Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (8)

 1. Jasna Grželj: Farmakogenetski dejavniki odziva na metotreksat pri bolnikih z luskavico
 2. Marko Krošelj: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje radiooznačenih ligandov za somatostatinske in holecistokininski-2 receptor
 3. Tijana Markovič: Vrednotenje imunske modulacije in učinkovitosti agonista receptorja EP4 in monoklonskih protiteles in vitro
 4. Dunja Urbančič: Farmakogenomsko vrednotenje dovzetnosti na tiopurine
 5. Maša Vidmar Golja: Vpliv folatov na molekularne osnove prirojenih nepravilnosti ploda
 6. Sanja Nabergoj: Iskanje modulatorjev programirane smrti celic kronične limfocitne levkemije
 7. Miha Milek: Farmakogenetika tiopurin-S-metiltransferaze
 8. Teja Čelhar Kenanova: Vloga serinskih proteaz ter prostaglandinskega receptorja EP4 pri modulaciji apoptoze limfocitov B

MSc theses (23)

 1. Damjan Avsec: Sinergistično delovanje ibrutiniba in idelalisiba z agonisti receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije
 2. Marija Marolt: Vrednotenje psoralenskih analogov kot zaviralcev imunoproteasoma
 3. Sara Rudež: Effect of exenatide on calcium-regulated proteins in myocardium
 4. Jacqueline Kajtna: Analiza izražanja genov podenot proteasoma in imunoproteasoma v celicah mišjega modela sistemskega lupusa eritematozusa
 5. Ana Temeljotov: Vloga imunoproteasoma v celicah kronične limfocitne levkemije
 6. TIna Šneljer: Proučevanje genetskih in metabolnih dejavnikov občutljivosti limfoblastnih celic na tiopurine
 7. Nina Jerebic: Vpliv izbranih genskih polimorfizmov na odziv zdravljenja z metotreksatom pri bolnikih z luskavico
 8. Martin Grosek: Establishing ATG5 knockout cells using genome editing
 9. Katarina Nemec: Preučevanje vloge prostaglandinskega receptorja EP4 pri bolnikih s kronično limfocitno levkemijo
 10. Patrik Rošker: Delination of catheter-associated factors of urinary tract infections in vitro
 11. Tjaša Štolfa: Preučevanje imunomodulatorne vloge agonista prostaglandinskega receptorja EP4
 12. Luka Šrajner: Investigation of neutrophil extracellular DNA traps
 13. Urška Erklavec: Vpliv selenita na aktivnost tiopurin S-metiltransferaze
 14. Nina Sekereš: Vloga nardilizina 1 in z limfocitno fosfatazo povezanega fosfoproteina v avtofagiji rakavih celic
 15. Ema Sever: Avtofagija v črevesnih epitelijskih celicah
 16. Katarina Dežman: Povezanost izbranih genskih polimorfizmov s pojavom atopijskega dermatitisa
 17. Maša Vidmar Golja: Vrednotenje prostaglandinskega receptorja EP4 kot potencialne tarče za zdravljenje kronične limfocitne levkemije
 18. Rebeka Doljak: Vrednotenje sinergističnega delovanja agonista receptorja EP4 in terapevtskih monoklonskih protiteles in vitro
 19. Kaja Štrigl: Analiza izražanja genov proteasoma in imunoproteasoma v različnih celičnih modelih
 20. Tjaša Kavšek: The role of chemokine receptor CXCR4 in T-cell leukemia murine model
 21. Jernej Gjerek: Dehalogenation of 3-chloro-1,2-propanedoil by strains of Pseudomonas aeruginosa
 22. Nina Germič: Lokacija z avtofagijo povezanega proteina 12 v celici
 23. Diana Slapnik: 3,4-methylenedioxymethamphetamine induced neurotoxicity in experimental mice

Bsc theses (21)

 1. Tilen Kranjc: Uravnavanje izražanja interlevkina 6 preko prostaglandinskega receptorja EP4
 2. Špela Kos: Vloga Cyp51 v biosintezi holesterola pri miših in preslikava na človeka
 3. Tomaž Martini: Interakcija med period 2 in konstitutivnim androstanskim receptorjem
 4. Selina Koltai: Ugotavljanje prisotnosti polimorfizmov v genu za 5,10-metilentetrahidrofolat reduktazo pri bolnikih z luskavico
 5. Tomaž Martini: Interakcija med period 2 in konstitutivnim androstanskim receptorjem
 6. Tasja Ceklin: Razvoj dvodimenzionalne gelske elektroforeze za določanje serumskih bioloških označevalcev pri poškodbah jeter podgan, povzročenih z ogljikovim tetrakloridom
 7. Blaž Robnik: Vrednotenje označevalcev oksidativnega stresa v celicah, izpostavljenih protiepileptičnim učikovinam
 8. Evelin Krajnc: Mehanizmi gibanja mitohondrijev ob aktivaciji nevtrofilcev
 9. Suzana Leskovar: Razvoj, optimizacija in validacija tekočinske kromatografije visoke ločljivosti za ugotavljanje radiokemijske čistote radiooznačenih analogov somatostatina
 10. Blaž Muhič: Proučevanje vpliva S-adenozilmetionina na aloencime tiopurin-S-metiltransferaze
 11. Tijana Markovič: Evaluation of glucocorticoid-induced skin atrophy on reconstructed skin models
 12. Zorica Panovska: Povezanost polimorfizmov v izbranih genih folatnega cikla z napakami nevralne cevi
 13. Katja Srpan: Izbor specifičnih scFv fragmentov za E-kadherin iz bakteriofagne predstavitvene knjižnice
 14. Sandra Čeru: Vrednotenje izražanja gena atf3 po modulaciji proteasomske aktivnosti
 15. Nadja Grujić: Vrednotenje citotoksičnih učinkov antagonista [alfa]-adrenergičnih receptorjev
 16. Klavdija Stare: Povezanost polimorfizmov v genih za inozintrifosfat-pirofosfatazo in glicin-N-metiltransferazo z izidom zdravljenja otroške akutne limfoblastne levkemije
 17. Darko Stojkov: The role of Ca[2+sup] and ROS in activation of neutrophils with physiological agonists
 18. Žiga Urlep: Vrednotenje citotoksičnih učinkov acilhidrazidnih in sulfonohidrazidnih zaviralcev serinskih proteaz
 19. Teja Glavnik: Sinteza derivatov cimetne kisline in njihovo vrednotenje na modelih levkemij
 20. Tjaša Bedene: Consequences of early undernutrition on rat hypothalamic insulin and leptin signaling
 21. Andreja Kandare: Vpliv stimulacije receptorja EP4 na aktivacijo NFkB v celicah RAMOS in RAJI

Other documents (16)

 1. Lara Slavec, Ksenija Geršak, Andreja Eberlinc, Tinka Hovnik, Luca Lovrečić, Irena Mlinarič-Raščan, Nataša Karas Kuželički: A comprehensive genetic analysis of Slovenian families with multiple cases of orofacial clefts reveals novel variants in the genes IRF6, GRHL3, and TBX22
 2. Nataša Karas Kuželički, Alenka Šmid, Maša Vidmar Golja, Tina Kek, Borut Geršak, Uroš Mazić, Irena Mlinarič-Raščan, Ksenija Geršak: A common polymorphism in the MTHFD1 gene is a modulator of risk of congenital heart disease
 3. Damjan Avsec, Marja Škrlj, Tilen Burnik, Maša Kandušer, Maruša Bizjak, Helena Podgornik, Irena Mlinarič-Raščan: Inhibition of p38 MAPK or immunoproteasome overcomes resistance of chronic lymphocytic leukemia cells to Bcl-2 antagonist venetoclax
 4. Samo Guzelj, Sanja Nabergoj, Martina Gobec, Stane Pajk, Veronika Klančič, Bram Slütter, Ruža Frkanec, Adela Štimac, Primož Šket, Janez Plavec, Irena Mlinarič-Raščan, Žiga Jakopin: Structural fine-tuning of desmuramylpeptide NOD2 agonists defines their in vivo adjuvant activity
 5. Xiaoliang Wang, Damjan Avsec, Aleš Obreza, Shida Yousefi, Irena Mlinarič-Raščan, Hans-Uwe Simon: A putative serine protease is required to initiate the RIPK3-MLKL—mediated necroptotic death pathway in neutrophils
 6. Maša Vidmar Golja, Jurij Trontelj, Ksenija Geršak, Irena Mlinarič-Raščan, Alenka Šmid: Simultaneous quantification of intracellular concentrations of clinically important metabolites of folate-homocysteine cycle by LC-MS/MS
 7. Jasna Grželj, Irena Mlinarič-Raščan, Pij B. Marko, Maruška Marovt, Tanja Gmeiner, Alenka Šmid: Polymorphisms in GNMT and DNMT3b are associated with methotrexate treatment outcome in plaque psoriasis
 8. Sanja Nabergoj, Tijana Markovič, Damjan Avsec, Martina Gobec, Helena Podgornik, Žiga Jakopin, Irena Mlinarič-Raščan: EP4 receptor agonist L-902688 augments cytotoxic activities of ibrutinib, idelalisib, and venetoclax against chronic lymphocytic leukemia cells
 9. Tijana Markovič, Helena Podgornik, Damjan Avsec, Sanja Nabergoj, Irena Mlinarič-Raščan: The enhanced cytotoxic effects in B-cell leukemia and lymphoma following activation of prostaglandin EP4 receptor and targeting of CD20 antigen by monoclonal antibodies
 10. Eva Rajh, Tina Šket, Arne Praznik, Petra Sušjan, Alenka Šmid, Dunja Urbančič, Irena Mlinarič-Raščan, Polona Kogovšek, Tina Demšar, Mojca Milavec, Katarina Prosenc Trilar, Žiga Jensterle, Mihaela Zidarn, Viktorija Tomič, Gabriele Turel, Tatjana Lejko-Zupanc, Roman Jerala, Mojca Benčina: Robust saliva-based RNA extraction-free one-step nucleic acid amplification test for mass SARS-CoV-2 monitoring
 11. Jasna Grželj, Maruška Marovt, Pij B. Marko, Irena Mlinarič-Raščan, Tanja Gmeiner, Alenka Šmid: Polymorphism in gene for ABCC2 transporter predicts methotrexate drug survival in patients with psoriasis
 12. Damjan Avsec, Alma Tana Jakoš Djordjevič, Maša Kandušer, Helena Podgornik, Matevž Škerget, Irena Mlinarič-Raščan: Targeting autophagy triggers apoptosis and complements the action of venetoclax in chronic lymphocytic leukemia cells
 13. Maša Vidmar Golja, Alenka Šmid, Nataša Karas Kuželički, Jurij Trontelj, Ksenija Geršak, Irena Mlinarič-Raščan: Folate insufficiency due to MTHFR deficiency is bypassed by 5-methyltetrahydrofolate
 14. Martina Gobec, Izidor Sosič, Boris Brus, Aleš Obreza, Stanislav Gobec, Irena Mlinarič-Raščan: Discovery of novel small-molecule compounds with selective cytotoxicity for Burkittʼs lymphoma cells using 3D ligand-based virtual screening
 15. Sanja Nabergoj, Irena Mlinarič-Raščan, Žiga Jakopin: Harnessing the untapped potential of nucleotide‐binding oligomerization domain ligands for cancer immunotherapy
 16. Dunja Urbančič, Anita Kotar, Alenka Šmid, Marko Jukič, Stanislav Gobec, Lars Martensson, Janez Plavec, Irena Mlinarič-Raščan: Methylation of selenocysteine catalysed by thiopurine S-methyltransferase