Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (44)

 1. Gordana Vladisavljević: Pravna ureditev fleksibilnih oblik zaposlovanja v Sloveniji
 2. Irena Weber: Spreminjanje sistema socialnega varstva
 3. Stanka Golob: Razvijanje prožnosti zaposlovanja v Sloveniji
 4. Petra Božič: Načela javnih uslužbencev
 5. Mojca Borišek: Uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva
 6. Vera Sušec: Pravni vidiki zasebnosti na delovnem mestu
 7. Vlasta Pozman: Spreminjanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti
 8. Martina Saje: Pravice invalidov in njihovo uresničevanje v praksi
 9. Sabina Omić: Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 10. Judita Kožuh: Možnosti za izobraževanje javnih uslužbencev za napredovanje na delovnem mestu
 11. Benja Hrvatič: Posebnosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju
 12. Petra Poljanšek: Krepitev socialne varnosti brezposelnih
 13. Branka Bobek: Razvoj pravice do pokojnine z vidika načel socialne varnosti
 14. Jana Brešar: Kakovost pravne ureditve osebne asistence in pomoči na domu v Sloveniji
 15. Marina Maršič: Pravna ureditev zaposlovanja uradnikov v javnem sektorju in njeno izvajanje v praksi
 16. Špela Markovič: Zdravstveno varstvo v Evropski uniji in Sloveniji
 17. Urška Ferencek: Analiza spremenjenih pogojev za pridobitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 18. Breda Mrlak: Zaposlovanje v upravi in dostop ter ravnanje s tajnimi podatki
 19. Mateja Gorišek Hiršel: Pravni vidiki pokojninske reforme v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami EU
 20. Teja Zajec: Pomen zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku
 21. Breda Sitar: Pravni temelji vključevanja ranljivih skupin brezposelnih oseb na trg dela
 22. Božica Mićić: Oblike in pravna ureditev izobraževanja javnih uslužbencev
 23. Simona Kralj-Karba: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 24. Milena Kokalj: Denarni prejemki za opravljeno delo v zdravstvu
 25. Valentina Gričnik: Nadomestila plač zaposlenih na področju zdravstvenega zavarovanja in starševstva
 26. Nataša Gorzeti: Možnosti uveljavljanja in varstva pravic javnih uslužbencev
 27. Ana Kavčič Mozetič: Prožna varnost zaposlitve v Sloveniji in izbranih državah EU
 28. Simona Buh: Zagotavljanje zdravstvenega varstva brezposelnih oseb v Sloveniji
 29. Marjeta Pečarič: Usposabljanje za fleksibilno zaposlovanje na področju kulturnih dejavnosti
 30. Irena Breznik: Pravna ureditev vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja
 31. Ines Vodopivec: Modernizacija pokojninskega sistema in stališča slovenske družboslovne znanosti
 32. Marjana Šenica Jančar: Delovni invalidi z ohranjeno delovno zmožnostjo
 33. Renata Potočnik Šeško: Invalidi in izvajanje zaposlitvene rehabilitacije
 34. Aleksandra Železnik: Institucije socialne varnosti
 35. Aleš Krenk: Država in reševanje nasilja v družini v Sloveniji in v Evropi
 36. Anja Meglič: Vpliv pokojninske reforme na socialni položaj starejšega prebivalstva in mladih
 37. Lavra Bogataj Derlink: Napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter položaj ravnatelja
 38. Tina Misajlovski: Uresničevanje ustavne pravice svobode dela v javnem sektorju
 39. Kristina Jurinčič: Pokojninski sistem v Sloveniji in pridobitev pokojnine v primeru zaposlitve v tujini
 40. Marica Mlakar: Trendi zavarovanja za primer brezposelnosti v Sloveniji in Evropi
 41. Dunja Kovač: Sklenitev pogodbe o zaposlitvi javnega uslužbenca in delavca v gospodarski družbi
 42. Marko Aškerc: Socialni dialog in javni uslužbenci
 43. Ana Pavlovski: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih z vidika gospodarskega stanja družbe
 44. Vlasta Kučiš: Poklicne bolezni in pravo

Bsc theses (107)

 1. Nina Žagar: Upokojevanje javnih uslužbencev v Sloveniji po predpisih interventne zakonodaje
 2. Kristina Milena Dimec Rozina: Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu
 3. Damjana Gradišnik: Obseg zdravstvenih pravic
 4. Aleksandra Pintar: Brezposelnost in socialna varnost brezposelnih
 5. Mateja Novak: Zaposlovanje v Slovenski vojski
 6. Marjeta Pevnik: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev v Sloveniji in na Hrvaškem
 7. Katja Gobec: Institucionalno varstvo oseb s posebnimi potrebami in vloga samozagovorništva
 8. Andreja Turk: Cilji izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja
 9. Nejc Nadbath: Pravne posledice delavčeve bolezni
 10. Adriana Zelić: Pomoč na domu starejšim osebam v Občini Ljubljana
 11. Renata Štih Lesjak: Dopolnilno in dodatna zdravstvena zavarovanja
 12. Anja Peternelj: Pravice, obveznosti in odgovornosti strank pogodbe o zaposlitvi
 13. Manja Kos: Pravna ureditev varstva žensk zaradi nosečnosti in starševstva ter njeno uresničevanje
 14. Mateja Miklošič: Pripravništvo kot strateški ukrep za povečanje zaposljivosti mladih
 15. Tjaša Planinšec: Nagrajevanje delovne uspešnosti in motivacija zaposlenih na delovnem mestu v izbranem podjetju
 16. Branka Vračko: Ureditev uslužbenskih razmerij po letu 2002 v luči pravne stroke
 17. Hana Balog: Usposabljanje in izobraževanje kot ukrep aktivne politike zaposlovanja na primeru mladih
 18. Tina Trnovec: Pomanjkljivosti v pravni ureditvi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji
 19. Barbara Cankar: Postopek zaposlovanja v zasebnem in javnem sektorju
 20. Natalija Jurko: Organizacije, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem
 21. Vesna Pesek: Ureditev trga dela v Sloveniji
 22. Tina Šibenik: Delovna in socialna razmerja ter Ustava Republike Slovenije
 23. Tjaša Celec: Pravni položaj volonterskih pripravnikov na območju Republike Slovenije
 24. Doris Fras: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 25. Anja Pintar: Posledice Zakona za uravnoteženje javnih financ na socialno varnost ljudi
 26. Barbara Pogačar: Obseg družinskih prejemkov v zakonski zvezi in zunajzakonski skupnosti
 27. Suzana Pejčić: Dejavniki spreminjanja števila zaposlenosti v javni upravi
 28. Vojislav Pavlović: Posebnosti kolektivnih pogajanj v policiji in dejavnosti zasebnega varovanja
 29. Danijela Vasiljević Kertić: Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove
 30. Suzana Dejić: Upokojevanje po ZPIZ-1 in modernizacija pokojninskega sistema v ZPIZ-2
 31. Anja Ucman: Svet delavcev in varstvo njegovih članov
 32. Bojan Kovačević: Zaposlovanje v javnih zavodih
 33. Ljubica Bezgovšek: Spreminjanje pogojev za pridobitev pravice do pokojnin
 34. Tina Gašperin: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev
 35. Tanja Mirjačić: Diskriminacija na trgu dela
 36. Irena Lepoša: Trajanje in izraba letnega dopusta
 37. Alenka Zavšek: Pravice iz zdravstvenega zavarovanja
 38. Janja Lukan: Denarni prejemki za brezposelne osebe
 39. Mateja Šurla: Vzajemnost in solidarnost na področju socialne varnosti
 40. Matejka Bizjak: Nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih v upravi
 41. Mojca Rijavec: Stranke pogodb v programih javnih del
 42. Barbara Vrhovnik: Napredovanje javnih uslužbencev v slovenski javni upravi
 43. Maja Kralj: Zaposlovanje v državni upravi in javnih zavodih
 44. Simona Bač: Preprečevanje in razreševanje delovnih sporov in inšpekcijski nadzor
 45. Lara Bremec: Spremenjena vloga centrov za socialno delo
 46. Jana Divjak: Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti
 47. Sanja Stojanović: Izboljševanje nagrajevanja v javnem sektorju
 48. Andreja Železnik: Sistem zavarovanja za primer brezposelnosti
 49. Ivana Repinc: Napredovanje delavcev v visokem šolstvu
 50. Sabina Šumež: Pozitivne in negativne sankcije na področju dela
 51. Duša Pejašinović: Psihično nasilje na delovnem mestu - mobbing
 52. Petra Poljanšek: Koncesije za posredovanje dela
 53. Tamara Kimovec: Mobbing in varstvo duševne integritete zaposlenih oseb
 54. Doris Fatur: Varnost in zdravje pri delu ter položaj mladih
 55. Katja Možina: Pravna ureditev starševskega varstva in družinskih prejemkov v Republiki Sloveniji
 56. Jasmina Fric: Zaposlitvene možnosti mladih po končanem študiju v Sloveniji
 57. Andreja Perko: Diskriminacija v izbranem podjetju
 58. Alja Obranovič: Izobraževanje brezposelnih
 59. Tjaša Klepac: Omejitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 60. Maja Žagar: Praksa Ustavnega sodišča na področju delovnega prava
 61. Petra Bratuša: Spolna diskriminacija na trgu dela
 62. Tina Jakopič: Načela socialne varnosti
 63. Tadeja Ozebek: Letni dopust
 64. Polona Bajec: Fleksibilne oblike pogodb o zaposlitvi v Sloveniji
 65. Vesna Panić: Obseg pravic na temelju starševstva in družinskih prejemkov
 66. Amela Suljkanović: Zaposlovanje invalidov
 67. Karmen Adamič: Sistem plač v javnem sektorju
 68. Adrijana Mitrić: Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga
 69. Klementina Godec: Zdravstveno zavarovanje
 70. Iris Pertoci: Izredna odpoved delavca zaradi kršitve njegovih pravic
 71. Svjetlana Pavlović: Elementi plače v javnem sektorju
 72. Nika Berk: Varstvo in zdravje pri delu posebej varovanih oseb
 73. Andreja Hrovat: Brezposelnost v slovenskih regijah
 74. Tjaša Vodan: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in recesija
 75. Sandra Miletić: Plačni sistem v javnem sektorju, napredovanje in nagrajevanje delovne uspešnosti
 76. Mirnesa Grabkić: Spolna diskriminacija na delovnem mestu
 77. Monika Kleč: Zaposlitev v zasebnem in javnem sektorju
 78. Mihaela Dervarič: Prenehanje delovnega razmerja, brezposelnost in nova zaposlitev
 79. Brigita Perko: Javni socialno varstveni zavodi
 80. Anja Grašič: Brezposelnost in aktivna politika zaposlovanja v Republiki Sloveniji
 81. Tjaša Erjavec: Prispevki na področju socialne varnosti
 82. Manuela Strajnar: Pravna razmerja med subjekti obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji
 83. Mateja Vadnal: Primerjava napredovanja sodnikov in javnih uslužbencev
 84. Janja Gabršček: Spreminjanje sistema socialne varnosti
 85. Mitja Kragelj: Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami
 86. Lidija Razložnik: Opredelilni elementi sindikata in združenja delodajalcev
 87. Valentina Stopar: Nadomestila plač
 88. Špela Jerič: Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi
 89. Mojca Špolar: Pravni položaj javnih uslužbencev in karierne možnosti v javni upravi
 90. Maja Kaučič: Nočno delo, njegov vpliv in posledice
 91. Anica Vodeb: Starševstvo in delovna razmerja
 92. Damijana Rolih: Izredna odpoved pogodbe s strani delavca in delodajalca
 93. Katarina Abram: Mobbing
 94. Martina Štupar: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca delodajalcu
 95. Vesna Koželj: Uveljavljanje in varstvo pravic delavcev
 96. Monika Cvetek: Prejemki iz delovnega razmerja in socialne varnosti
 97. Aleksandra Zver: Enake možnosti za moške in ženske v delovnih razmerjih
 98. Dragica Klinc: Gibljivi del plače v gospodarskih družbah
 99. Tatjana Mikić: Novi plačni sistem v javnem sektorju
 100. Eva Jeromel: Zaposlitev s krajšim delovnim časom
 101. Petra Pogačar: Varstvo starejših v Sloveniji
 102. Jerneja Lekše: Sindikalne aktivnosti javnih uslužbencev
 103. Borislav Josipović: Položaj brezposelnih oseb v sistemu socialne varnosti
 104. Sonja Rebov: Usposabljanje in izobraževanje kot ukrep aktivne politike zaposlovanja
 105. Dejan Merlak: Sindikati v Republiki Sloveniji
 106. Božana Šutić: Pogoji za pridobitev pokojnine
 107. Bojana Petelinšek: Socialno varstvo starejših ljudi v Upravni enoti Slovenska Bistrica