Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (2)

 1. Anton Poje: Vplivi delovnih razmer na pojavljanje nezgod v gozdarstvu
 2. Zoran Polnar: Razpoložljivost lesa za energetsko rabo v velikih kotlih občine Šentjur

Bsc theses (31)

 1. Nikica Ogris: Viri in pomen informacij za gozdne posestnike pri gospodarjenju z gozdom na območju Solčave
 2. Špela Pezdevšek Malovrh: Analiza učinkovitosti učenja strojnika na stroju za sečnjo
 3. Uroš Alič: Študij tehnoloških in ekonomskih možnosti pridobivanja lesa na kmetiji Kogel
 4. Matevž Mihelič: Intranet v funkciji strokovnega svetovanja
 5. Marko Murn: Presoja tehnoloških, organizacijskih in ekonomskih posledic izgradnje nove ceste v predelu Primož
 6. Andrej Šober: Organizacija gozdarskih del pri sanaciji posledic gozdnih ujm na območju Gorenjske
 7. Florijan Omejc: Možnosti posodobitve pridobivanja lesa v zasebnem sektorju na območju revirja Šentviška planota
 8. Tomaž Adamič: Organizacijske posebnosti helikopterske izvedbe spravila lesa
 9. Marko Ropret: Značilnost in usmerjanje razvoja gospodarjenje na drobni zasebni posesti na primeru GE Cerklje
 10. Matej Kozamernik: Izdelava modelne karte oblik spravila lesa za GE Bistra-Borovnica
 11. Marko Črnivec: Strojna sečnja v sistemu izobraževanja lastnikov gozdov
 12. Mitja Novak: Analiza časov pri sečnji in izdelavi na primeru končne sečnje iglavcev GGE Pokljuka
 13. Gabrijel Cojzer: Terenska služba zavoda za gozdove Slovenije in gospodarjenje z zasebnimi gozdovi
 14. Uroš Vranešič: Primerjava stroškov in učinkov dveh tehnologij pridobivanja lesa v listnatih sestojih
 15. Tine Premrl: Organizacija gozdarskih del v gozdovih agrarne skupnosti Ravnik - Orlovše
 16. Ana Jurše: Gozdarske dopolnilne dejavnosti na kmetijah območja Pohorja in Kozjaka
 17. Uroš Mavrar: Presoja organizacije procesov pridobivanja in prodaje lesa v občini Tolmin
 18. Simona Oto: Sodelovanje lastnikov gozdov pri rabi strojev na območju Strojne, Zelen Brega in Suhega Vrha
 19. Emil Zabukovec: Tereni primerni za strojno pridobivanje lesa v gozdnogospodarskem območju Postojna
 20. Jure Kumer: Preverjanje državnih normativov z dejanskimi učinki večbobenskega žičnega žerjava Syncrofalke na območju GG Slovenj Gradec
 21. Martina Novak: Izvedba gozdnih del v izrednih razmer[ah!] z vidika zasebnih lastnikov gozdov na območju KE Žalec
 22. Rok Gorenc: Primerjava učinkovitosti čiščenja podrasti z motorno žago in motorno koso
 23. Klemen Janc: Primerjava možnosti pri izbiri prevozov lesa v zasebnem podjetju Avtoprevozništvo Roman Janc s. p.
 24. Simon Štern: Presoja sprememb organizacije gozdarskih del z izgradnjo nove ceste v predel Hom
 25. Peter Kramer: Potenciali in možnosti energetske oskrbe posestva Fakultete za kmetijstvo v Mariboru z lastno lesno biomaso
 26. Roman Črnič: Presoja primernosti rabe sodobne sortimentne metode v revirju Ivančna Gorica
 27. Luka Vrabič: Normiranje gozdnih del pri izvedbi drugega redčenja v spremenjenih gorskih gozdovih na Pohorju
 28. Domen Arnič: Racionalizacija prvega redčenja v gorskih bukovih gozdovih na Menini
 29. Iztok Soklič: Analiza obstoječega sistema nagrajevanja delavcev v gozdni proizvodnji GG Bled
 30. Janez Zbičajnik: Organizacija procesa proizvodnje lesne biomase za oskrbo potreb družbe Energetika d.o.o.
 31. Špela Pfajfar: Časovna študija priprave dela za strojno sečnjo

Other documents (56)

 1. Špela Pezdevšek Malovrh, Janez Krč, Jože Prah: Analiza delovanja gozdarskih študijskih krožkov - kako naprej?
 2. Maja Jurc, Tine Hauptman, Roman Pavlin, Klemen Jerina, Jurij Diaci, Vasja Leban, Anton Poje, Janez Krč, Maarten De Groot, Andreja Kavčič, Nikica Ogris: Ekspertiza, ki je proučila objektivno nevarnost širjenja podlubnikov iz gozdnega rezervata v sosednje večnamenske gozdove
 3. Janez Krč, Boštjan Košir: GIS-based model of wood precurement from stump to small sawmills in the Alpine region - a case study
 4. Janez Krč: Vpliv velikosti posesti na strojno sečnjo v zasebnih gozdovih
 5. Janez Krč, Iztok Winkler: Ugotavljanje povečane vrednosti gozdov v postopku denacionalizacije
 6. Janez Krč, Boštjan Košir: Stroški dela v različicah delovnih pogojev in izkoriščenosti strojev za sečnjo
 7. Janez Krč, Boštjan Košir: Modelna napoved trendov lesnih zalog v odvisnosti od jakosti redčenj in proizvodne dobe
 8. Janez Krč, Boštjan Košir: Presoja različic omejitev rabe strojne sečnje lesa z vidika terenskih in sestojnih razmer v Sloveniji
 9. Janez Krč, Špela Pezdevšek Malovrh: Problematika zasebnih lastnikov gozdov
 10. Janez Krč: Postopek izbire terenov za kombinacijo strojne sečnje in žičnega spravila lesav Sloveniji
 11. Janez Krč: Strojna sečnja kot dejavnik vpliva na gozdna tla in uspešnost obnove gozdnih sestojev
 12. Janez Krč: Assessment of mechanized cutting operations in the Slovenian state forests
 13. Janez Krč: Pretekla, sedanja in možna različica prihodnje organiziranosti gozdarstva na Slovenskem
 14. Špela Pezdevšek Malovrh, Janez Krč, Vasja Leban: Pregled literature s področja poslovnega sodelovanja zasebnih lastniki gozdov
 15. Janez Krč, Matevž Mihelič, Boštjan Hribernik, Anton Poje: Preučevanje ekosistemom prilagojenega gospodarjenja z gozdom
 16. Domen Arnič, Janez Krč, Jurij Diaci: Modeling of time consumption for selective and situational precommercial thinning in mountain beech forest stands
 17. Lidija Zadnik Stirn, Vasja Leban, Janez Krč, Špela Pezdevšek Malovrh: Konkurenca pri izrabi gozdnega prostora (COOL)
 18. Iztok Winkler, Boštjan Košir, Janez Krč, Mirko Medved: Kalkulacije stroškov gozdarskih del
 19. Lidija Zadnik Stirn, Janez Krč, Špela Pezdevšek Malovrh, Vasja Leban: COOL WP1
 20. Špela Pezdevšek Malovrh, Milan Šinko, Lidija Zadnik Stirn, Janez Krč, Vasja Leban, Tine Premrl: COST FP 1207
 21. Špela Pezdevšek Malovrh, Vasja Leban, Janez Krč, Lidija Zadnik Stirn: Slovenia
 22. Anton Poje, Matevž Mihelič, Vasja Leban: Usklajena merila sprejemljive poškodovanosti gozdnih tal - preverjanje ustreznosti med gozdarskimi strokovnjaki
 23. Janez Krč, Jurij Diaci: Ocenjevanje nujnosti negovalnih del v mlajših razvojnih fazah gozda z metodo večkriterialnega vrednotenja
 24. Janez Krč: Uporaba GIS tehnologije pri izbiri smeri prevoza lesa
 25. Janez Krč: Analiza spremenjenosti količinske in vrstne sestave gozdov po dveh različnih metodah ter njuna primerjava
 26. Janez Krč: Modelni izračun vpliva ceste na povečanje vrednostnega donosa gozda
 27. Janez Krč, Jurij Beguš, Jože Primožič, Janez Levstek, Vida Papler-Lampe, Jaka Klun, Matevž Mihelič: Vodila dobrega ravnanja pri strojni sečnji
 28. Jaka Klun, Boštjan Košir, Janez Krč, Mirko Medved: Primerjava metod kalkulacij stroškov gozdarske mehanizacije na primeru žičnice
 29. Odzivi gozdne tehnike in gozdarstva na spremenjene razmere gospodarjenja
 30. Gozdna tla v trajnostnem gospodarjenju z gozdom
 31. Špela Pezdevšek Malovrh, Vasja Leban, Janez Krč, Lidija Zadnik Stirn, Dörte Marie Peters: Energy wood from forests - stakeholder perceptions in five European countries
 32. Špela Pezdevšek Malovrh, Janez Krč, Vasja Leban: Analiza obstoječih oblik poslovnega sodelovanja, poslovnega povezovanja in poslovnih odnosov med zasebnimi lastniki gozdov in deležniki gozdno lesne verige
 33. Janez Krč, Boštjan Košir: Sestojne in terenske možnosti strojne sečnje v Sloveniji
 34. Janez Krč, Boštjan Košir: Ekonomske možnosti strojne sečnje v Sloveniji
 35. Špela Pezdevšek Malovrh, Lidija Zadnik Stirn, Janez Krč: Model primernosti območij za povezovanje
 36. Anton Poje, Špela Pezdevšek Malovrh, Janez Krč: Vpliv ekonomskih, posestnih in naravnih dejavnikov na intenziteto gospodarjenja v zasebnih gozdovih
 37. Goran Paulinič, Janez Krč: Windstorm restoration efficiency using the Kidričevo windstorm (29 June, 2006) as a case study
 38. Špela Pezdevšek Malovrh, Boštjan Košir, Janez Krč: Analiza učinkovitosti učenja strojnika na stroju za sečnjo
 39. Špela Pezdevšek Malovrh, Petra Grošelj, Lidija Zadnik Stirn, Janez Krč: The present state and prospects of slovenian private forest owners' cooperation within machinery rings
 40. Maja Jurc, Srđan Bojović, Boštjan Komjanc, Janez Krč: Xylophagous entomofauna in branches of oaks (Quercus spp.) and its significance for oak health in the Karst region of Slovenia
 41. Andrej Bončina, Jurij Diaci, Klemen Jerina, Janez Krč: Gozdarstvo na razpotju
 42. Darij Krajčič, Janez Krč, Iztok Winkler: Ocena povečane vrednosti gozdov nekdanje posesti barona Borna v Jelendolu
 43. Janez Krč: Organizacija gozdarskih del
 44. Rok Gorenc, Janez Krč: Učinkovitost čiščenja podrasti z motorno žago in motorno koso
 45. Jurij Diaci: Presoja in optimizacija načrtovanja in izvajanja nege mladega gozda v Sloveniji
 46. Janez Krč, Boštjan Košir: Spravilo lesa po strojni sečnji
 47. Lidija Zadnik Stirn, Vasja Leban, Janez Krč, Špela Pezdevšek Malovrh: Konkurenca pri izrabi gozdnega prostora (COOL)
 48. Boštjan Košir, Janez Krč: Razmerja med funkcijami gozdov z vidika omejitev pri opravljanju gozdnih del
 49. Špela Pezdevšek Malovrh, Janez Krč, Vasja Leban, Lidija Zadnik Stirn: Slovenia
 50. Jurij Marenče, Špela Pezdevšek Malovrh, Janez Krč: Organizacija in tehnologija izkoriščanja gozdov in njun prispevek v realizaciji možnega poseka v zasebnih gozdovih
 51. Andrej Bončina, Jurij Diaci, Klemen Jerina, Janez Krč: Zasnova gozdarskega načrtovanja
 52. Anton Poje, Matevž Mihelič, Vasja Leban, Janez Krč: Integrating soil characteristics and routine weather data to enhance environment-friendly forest operations
 53. Miika Kajanus, Vasja Leban, Predrag Glavonjić, Janez Krč, Jelena Nedeljković, Dragan Nonić, Erlend Nybakk, Stjepan Posavec, Marcel Riedl, Meelis Teder: What can we learn from business models in the European forest sector
 54. Boštjan Kepic, Petra Grošelj, Janez Krč: Vpliv mirnih con na načrtovanje letne sečnje in spravila lesa
 55. Špela Pezdevšek Malovrh, Matevž Mihelič, Janez Krč: Varstvo gozdnih tal z vidika zakonodaje
 56. Špela Pezdevšek Malovrh, Zala Uhan, Janez Krč, Nike Krajnc: Priročnik za krepitev poslovnega organiziranja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige