnopravne zakonodaje v javnem sektorju
 17. Mirjam Črepinšek: Analiza vpliva dolžine revizorjevega mandata na vrsto izdanega revizijskega mnenja v Sloveniji
 18. Vid Doria: Pomen notranjih mehanizmov odkrivanja in preprečevanja goljufij in korupcije v gospodarskih družbah
 19. Maruša Jasenc: Primerjalna analiza sistemov javnega nadzora nad revidiranjem v izbranih državah EU
 20. Petra Alenka Polanec: Revidiranje notranjih kontrol na področju prodaje
 21. Brina Prelogar: Analiza pravilnosti poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi poročil računskega sodišča
 22. Marko Tavčar: Razlogi za prilagojena mnenja in dodatne odstavke v revizijskih poročilih
 23. Maja Hmelak: Revizorjevo upoštevanje informacijskega okolja organizacije pri reviziji računovodskih izkazov
 24. Arjela Klarič: Vpliv gospodarske krize na delo notranjega revizorja
 25. Melita Matoz: Analiza revizijskih poročil na področju poslovanja javnih zavodov v Sloveniji
 26. Blaž Pesjak: Vpliv izločitve zdravega jedra v pogojih insolvence na vrednost donosov deležnikov
 27. Grega Šterk: Uporabnost bonitetnih informacij AJPES kot zunanjega vira informacij pri revizorjevi oceni predpostavke o delujočem podjetju
 28. Ema Vertačnik: Analiza cen začetnih revizijskih poslov v Sloveniji
 29. Tanja Rovšnik: Kritična obravnava skupnih revizij kot dejavnika kakovosti revidiranja
 30. Maja Krese: Dejavniki vpliva na vključevanje odstavka o poudarjanju zadeve delujočega podjetja v revizijsko poročilo
 31. Vanja Golob: Kritična analiza revizijske reforme z vidika izbranih interesnih skupin v Sloveniji
 32. Barbara Hudopisk: Primerjalna analiza vlog in pomena revizijskih združenj v svetu in v Sloveniji
 33. Damir Komadina: Analiza dejavnikov cen revizijskih storitev v Sloveniji
 34. Simona Jevnikar: Pomen revidiranja področja povezanih strank
 35. Urša Urbanija: Analiza preprečevanja prevar v Sloveniji in možnosti za uveljavljanje preiskovalnega računovodstva
 36. Amela Salihović: Analiza koncentracije na trgu revizijskih storitev v Sloveniji
 37. Tina Milić: Kritični pogled na zahtevo po obvezni izmenjavi revizorjev
 38. Klavdija Gabrovšek: Kritičen pogled na predlagano revizijsko reformo v Evropski uniji
 39. Irena Zobec: Obvladovanje kakovosti revidiranja v Sloveniji
 40. Andreja Grčar: Revidiranje pravilnosti poslovanja slovenskih občin
 41. Aleš Juhart: Revidiranje razkritij v luči poštene predstavitve
 42. Anica Oblak: Revidiranje notranjih kontrol obvladovanja kakovosti v procesu ustvarjanja proizvoda
 43. Nataša Mohorčič: Vloga notranjega, zunanjega in preiskovalnega revizorja pri obvladovanju tveganja prevar
 44. Tina Orel: Vloga notranjega revizorja pri preprečevanju in odkrivanju prevar
 45. Irena Novak: Računovodenje podjetja v stečaju na primeru izbranega podjetja
 46. Nataša Bitenc: Primerjava ureditve dejavnosti davčnega svetovanja v Sloveniji, Avstriji in Veliki Britaniji
 47. Nataša Bevec: Posledice uvajanja Mednarodnega standarda računovodskega poročanja za mala in srednja podjetja
 48. Andrej Lužar: Javni nadzor nad revidiranjem v Sloveniji in izbranih državah
 49. Sergej Saksida: Organiziranost in delovanje službe notranje revizije

Bsc theses (45)

 1. Urška Rejc: Vpliv sprememb olajšav za investiranje na čisti dobiček malega podjetja
 2. Franjo Tomažin: Analiza nagrajevanja članov revizijskih komisij v slovenskih gospodarskih družbah
 3. Vesna Filipovič: Računovodsko obravnavanje odloženih davkov v izbranem podjetju
 4. Sergija Trček: Analiza problemov pri ukinitvi sredstev v upravljanju na primeru izbrane gospodarske javne službe
 5. Anesa Omerbašić: Javni nadzor nad revidiranjem
 6. Barbara Miklič: Upravljanje stečajne mase na primeru izbranega podjetja v stečaju
 7. Ana Noč: Analiza finančnega kontrolinga v Sportini Bled
 8. Neža Hauptman: Zgodovinski razvoj revizijske dejavnosti
 9. Rok Benedičič: Podpora informacijskih sistemov za potrebe kontrolinga
 10. Blaž Koprivnikar: Vpliv finančne krize na slabitev bančnih posojil, merjenih po odplačni vrednosti
 11. Manca Tjaša Hostnik: Kreditiranje malega gospodarstva v času gospodarske in finančne krize
 12. Taja Tekalec: Dejavniki oblikovanja cen revizijskih storitev
 13. Ksenija Dimec: Posebnosti revidiranja finančnih naložb v vzajemnem skladu X
 14. Kaja Šter: Vloga revizorja v času finančne krize
 15. Darja Žagar: Revizorjevi postopki pri preprečevanju pranja denarja
 16. Tjaša Kodermac: Revidiranje notranjih kontrol v prodajnem ciklu v pogojih informatiziranega poslovanja
 17. Mateja Vertačnik: Vsebina revizorjevih razmerij v procesu revidiranja računovodskih izkazov
 18. Rok Tement: Upravljanje s kreditnim tveganjem v finančni instituciji s področja lizinga
 19. Anja Rogl: Poklic revizorja v Evropski uniji in v svetu
 20. Ksenija Bratina: Revizorjevi postopki pri obravnavanju prevar
 21. Nastja Pregelj: Revidiranje notranjih kontrol v procesu nabave v podjetju X
 22. Valentina Bedek: Davčno inšpiciranje davka od dohodkov pravnih oseb
 23. Anja Govejšek: Proces zagotavljanja in izboljševanja kakovosti notranjerevizijske službe
 24. Milan Jerič: Revidiranje stroškov dela in stroškov iz drugih pogodbenih razmerij
 25. Vesna Ozebek: Razvoj in kakovost računovodskih servisov v zgornjem Posočju
 26. Renata Zupanc: Pomen revizijskih komisij v Sloveniji in v izbranih državah
 27. Anže Bunić: Revidiranje izvedenih finančnih inštrumentov
 28. Jana Ostanek: Značilnosti računovodskih servisov v Sloveniji
 29. Tina Bulovec: Evolucijski pogled na revizijsko dejavnost
 30. Ana Osolnik: Davčni vidik prenosnih cen med povezanimi osebami
 31. Mateja Vidmar: Določanje notranjih prenosnih cen za ugotavljanje uspešnosti v bančnem sektorju
 32. Andrej Zupančič: Davek od dohodka pravnih oseb v Sloveniji in Avstriji ter Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčenja med Slovenijo in Avstrijo
 33. Andreja Čvan: Primerjava Slovenskih računovodskih standardov in Mednarodnih standardov računovodskega poročanja na področju računovodstva opredmetenih osnovnih sredstev
 34. Gregor Miklič: Analiza davčnih oaz glede na dejavnost družbe
 35. Nina Lipovšek: Posebnosti revidiranja v malih podjetjih
 36. Nika Prezelj: Notranje revidiranje pri proračunskih uporabnikih v Sloveniji in v Veliki Britaniji
 37. Meta Brezar: Davčno svetovanje v Sloveniji, Nemčiji, Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike
 38. Boštjan Žirovnik: Davčno računovodstvo in davčni nadzor v podjetju
 39. Tjaša Tomelj: Davčni vidik prenosnih cen v mednarodnem podjetju
 40. Mateja Švigelj: Davčni nadzor pravnih oseb
 41. Aneta Bec: Kontroling v podjetju Kolinska d.d.
 42. Jana Vodlan: Pomen ABC metode za sprejemanje poslovnih odločitev v podjetju
 43. Maja Zajc: Teoretični in praktični vidik metode ciljnih stroškov
 44. Nataša Bergant: Pomen bančnih posojil za opravljanje dejavnosti samostojnih podjetnikov posameznikov
 45. Jurij Meze: Prenosne cene v mednarodnem podjetju

Other documents (3)

 1. Tamara Poje, Maja Zaman Groff: Mapping ethics education in accounting research
 2. Maja Zaman Groff, Barbara Mörec: IFRS 9 transition effect on equity in a post bank recovery environment
 3. Maja Zaman Groff: Koncept ciljnih stroškov kot orodje izboljševanja konkurenčnega položaja podjetja