Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Rok Frlan: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje sulfonohidrazidnih inhibitorjev Mur ligaz

Magistrska dela (15)

 1. Petra Zupan: Načrtovanje in sinteza fluorescentno označenega zaviralca imunoproteasoma
 2. Nataša Erdani: Načrtovanje in sinteza derivatov psoralen-3-ocetne kisline kot zaviralcev imunoproteasoma
 3. Nika Nusdorfer: Sinteza kovalentnih zaviralcev imunoproteasoma z amino-substituiranim piperidinskim obročem
 4. Katarina Kraner: Prevod in kritično ovrednotenje izbranih poglavij Rüdejeve knjige, farmacevtska dognanja, iz leta 1804
 5. Selmir Kadić: Načrtovanje in sinteza substituiranih piperidin-3-il-oksatiazol-2-onov kot zaviralcev imunoproteasoma
 6. Anja Horvat: Optimizacija sinteze cianacetamidnih in akrilamidnih zaviralcev treoninskih proteaz
 7. Barbara Borštnik: Načrtovanje in sinteza aminopiperidinskih zaviralcev treoninskih proteaz
 8. Katarina Grabrijan: Načrtovanje in sinteza dipeptidnih zaviralcev imunoproteasoma
 9. Neža Slevec Peternel: Načrtovanje in sinteza heteroarilkarboksamidnih zaviralcev imunoproteasoma
 10. Larisa Vidmar: Sinteza derivatov 2-(2-karbamoil-5-hidroksefenoksi)ocetne kisline z zaviralnim delovanjem na encim ligazo S-Ala
 11. Petra Zupan: Načrtovanje in sinteza fluorescentno označenega zaviralca imunoproteasoma
 12. Nataša Erdani: Načrtovanje in sinteza derivatov psoralen-3-ocetne kisline kot zaviralcev imunoproteasoma
 13. Katja Krošelj: Sinteza furo[3,2-g]kromenonskih zaviralcev imunoproteasoma
 14. Jaka Šifrar: Zgodovina lekarništva na Celjskem v arhivskih virih
 15. Eva Šimunović: Sinteza derivatov 2,4-dihidroksibenzojske kisline kot potencialnih zaviralcev ligaze D-ala-D-ala

Diplomska dela (38)

 1. Nina Cirkvenčič: Načrtovanje in sinteza 2-amino-2-oksoetil-N-(arilsulfonil)karbamatov kot inhibitorjev Murc in MurD
 2. Živa Linec: Sinteza 4,8-dimetilpsoralenskih zaviralcev imunoproteasoma
 3. Eva Tivadar: Pregled kozmetičnih aktivnih sestavin in pomožnih snovi za porjavitev kože v kozmetičnih izdelkih
 4. Eva Tivadar: Pregled kozmetičnih aktivnih sestavin in pomožnih snovi za porjavitev kože v kozmetičnih izdelkih
 5. Petra Deu Janežič: Pregled anorganskih snovi in organskih topil v poltrdnih kozmetičnih izdelkih na slovenskem tržišču
 6. Špela Koren: Izolacija terpenoidov iz eteričnih olj s kolonsko kromatografijo
 7. Tina Pečarič Strnad: Primerjava različnih metod za in vitro vrednotenje antioksidativne učinkovitosti amifilnih antioksidantov
 8. Špela Kalčič: Izolacija L-mentola iz eteričnega olja listov poprove mete in sinteza njegovih derivatov
 9. Matic Mikec: Sinteza dihidroksibenzamidnih zaviralcev biosinteze peptidoglikana
 10. Sandra Hiti: Terminologija zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi v Synonima Pharmaceutica iz leta 1925
 11. Maja Merkač: Primerjava komercialno dostopnega in izoliranega eteričnega olja cvetov dišečega klinčevca (Syzygium aromaticum), izolacija evgenola in sinteza
 12. Nika Nusdorfer: Izolacija davanona iz eteričnega olja davane in sinteza optično čistih derivatov
 13. Barbara Borštnik: Proučevanje sestave eteričnega olja mehiškega brina (Juniperus mexicana), izolacija cedrola in olfaktorno vrednotenje
 14. Nuša Krivec: Frakcionirna vakuumska destilacija eteričnega olja nepravega gvajaka (Bulnesia sarmienti) z izolacijo gvajola in olfaktornim vrednotenjem posameznih frakcij
 15. Katarina Tomšič: Kritično ovrednotenje opisa anorganskih učinkovin v Dioskoridovem delu De materia medica
 16. Vida Valič Fabčič: Zavetnika lekarništva sveta Kozma in Damjan v slovenski umetnosti
 17. Barbara Rekar: Najžlahtnejša umetnost kemije, prevod izbranih poglavij in kritično ovrednotenje dela Christopherja Glaserja, popolni kemik iz leta 1677
 18. Živa Linec: Sinteza 4,8-dimetilpsoralenskih zaviralcev imunoproteasoma
 19. Ana Požek: Izolacija pačulola, sinteza derivatov 4-terc-butilcikloheksanola in njihovo olfaktorno vrednotenje
 20. Jure Borišek: Sinteza L-IDO-epoksida in amfifilnih oksimskih derivatov D-galaktoze
 21. Mojca Pavlin: Prevod in kritično ovrednotenje farmakognostičnega dela Ehrmannovega učbenika iz leta 1834 s pomočjo Hagerjeve podatkovne zbirke
 22. Luka Cergol: Sinteza polimerov D,L-laktida in trimetiletilenkarbonata ter izdelava mikro in nanodelcev
 23. Neža Trdina: Načrtovanje in sinteza neionogenih amfifilnih mimetikov glikolipida
 24. Samo Urdih: Vpliv mikrokristalnih celuloz na stresno stabilnost zaviralcev angiotenzin-konvertaze
 25. Matej Štuhec: Sinteza in karakterizacija novih biorazgradljivih kopolimerov iz trimetilenkarbonata in D,L - laktida ter možnost izdelave nanodelcev
 26. Bernarda Bevc: Slovenska farmacevtska terminologija na področju pomožnih snovi
 27. Brigita Kure: Sinteza substituiranih malonilaminouridinskih inhibitorjev ligaz Mur
 28. Vanja Stanonik: Sinteza 3-aminobenzensulfoniltreoninskih inhibitorjev ligaz Mur
 29. Jerneja Tanšek: Novi treoninhidrazidni inhibitorji ligaz Mur
 30. Anja Ribič: Sinteza in vrednotenje oksimov in amidoksimov kot amfifilnih antioksidantov
 31. Darja Maver: Sinteza sulfonohidrazidnih inhibitorjev ligaz Mur s povečano polarnostjo
 32. Anja Hribernik: Načrtovanje in sinteza novih 4-(arilsulfonohidrazonoil)benzamidnih inhibitorjev Mur C in Mur D encimov
 33. Sonja Jus: Novi levcinhidrazidni inhibitorji ligaz Mur
 34. Alja Grlica: Novi piperidinski inhibitorji Mur ligaz
 35. Monika Štrajhar: Izolacija santalola iz eteričnega olja indonezijske sandalovine (Santalum album L.); sinteza derivatov in njihovo vrednotenje
 36. Katarina Škof: Selektivna sinteza amfifilnih derivatov dihidroksibenzojske kisline in dihidrosibenzaldehida z antioksidativnim delovanjem
 37. Tina Bedič: Prevod in kritično ovrednotenje farmacevtsko-kemijskega dela Ehrmannovega učbenika iz leta 1834 s pomočjo Hagarjeve podatkovne zbirke
 38. Katarina Bevc: Izolacija karotola iz eteričnega olja plodov korenja (Saucus carota), sinteza derivatov in olfaktorno vrednotenje

Druga dela (4)

 1. Tim Tome, Zdenko Časar, Aleš Obreza: Development of a unified reversed-phase HPLC method for efficient determination of EP and USP process-related impurities in celecoxib using analytical quality by design principles
 2. Borut Božič, Aleš Obreza, Jeffrey Atkinson: Pharmacy practice and education in Slovenia
 3. Tanja Gmeiner, Nejc Horvat, Mitja Kos, Aleš Obreza, Tomaž Vovk, Iztok Grabnar, Borut Božič: Curriculum mapping of the master's program in pharmacy in Slovenia with the PHAR-QA competency framework
 4. Martina Gobec, Izidor Sosič, Boris Brus, Aleš Obreza, Stanislav Gobec, Irena Mlinarič-Raščan: Discovery of novel small-molecule compounds with selective cytotoxicity for Burkittʼs lymphoma cells using 3D ligand-based virtual screening