Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (9)

 1. Blaž Bahor: Kakovost in vrednost glavnih drevesnih vrst v gozdnogospodarski enoti Stari trg
 2. Blanka Klinar: Poškodovanost bukovih gozdov zaradi snega
 3. Blaž Fricelj: Zgradba in rast macesnovih gozdov v Alpah
 4. Matevž Konjar: Vpliv naravnih motenj na gospodarjenje z gozdovi na Bovškem
 5. Peter Horvat: Vpliv izbranih gozdnih drevesnih vrst na lastnosti tal v mešanih gorskih gozdovih v Alpah
 6. Leja Jovanovič: Razvoj in rast mešanega jelovo-bukovo-smrekovega prebiralnega gozda Volčji štant na Borovški gori
 7. Žiga Jerman: Učinki nege na višinsko priraščanje osebkov v mladju in gošči v podgorskih bukovjih
 8. Andrej Vertelj: Presoja variant razširitve varovalnega pasu okoli pragozdnega ostanka Krokar
 9. Janez Mikuletič: Vpliv velikosti krošnje in socialnega položaja na priraščanje jelke, smreke in bukve v gorskih bukovih gozdovih

BSc theses (18)

 1. Tadej Dagarin: Vrednostne tarife za nekatere drevesne vrste v Sloveniji
 2. Jan Mohar: Spremembe in zgradba zgornje gozdne meje na Snežniku
 3. Ignac Skala: Vpliv različnih načinov redčenja bukovih drogovnjakov na rast dreves in sestojev v raziskovalnem objektu Brezova reber
 4. Blaž Fricelj: Uporaba mobilne aplikacije MOTI za ocenjevanje sestojnih parametrov na zasebni gozdni posesti Lešje
 5. Blaž Bahor: Razširjenost, priraščanje, pomlajevanje in upravljanje z robinijo (Robinia pseudoacacia L.) v Beli krajini
 6. Helena Smrekar: Sestojna zgradba in priraščanje čistih gorskih bukovih gozdov na pobočjih Kuma
 7. Janko Kočevar: Ocena donosov plodov evropskega pravega kostanja (Castanea sativa Mill.) v Beli krajini
 8. Nejc Vončina: Razširjenost, obilje in priraščanje nekaterih vrst iz rodu Sorbus v Idrijsko - Cerkljanskem hribovju
 9. Aljoša Gobec: Razširjenost in proizvodni potenciali visokovrednih manjšinskih drevesnih vrst na Kozjanskem
 10. Denis Vrlinič: Poskus različnih načinov redčenja bukovih sestojev v raziskovalnem objektu Mirna gora
 11. Leon Horvat: Vpliv okužbe z jelševo sušico (Phytophtora alni) na debelinsko priraščanje črne jelše (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) v Polanskem logu
 12. Leja Jovanovič: Vpliv nadmorske višine na rast in dimenzijsko razmerje drevesnih vrst v mešanih gozdovih Julijskih Alp
 13. Žiga Jerman: Ocena sortimentacije bukve v bukovjih gorskega pasu v Zasavju
 14. Aljaž Simonič: Nekatere rastne značilnosti dreves in nasadov Pavlovnije v Beli krajini
 15. Anže Bezgovšek: Ocena donosov trosnjakov nekaterih tržnih vrst gliv na območju Srebotnika v gozdnogospodarski enoti Celje
 16. Miha Štokar: Zasnova stalnega raziskovalnega objekta Senuša v gozdovih hrasta doba v Krakovskem gozdu
 17. Klementina Šink: Razporeditev načrtovanega najvišjega možnega poseka glede na odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami in lastništvo v gozdnogospodarski enoti Jezersko
 18. Helena Štern: Vpliv velikosti vzorca inventurnih ploskev na zanesljivost ocene stopnje objedenosti gozdnega mladja: primer lovišča Peca-Mežica