Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Ines Mandić Mulec

Together there are 79 keywords, that are appearing 107 times.
10 of them (12.66 % of all) appear more than once, together appearing 38 times (35.51 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
12x31.58%Bacillus subtilis
5x13.16%biofilm
4x10.53%mikrobne združbe, sorodstvena diskriminacija
3x7.89%zaznavanje kvoruma
2x5.26%biofilmi, krompir, surfaktin, kompetenca, mikrobiologija
1xkonfokalna mikroskopija, laktobacili, Lactobacillus plantarum, DIC mikroskopija, stacionarna faza rasti, nastanek biofilmov, rojenje, relativni fitnes, sodelovanje, bacillus, eps, prostorska razporeditev, skupne dobrine, komunikacija med celicami, signalne mutante, viskoznost biofilma, morfologija biofilma, rojenje celic, medsebojno prepoznavanje, planktonska kultura, Biotehnologija, horizontalni genski transfer, razvoj biofilma, osmotski stres, signalni peptid, tekmovanje, porazdelitev celičnih gostot, ComX, mikrobiološke metode, biotehnologija, laserska konfokalna mikroskopija, fluorescentni proteini, tankoplastna kromatografija, imunski odziv rastlin, Solanum tuberosum, bioinformacijska analiza genomov, rizobakterije, PGPR, agarski blokci, fluorescentna mikroskopija, transkripcija genov, genomika, izrabljeno gojišče, optotracers, optical detection, electrochemical detection, Salmonella enterica, sorodstveno razlikovanje, odpornost proti antibiotikom, socialne interakcije, redukcija kroma, odpornost bakterij, indolocetna kislina, inducirana odpornost, preobčutljivostni odziv, Streptomyces rimosus, mikrobne interakcije, interakcija med celicami, sekundarni metaboliti, virus PVY, aplikacije v poljedelstvu, spektrofotometrične metode, onesnaževanje voda s kromom, šestvalentni krom, FAAS, HPLC-ICP-MS, uporabna mikrobiologija, varstvo rastlin, sorodstveno prepoznavanje