Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Marko Radovan

Together there are 167 keywords, that are appearing 318 times.
42 of them (25.15 % of all) appear more than once, together appearing 193 times (60.69 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
28x14.51%andragogika
27x13.99%pedagoška metodologija
24x12.44%diplomska dela
10x5.18%izobraževanje
8x4.15%magistrska dela
6x3.11%neformalno izobraževanje
5x2.59%starejši odrasli
4x2.07%usposabljanje, motivacija, vseživljenjsko učenje, učenje
3x1.55%e-izobraževanje, odrasli, digitalne kompetence, IKT, študenti, disleksija, informacijska tehnologija
2x1.04%starši, skupnostno izobraževanje, tuji jeziki, slovenščina, študija primera, andragoška didaktika, Univerza za tretje življenjsko obdobje, e-gradiva, vrtci, Univerza v Ljubljani, učne strategije, eAsistent, zaposleni, izobraževanje v podjetjih, specifične učne težave, ljudske univerze, učne težave, informacijsko-komunikacijska tehnologija, sodelovanje, Ljudska univerza Radovljica, sprejemanje tehnologije, priložnostno učenje, izobraževanje na daljavo, digitalna pismenost
1xmladi, Filozofska fakulteta, TPACK, tutorstvo, ciljne skupine, strokovno usposabljanje, ljubiteljska kultura, kulturna društva, visokošolsko izobraževanje, nemška književnost, sladkorni bolniki, zdravstveno izobraževanje, e-učbeniki, Savatech d.o.o., tretje življenjsko obdobje, pouk književnosti, učenje tehnologije, slovenščina kot drugi/tuji jezik, tečaji slovenskega jezika, motivi, mlajši odrasli, španščina, elektronski učbeniki, učbeniki, didaktika, projektno učenje, PUM, pravopis, učenje tujih jezikov, računalništvo, osnovnošolski učitelji, medijsko opismenjevanje, otroci, skupnost raziskovanja, modeliranje strukturnih enačb, študijski krožki, učni stili, poklicni gasilci, gasilstvo, strokovno izobraževanje, izobraževanje odraslih, učne metode, diskusija, spletne učilnice, spletno učno okolje, lokalna skupnost, izobraževanje na daljavo v času pandemije, skupnostni centri, poučevanje španščine, tretje življensko obdobje, pametni telefon, vzgojitelji, formalno izobraževanje, informacijska družba, uporaba tehnologije, pedagoško delo, visokošolski učitelji, osnovna šola, šolska uspešnost, izobraževanje starejših, integracija, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), okviri digitalnih kompetenc., Zasavje, pedagoške digitalne kompetence, Informacijsko komunikacijska tehnologija, didaktika tujih jezikov, visoko šolstvo, Trbovlje, regionalni razvoj, informalno (priložnostno) učenje, pedagogika, e-učenje, društvo Eko krog, industrializacija, Lafarge Cement d.o.o., slovenščina kot tuj jezik, francoščina kot tuj jezik, prilagoditve pri pouku slovenščine, staranje prebivalstva, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dijaki s posebnimi potrebami, šola, komunikacija, digitalna tehnologija, digitalni razkorak, begunci, migranti, pouk tujega jezika, digitalna kompetenca, stališča učitelja, učitelj začetnik, socialna omrežja, zasvojenost, angleščina, industrija, metodika pouka, jezikovne metode, poučevanje, francoščina, znanost, pozitivne plati disleksije, spletna orodja, jezikovna integracija, priseljenci, nacionalne poklicne kvalifikacije, andragoško svetovanje, menedžment talentov, starejši moški, Ljudska univerza Ajdovščina, načrtovanje, evalvacija, resocializacija zapornikov, sindrom Irlen, pedagoška sociologija, podkasti, gasilci, prostovoljni gasilci, izobraževanje v zaporih, Covid-19, skotopični sindrom, priprava na maturo, matura, odrasli na maturi, ekonomska migracija