Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (9)

 1. Kristina Čerkez: Razvoj kompozitnih nanovlaken z metronidazolom za vnos v obzobne žepe
 2. Mia Mikec: Primerjava fizikalne stabilnosti hidrofilnih krem z različnimi neionogenimi emulgatorji in ksantanskim gumijem ali karbomerom
 3. Sanja Purić: Proučevanje mehanskih lastnosti silikonskih elastomernih filmov z vgrajenim gentamicinom za dostavo v notranje uho
 4. Janja Mirtič: Izdelava in vrednotenje nanodostavnih sistemov z vgrajenim cetilpiridinijevim kloridom za potencialno uporabo v ustni votlini
 5. Klara Komerički: Proučevanje vpliva deleža ksantana na hitrost sproščanja pentoksifilina iz ogrodnih tablet in robustnost gelske plasti po manipulaciji tablet s stresanjem
 6. Nataša Polutnik: Proučevanje izbranih s funkcionalnostmi povezanih lastnosti hipromeloze na sproščanje zdravilne učinkovine iz ogrodnih tablet s podaljšanim sproščanjem
 7. Katarina Miklavčič: Proučevanje sproščanja pentoksifilina iz karagenskih ogrodnih tablet v različnih medijih in korelacija s tvorbo gelske plasti
 8. Vesna Kuhelj: Proučevanje vpliva vrste hipromeloze na reološke lastnosti izdelanih vodnih disperzij
 9. Katja Škrlec: Optimizacija sestave plavajočih tablet na osnovi ksantana z vgrajenim amoksicilinom za zdravljenje okužb s Helicobacter pylori

Bsc theses (32)

 1. Tjaša Knific: Vrednotenje reoloških parametrov krem v korelaciji z njihovo razmazanostjo
 2. Manca Volovšek: Kritična ocena kozmetičnih izdelkov z vidika mehanizmov vlaženja kože
 3. Monika Forster: Izdelava in fizikalno vrednotenje hidrogela z vgrajenim rožmarinovim oljem
 4. Veronika Rožman: Določanje koncentracije modelne kozmetično aktivne sestavine v termoreverzibilnem hidrogelu
 5. Nuša Osterc: Proučevanje sproščanja doksazosin mesilata iz ogrodnih tablet na osnovi polianionskih karagenanov
 6. Sara Vidovič: Proučevanje vpliva vrste škroba in laktoze na lastnosti tablet izdelanih z direktnim tabletiranjem
 7. Tamara Slapar: Vpliv granulirane tekočine in veziva na farmacevtsko tehnološke lastnosti ogrodnih tablet
 8. Mihael Lah: Vpliv ionske moči raztopin na mehanske lastnosti ksantanskih verig in na nabrekanje tablet
 9. Miloš Repše: Vgrajevanje kationske zdravilne učinkovine v ogrodne tablete na osnovi anionskih polimerov
 10. Nina Planinc: Korelacija med reološkimi lastnostmi in hitrostjo sproščanja iz ogrodnih tablet iz ksantana
 11. Barbara Mlinarič: Proučevanje sproščanja amoksicilina iz plavajočih tablet na osnovi hidroksipropilmetilceluloze in vrednotenje vpliva mikrookolja v tableti na proces sproščanja
 12. Maja Bartol: Proučevanje reoloških lastnosti hidrogelov iz polivinilalkohola izdelanih z metodo zamrzovanja in odtajevanja
 13. Urša Habič: Proučevanje vpliva Na-lavrilsulfata na sproščanje doksozin mesilata
 14. Matej Štuhec: Sinteza in karakterizacija novih biorazgradljivih kopolimerov iz trimetilenkarbonata in D,L - laktida ter možnost izdelave nanodelcev
 15. Petra Kos: Študij kompleksov med kationsko učinkovino in polianionskimi karagenani za doseganje prirejenega sproščanja
 16. Nataša Peklar: Primerjava sproščanja amoksicilina in pentoksifilina iz plavajočih tablet in vrednotenje vpliva sestave ogrodja
 17. Romana Rošic: Proučevanje hidrogelov za vlažno celjenje ran z vgrajenim modelnim proteinom
 18. Doris Kuder: Načrtovanje, izdelava in vrednotenje tablet s celekoksibom s prirejenim sproščanjem
 19. Rebeka Koželj: Izdelava in vrednotenje tablet s podaljšanim sproščanjem na osnovi ksantana in hitosana
 20. Anita Črnič: Proučevanje sproščanja amoksicilina iz dvoplastnih plavajočih tablet na osnovi ksantana
 21. Katarina Špajzer: Izdelava in vrednotenje tablet s podaljšanim sproščanjem na osnovi kombinacij karagenanov in HPMC
 22. Alenka Zupančič: Vpliv različnih dodanih snovi na fizikalno-kemijske lastnosti raztopin polivinilalkohola
 23. Maja Bukovac: Vpliv vsebnosti vlage v izbranih pomožnih snoveh na njihovo stisljivost
 24. Amadeja Miler: Vpliv različnih medijev na topnost pentoksifilina, debelino gelske plasti in sproščanje iz tablet na osnovi ksantana
 25. Nika Žerdoner: Proučevanje vpliva elektrolitov na reološke lastnosti karagenanskih hidrogelov in na sproščanje pentoksifilina iz karagenanskih ogrodnih tablet
 26. Aleksandra Krejač: Izdelava in reološko vrednotenje hidrogelov iz alginata, ksantana in karagenana
 27. Tina Snoj: Vpliv vgradnje hidrofilnih snovi na podaljšano sproščanje pentoksifilina iz ogrodnih tablet izdelanih iz polivinilacetata in polivinilpirolidona v razmerju 4:1
 28. Meta Sara Ratej: Proučevanje reoloških lastnosti polivinilalkoholnih hidrogelov z vgrajeno učinkovino levofloksacin
 29. Zoran Kupljen: Izdelava in vrednotenje nanovlaken iz polietilenoksida izdelanih z metodo elektrostatskega sukanja
 30. Nina Kovačič: Proučevanje povezave med reološkimi lastnostmi polimernih raztopin in sposobnostjo tvorbe nanovlaken z metodo elektrostatskega sukanja
 31. Vedrana Vrhovski Repka: Izdelava hidrogelov za vlažno celjenje ran na osnovi alginata
 32. Ivana Mihačević: Vpliv sestave hidrogela za vlažno celjenje ran na sproščanje modelnega proteina