Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Klemen Jerina: Prostorska razporeditev, območja aktivnosti in telesna masa jelenjadi (Cervus elaphus L.) glede na okoljske dejavnike
 2. Matija Stergar: Modeliranje habitatov prostoživečih parkljarjev v Sloveniji

Magistrska dela (8)

 1. Dejan Gavez: Primerjava stanja velikih zveri v državah Evrope glede na pravno ureditev lastništva lovnih pravic do divjadi
 2. Živa Bončina: Vpliv zaraščanja na konflikte med človekom in medvedom v Sloveniji
 3. Damjan Južnič: Monitoring aktivnosti mrhovinarjev na truplih parkljarjev v Dinaridih
 4. Goran Paulinič: Preskus uporabnosti metode štetja kupčkov iztrebkov za ocenjevanje lokalnih gostot in habitatnega izbora jelenjadi in srnjadi na Goričkem
 5. Matej Bartol: Določanje najprimernejših kazalnikov za spremljanje stanja populacij divjadi pri adaptivnem upravljanju
 6. Urška Srnec: Optimizacija spolne in starostne strukture odstrela z namenom povečanja ekonomske učinkovitosti gospodarjenja z navadnim jelenom (Cervus elaphus) v Sloveniji
 7. Viktor Miklavčič: Pregled in presoja ustreznosti metod za načrtovanje upravljanja prostoživečih parklarjev v Evropi s poudarkom na kontrolni metodi v Sloveniji
 8. Brigita Simčič: Vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko porazdelitev alpskega gamsa (Rupicapra rupicapra L.) v Triglavskem narodnem parku

Diplomska dela (37)

 1. Mojca Gönc: Analiza možnosti za postavitev zelenega prehoda za velike zveri na primeru rjavega medveda (Ursus arctos) na območju Unca
 2. Rok Černe: Analiza prisotnosti velikih zveri na obmejnem območju in možnosti za njihovo širitev v Italijo
 3. Mihec Dajčman: Vplivi razporeditve krmišč na poškodbe smrekovih sestojev zaradi ogrizanja in lupljenja od jelenjadi (Cervus elaphus L.) na Pohorju
 4. Jure Cerar: Zgodovinski potek širjenja jelenjadi v kamniško-savinjskem lovsko upravljavskem območju
 5. Gregor Bogovič: Analiza ustreznosti razmeščanja krmišč z vidika zmanjševanja škod v gozdnem prostoru na primeru posavskega lovsko-upravljavskega območja
 6. Tina Mihelič: Vplivi individualnih in okoljskih dejavnikov na reprodukcijo jelenjadi (Cervus elaphus L.) v Sloveniji
 7. Boris Semenič: Proučevanje vplivov zimskega dopolnilnega krmljenja jelenjadi (Cervus elaphus L.) na prostorsko razporeditev in obseg poškodb gozdnega mladja na Snežniškem območju
 8. Rajko Troha: Metode štetja kupčkov iztrebkov za ocenjevanje številčnosti jelenjadi in srnjadi na območju jugozahodne Slovenije
 9. Tadej Hartl: Ledvice in rogovje srnjadi (Capreolus capreolus L.) kot bioindikatorja onesnaženosti okolja na Kozjanskem
 10. Jože Hiršelj: Preizkus ocenjevanja gostot jelenjadi (Cervuselaphus) z metodo štetja kupčkov iztrebkov
 11. Aleš Šlebir: Vpliv velikih rastlinojedih parkljarjev in velikosti vrzeli na pomlajevanje dinarskih jelovo-bukovih gozdov v GGE Vrhnika
 12. Matija Špacapan: Aktivnosti rjavega medveda (Ursus arctos) v času zimovanja
 13. Urška Bradeško: Vpliv krmljenja na celoletno sezonsko in dnevno-nočno prostorsko razporeditev jelenjadi (Cervus elaphus L.) v Sloveniji
 14. Gregor Žigante: Dinamika pojavljanja rjavega medveda v posavskem lovsko-upravljavskem območju
 15. Matej Podkubovšek: Dejavniki, obseg in možne posledice objedenosti mladja v območni enoti Celje
 16. Nadja Medvešek: Primerjava vedenjskih vzorcev konfliktnih ter ostalih medvedov (Ursus arctos)
 17. Miha Mrakič: Pregled upravljanja in analiza škod po divjem prašiču (Sus scrofa L.) v Kamniško-savinjskem LUO
 18. Aljoša Medveš: Gamsja garjavost v triglavski populaciji gamsa (Rupicapra rupicapra L.)
 19. Erik Kragelj: Analiza ukrepanj intervencijske skupine Zavoda za gozdove Slovenije v primeru prijave ogrožanja ljudi ter njihove lastnine s strani rjavega medveda
 20. Tiberij Weber: Sprememba favne kot posledica zaraščanja Krasa v zadnjih sto letih
 21. Matteo Bottosso: Razlogi za in proti ponovni uvedbi sloke (Scolopax rusticola L.) na seznam lovnih vrst v Sloveniji
 22. Mladen Mauhar: Polh (Glis glis) v Gorskem kotarju
 23. Marko Maljevac: Pregled gospodarjenja z divjim prašičem (Sus scrofa L.) v LPN Jelen
 24. Rok Okršlar: Anketna raziskava lovcev o motivih in stroških krmljenja jelenjadi in divjega prašiča v Sloveniji
 25. Uroš Hriberšek: Dnevno-nočna raba krmišč s strani divjega prašiča (Sus scrofa L.) v severovzhodni Sloveniji
 26. Bojan Rovan: Vpliv velikih rastlinojedih parkljarjev in velikosti vrzeli na pomlajevanje dinarskih jelovo-bukovih gozdov v GGE Črni Vrh
 27. Klemen Dolšak: Razlike v rabi krmišč rjavega medveda (Ursus arctos) med spolnimi in starostnimi kategorijami osebkov
 28. Matej Hunjadi: Mrhovinarstvo divjega prašiča (Sus scrofa l.) na truplih srnjadi (Capreolus capreolus l.) v Sloveniji
 29. Miha Robar: Razširjenost, prostorske in sezonske prehranske značilnosti evrazijske vidre (Lutra lutra L.) na reki Mirni
 30. Marko Bajec: Analiza telesnih kazalcev in gostote jelenjadi v LPN Jelen Snežnik
 31. Nejc Kotnik: Analiza ustreznosti načrtovanja in izvedbe odvzema jelenjadi (Cervus elaphus) in srnjadi (Capreolus capreolus) v Sloveniji
 32. Tadej Hercog: Prehrana gamsa (Rupicapra rupicapra L.) v severovzhodni Sloveniji
 33. Peter Razpet: Prostorska razširjenost, struktura in dinamika populacije srnjadi (Capreolus capreolus L.) v severozahodni Sloveniji
 34. Petra Muhič: Analiza učinkovitosti zaščite drobnice pred napadi volkov (Canis lupus L.) v jugovzhodni in jugozahodni Sloveniji
 35. Klara Jarni: Vpliv antropogenih virov hrane na prostorsko razporeditev rjavega medveda (Ursus arctos)
 36. Janja Matičič: Vplivi dopolnilnega krmljenja na celoletno, sezonsko in dnevno-nočno prostorsko razporeditev rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji
 37. Ciril Kink: Časovna dinamika poleganja in značilnosti rasti pri divjem prašiču (Sus scrofa) v Sloveniji

Druga dela (81)

 1. Maja Jurc, Tine Hauptman, Roman Pavlin, Klemen Jerina, Jurij Diaci, Vasja Leban, Anton Poje, Janez Krč, Maarten De Groot, Andreja Kavčič, Nikica Ogris: Ekspertiza, ki je proučila objektivno nevarnost širjenja podlubnikov iz gozdnega rezervata v sosednje večnamenske gozdove
 2. Klemen Jerina: How the estimates of home range size and composition are affected by diurnal, nocturnal and 24-hour sampling methods: example of the red deer (Cervus elaphus) in Slovenia
 3. Klemen Jerina, Mihec Dajčman, Miha Adamič: Red deer (Cervus elaphus) bark stripping on spruce with regard to spatial distribution of supplemental feeding places
 4. Klemen Jerina: The effects of habitat structure on red deer (Cervus elaphus) body mass
 5. Klemen Jerina: Vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko razporeditev divjega prašiča (Sus scrofa l.) v Sloveniji
 6. Esther Sebastián-González, Zebensui Morales-Reyes, Francisco Botella, Lara Naves-Alegre, Juan M. Pérez-García, Patricia Mateo-Tomás, Pedro P. Olea, Marcos Moleón, Jomar Magalhães Barbosa, Klemen Jerina, Miha Krofel: Network structure of vertebrate scavenger assemblages at the global scale
 7. Gorazd Vengušt, Urška Kuhar, Klemen Jerina, Tanja Švara, Mitja Gombač, Petra Bandelj, Diana Žele: Passive disease surveillance of Alpine chamois (Rupicapra r. rupicapra) in Slovenia between 2000 and 2020
 8. Klemen Jerina, Marko Jonozovič, Miha Krofel, Tomaž Skrbinšek: Range and local population densities of brown bear Ursus arctos in Slovenia
 9. Michal Adamec, Klemen Jerina, Ivan Kos, Miha Krofel, Hubert Potočnik, Tomaž Skrbinšek, Aleksandra Majić Skrbinšek: Status, management and distribution of large carnivores - bear, lynx, wolf & wolverine - in Europe
 10. Michal Adamec, Klemen Jerina, Ivan Kos, Miha Krofel, Hubert Potočnik, Tomaž Skrbinšek, Aleksandra Majić Skrbinšek: Status, management and distribution of large carnivores - bear, lynx, wolf & wolverine - in Europe
 11. Matija Klopčič, Klemen Jerina, Andrej Bončina: Long-term changes of structure and tree species composition in Dinaric uneven-aged forests
 12. Klemen Jerina: The effects of supplemental feeding on brown bears in Slovenia
 13. Maja Mohorović, Miha Krofel, Marko Jonozovič, Matija Stergar, Miran Hafner, Boštjan Pokorny, Klemen Jerina: Prostorska in časovna razpoložljivost mrhovine prostoživečih parklarjev kot vir hrane za medvede v Sloveniji
 14. Miha Krofel, Maja Mohorović, Klemen Jerina: Načrt vzpostavitve krmljenja medvedov z mrhovino na izbranih krmiščih in spremljanje učinkovitosti krmljenja
 15. Klemen Jerina, Miha Adamič: Nadaljevanje monitoringa primernosti infrastrukturnih objektov za prehajanje prostoživečih živali na AC odsekih Vrhnika - Razdrto - Čebulovica
 16. Klemen Jerina, Janko Verbič, Barbara Zagorc, Drago Babnik, Ida Jelenko Turinek, Samar Al Sayegh-Petkovšek, Boštjan Pokorny, Aleksandra Majić Skrbinšek, Tadej Baloh, Tanja Pucelj Vidović: Škode na travinju zaradi paše velike rastlinojede divjadi (CRP V4-1432)
 17. Klemen Jerina: Mnenje o ustreznosti vsebin predlaganih letnih lovsko upravljalskih načrtov za III. Kočevsko-Belokranjsko in XIV. Kamniško-Savinjsko LUO
 18. Klemen Jerina, Miha Krofel: Monitoring odvzema rjavega medveda iz narave v Sloveniji na osnovi starosti določene s pomočjo brušenja zob
 19. Tina Ličina, Miha Krofel, Slaven Reljic, Đuro Huber, Marko Jonozovič, Matija Stergar, Klemen Jerina: Impact of bear-vehicle collisions on Slovenian-Croatian brown bear population and its expansion into the Alps
 20. Urša Fležar, Dejan Bordjan, Katarina Flajšman, Ida Jelenko Turinek, Boštjan Pokorny, Klemen Jerina: Določitev najustreznejših metod za ocenjevanje številčnosti prostoživečih parkljarjev v Sloveniji in priprava podlag za njihovo vključitev v lovsko-upravljavsko prakso (CRP V4-1627)
 21. Klemen Jerina, Miha Krofel, Matija Stergar, Senka Vrbica, Tanja Pucelj Vidović, Tomaž Jančar: Assessment of quality of hunting legislation in the Republic of Montenegro and recommendations for improvements
 22. Klemen Jerina, Miha Adamič: Analiza odvzetih rjavih medvedov iz narave v Sloveniji v obdobju 2003-2006, na podlagi starosti določene s pomočjo brušenja zob
 23. Klemen Jerina, Miha Adamič, Anton Marinčič, Valentin Vidojevič: Analiza in prostorsko modeliranje habitata jelenjadi (Cervus elaphus L.) jugozahodne Slovenije v rastrskem GIS okolju
 24. Diana Žele, Renata Lindtner-Knific, Nina Mlakar, Klemen Jerina, Gorazd Vengušt: Exposure of free-ranging wild animals to zoonotic Leptospira interrogans sensu stricto in Slovenia
 25. Klemen Jerina, Miha Krofel, Tomaž Jančar: Pregled učinkov odstrela volkov v Sloveniji in presoja skladnosti odstrela z določili Habitatne direktive
 26. Klemen Jerina, Maja Andrič, Andrej Bončina, Rok Černe, Tomaž Devjak, Jurij Diaci, Marko Jonozovič, Aleš Kadunc, Irena Kavčič, Andrej Kobler, Ivan Kos, Miha Krofel, Lado Kutnar, Aleksandra Majić Skrbinšek, Miha Marenče, Anton Marinčič, Zdravko Miklašič, Viktor Miklavčič, Thomas Andrew Nagel, Mirko Perušek, Boštjan Pokorny, Dušan Roženbergar, Matija Stergar: Izhodišča s posvetovanja in delavnice Upravljanje velike rastlinojede divjadi ob upoštevanju njenih vplivov na gozdni prostor, potreb velikih plenilcev in pomena za lovstvo
 27. Uroš Videmšek, Miha Krofel, Marko Jonozovič, Anton Marinčič, Klemen Jerina: Preučevanje dejavnikov habituacije rjavega medveda na človeka z uporabo GPS telematrije
 28. Miha Krofel, Klemen Jerina: Preučevanje dejavnikov habituacije rjavega medveda na človeka z uporabo GPS telematrije
 29. Klemen Jerina, Miha Adamič, Marko Jonozovič, Miha Marenče: Nature project n° LIFE02NAT/SLO/8585 "Conservation of large carnivores in Slovenia - Phase I (Ursus arctos)"
 30. Klemen Jerina, Dejan Bordjan, Vera Zgonik, Miha Krofel, Matija Klopčič, Tina Simončič, Gal Fidej, Thomas Andrew Nagel, Kristjan Jarni, Anton Poje, Miha Marenče, Marko Jonozovič, Rok Černe, Matej Bartol, Srečko Žerjav: Uporabnost sistematičnih štetij medvedov v mreži stalnih števnih mest za spremljanje populacijske dinamike, relativne rodnosti populacije in zastopanosti samic z mladiči
 31. Klemen Jerina, Marko Jonozovič, Gorazd Vengušt, Dušan Jug, Ivan Kos: Interreg III A - Phare CBC Italy-Slovenia 2000-2006
 32. Petra Kaczensky, Miha Adamič, Milan Kobal, Irena Kavčič, Miha Krofel, Klemen Jerina: Fast food bears
 33. Matija Stergar, Danijel Borkovič, Jože Hiršelj, Irena Kavčič, Miha Krofel, Miha Mrakič, Rajko Troha, Uroš Videmšek, Blaž Vrčon, Klemen Jerina: Ugotavljanje gostot prostoživečih parkljarjev s kombinirano metodo štetja kupčkov iztrebkov in podatkov o odvzemu
 34. Guillaume Chapron, Klemen Jerina, Ivan Kos, Miha Krofel, Aleksandra Majić Skrbinšek, Hubert Potočnik, Tomaž Skrbinšek: Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes
 35. Klemen Jerina, Jonas Kindberg, Miha Krofel, Matija Stergar, Jon E. Swenson, Andreas Zedrosser: Behavioral correlates of supplementary feeding of wildlife
 36. Vincenzo Penteriani, José Vicente López-Bao, Chiara Bettega, Fredrik Dalerum, María del Mar Delgado, Klemen Jerina, Ilpo Kojola, Miha Krofel, Andrés Ordiz: Consequences of brown bear viewing tourism
 37. Miha Krofel, Matija Špacapan, Klemen Jerina: Winter sleep with room service
 38. Miha Krofel, Klemen Jerina: Mind the cat
 39. Miha Krofel, Klemen Jerina, Franc Kljun, Ivan Kos, Hubert Potočnik, Nina Ražen, Petra Zor, Anamarija Žagar: Comparing patterns of human harvest and predation by Eurasian lynx Lynx lynx on European roe deer Capreolus capreolus in a temperate forest
 40. Preučevanje in upravljanje gozdnih ekosistemov v Sloveniji
 41. Vincenzo Penteriani, María del Mar Delgado, Miha Krofel, Klemen Jerina, Andrés Ordiz, Fredrik Dalerum, Alejandra Zarzo-Arias Zarzo-Arias, Giulia Bombieri: Evolutionary and ecological traps for brown bears Ursus arctos in human-modified landscapes
 42. Klemen Jerina, Matija Stergar, Uroš Videmšek, Andrej Kobler, Boštjan Pokorny, Ida Jelenko Turinek: Prostorska razširjenost, vitalnost in populacijska dinamika prostoživečih vrst parkljarjev v Sloveniji
 43. Klemen Jerina: Velika rastlinojeda divjad in razvojna dinamika gozdnih ekosistemov
 44. Miha Adamič, Klemen Jerina, Janez Zafran, Anton Marinčič: Izhodišča za oblikovanje strategije ohranitvenega upravljanja s populacijo volka (Canis lupus) v Sloveniji
 45. Klemen Jerina, Miha Adamič: Interreg III A - Phare CBC Italy-Slovenia 2000-2006
 46. Matija Stergar, Klemen Jerina, Boštjan Pokorny, Ida Jelenko Turinek, Viktor Miklavčič, Matej Bartol, Jernej Marolt: Določitev najbolj primernih kazalnikov za spremljanje stanja populacij divjadi in njihovega okolja pri adaptivnem upravljanju
 47. Klemen Jerina, Miha Krofel, Maja Mohorović, Matija Stergar, Marko Jonozovič, Anthony Seveque: Analysis of occurrence of human-bear conflicts in Slovenia and neighbouring countries
 48. Klemen Jerina, Andrés Ordiz: Reconstruction of brown bear population dynamics in Slovenia in the period 1998-2019
 49. Klemen Jerina, Miha Krofel, Matija Stergar, Uroš Videmšek: Preučevanje dejavnikov habituacije rjavega medveda na človeka z uporabo GPS telemetrije
 50. Miha Krofel, Uroš Videmšek, Klemen Jerina: Preučevanje dejavnikov habituacije rjavega medveda na človeka z uporabo GPS telematrije
 51. Klemen Jerina, Miha Adamič, Matjaž Harmel, Miha Marenče: Nature project n° LIFE02NAT/SLO/8585 "Conservation of large carnivores in Slovenia - Phase I (Ursus arctos)"
 52. Miha Krofel, Rok Černe, Klemen Jerina: Učinkovitost odstrela volkov (Canis lupus) kot ukrepa za zmanjševanje škode na domačih živalih
 53. Irena Kavčič, Boštjan Pokorny, Klemen Jerina: Pregled metod štetja kupčkov iztrebkov za ocenjevanje številčnosti rastlinojedih parkljarjev
 54. Klemen Jerina, Miha Krofel, Matija Stergar, Uroš Videmšek: Preučevanje dejavnikov habituacije rjavega medveda na človeka z uporabo GPS telemetrije
 55. Irena Kavčič, Matija Stergar, Hubert Potočnik, Miha Krofel, Klemen Jerina: Ocena naravne plenske baze volka in priporočila za upravljanje s plenskimi vrstami
 56. Miha Krofel, Ivan Kos, Klemen Jerina: The noble cats and the big bad scavengers
 57. Matija Stergar, Sašo Horvat, Zvonko Kravanja, Rado Legat, Klemen Jerina: Prvi rezultati telemetričnega spremljanja gamsov v Sloveniji
 58. Andrej Bončina, Jurij Diaci, Klemen Jerina, Janez Krč: Gozdarstvo na razpotju
 59. Esther Sebastián-González, Zebensui Morales-Reyes, Francisco Botella, Lara Naves-Alegre, Juan M. Pérez-García, Patricia Mateo-Tomás, Pedro P. Olea, Marcos Moleón, Jomar Magalhães Barbosa, Fernando Hiraldo, Klemen Jerina, Miha Krofel: Functional traits driving species role in the structure of terrestrial vertebrate scavenger networks
 60. Klemen Jerina, Miha Adamič, Andrej Bidovec, Dušan Jug: Interreg III A - Phare CBC Italy-Slovenia 2000-2006
 61. Matija Stergar, Marko Jonozovič, Klemen Jerina: Območja razširjenosti in relativne gostote avtohtonih vrst parkljarjev v Sloveniji
 62. Miha Adamič, Andrej Kobler, Klemen Jerina: Strokovna izhodišča za gradnjo ekoduktov za prehajanje rjavega medveda (Ursus arctos) in drugih velikih sesalcev preko avtoceste
 63. Miha Krofel, Klemen Jerina: Pregled konfliktov med medvedi in ljudmi
 64. Klemen Jerina: Vrednotenje podatkov osrednjega slovenskega lovskega informacijskega sistema
 65. Andrej Bončina, Jurij Diaci, Klemen Jerina, Janez Krč: Zasnova gozdarskega načrtovanja
 66. Samar Al Sayegh-Petkovšek, Boštjan Pokorny, Dejan Firm, Klemen Jerina: Vpliv prostoživečih velikih rastlinojedov na travniške ekosisteme
 67. Jernej Javornik, John III Hopkins, Saša Zavadlav, Tom Levanič, Sonja Lojen, Tomaž Polak, Klemen Jerina: Effects of ethanol storage and lipids on stable isotope values in a large mammalian omnivore
 68. Mariano Rodriguez Recio, Klemen Jerina, Felix Knauer, Anja Molinari-Jobin, Claudio Groff, Đuro Huber, Paolo Molinari, Luca Pedrotti, Stefano Filacorda: Action A3
 69. Urša Fležar, Beatriz Costa, Dejan Bordjan, Klemen Jerina, Miha Krofel: Free food for everyone
 70. Esther Sebastián-González, Jomar Magalhães Barbosa, Juan M. Pérez-García, Zebensui Morales-Reyes, Francisco Botella, Pedro P. Olea, Patricia Mateo-Tomás, Marcos Moleón, Fernando Hiraldo, Eneko Arrondo, Klemen Jerina, Miha Krofel: Scavenging in the Anthropocene
 71. Carlos Bautista, Eloy Revilla, Javier Naves, Jörg Albrecht, Nestor Fernandez, Agneszka Olszanska, Michal Adamec, Teresa Berezowska-Cnota, Paolo Ciucci, Claudio Groff, Klemen Jerina, Marko Jonozovič: Large carnivore damage in Europe
 72. M. P. G Hofman, Matt W. Hayward, M. Heim, P. Marchand, C. M. Rolandsen, J. Mattisson, F. Urbano, Marco Heurich, A. Mysterud, Joerg Melzheimer, Klemen Jerina: Right on track? Performance of satellite telemetry in terrestrial wildlife research
 73. Slaven Reljic, Klemen Jerina, Erlend B. Nilsen, Đuro Huber, Josip Kusak, Marko Jonozovič, John D. C. Linnell: Challenges for transboundary management of a European brown bear population
 74. Maja Lazarus, Pavao Gančević, Tatjana Orct, Delko Barišić, Klemen Jerina, Nikica Šprem: Barbary sheep tissues as bioindicators of radionuclide and stabile element contamination in Croatia: exposure assessment for consumers
 75. Klemen Jerina, Ester Polaina: Reconstruction of brown bear population dynamics in Slovenia and Croatia for the period 1998-2018
 76. Klemen Jerina, Aleksandra Majić Skrbinšek, Matija Stergar, Matej Bartol, Boštjan Pokorny, Tomaž Skrbinšek, Tomaž Berce: Strokovna izhodišča za upravljanje rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji
 77. Ana Marija Prpić, Pavao Gančević, Toni Safner, Krešimir Kavčić, Klemen Jerina, Nikica Šprem: Activity patterns of aoudad (Ammotragus lervia) in a Mediterranean habitat
 78. Maja Mohorović, Miha Krofel, Klemen Jerina: Pregled prilagajanja rabe prostora rjavega medveda (Ursus arctos) na antropogene motnje
 79. Katarina Flajšman, Urša Fležar, Boštjan Pokorny, Klemen Jerina: Pregled metod za določanje številčnosti prostoživečih parkljarjev
 80. Diana Žele, Urška Kuhar, Klemen Jerina, Gorazd Vengušt: Twenty years of passive disease surveillance of roe deer (Capreolus capreolus) in Slovenia
 81. Klemen Jerina: Zgodovinski razvoj in potencial georeferenciranih informacijskih baz o odvzemu divjadi v Sloveniji