Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Stanislav Trdan

Together there are 533 keywords, that are appearing 1037 times.
159 of them (29.83 % of all) appear more than once, together appearing 663 times (63.93 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
30x4.52%rastlinski škodljivci, varstvo rastlin
18x2.71%škodljivci
17x2.56%feromonske vabe
14x2.11%sezonska dinamika
13x1.96%entomologija, učinkovitost, insekticidi
12x1.81%pridelek
10x1.51%poljski poskusi, biotično varstvo, zelje, laboratorijski poskusi
9x1.36%krompir, jablana
8x1.21%škodljive žuželke, Leptinotarsa decemlineata, entomopatogene ogorčice, koloradski hrošč
7x1.06%Steinernema feltiae, monitoring, zatiranje škodljivcev
6x0.9%smrtnost, tobakov resar, Thrips tabaci, poljski poskus, poškodbe, bionomija
5x0.75%škodljivci rastlin, Lepidoptera, Solanum tuberosum, koruza, laboratorijske raziskave, listne uši, Steinernema carpocapsae, ozimna pšenica, žitni strgač
4x0.6%Phyllotreta spp., kapusovi bolhači, azadirahtin, rastlinski insekticidi, Sus scrofa, integrirano varstvo rastlin, ličinke, Slovenija, zatiranje, okoljsko sprejemljive snovi, divjad, laboratorijske razmere, fungicidi, hrošči, škoda, temperatura, biotično varstvo rastlin, ogorčice, padavine, feromoni
3x0.45%vrtnine, razvojni stadiji, kmetijska zemljišča, Oulema spp., razvojni krog, deltametrin, Cydia pomonella, naravni sovražniki, jabolčni zavijač, okrasne rastline, sorte, ozimna sovka, Agrotis segetum, Synanthedon myopaeformis, čebula, resarji, imidakloprid, srnjad, divji prašič, eterična olja, Capreolus capreolus, Coleoptera, jablanova steklokrilka, strune, rižev žužek, oljna redkev, Aphididae
2x0.3%travniški sadovnjaki, spremljanje številčnosti, Trialeurodes vaporariorum, ekološko kmetijstvo, Škofja Loka, zavarovani prostor, zgodnje zelje, salicilna kislina, rastlinjakov ščitkar, izguba pridelka, bela gorjušica, kapusova hržica, kapusnice, žita, lazarji, pasasti grozdni sukač, Clysia ambiguella, vinska trta, krmna ogrščica, križasti grozdni sukač, paradižnikova plesen, paradižnik, vmesni posevki, laboratorijsko preizkušanje, žuželke, kapusov molj, izpad pridelka, Plutella xylostella, Xyleborus dispar, endivija, Heterorhabditis bacteriophora, Eurydema spp., sojin lecitin, naravna odpornost, Kozjansko, kapusove stenice, poljski majski hrošč, Ljubljana, Aphis pomi, zelena jablanova uš, kmetijska entomologija, Thysanoptera, navadni rožmarin, črna listna pegavost, Agriotes spp., Oulema, vrtni zavrtač, pisana stenica, rožmarin, Allium cepa, antioksidacijski potencial, poškodbe rastlin, Eurydema ventrale, rastlinske poškodbe, kumare, pokrovnost tal, Kras, bolezni rastlin, lambda-cihalotrin, glukozinolati, travinje, jelenjad, spinosad, Cichorium endivia, Alternaria cichorii, Noctuidae, privabilni posevki, Frankliniella occidentalis, cvetlični resar, odpornost, hibridi, sadovnjaki, olje oljne ogrščice, skladiščni škodljivci, Cervus elaphus
1xhidrokloridi, aktivne snovi, Phytophthora infestans, Cossus cossus, navadna ajda, Phacelia tanacetifolia, facelija, Fagopyrum esculentum, plazeča detelja, Raphanus sativus L. var. oleiformis, Trifolium repens, Symphytum officinale, poljščine, prekrivanje rastlin, propamokarb, prekrivanje tal, vrbar, Natur-F, cimetova kislina, mankozeb, Crisomelidae, azaronaldehid, vremenske razmere, Pisum sativum, krmni grah, Sesiidae, oves, sedempika polonica, prave listne uši, Avena sativa, Acyrthosiphon pisum, grahova uš, sivka, kafrovec, ekstrakt njivske preslice, Bloška planota, navadni gabez, vrtni ognjič, izbirni preizkusi, neizbirni preizkusi, črni poper, Coccinella septempunctata, ekstrakt česna, urbano okolje, Velenje, platana, divji kostanj, mestno prebivalstvo, drevesa, Phytophthora infestant, Lycopersicon lycopersicum, zelenjadnice, beta-ciflutrin, piretroidi, okužbe, življenski ciklusi, gospodarski pomen, Selška dolina, Rhabditida, naravne snovi, rdeči žitni strgač, Oulema melanopus, Tattoo, Primorska, Tubulifera, nebinovke, Terebrantia, Microcephalothrips abdominalis, kalijevo milo, Goriška, vzorčenje, rastni substrati, perlit, solatne kumare, abamektin, identifikacija, Parel, SIMLEP 3, Trigonotylus sp., Nabis sp., Lygus sp., Eurygaster sp., Miridae, ozimna žita, ozimni ječmen, prognoza, SIMLEP 1, podnebje, BBCH lestvica, tritikala, vermikulit, glinopor, poljski zajec, Lepus europaeus, predatorji, Heteroshabditis bacteriophora, Heterorhabditis megidis, odvračanje, repelenti, Franliniella occidentalis, Trialeurodes vaporarium, nadzemni škodljivci, Heterohabditis megidis, fitopatologija, Hercinothrips femoralis, resar, laboratorijski poskus, hidrirano apno, elektroograje, divji prašiči, šota, parazitoidi, močna vešča, metulji, zastopanost, Plodia interpunctella, krhljev molj, Anagasta kuehniella, Nabidae, Scutelleridae, krepitev rastlin, povzročitelji bolezni, preprečevanje bolezni, naravni pripravki, naravno preprečevanje, češpljev zavijač, Grapholita funebrana, Ostrinia nubilalis, Zea mays, koruzna vešča, krošnja, češplje, Heterohabditis bacteriophora, entopatogene ogorčice, popis, glivične bolezni, Dama dama, damjak, varstvo kmetijskih zemljišč, glive, Kocide DF, propineb, metiram, bakrov hidroksid, Polyram DF, Antracol, mikroposkusi, izvleček navadnega gabeza, yield loss, eng, yield, control, salicylic acid, Contarinia nasturtii, Chrysomelidae, žitne stenice, Heteroptera, škropljenje in prašenje, Sodevci, žito, sulphur, soya lecithin, dvokrilci, Nematocera, Diptera, rastlinski škodljici, kmetijstvo, Brachycera, okolju prijazni insekticidi, žveplo, endive, Prima, Neem Azal T/S, Aktiv, divje lovne živali, Vertimec, vrtni šetraj, Satureja hortensis, Lotus corniculatus, navadna nokota, Macrolophus pygmaeus, por, Allium porrum, Humulus lupulus, Neoplinthus tigratus porcatus, hmeljev rilčkar, kultivarji, mehkokožna plenilka, Novi Lazi, namakanje trat, košnja, gnojenje trat, sestava travne ruše, pleveli v tratah, navadni jelen, Kočevska, floristična sestava, voluminozna krma, paša, hmelj, rastna komora, odpornost na insekticide, klorpirifos, Dolenjska, Lobesa botrana, ekološki vinogradi, vreme, Goričko, temperature, ekstenzivni sadovnjak, spremljanje, ankete, Raphanus sativus var. oleiformis, Sinapis alba, biofumigacija, imago, bube, razvojna stopnja, Agriotes, Brassica napus var. napus, Brassica oleracea var. acephala, krmni ohrovt, Brassica rapa ssp. oleifera, krmna repica, bolezni in škodljivci trav, urejanje zelenic, vabe s kemičnimi atraktanti, bela svetloba, svetlobne vabe, odrasli osebki, masovno lovljenje, zelena svetloba, alkoholi, Alternaria solani, alkoholne vabe, jugovzhodna Slovenija, ester, Melolontha melolontha, napovedovanje razvoja, Sitophilus zeamais, koruzni žužek, Sitophilus granarius, črni žitni žužek, Sitophilus oryzae, spinetoram, populacije, fenološki razvoj, Diaspidiotus perniciosus, ameriški kapar, odpornost rastlin, Mineral, briketi križnic, apneni dušik, apnena moka, propolis, nikotin, bolezni, breskov zavijač, nogometna igrišča, trate, intenzivni sadovnjak, Grapholita molesta, reducirani odmerki, piretrin, čebulice, Salvia officinalis, navadni žajbelj, Rosmarinus officinalis, navadna tenčičarica, Chrysoperla carnea, dalmatinski bolhač, eterično olje cimeta, vabe s sintetičnim atraktantom, jara pšenica, pšenica, prava sivka, compatibility, fungicides, Heterohabditis downesi, entomopathogenic nematodes, kompatibilnost, mortality, laboratory conditions, Tortricidae, koncentracija suspenzije ogorčic, Melolontha melolontha L., Steinernema feltiae F., Heterorhabditis downesi, Bizeljsko, juglon, Cacopsylla pyri, navadna hruševa bolšica, Tuhinjska dolina, kumarin, Actara 25 WG, jablane, krmna pesa, Scrobipalpa ocellatella, pesni molj, ekstenzivni sadovnjaki, Ribnica, peleti, sadno drevje, pesticidi, Arion, jajčeca, ekološka pridelava, Brkini, izvleček vrtnega ognjiča, Vipavska dolina, Lobesia botrana, sadjarstvo, odrasle žuželke, tujon, mešane saditve, Napomyza gymnostoma, porova zavrtalka, metoda IRAC 12a, zelišča, škodljivost, Corythucha ciliata, platanova čipkarka, prozorne lepljive plošče, Scolytidae, žitni škodljivci, abiotični dejavniki, glukobrasicin, progoitrin, glukonapin, Mamemstra oleracea, Mamestra brassicae, sinalbin, glukoiberin, disertacije, epikutikularni vosek, antiksenoza, sinigrin, Mamestra, sovke, lesni pepel, diatomejska zemlja, tiametoksam, navadni lovor, pojavljanje, Brassica oleracea, združljivost, fitofarmacevtska sredstva, temperature zraka, Plutellidae, interakcije, mešani posevki, natrijev dodecil sulfat, kmetijske kemikalije, limacidi, Arion spp., kofein, Delfin WG, zračna vlaga, Curculionidae, Sitophilus oryzae (L.), Pirimor WG, Thrips simplex, gladiolov resar, Algo-Plasmin, Agrostemin, foliarni pripravki, okoljski dejavniki, LabiSinergic, nitrati, Gladiolus, gladiole, polifenoli, nitriti, Calendula officinalis