Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (18)

 1. Nejc Pulko: Model imenovanja nadzornih svetov znotraj korporativnega upravljanja državnih podjetij v Sloveniji
 2. Mark Hafner: Rodrik's trilemma
 3. Senta Žekar: Poslovno ekološki model ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki v trgovskem podjetju
 4. Petra Kropivšek: Pomen in vloga ekonomske demokracije v XXI. stoletju
 5. Anja Zorko: Nove oblike sodelovanja med kulturo in gospodarstvom
 6. Damijan Povodnik: Gospodarjenje z industrijskimi odpadnimi vodami na primeru Gorenja
 7. Janez Cerar: Transdisciplinary sustainable development
 8. Edita Gabrič: A corporate university
 9. Branko Bembič: Zgodovina gospodarstev kapitalističnega Zahoda od keynesijankega projekta do krize 2008
 10. Polonca Kurtovič: Učinki fiskalne politike na gospodarstvo v času finančne krize
 11. Matija Žepič: Problem ekonomske kalkulacije v luči kolektivističnih in tržnih gospodarstev
 12. Miran Kovač: Cooperation between educational/research and business institutions
 13. Jasmina Jovanović: Sistem ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo družbe Slopak
 14. Andrej Srakar: Prispevek umetnosti k socioekonomskem položaju kraja
 15. Jurij Mlinšek: Sistemi ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo
 16. Petar Martinović: Turistički proizvod Crne Gore i strateški pravci njegovog razvoja
 17. Mladen Pajk: Prestrukturiranje trga zemeljskega plina v Sloveniji
 18. Jurij Premrl: Sistemi ravnanja z odpadno embalažo v državah EU

Bsc theses (23)

 1. Urban Sušnik: Političnoekonomski argumenti za uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka
 2. Matej Sukič: Univerzalni temeljni dohodek
 3. Nina Skalič: Trajnostni razvoj in urbanistični management
 4. Živa Kolbl: Psihološki dejavniki globalne ekonomske krize 2008-2009
 5. Dejan Žontar: Obnovljivi viri energije v Sloveniji - potencial biomase in solarne energije
 6. Srđan Vuković: Institucionalne spremembe in denarna politika EMU v obdobju finančne krize
 7. Jakob Jaušovec: Preučevanje vpliva institucionalnih sprememb na gospodarsko rast in plačilno bilanco
 8. Špela Špiler: Vzpon in padec neoliberalizma
 9. Jernej Filipič: Primerjalna analiza krščanskega in islamskega ekonomskega sistema
 10. Klavdija Grm: Nasprotja znotraj trajnostnega razvoja v primeru uvedbe biogoriv
 11. Luka Komazec: Dizajn kot ustvarjalec vrednosti in korporativna strategija podjetja
 12. Uroš Kranjc: Aktualnost idej J.K. Galbraitha v 21. stoletju
 13. Janez Cerar: Ekonomski vidiki komplementarne in alternativne medicine v Sloveniji
 14. Eva Jelnikar: Ekonomija globalnega segrevanja
 15. Olaf Grbec: Modeli upravljanja športa v lokalni skupnosti z vidika novega javnega managementa
 16. Bojan Koren: Davčna reforma v Sloveniji
 17. Gregor Pečnik: Kontingenčno vrednotenje ekonomskih koristi divjadi v Logarski dolini
 18. Andrej Herman: Razcvet irskega gospodarstva
 19. Igor Feketija: Koncept tržne družbe v delih Karla Polanyija
 20. Tomaž Majerle: Tržna družba in sodobna vloga države
 21. Dean Šušmelj: Ekonomska kultura italijanske renesanse
 22. Damjan Pfajfar: Japonska in likvidnostna past
 23. Klara Stoviček: Vplivi migracijskih tokov na trg dela ob širitvi Evropske unije

Other documents (1)

 1. Bogomir Kovač: Političkoekonomske marginalije o recepciji Marxa u XXI. stoljeću