Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (78)

 1. Lidija Kuravica: Anemija v nosečnosti
 2. Nives Komidar: Odnos medicinskih sester do pacientov odvisnih od psihoaktivnih substanc
 3. Milanka Urankar: Vloga raziskovalne medicinske sestre pri izvajanju kliničnih raziskav
 4. Fatlinda Rexhepi: Asertivnost v zdravstveni negi
 5. Tatjana Tomić: Lajšanje kronične utrujenosti pri bolnikih z rakom
 6. Ivana Hussu: Pregled pogostosti poznih zapletov pri periferno vstavljenih osrednjih venskih katetrih in pri osrednjih venskih katetrih s podkožnim prekatom
 7. Sara Krnc: Prisotnost in vpliv duhovnosti pri študentih zdravstvene nege
 8. Jasmina Duranović: Zloraba psihoaktivnih substanc pri mladostnikih in vloga medicinske sestre
 9. Denis Krajačić: Vpliv pandemije covid-19 na zdravstvene delavce
 10. Špela Grahek: Zadovoljstvo z življenjem medicinskih sester v patronažnem varstvu v povezavi s telesno aktivnostjo
 11. Sladjana Tanasković: Etični vidik odnosa zaposlenih v domovih starejših občanov do starostnikov z demenco
 12. Neja Frlic: Etični vidiki zdravstvene nege pacientov v enoti intenzivne terapije
 13. Dijana Vukančić: Uporaba klinične supervizije za preprečevanje stresa pri medicinskih sestrah v bolnišničnem okolju
 14. Tadej Rozman: Etični vidiki darovanja organov po cirkulatorni smrti
 15. Žana Mahkovič: Razumevanje in odnos do evtanazije v evropskem prostoru
 16. Sara Tomšič: Zdravstvena vzgoja pacientov s srčnim spodbujevalnikom
 17. Tamara Radić: Stigmatizacija žensk po umetni prekinitvi nosečnosti
 18. Kristina Čeh: Vloga medicinske sestre v programu presejanja diabetične noge
 19. Andreja Draščič: Etična obravnava oseb, ki živijo s hivom, v zobozdravstvu
 20. Marjeta Kavčič: Etične dileme pri obravnavi oseb z demenco
 21. Anja Muhič: Ocena znanja pacientov o zdravljenju z neposrednimi oralnimi antikoagulanti
 22. Andraž Jereb: Načini učenja venskega odvzema krvi
 23. Ana Korošec: Etični vidiki zdravstvene nege bolnikov z rakom
 24. Aleksandra Makovec: Etični vidik zdravstvene obravnave pacientov z infekcijskimi boleznimi
 25. Lara Cole: Ledvična obolenja v obdobju nosečnosti
 26. Ajka Halilović: Povezava med empatijo in izgorelostjo zdravstvenih delavcev
 27. Neja Mavrič: Ocena stopnje zdravstvene pismenosti pacientov s sladkorno boleznijo vodenih v ambulanti za sladkorno bolezen
 28. Andreja Majer: Zdravstvena nega pacienta pri zavrnitvi presadka proti gostitelju po presaditvi krvotvornih matičnih celic
 29. Valentina Rok: Etika skrbi: skrb medicinskih sester zase
 30. Janija Vehar: Stigmatizacija oseb s humanim imunodeficientnim virusom s strani družbe in zdravstvenih delavcev
 31. Vildana Omeragić: Medkulturne kompetence medicinskih sester
 32. Lidija Praprotnik: Upoštevanje vodila "ne oživljaj" v zdravstveni negi - pregled literature
 33. Adnana Golob: Ukrepi za preprečevanje nastanka malignih obolenj kože
 34. Darinka Urbanc: Etični vidiki zdravstvene obravnave pacientov z anoreksijo nervozo
 35. Špela Žust: Identifikacija učinkovitih pristopov promoviranja krvodajalstva med mladimi v izbranih krajih v Sloveniji, kjer ni srednjih šol
 36. Tadeja Vidmar: Etična in profesionalna odgovornost v zdravstveni negi
 37. Adriana Kozina: Znanje in stališče študentov o zdravem življenjskem slogu in posledicah nezdravega hujšanja
 38. Marjeta Tekavčič: Vplivi alkohola na kakovost življenja in zdravje
 39. Lara Šinkovec: Obremenjenost na delovnem mestu medicinskih sester v patronažnem varstvu med epidemijo covid-19
 40. Suzana Habot: Etični vidiki zdravstvene obravnave starostnikov
 41. Urša Juratovec: Etika v zdravstveni negi na področju psihiatrije
 42. Biljana Djaković: Vpliv ravni zdravstvene pismenosti pacienta na potek sladkorne bolezni tip ll
 43. Janja Potisek: Škodljivi vplivi ultravijoličnega sevanja na telo in zdravje ter zdravstvenovzgojna vloga medicinske sestre
 44. Maja Makić: Uporaba mobilnih aplikacij za opolnomočenje pacientov z arterijsko hipertenzijo za samooskrbo
 45. Kaja Škrab: Vloga medicinske sestre pri varni aplikaciji zdravil
 46. Valentina Pika Kovač: Priprava pacientke na odpust po rekonstrukciji dojke - aktivnost oblačenja
 47. Tomaž Čebular: Odnos učitelj-učenec v zdravstveni negi
 48. Tina Sobotič: Kakovost življenja odraslih bolnikov s hemofilijo in adherenca na zdravljenje
 49. Veronika Dimitrova: Vloga in aktivnosti medicinske sestre pri obravnavi osebe z narcisistično osebnostno motnjo
 50. Rebeka Pogačar: Vloga medicinskih sester pri zmanjševanju stigme uporabnikov, ki imajo težave z odvisnostjo od prepovedanih drog
 51. Julija Vidmar: Sindrom izgorelosti medicinskih sester v času pandemije covida-19
 52. Eva Rus: Stigmatizacija oseb s posebnimi potrebami s strani zdravstvenih delavcev
 53. Katarina Vrhovšek: Spoštovanje dostojanstva umirajočih
 54. Špela Cimerman: Vpliv epidemije COVID-19 na zdravstveno oskrbo šoloobveznih otrok s sladkorno boleznijo tipa 1
 55. Larissa Dolinar: Etične dileme med pravico posameznika do vnaprej izražene volje in dolžnostjo oživljanja zdravstvenega osebja
 56. Aljana Smajlović: Etični vidiki zdravstvene nege v zvezi z zdravljenjem oseb z duševno boleznijo proti njihovi volji
 57. Marjeta Jesenko: Stres pri medicinskih sestrah v urgentnih enotah
 58. Lucija Kolenc: Etične dileme pri zdravstveni negi otrok
 59. Anja Kores: Etične dileme v zvezi s cepljenjem otrok
 60. Tatjana Begič: Pojavnost motivov babištva v otroških slikanicah in knjigah za otroke
 61. Petra Ule: Avtonomija pri osebah z demenco
 62. Darja Mršić: Preprečevanje izgorelosti medicinskih sester pri delu z onkološkimi pacienti
 63. Alekseja Otavnik: Čuječnost kot tehnika zmanjševanja stresa pri medicinskih sestrah
 64. Janja Slejko: Zunanji izgled zdravstvenih delavcev - doživljanje pacientov
 65. Alma Duraković: Vloga medicinske sestre pri nevrokirurškem bolniku z vidika empatije
 66. Kaja Kranjc: Kulturne kompetence v izobraževanju medicinskih sester: pregled literature
 67. Nika Plevel: Vloga medicinske sestre pri zdravstveni obravnavi nosečnice z gestacijskim diabetesom
 68. Lara Mihelič: Etični vidiki prisotnosti svojcev pri kardiopulmonalnem oživljanju
 69. Bojana Keršič: Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 na inzulinski črpalki
 70. Teja Zemaitat: Vpliv stigme in diskriminacije zdravstvenih delavcev na zdravje oseb, ki živijo s HIV
 71. Neža Humar: Ugovor vesti v zdravstveni negi
 72. Nea Smolej: Vpliv golenje razjede na samopodobo posameznika
 73. Vanesa Begić: Pomen pravilnega odvzema hemokultur
 74. Tilen Koren: Občutek nemoči pri zdravstvenih delavcih
 75. Žan Škrjanec: Napake medicinskih sester pri uporabi zdravil v enotah intenzivne terapije
 76. Ana Žižek: Etični vidiki in komunikacija s starejšimi odraslimi v zdravstvenih ustanovah
 77. Pavla Lavrinc: Etična vprašanja v zvezi z umiranjem v domovih starejših občanov
 78. Valerija Mošnik: Etični vidiki zdravstvenih delavcev v zvezi s soočanjem pacientov z diagnozo rak

Druga dela (1)

 1. Anja Šoštarič, Barbara Jenko Bizjan, Nada Rotovnik-Kozjek, Darja Ovijač, Dušan Šuput, Irina Milisav, Vita Dolžan: Detection of metabolic syndrome burden in healthy young adults may enable timely introduction of disease prevention