Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Bojan Nastav: Siva ekonomija v Sloveniji

MSc theses (21)

 1. Gašper Cerar: Analiza obdavčitve nepremičnin v kmetijstvu in gozdarstvu v Sloveniji
 2. Nataša Rakovec: Primerjava institucionalne ureditve trga stanovanjskih nepremičnin med Slovenijo in mestom New York
 3. Dušan Ivančič: Ekonomski vidiki urbane zemljiške politike v podporo izvajanju prostorskih aktov na lokalni ravni
 4. Maša Majkić: Umeščanje daljnovodov v prostor
 5. Barbara Žibret: Stanovanjske razmere v Sloveniji v primerjavi z nekaterimi državami EU
 6. Rajesh Narayan Kulkarni: Evaluation of the land records computerization scheme
 7. Vlasta Miklavžin: Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč
 8. Bernarda Lagoja: Analiza neprofitnih najemnih stanovanj v Sloveniji v primerjavi z državami Evropske unije
 9. Matej Petelin: Tveganje in donosnost v stanovanjskih investicijah
 10. Marijana Vugrin: Analiza lastninskega stanja kot del strokovne podlage za prostorsko načrtovanje
 11. Kristina Onufrija: Strokovne osnove s področja demografije za potrebe prostorskega načrtovanja na občinski ravni
 12. Eva Zver: Razvoj nacionalnih zdravstvenih računov za Slovenijo
 13. Janja Povhe: Prispevek človeškega kapitala prebivalstva Slovenije k rasti in razvoju slovenskega gospodarstva
 14. Lidija Bajt: Primer informacijskega sistema za modeliranje funkcionalnih regij v Sloveniji
 15. Irena Komprej: Vizualizacija podatkov finančnih računov
 16. Janja Kalin: Izdelava sistema input-output tabel v okviru nacionalnih računov v Sloveniji
 17. Tomaž Svetina: Analiza postopka pridobitve gradbenega dovoljenja v Sloveniji
 18. Jernej Klemenc: Uporaba metod rudarjenja podatkov za analizo nepremičninskih transakcij v Republiki Sloveniji in izgradnjo modela za tržno vrednotenje nepremičnin
 19. Petra Zakrajšek: Globalizacija in trg nepremičnin v Sloveniji
 20. Mirsad Ajeti: Uloga ekonomije znanja i poduzetništva u razvojnoj strategiji regionalne ekonomske politike
 21. Mojmir Prelog: Razmerje med strateškim in normativnim vidikom v lokalnem prostorskem planu

Bsc theses (42)

 1. Polona Leben: Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v naselju Struževo
 2. Saša Majhenič: Program opremljanja stavbnih zemljišč in komunalni prispevek
 3. Nina Flandija: Analiza kupcev novogradenj podjetja Energoplan d.d.
 4. Bernarda Lagoja: Vpliv finančne krize na stanovanjski trg po regijah v Sloveniji
 5. Matej Kocjančič: Analiza gradnje dvostanovanjskega objekta v Dekanih
 6. Nina Žvegelj: Analiza amsterdamskega trga nepremičnin s študijo primera premestitve glavnega sedeža podjetja GPFS
 7. Maja Košak: Učinkovitost in uspešnost davčne izvršbe v Sloveniji
 8. Anka Fajfar: Javno naročanje v infrastrukturnem sektorju
 9. Elena Rojc: Spreminjanje mestnih jeder v Sloveniji
 10. Katarina Banko: Financiranje občin v Sloveniji
 11. Klemen Gruden: Pravni vidik prometa s kmetijskim ali gozdnim zemljiščem
 12. Aleksandar Dobrijević: Sofinanciranje proge Pragersko-Ormož s pomočjo evropskih nepovratnih sredstev
 13. Lidija Okoren: Kazalci razvoja slovenskih regij
 14. Marko Petkoš: Pridobivanje nepovratnih sredstev Evropske unije na področju kmetijstva
 15. Rok Fabjan: Primerjava trga nepremičnin v Sloveniji in na Hrvaškem
 16. Petra Žibret: Izvajanje regionalne politike EU in spremembe po širitvi
 17. Barbara Žibret: Možnosti stanovanjske oskrbe mladih
 18. Nataša Kunšič: Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za enostanovanjske objekte
 19. Edita Bašić: Črpanje sredstev iz strukturnih in kohezijskega sklada Evropske unije
 20. Petra Brenčič: Analiza predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
 21. Luka Fain: Regionalna razvojna politika v Zasavju
 22. Borut Korada: Pogoji za prijavo projektov za sredstva EU na primeru podprograma mobilnosti znotraj programa Leonardo da Vinci
 23. Luca Borzatta: Zaračunavanje storitev v omrežju UMTS
 24. Boštjan Debeljak: Primerjava proračunov občine Sodražica in občine Velike Lašče
 25. Dejan Hegler: Primerjava spodbujanja regionalnega razvoja v Sloveniji s teorijo in s spodbujanjem v Evropski uniji
 26. Marjeta Geld: Pogoji za prijavo projektov za sredstva Evropske unije
 27. Laura Južnik: Merjenje intelektualnega kapitala za potrebe regionalnega razvoja programa za Zasavje
 28. Ksenija Radminič Virant: Vpliv novega stanovanjskega zakona na poslovanje upravnika
 29. Tomaž Čepon: Ocenjevanje vrednosti stavbnih zemljišč na prehodu na tržno vrednotenje
 30. Polona Lah: Obnovljivi viri energije v Evropski uniji in primerjava podpornih shem za njihovo promocijo
 31. Cvetka Srebot: Nepridobitni sektor v Sloveniji in njegovo financiranje
 32. Maja Sever: Metode ažuriranja input-output tabel
 33. Brigita Plestenjak: Grafični prikaz slovenskega gospodarstva iz input-output tabele
 34. Mateja Štefančič: Analiza trga nepremičnin v središču Ljubljane
 35. Tomaž Gerič: Analiza poslovanja podjetja Komunala d.o.o.
 36. Teja Podgorelec: Proračun občine Cerkno
 37. Barbara Jošt: Obdavčenje pri prenosu nepremičnin
 38. Igor Kovač: Proračun občine Žirovnica
 39. Marjeta Rupnik: Prijava raziskovalnega projekta za financiranje iz sredstev EU
 40. Blaž Krajnc: Regionalna politika in njeno izvajanje v Sloveniji
 41. Maruška Guček: Priprave državnih uprav članic evro-območja na uvedbo evra
 42. Silvestra Kovačič: Vpliv spremembe dohodninske zakonodaje na davčno inšpekcijo s poudarkom na dohodkih iz tujine

Other documents (2)

 1. Ivo Lavrač: Možnost obdavčitve nezasedenih stanovanj
 2. Tatjana Vresk: Pridobivanje zemljišč za avtoceste