izpis_h1_title_alt

Metoda dolgega branja književnih besedil v podaljšanem bivanju
ID Golob, Jana (Avtor), ID Saksida, Igor (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

URLURL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://pefprints.pef.uni-lj.si/5779/ Povezava se odpre v novem oknu

Izvleček
Magistrsko delo se ukvarja z vprašanjem zahtevnosti besedil pri bralnem dogodku. Z branjem književnih besedil pri bralnem dogodku mentor branja dobi pomembne vpoglede v problematiko učenčevega odziva na besedilo. Bralci oziroma poslušalci različnih starosti namreč lahko razumejo isto besedilo, čeprav različno (prim. Saksida, 2009). V magistrskem delu smo se osredinili na odziv učencev na zahtevnejša književna besedila z uporabo metode dolgega branja. Mentorji branja imajo pomembno vlogo pri bralnem razvoju mladega bralca. V teoretičnem delu smo se oprli na tri pomembna vprašanja, na katera si mora mentor branja znati odgovoriti – zakaj, kaj in kako brati besedila v šoli. Na vprašanje zakaj brati nam odgovarja definicija pismenosti. Z vprašanjem kaj brati smo povezali bralno motivacijo, bralni interes in pozitiven odnos do branja. Mentor branja mora izhajati iz bralnega interesa učencev, ne sme pa ga preveč poudarjati, saj branje besedil pri bralnem dogodku ne pomeni branje česarkoli in karkoli, torej branje samo iz ugodja. Prav tako branje besedil pri bralnem dogodku zahteva poglobljeno branje in pogovor o prebranem. V magistrskem delu smo dali poudarek zahtevnejšim besedilom, ki jih lahko ponudimo učencem (bolje zahtevnejša kot prelahka besedila), pri tem pa se je treba izčrpno pogovoriti o zahtevnejših mestih v besedilih. Vprašanje kako brati smo opredelili z bralnimi strategijami, saj so le-te povezane z branjem in s pogovorom o prebranem. Opisali smo model za razvijanje bralne zmožnosti, ki smo ga razčlenili na mentorjevo pripravo na šolsko interpretacijo umetnostnega besedila in na faze šolske interpretacije umetnostnega besedila. Velik pomen smo pripisali preverjanju vseh spoznavnih ravni, tako višjih kot nižjih, in podrobneje opisali Bloomovo klasifikacijo, ki jo učitelji uporabljajo v največji meri. Predstavili smo metodo dolgega branja, ki ustvarja spodbudne položaje, v katerih učenci spontano drsijo v svet literature. V naši raziskavi smo učencem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja brali knjigo Srečni kraljevič in druge pravljice avtorja Oscarja Wilda, zato smo v nadaljevanju predstavili avtorja in samo knjigo oziroma pravljice, prikazali umeščenost knjige v učni načrt ter navedli cilje, ki jih s pravljicami lahko uresničimo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V empiričnem delu smo preverili trditev, da lahko isto besedilo razumejo poslušalci različnih starosti, vendar različno. Pri izvedbi empiričnega dela so sodelovali učenci prvega, drugega in tretjega razreda Podružnične šole Utik. Z raziskavo smo želeli preveriti odziv učencev na zahtevnejša književna besedila – Srečni kraljevič, Slavec in vrtnica, Sebični velikan in Vdani prijatelj. Učencem smo pravljice brali z uporabo metode dolgega branja in ugotovili, da je ta metoda vsekakor primerna za branje daljših in zahtevnejših besedil. Pri učencih je ves čas stopnjevala napetost in dvigala motivacijo za poslušanje pravljic, prav tako je omogočila, da smo se lahko izčrpno pogovorili o zahtevnejših delih v besedilu. Povsem ustrezni odzivi nekaterih učencev na zahtevnejša besedila so nas pripeljali do ugotovitve, da je trdno in nedvoumno razvrščanje otroških besedil v zaprte starostne skupine nepotrebno. Več časa bi namreč moralo biti posvečenega samemu razvoju načinov, s katerimi bralci opomenjajo besedilo. Prav tako bi moral mentor branja, predvsem tistim zmožnejšim (nadarjenim) učencem, prilagajati vsebine, cilje in metode bralnega dogodka, in sicer tako, da jim ponudi nekoliko zahtevnejše besedilo ter različne ravni bralnih nalog.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:bralni dogodek
Vrsta gradiva:Magistrsko delo/naloga
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:PEF - Pedagoška fakulteta
Leto izida:2019
PID:20.500.12556/RUL-108185 Povezava se odpre v novem oknu
COBISS.SI-ID:12475721 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:27.06.2019
Število ogledov:1232
Število prenosov:160
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Organization of the extended reading of literary texts in after-school programs
Izvleček:
The master's thesis deals with the question of text complexity in a reading event. By reading literary texts at a reading event, the reading comprehension mentor gets important insights into the pupil's response to the text. Readers or listeners of different ages can namely understand the same text, but of course, differently (see Saksida, 2009). In the master's thesis, we focused on pupils' responses to more demanding literary texts using the long reading method. Reading comprehension mentors play an important role in the reading of a young reader. In the theoretical part, we relied on three important questions to which the reading comprehension mentor has to know the answer to why, what, and how to read texts at school. The question of why we read is answered by the definition of literacy. With the question of what to read, we linked the reading motivation, the reading interest, and the positive attitude to reading. A reading comprehension mentor has to proceed from pupils' reading interest, but he should not emphasize it too much, since reading the texts at a reading event does not mean reading anything, that is, reading only for pleasure. Also reading the texts at a reading event requires deep reading and conversation about the read. In the master's thesis, we emphasized more demanding texts, which students can be offered to read (better more demanding than too simple texts), but we need to discuss exhaustively on the more demanding spots in the texts. We have defined the question of how to read by reading strategies, as they are related to reading and talking about what we read. We described a model for the development of reading ability, which we divided into the mentor's preparation for the school interpretation of the belletristic text and on the stages of school interpretation of the belletristic text. We attached great importance to the verification of all cognitive levels, both higher and lower, and in details described Bloom's classification, which teachers use to the maximum extent. We presented the method of long reading, which creates encouraging positions in which pupils spontaneously slide into the world of literature. In our study, we read the book Happy King and Other Fairy Tales written by Oscar Wilde to the pupils of the first educational period, therefore we presented the author and the book of fairy tales itself, showed the position of the book in the curriculum, and stated the goals that can be realized with fairy tales in the first educational period. In the empirical part, we verified the fact that the same text can be understood by listeners of different ages, but differently. The pupils of the first, second and third class of Utik Affiliate School participated in the empirical work. With the study we wanted to check the response of students to more demanding literary texts – The Happy Prince, The Nightingale and the Rose, The Selfish Giant and The Devoted Friend. We read the fairy tales using the long reading method and found that this method is definitely suitable for reading longer and more complex texts. The method was constantly increasing the tension, raising the motivation for listening to fairy tales, and it has made it possible for us to discuss exhaustively the more demanding points in the text. Perfectly appropriate responses of some students to more demanding texts led us to the conclusion that solid and unambiguous classification of children's texts into closed age groups is unnecessary. More time should be devoted to the very development of the ways in which readers recall the text. Similarly, the reading comprehension mentor should adjust the content, goals and methods of the reading event, especially for more capable (gifted) pupils by offering them a slightly more demanding text and different levels of reading tasks.

Ključne besede:reading event

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj