izpis_h1_title_alt

Kompenzacijski program za učenca z matematičnimi učnimi težavami iz družine z nizkim socialno-ekonomskim statusom : specialistično delo
Jazbec, Marija (Avtor), Kavkler, Marija (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

URLURL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2715 Povezava se odpre v novem oknu

Izvleček
Pregled domačih in tujih raziskav je pokazal povezanost med revščino ter slabim socialno-ekonomskim položajem družine in učno uspešnostjo otrok. Revščina je pojav s številnimi stresnimi dejavniki, ki negativno vplivajo na celotno družino in učno uspešnost otrok. Vplivi zajemajo širok spekter področij otrokovega razvoja, kot so matematika, jezik, grafomotorika, učne strategije itd. Za uspešno zgodnje učenje matematike v šoli mora učenec imeti dobro razvito neformalno matematično znanje, občutek za števila, vidno-prostorske in jezikovne zmožnosti, kognitivne in metakognitivne sposobnosti ter pozitiven odnos do matematike. Številni avtorji v svojih ugotovitvah navajajo, da imajo učenci iz manj spodbudnega okolja, ki ga povzroča revščina, slabše razvite temeljne sposobnosti, potrebne za učinkovito pridobivanje formalnega matematičnega znanja pri pouku. Starši, ki so nenehno in dlje časa pod stresom zaradi bremena revščine (nerednih dohodkov, iskanja zaposlitve, slabših splošnih življenjskih razmer), imajo manj moči za kakovostne interakcije z otrokom, ki bi spodbujale njegov razvoj. Prav tako otroku ne morejo zagotoviti spodbudnih materialnih razmer. Pri mnogih starših se razvijeta še slaba samopodoba in občutek nemoči. Navadno imajo nižjo stopnjo izobrazbe pa tudi pričakovanja, povezana z otrokovo izobrazbo, so nižja kot pri starših z višjo izobrazbo in zagotovljenim rednim dohodkom. Temeljni namen naše študije primera je bil oblikovati kompenzacijski program za učenca, ki živi v manj spodbudnem okolju zaradi vpliva revščine in ima matematične učne težave, in sicer na peti stopnji petstopenjskega hierarhičnega modela obravnave učenca s posebnimi potrebami (Magajna idr., 2008) ter po zgledu štiristopenjskega sistemskega pristopa (Kavkler, 2008b). V programu pomoči so sodelovali vrstniki, učiteljica, specialna pedagoginja, prostovoljna delavka in starši. S celostnim sistemskim načinom dela je bila učencu zagotovljena kakovostna inkluzivna vzgoja in izobraževanje z vsemi razpoložljivimi viri: od stalne strokovne, vrstniške do starševske pomoči. Učenec je bil na začetku obravnave star 8 let in 2 meseca in je obiskoval drugi razred. Ob koncu obravnave je bil star 9 let in 1 mesec in je obiskoval tretji razred. Za celovito oceno učenčevega funkcioniranja in končno oceno smo uporabili naslednje merske instrumente: Zbirko instrumentov za ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb (Galeša, 2003), Matematični presejalni komplet (Adler, 2001), Test poznavanja števil (Griffin, 2002), Sugarmanov test za ugotavljanje aritmetičnih strategij (Shorpshire Mathematics Centre, 1996), Teste za preverjanje aritmetičnih znanj (Kavkler idr., 1996), Semantični preizkus (Vladisavljević, 1983), naloge za preverjanje otrokovih jezikovnih zmožnosti, povezanih z matematiko, sestavljene prav za to raziskavo (vsebino smo povzeli po publikaciji L. Marjanovič Umek (1990)) in matematične besedilne naloge. S konkretnimi cilji treninga smo spremljali napredek učenčevega matematičnega znanja. Narejeni sta bili kvantitativna in kvalitativna obdelava podatkov. Rezultati zbirke instrumentov in testov so bili predstavljeni v grafih in tabelah, cilje smo kvalitativno analizirali, ovrednotili ter opisno predstavili. Iz rezultatov začetne diagnostične ocene je razvidno, da je imel učenec slabo razvito matematično znanje (deklarativno in konceptualno ter proceduralno in problemsko znanje), slabše razvite govorno-jezikovne, vidno-prostorske in grafomotorične sposobnosti. Primerjava začetne in končne ocene je pokazala, da je učenec napredoval na vseh področjih matematičnega znanja, saj je po končanem programu večinoma dosegal vse ocenjene cilje. Prav tako je napredoval na področjih matematičnih govorno-jezikovnih zmožnosti (pri končnem ocenjevanju je dobil vse točke) ter vidno-prostorskih in grafomotoričnih sposobnosti. Rezultati raziskave kažejo na učinkovitost programa za premagovanje in kompenzacijo primanjkljajev, ki so nastali zaradi negativnega vpliva revščine in z njo povezanega slabega socialno-ekonomskega položaja družine na otrokov zgodnji razvoj. Učitelji in šolski strokovni delavci lahko na podlagi opazovanja otrok in spoznanj iz empiričnih raziskav hitreje prepoznajo primanjkljaje pri tej skupini učencev. V sodelovanju s starši, zunanjimi institucijami (npr. prostovoljno delo), z aktivnim vključevanjem otrok s posebnimi potrebami in njihovih vrstnikov oblikujejo ustrezne ukrepe pomoči za zmanjševanje, odpravljanje ali preprečevanje omenjenih težav. S tem jim omogočijo boljše izobraževalne dosežke ter prekinejo začarani krog revščine. Naša raziskava je model za pripravo, izvedbo in evalvacijo kompenzacijskega programa za omilitev posledic manj spodbudnega okolja v zgodnjem otroštvu na razvoj matematičnega znanja ter matematičnih jezikovnih zmožnosti. Menimo, da ugotovitve iz te raziskave pomenijo pomemben prispevek k znanosti in praksi. Oblikovan in preverjen kompenzacijski program je dober model za zgodnjo obravnavo otrok iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. Z njim želimo pripomoči k razvoju kakovostnega inkluzivnega izobraževanja ter opozoriti učitelje in strokovne delavce na problematiko revščine in njen vpliv na zgodnji razvoj otrok.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:revščina, matematično deklarativno, kontinuum pomoči, sistemski pristop
Vrsta gradiva:Specialistično delo (m3)
Tipologija:2.10 - Specialistično delo
Organizacija:PEF - Pedagoška fakulteta
Leto izida:2014
Založnik:[M. Jazbec]
Št. strani:XVII, 229 str.
UDK:376:51(043.2)
COBISS.SI-ID:10411081 Povezava se odpre v novem oknu
Število ogledov:786
Število prenosov:100
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
:
Objavi na:AddThis
AddThis uporablja piškotke, za katere potrebujemo vaše privoljenje.
Uredi privoljenje...

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Intervention programme for a pupil with mathematics learning disabilities from a family with low socio-economics background
Izvleček:
A review of domestic and foreign research has shown a correlation between poverty and weak socio-economic family situation and educational success of children. Poverty is an occurrence with many stress factors, which have a negative effect on the whole family and educational success of children. These factors include a wide spectrum of areas of child's development, such as math, language, graphomotorics, educational strategies etc. For efficient early math learning in school the pupil must posses’ good informal mathematical knowledge, a number sense, visuospatial and language capabilities, cognitive and metacognitive capabilities and a positive attitude towards math. In their findings many authors stress that children from less stimulating environments, caused by poverty, have less well developed basic abilities, necessary for efficient gaining of formal math knowledge in class. Parents, who are constantly and for a longer period of time under stress because of burdens of poverty (infrequent income, job search, worse general living conditions), have less strength for quality interaction with a child, which would encourage his development. At the same time they cannot provide a child with encouraging material conditions. Many parents also develop poor self-image and a sense of helplessness. They generally have a lower degree of education and the expectations related to child's education are lower than with parents with higher education and guaranteed regular income as well. The main purpose of our study was to develop a compensation program for a pupil, who lives in a less encouraging environment because of poverty influence and has mathematical difficulties, namely on the fifth level of a five-level hierarchy model for dealing with pupils with special needs (Magajna et al., 2008) and following a four-level system approach (Kavkler, 2008 b). Peers, a teacher, a special pedagogue, a volunteer worker and parents have participated in the program. Using a comprehensive systematic approach to work the pupil was provided with quality inclusive upbringing and education with all available means: from constant professional, peer to parental help. The pupil was 8 years and 2 months old and attending the 2nd grade when the treatment started. When the treatment stopped he was 9 years and 1 month old and attending the 3rd grade. We have used the following measuring instruments when preparing a comprehensive evaluation of the pupil's functioning and the final assessment: A collection of instruments for evaluating capabilities and special needs (Galeša, 2003), Mathematics Screening 1 (Adler, 2001), Numbers knowledge test (Griffin, 2002), Sugarman's test for assessing arithmetic strategies (Shorpshire Mathematics Centre, 1996), Tests for checking arithmetic knowledge (Kavkler et al., 1996), Semantic test (Vladisavljević, 1983), tests for assessing a child's language capabilities related with math, composed especially for this research (the contents were outlined using the publication L. Marjanovič Umek (1990)), and mathematical text assignments. We have followed the progress of the child's mathematical knowledge using concrete training goals. Qualitative and quantitative data processing has been made. The results of the collection of instruments and tests were presented in graphs and tables, the goals were qualitatively analysed, evaluated and descriptively presented. It is evident from the results of the initial diagnostic assessment that the pupil had poorly developed mathematical knowledge (declarative and conceptual also procedural and problem knowledge), poorly developed oral-linguistic, visuospatial and graphomotoric capabilities. A comparison between the initial and final assessment has shown that the pupil has improved in all areas of mathematical knowledge, since he has for the most part reached all the assessed goals. He also improved in the areas of mathematical oral-linguistic capabilities (he scored all points in the final evaluation) and also visuospatial and graphomotoric capabilities. The results of the research show the effectiveness of the program when dealing with overcoming and compensation of deficiencies, which are a result of negative effects of poverty and related low socio-economic status family situation on the child's early development. Based on the findings from the empirical research the teachers and school staff can identify the deficiencies with this group of pupils much faster. In cooperation with the parents, outside institutions (e.g. volunteer work), active integration of kids with special needs and their peers they can form appropriate help measures to reduce, eliminate or prevent the aforementioned problems. With this they enable better educational achievements and break the vicious circle of poverty. Our research is a model to prepare, execute and evaluate the intervention program to alleviate the consequences of a less stimulating environment in early childhood and develop mathematical knowledge and mathematical language capabilities. We believe that the findings from our research present an important contribution to science and practice. The designed and tested intervention program is a good model for early treatment for children from less stimulating environment because of poverty. With it we want to aid in developing quality inclusive education and warn teachers and school professionals of the poverty issues and its influence on early child development.


Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj