Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Nina Makuc: Vpliv različnih načinov vadbe smučanja na znanje alpskega smučanja petinpolletnih otrok
 2. Saša Vrbnjak: Analiza strategij reševanja konfliktnih situacij pri športni vzgoji ter njihova povezanost s stili vodenja in čustveno inteligentnostjo učitelja
 3. Jera Gregorc: Povezanost športne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja

MSc theses (3)

 1. Matjaž Vehovar: Povezanost strukture telesnih mer z izbranimi gibalnimi sposobnostmi petinpolletnih otrok
 2. Bojan Šebjan: Povezanost notranje motivacije dijakov za športno vzgojo z njihovimi stališči do učitelja športne vzgoje
 3. Jošt Slavič: Analiza organizacije izleta v vrtcu

BSc theses (100)

 1. Mihael Peran: Športni oddelki na Oš Maksa Durjave Maribor
 2. Petra Mraz: Možnosti medpredmetnega povezovanja športne vzgoje in spoznavanja okolja v prvem razredu osnovne šole
 3. Miha Žalig: Šolski šport v mestni občini Murska Sobota
 4. Gašper Pirman: Analiza športnih programov Športnega društva Sonček
 5. Tjaša Hujs: Uporaba športnih pripomočkov pri igrah z loparji za mlajše starostne kategorije
 6. Ana Zupan: Principi reševanja konfliktnih situacij pri učenju smučanja otrok
 7. Dominika Gačner: Uporaba projektnega učnega dela v osnovni šoli
 8. Lidija Benčina: Možnosti povezovanja področij gibanja in narave v predšolskem obdobju
 9. Lina Rednak: Igre na snegu in učenje smučanja v okviru programa Mali sonček
 10. Denis Ficko: Primerjava odnosa do športa in športne vzgoje romskih in neromskih učencev na izbranih osnovnih šolah v Prekmurju
 11. Irena Gaal: Aktivno varstvo otrok
 12. Teja Černač: Pilates vadba za invalide
 13. Rudolf Planinšek: Športni pedagog kot pomočnik ravnatelja na šoli
 14. Emanuel Grgić: Povezanost med športno dejavnostjo šestletnih otrok in njihovo socialno kompetentnostjo
 15. Rok Voroš: Primerjava vrednot med učenci športniki in nešportniki izbranih mariborskih osnovnih šol
 16. Kristina Marjanović: Program vadbe ritmične gimnastike za mlajše otroke
 17. Ana Verdinek: Analiza uporabe improviziranih pripomočkov pri izvajanju gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu
 18. Maruša Čehovin: Športne dejavnosti otrok v Smučarskem klubu Kalič Postojna in v njihovem prostem času
 19. Petra Hren: Primerjava gibalnih/športnih dejavnosti v športnem vrtcu z vrtcem Marie Montessori
 20. Maša Permanšek: Program športnih dejavnosti malčkov s starši
 21. Tanja Fajfar: Vadba z otroškim vozičkom
 22. Damjan Grah: Analiza mnenj o disciplini pri pouku športa v nekaterih osnovnih šolah v Prekmurju
 23. Alenka Hrastar: Gibalni/športni program Mali sonček v Vrtcu Radovednež Škocjan
 24. Tjaša Logaj: Mnenje staršev o vključevanju predšolskih otrok v organizirano športno vadbo v Zagorju ob Savi
 25. Nives Modic: Mnenje staršev predšolskih otrok o športni vadbi v mestnem in podeželskem okolju
 26. Simona Marković: Predlog prenovitve stare športne dvorane v Kamniku
 27. Špela Petkovšek: Gibalni programi za dojenčke in mamice
 28. Robert Jaušovec: Primerjava odnosa do športa in športne vzgoje med dijaki športnih oddelkov in dijaki ostalih oddelkov na Gimnaziji Ptuj
 29. Špela Ambrožič: Programi za otroke v športni agenciji Sporty
 30. Katarina Kavčnik: Interes otrok za izvajanje gibalnih dejavnosti glede na različne oblike dela pri predšolski športni vzgoji
 31. Urška Boldin: Analiza materialnih, vsebinskih in kadrovskih dejavnikov predšolske športne vzgoje v zasavskih vrtcih
 32. Hinko Strmšek: Primerjava med gibalnimi dejavnostmi v klasičnem vrtcu in vrtcu Marije Montessori
 33. Katja Klemenc: Nadstandardni program športne gimnastike, osnovne motorike in plesnih dejavnosti za učence v prvem triletju osnovne šole
 34. Andreja Burja: Športna vzgoja v prvem triletju osnovne šole
 35. Igor Abram: Z igro in kekčevo zgodbo do prvih korakov na snegu
 36. Živa Vrtovec: Interes staršev za vključevanje otrok do osmega leta starosti v športne programe v Slovenskih Konjicah
 37. Nina Kljun: Rolanje v vrtcu in osnovni šoli
 38. Boštjan Miklič: Analiza programov ABC športa in možnosti njihovega razvoja
 39. Mitja Žnidaršič: Analiza športnih dejavnosti in materialnih pogojev v tržiških vrtcih
 40. Laura Iličić: Športne aktivnosti predšolskih otrok ob koncih tedna, med prazniki in v času počitnic
 41. Majda Areh Novak: Ugotavljanje interesa učencev na povečano število ur športne vzgoje v osnovni šoli
 42. Tina Slana: Sodobni programi športne vadbe za otroke
 43. Mojca Pušpan: Program gibalnih dejavnosti za otroke in starše
 44. Vesna Ličen: Dejavnosti z žogo za predšolske otroke
 45. Nina Šrot: Šport za mlade v občini Zreče in možnosti za razvoj
 46. Senija Osojnik: Možnosti povezovanja športnih in matematičnih vsebin v vrtcu
 47. Maja Arnšek: Možnosti povezovanja področij gibanja in družbe v vrtcu
 48. Matjaž Ovsenek: Družinska športna rekreacija
 49. Urška Vodišek: Model delovanja zasebnega športnega vrtca
 50. Urška Curk: Celoletni program vadbe mlajših smučarjev
 51. Petra Fekonja: Možnosti vključevanja staršev v različne organizacijske oblike predšolske športne vzgoje
 52. Alenka Razpet: Program vadbe za mamico z dojenčkom
 53. Mojca Bosina: Gymbaroo-nov pristop športne vzgoje v predšolskem obdobju
 54. Darinka Verovšek: Ljudski plesi
 55. Gal Mally Buh: Analiza programov športnega društva Narodni dom in možnosti njihovega razvoja
 56. Monika Bergant: Športne dejavnosti predšolskih otrok in materialni pogoji za športne aktivnosti v vrtcih Braslovče, Vransko in Polzela
 57. Lejla Ramirez: Mnenje učencev drugega in tretjega razreda osnovne šole o športni vzgoji
 58. Petra Fireder: Osnovni elementi različnih športnih zvrsti za predšolske otroke
 59. Petra Zaplatič: Gibalna dejavnost predšolskih otrok in njihovih staršev v posavski regiji
 60. Sandra Grbec: Primerjava športnih dejavnosti v okviru slovenskega in španskega kurikuluma za vrtce
 61. Jan Kosmač: Vključevanje govornih spodbud v gibalne dejavnosti predšolskega otroka
 62. Andreja Erjavec: Možnosti vključevanja predšolskih otrok v športne programe na Kočevskem
 63. Nina Mavri: Analiza razlogov vključevanja otrok v tečaj alpskega smučanja na Tolminskem
 64. Bojan Ropoša: Vpliv lepil in lepljenja na razvoj namiznoteniške igre
 65. Karmen Plevel: Gibalne/športne dejavnosti otrok v okviru varstva na domu
 66. Vedrana Filipić: Rolanje kot vsebina športnega dne za učence drugega triletja osnovne šole
 67. Tina Lončarevič: Predstavitev športov z vlečnimi psi
 68. Matej Fefer: Analiza razlogov za vključevanje otrok v vadbo akrobatike
 69. Alja Pajenk: Analiza gibalnih sposobnosti štiri- do šestletnih dečkov in deklic iz Športnega društva Svizec
 70. Aleš Košir: Dejavnosti za razvoj gibalnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami
 71. Marjetka Hvalec: Primerjava izvenšolske športne dejavnosti otrok prvega triletja mestnih in podeželskih osnovnih šol podravske regije
 72. Vesna Bolka: Vloga športnega pedagoga v vrtcu
 73. Anže Brankovič: Mnenje staršev in strokovnih delavcev vrtca o vlogi moškega vzgojitelja pri izvajanju gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu
 74. Špela Pavlič: Analiza športne dejavnosti otrok prvega triletja osnovne šole v Krškem
 75. Nejc Pogačnik: Organizacija letne šole v naravi ter analiza mnenj udeležencev in njihovih staršev
 76. Sara Kokotec: Mnenje staršev o organizirani športni vadbi predšolskih otrok
 77. Teja Kersnik: Primerjava gibalnih/športnih dejavnosti v okviru slovenskega in nemškega kurikuluma za vrtce
 78. Katja Kovač: Analiza tečajev plavanja mlajših otrok
 79. Urška Murn: Analiza vključevanja mamic in dojenčkov v športno vadbo
 80. Kaja Cukjati: Gibalne dejavnosti za otroke do 5. leta v okviru družine
 81. Sonja Rak: Povezanost med odnosom staršev do športa in odnosom njihovih otrok do športne vzgoje v osnovni šoli
 82. Anja Pečaver: Analiza poučevanja plavanja mlajših otrok
 83. Melita Bastjančič: Program dejavnosti z žogami in loparji za predšolske otroke
 84. Vesna Stavrev: Program in analiza vključevanja otrok v vadbo judo vrtca
 85. Marko Meden: Strategija razvoja športa v občini Sežana
 86. Anita Pevec: Povezanost med načinom preživljanja prostega časa ter čustvenimi in vedenjskimi težavami šestletnih otrok
 87. Goran Brečko: Uporaba športnih pripomočkov in igral pri športnih dejavnostih za predšolske otroke
 88. Ines Sadar: Možnosti povezovanja področij gibanja in matematike za otroke od 3. do 6. leta starosti
 89. Lucija Subotić: Podaljšano bivanje s poudarkom na športni dejavnosti v prvem triletju osnovne šole
 90. Mija Vodenik: Možnosti povezovanja področij gibanja in angleškega jezika v predšolskem obdobju
 91. Špela Šinkovec: Gibalne igre z improviziranimi pripomočki s poudarkom na medpodročnem povezovanju za predšolske otroke
 92. Karla Karnet: Motivi staršev za vključevanje otrok v športne dejavnosti v Pomurju
 93. Jerica Gomizelj: Primerjava športne vzgoje v okviru slovenskega in poljskega učnega načrta za prvo triletje osnovne šole
 94. Urban Šipec: Program alpskega smučanja v okviru interesnih dejavnosti za učence osnovnih šol
 95. Mateja Kavčič: Elementarne gibalne igre z medpredmetnim povezovanjem v prvem triletju osnovne šole
 96. Domen Hren: Povezanost med športno dejavnostjo otrok v prvem triletju osnovne šole in njihovim preživljanjem prostega časa za računalnikom in televizijo
 97. Katja Borštnar: Športni programi za predšolske otroke
 98. Katarina Leben: Individualna in skupinska vadba otrok pri športni vzgoji v predšolskem obdobju
 99. Nuša Pintarič: Vrtci s poudarkom na športnih dejavnostih v Sloveniji
 100. Anja Eržen: Razlike v gibalni/športni dejavnosti otrok drugega starostnega obdobja v vrtcu Škofja Loka glede na izobrazbo vzgojiteljev in njihovo usposobljenost s področja športa

Other documents (2)

 1. Jera Gregorc, Mateja Videmšek, Damir Karpljuk, Jože Štihec: Značilnosti gibalnih/športnih dejavnosti in specifičnosti v spodbujanju gibanja predšolskih otrok
 2. Maja Meško, Mateja Videmšek, Tasja Videmšek, Jože Štihec, Damir Karpljuk, Jera Gregorc: Športna dejavnost, učni uspeh in samopodoba štirinajstletnih učencev in učenk