Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

Bsc theses (117)

 1. Mojca Vončina: Državljanstvo kot trajna vez posameznika z državo
 2. Petra Zupanc: Dodatno usposabljanje voznikov začetnikov
 3. Jaka Skalar: Pravosodna policija organizacija in pooblastila
 4. Tina Živič: Varnost na smučiščih
 5. Suzana Svečko: Zastavna pravica na nepremičninah in zemljiški dolg
 6. Vesna Perčin: Slovensko-hrvaški odnosi na področju osebnega statusa posameznika
 7. Mateja Kresal: Primerjava matičnih knjig in matičnega registra
 8. Kristina Korva: Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Notranjsko-kraški, Goriški in Obalno-kraški regiji
 9. Andreja Kovačec: Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 10. Tomaž Dolar: Zagotavljanje varnosti na športnih prireditvah z večjim tveganjem
 11. Mojca Praprotnik: Uklonilni zapor ali sodobno dolžniško suženjstvo
 12. Maja Mijatović: Kongresna dejavnost
 13. Rok Merzel: Učinkovitost izravnalnih ukrepov po Schengenski konvenciji v Republiki Sloveniji
 14. Michelle Kumer: Mobbing v javni upravi
 15. Samo Kristl: Dialog med kulturami in verami
 16. Rok Marolt: Integracija tujcev v Sloveniji
 17. Sonja Romih: Elektronska prijava rojstev
 18. Sandi Čeferin: Zbiranje orožja
 19. Marko Mihajlović: Mednarodna zaščita (azil), primerjalni prikaz nemške in slovenske ureditve
 20. Suzana Pustovrh: Prostovoljstvo na Slovenskem
 21. Jure Ambrož: Policijska uniforma
 22. Ivana Šafarič: Zakonito priseljevanje in poenotenje evropskega tujskega prava
 23. Zdenka Veternik: Obravnavanje prometnih nesreč v prekrškovnem postopku
 24. Zvonko Merc: Izvajanje izravnalnih ukrepov po Schengenski konvenciji v Republiki Sloveniji in v sosednjih državah
 25. Nikolaja Piškur Zorič: Pravna pomoč in življenje obsojenih med prestajanjem kazni zapora
 26. Milena Milič: Centralni register prebivalstva in njegova vloga v e-upravi
 27. Maja Mavsar: Zaposlovanje vrhunskih športnikov v državni upravi (primerjalna analiza)
 28. Eva Jakopič: Diplomatski protokol v Republiki Sloveniji
 29. Blanka Tušar: Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 30. Danijela Berden: Problemi nasilja nad ženskami in otroci v pomurski regiji (v Pomurju)
 31. Uroš Klanjšek: Nova prometna strategija Policijske uprave Celje
 32. Anita Gobec: Pravni in dejanski vidik občinskega redarstva
 33. Dunja Praznik: Odločanje po prostem preudarku v upravnopravnih notranjih zadevah
 34. Roman Sarnic: Ponarejanje in prenarejanje listin za potovanje
 35. Mervad Agović: Vozniki, vozila in avtošole
 36. Alenka Trebušak: Država, verska svoboda in verske skupnosti
 37. Dean Mirković: Pravni in dejanski vidik izvedbe javne prireditve s poudarkom na hitrostnih dirkah
 38. Renata Imširović: Problem določitve meje v Piranskem zalivu
 39. Dušanka Mavrin: Preventivno delo vodij policijskih okolišev s poudarkom na policijski upravi Slovenj Gradec
 40. Karmen Polonca Kristan: Vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji
 41. Andreja Kosi: Posebnosti sprememb kriminalitete v RS na območju južne (Schengenske) meje
 42. Daniela Bročilo: Spravljanje žensk in otrok v suženjstvo
 43. Brigita Gosak: Druga generacija biometričnih potnih listin
 44. Miha Zidar: V skupnost usmerjeno policijsko delo
 45. Nataša Ličen: Analiza dela avtošol in tehničnih pregledov v Sloveniji
 46. Nenad Stajčić: Inšpekcijski nadzor na področju zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti
 47. Jožica Romih: Posvojitev otrok kot oblika socialnega starševstva
 48. Nejc Mlinar: Ustavnopravni in dejanski položaj romske etnične skupnosti v Sloveniji
 49. Martina Volk: Reševanje konfliktov med starši in mladostniki
 50. Renato Trančar: Preventivno delovanje policije na lokalni ravni
 51. Vesna Forjanič: Dialog med vero in kulturo
 52. Robert Matjašič: Liberalizacija vizumske ureditve za države Zahodnega Balkana
 53. Hilda Balažek: Načela urejanja pravic narodnih manjšin
 54. Ana Gostinčar: Skupni standardi in postopki v okviru azilne politike EU za vrnitev državljanjov trjetih držav, ki nezakonito bivajo v EU (direktiva o vračanju)
 55. Drago Šebalj: Celostna skrb za pripadnike Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah
 56. Matej Mandelj: Okoljevarstvene organizacije
 57. Simona Jelen: Organizacija, organiziranost in delovanje državnega pravobranilstva
 58. Jelena Lazarević: Pravno varstvo potrošnikov in proizvodov
 59. Mateja Smerdel: Nova pravna ureditev mednarodne zaščite
 60. Sabina Haračić: Varnost in šport v luči evropskega nogometnega prvenstva leta 2008
 61. Darja Sedeljšak: Prihodnost azilne politike, policijskega sodelovanja in integracij
 62. Avgust Sobočan: Skupni standardi in postopki za vrnitev državljanov tretjih držav, ki nezakonito bivajo v EU (direktiva o vračanju)
 63. Ana Raguž: Pravna ureditev narodnih manjšin in položaj slovenskih manjšin v tujini
 64. Dragoslav Danilov: Policijska pridržanja kot poseg v osebno svobodo
 65. Aleš Cesar: Uporaba modernih tehnologij pri varovanju zunanjih meja EU
 66. Mitja Bartolme: Prikriti preiskovalni ukrepi z vidika človekovih pravic
 67. Lidija Badovinac: Suženjstvo in trgovanje z ljudmi
 68. Janja Kovač: Primerjalna analiza izdaje delovnih dovoljenj v Republiki Sloveniji za obdobje od 2001 do 2008
 69. Alen Džabić: Gostinski lokali in zasebno varovanje
 70. Mateja Bonifarti: Registracija vozil in homologacija
 71. Nina Mataija: Nacionalni program preprečevanja in zatiranja kriminalitete
 72. Gabrijela Horvat: Mladoletno prestopništvo
 73. Matjaž Mlinarič: Skupni standardi in postopki v državah članicah za vračanje državljanjov tretjih držav, ki nezakonito bivajo v EU
 74. Anton Jernej Lovrenčič: Evropska vizna politika
 75. Zoran Akšamović: Poslovne informacije
 76. Anita Habulin: Spravljanje žensk in otrok v suženjstvo
 77. Natalia Verhovec: Register nepremičnin v Republiki Sloveniji - pravni in dejanski vidik
 78. Roman Obrez: Odvzem prostosti kot policijsko pooblastilo
 79. Simon Premzl: Moderni terorizem in boj proti terorizmu v Republiki Sloveniji
 80. Sabina Brkič: Prikriti ukrepi
 81. Marjeta Zupan: Prihodnost evropske politike na področju notranjih zadev in pravosodja
 82. Damijan Judež: Zakon o policiji - nekoč in danes
 83. Amela Burzič: Problematika izvrševanja zaporne kazni v ženskem zaporu Ig
 84. Tjaša Čuk: Primerjalna analiza zakona o tujcih v Sloveniji in izbranih državah Evropske unije
 85. Marjeta Ogulin: Zakonito priseljevanje
 86. Tanja Blatnik: Humanitarno pravo
 87. Svjetlana Mrkajić: Družinsko nasilje - evropski in slovenski pogled
 88. Matej Skočir: Preventivno delo policije in vodja policijskega okoliša kot nosilec nalog
 89. Zoran Ahmetovič: Državljani in policija - partnersko sodelovanje
 90. Katja Javoršek: Prometna varnost voznikov enoslednih motornih vozil
 91. Katja Jurič: Prost pretok oseb kot ena od temeljnih svoboščin notranjega trga Evropske unije
 92. Andrej Loboda: Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov na Ministrstvu za okolje in prostor
 93. Jože Valentan: Poštne storitve in varnost poštnih pošiljk
 94. Veljko Palija: Ukinitev mejne kontrole na zračnih notranjih mejah v novih članicah EU
 95. Irena Tomažin: Domicil in njegovo evidentiranje
 96. Ervin Palamar: Analiza predsedniških volitev 2007
 97. Nina Sušnik: Prometna varnost voznikov enoslednih motornih vozil
 98. Damir Nedelko: Vodenje in menedžment policijske postaje
 99. Andrej Muhvič: Službeni pes in odkrivanje prepovedanih drog
 100. Anja Podboj: Avtomobilska kriminaliteta s poudarkom na mejnih prehodih
 101. Klemen Zapušek: Prometne nesreče mladih
 102. Anja Kremič: Preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
 103. Patricija Bitežnik: Analiza obsega ponudbe klasičnih in posebnih iger na srečo v Sloveniji in vpliv na gospodarsko in družbeno okolje v občini Nova Gorica
 104. Sanja Stupar: Vstop in bivanje tujcev tretjih držav v Sloveniji
 105. Martin Humar: Delo policije pri zatiranju trgovine z belim blagom
 106. Marko Rudolf: Namen in uporaba posebnih vozil v specialni enoti policije
 107. Polona Peteh: Vojni ujetniki in humanitarno pravo
 108. Mihaela Perčič: Zahteva za sodno varstvo in problematika reševanja zahtev za sodno varstvo
 109. Tina Kukec: Slovenija in Schengen
 110. Lucija Vollmaier: Problem varnih hiš za žrtve nasilja v družini
 111. Damir Rozman: Vloga in pomen kodeksa policijske etike
 112. Gorica Simonović: Vloga in vpliv informacijsko-dokumentacijskih centrov na migracijsko politiko države
 113. Željana Djekanović: Diplomacija v Evropski uniji
 114. Marija Novak: Odgovornost za stanje varnosti v cestnem prometu v lokalni skupnosti
 115. Tadej Oprčkal: Dialog med kulturami in verami
 116. Boštjan Črnetič: Nova pooblastila v luči spremenjenega Zakona o varnosti cestnega prometa
 117. Klavdija Žavski: Prostorske in bivalne razmere zaprtih oseb v Sloveniji s poudarkom na Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana