Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Melita Rozman Cafuta: Vzdržno upravljanje s svetlobo v mestih

MSc theses (8)

 1. Darja Pergovnik: Plečnikove ureditve odprtega prostora v Ljubljani
 2. Anja Škerlj: Oblikovanje speleoterapevtskega parka pri Bolnišnici Sežana
 3. Sandra Pintar: Permakulturni vrt v občini Sodražica
 4. Eva Strgar: Začasne rešitve gradbene jame na primeru Ljubljane
 5. Manja Pečkaj: Oblikovanje odprtega prostora med Gospodarskim razstaviščem in Pionirskim domom v Ljubljani
 6. Natalija Likar Koselj: Umeščanje hidroelektrarn v prostor na primeru Slovenije in Škotske
 7. Jasmina Bolčič: Prostorski posegi v območje morja in obalnega pasu med legalnostjo in legitimnostjo
 8. Lea Divjak Radivojević: Prostorska organizacija planšarskih naselij

Bsc theses (44)

 1. Meta Božič: Vključevanje krajinskih značilnosti pri oblikovanju golfskih igrišč v Sloveniji
 2. Andrej Bašelj: Tematski park - primer svetopisemskega parka
 3. Barbara Dobič: Preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskem
 4. Tomaž Rižnar: Osvetlitev Mariborskega parka
 5. Petra Benedik: Problematika urejanja zimskih vrtov v individualnih vrtovih v Ljubljani
 6. Tina Kuhar: Vrt ob enodružinski hiši
 7. Eva Erženičnik: Možnosti za izboljšavo mikroklimatskih razmer v Ljubljani
 8. Tanja Primc: Urejanje obrečnega prostora reke Krke s pritoki v širšem mestnem središču Novega mesta
 9. Rebeka Ul: Oblikovanje terapevtskega parka na Schöcklu (Avstrija)
 10. Marko Turkuš: Ureditev bregov reke Drave na območju mesta Ptuj
 11. Aleksandra Perpar: Oblikovanje izbranih turističnih ureditev v Kostanjevici na Krki
 12. Mateja Filipič: Potencial za krajinsko oblikovanje valobranov ob slovenski obali
 13. Tanja Oberžan: Preobrazba počitniških hišic v stanovanjska naselja na območju Polževa
 14. Ana Herman: Večnamenska ureditev Slivniškega jezera z upoštevanjem ekoremediacijskih ukrepov
 15. Urša Habič: Premični kontejnerski vrt
 16. Mojca Gruden: Uporaba krajinskih prvin v delu arhitekta Jožeta Plečnika
 17. Nuša Voda: Ureditev mestnega parka in arheološkega muzeja na prostem na drugem ptujskem mestnem griču
 18. Nuša Dremelj: Ureditev obvodnega prostora Kamniške Bistrice v Kamniku za rekreacijo
 19. Meta Petrič: Ureditev turistično rekreacijske infrastrukture v krajinskem parku Ljubljansko barje
 20. Matjaž Gašperlin: Romantičnost v oblikovanju vrtov
 21. Katja Mikoš: Krajinsko urejanje športno-rekreacijskih območij v Zgornjesavski dolini (Planica-Kranjska Gora)
 22. Martina Pišlar: Krajinska ureditev in sanacija nasipov odpadnega materiala RŽS Idrija
 23. Katarina Horaček: Prostorska in prometna ureditev turističnega dostopa do Postojnske jame
 24. Mojca Smrkolj: Oblikovanje univerzitetnega kampusa v gozdu na primeru novomeškega visokošolskega centra
 25. Matej Zuljan: Krajinsko urejanje levega brega Save od Sp. Gameljn vse do severne obvoznice mesta Ljubljane
 26. Heli Manfreda: Oblikovanje reprezentančnega prostora športnih stavb
 27. Vesna Draksler: Prestrukturiranje odprtega prostora stanovanjskih sosesk zgrajenih od 1960 do 1980 v Ljubljani
 28. Nastja Iskra: Krajinsko oblikovanje daljinskih cest
 29. Eva Prosen: Preureditev blejskega mestnega središča za potrebe turizma
 30. Nuša Britovšek: Videzne značilnosti krajine kot dejavnik umeščanja različic trase Koroške hitre ceste v prostor
 31. Rock Finale: Golfigrišče kot sanacija odlagališča odpadkov na Ljubljanskem barju
 32. Eva Zupan: Oblikovanje reprezentančnega odprtega prostora ljubljanskih poslovnih stavb
 33. Anja Hlade: Trajnostna raba vodnih virov s pomočjo oblikovanja umetnih mokrišč - primer urejanja obrečnega pasu reke Wenyu
 34. Bojan Balen: Krajinsko urbanistično oblikovanje obalnega pasu mesta Reke
 35. Nika Cigoj: Gradnja enodružinskih hiš v Sloveniji po l. 1990 in oblikovanje zelenih površin
 36. Tanja Berčič: Umeščanje novih turističnih objektov v območje ob Bohinjskem jezeru (znotraj Triglavskega narodnega parka)
 37. Urška Ivanovič: Primerjava tradicionalne kitajske metode feng shui in slovenske tradicije umeščanja naselij v prostor
 38. Petra Ereš: Možnosti vključevanja plantažnih nasadov v mestno krajino na primeru Brežic in Krškega
 39. Katja Senekovič: Manjši javni odprti prostori v mestu; primer Ljubljane
 40. Urška Podlogar-Kos: Možnosti gradnje enodružinskih hiš na gozdnatih pobočjih
 41. Ines Unetič: Oblikovanje mestnega središča Ljubljane kot protokolarnega prostora Republike Slovenije
 42. Špela Kragelj: Prostorska problematika mrliških vežic na manjših pokopališčih
 43. Sergej Hiti: Povezanost prostostoječe hiše z bivalnim vrtom
 44. Mojca Balant: Usmerjanje urejanja reguliranih vodotokov v primestnem in mestnem prostoru - primer urejanja doline Glinščice

Other documents (3)

 1. Seventieth anniversary of the Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
 2. Sedemdesetletnica Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
 3. Nika Cigoj, Davorin Gazvoda: Spreminjanje podobe naselij enodružinskih hiš: primerjalna analiza naselij v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu