Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Mojca Foški: Določanje parcelnih vzorcev in analiza njihovega spreminjanja v slovenskem podeželskem prostoru

MSc theses (9)

 1. Ines Arh: Analiza izvajanja komasacij stavbnih zemljišč v Sloveniji po letu 2010
 2. Anja Judež: Predlog postopka izdelave ureditvenega območja podeželskih naselij
 3. Blaž Mikl: Analiza urbanega odtisa
 4. Dejan Jenko: Objektna klasifikacija podatkov ortofota in laserskega skeniranja za aplikacijo v prostorskem načrtovanju
 5. Rok Urbanija: Vzpostavitev metodologije za zajem podrobne urbane rabe prostora
 6. Gašper Okršlar: Predlog kategorij dejanske rabe prostora s primerjavo mednarodnih klasifikacij
 7. France Vesel: Analiza uporabe državnega ortofota in DTK 5 za namene prostorskega načrtovanja
 8. Veronika Repanšek: Analiza izbranih regionalnih členitev Slovenije glede na oblike poljske razdelitve
 9. Simona Zavec: Primerjalna analiza stopnje degradacije na izbranih stanovanjskih soseskah v Mestni občini Ljubljana

Bsc theses (57)

 1. Sara Šopar: Spremembe namenske rabe prostora v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi v izbranem časovnem obdobju
 2. Tomaž Škrlep: Vsebine prostorskega načrtovanja v delokrogu diplomantov geodezije
 3. Katja Kovačič: Pregled evropskih finančnih instrumentov za namen prostorskega razvoja
 4. Ingrid Arh: Spremembe rabe zemljišč v južni in severovzhodni Sloveniji
 5. Alja Planinc: Primerjava postopkov priprave prostorskih aktov v zakonodaji sprejeti po osamosvojitvi Slovenije
 6. Aljana Cvetko: Primerjava vsebine in oblike občinskih prostorskih aktov v zakonodaji sprejeti po osamosvojitvi Slovenije
 7. Maruša Cestnik: Kako zelena so slovenska mesta
 8. Blaž Kuhar: Opazovanje razvoje mest s časovno vrsto satelitskih posnetkov
 9. Meta Krivic: Razvoj naselij Smokuč in Rodine v občini Žirovnica
 10. Tanja Kodele: Predlog idejne zasnove OPPN v Občini Ajdovščina
 11. Jan Kokalj: Analiza degradiranega prostora izbranih občin Osrednjeslovenske statistične regije
 12. Blaž Mikl: Analiza degradiranega prostora v izbranih občinah Koroške regije
 13. Matej Polak: Preučevanje zemljiške razdelitve celkov na izbranih območjih
 14. Ivan Kumar: Metodologija zajema podatkov o dejanski rabi cest
 15. Monika Dolinšek: Degradirana območja v Zasavski regiji
 16. Meta Mlakar: Analiza parcelnega vzorca na območju naselij Ihan in Buje
 17. Gregor Vidovič: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Hoče - Slivnica in Kidričevo
 18. Sunčica Ećimović Selak: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Metlika in Semič
 19. Andraž Blaznik: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Cerklje na Gorenjskem in Preddvor
 20. Tilen Mavrič: Analiza spreminjanja dejanske rabe na območju naselij Brdice pri Neblem, Šlovrenc in Kozarno
 21. Gregor Štancar: Primerjalna analiza gozdnih zemljišč na območju Menine planine določenih po metodah izločanja sestojev in določanja rabe tal
 22. Sabina Zupančič: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Polzela in Dobrna
 23. Aleksander Ulbin: Analiza sprememb namenske rabe prostora v občinah Cerkno in Kobarid ter v celotni severni Goriški regiji
 24. Karin Rkman: Spreminjanje rabe prostora na vinorodnih območjih
 25. Maja Jezernik: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Mežica in Ravne na Koroškem
 26. Mateja Bohinc Niculović: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Šenčur in Vodice
 27. Nina Blatnik: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Grosuplje in Ivančna Gorica
 28. Nina Vidic: Določanje meje naselja na primeru strnjenih vaških naselij
 29. Tina Fink: Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Črenšovci, Turnišče in Tišina v izbranem časovnem obdobju
 30. Simona Medvešek: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Šentjernej
 31. Toja Požun: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih načrtov na primeru občine Litija in Zagorje ob Savi
 32. Ana Potočnik Buhvald: Zasnova kolesarske poti in izdelava turistične kolesarske karte na severnih obronkih Uršlje gore
 33. Martina Rakuša: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
 34. Martina Perdih: Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Tolmin in Kanal
 35. Teja Vrh: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Cerknica in Loška Dolina
 36. Primož Goršek: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Mengeš in Komenda
 37. Jožica Nose: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ribnica in Ig
 38. Urška Potrebuješ: Analiza in usmeritve za prostorsko organizacijo vrtičkov na območju Mestne občine Ljubljana
 39. Anita Ferlin: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih načrtov na primeru občine Novo mesto in Mirna Peč
 40. Urška Ivančič: Analiza izbranega parcelnega vzorca "sklenjenih prog" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji
 41. Žana Flander: Analiza parcelnega vzorca "na delce" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji
 42. Anita Tratar: Preurejanje zemljiških parcel s komasacijo v industrijski coni Sevnica
 43. Nina Kerpan: Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Idrija in Postojna v izbranem časovnem obdobju
 44. Ana Matičič: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Pivka in Žirovnica
 45. Sabrina Buh: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Sodražica in Loški Potok
 46. Rok Urbanija: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Vransko in Prebold
 47. Maša Boh: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Trzin in Ruše
 48. Tjaša Judež: CEMAT - Primerjava poročil analize stanja prostora v izbranih državah
 49. Monika Rudolf: Predlog prostorskega razvoja Občine Straža pri Novem mestu
 50. Andreja Korade: Problematika prikaza stanja prostora
 51. Marija Gantar: Občinski lokacijski načrt za industrijsko cono Dobje v občini Gorenja vas - Poljane
 52. Marina Madotto: Vloga in pomen načrta parcelacije pri razvoju podeželskih naselij
 53. Angelca Borštnar: Predlog spremembe izvedbe pogodbene komasacije v zakonodaji
 54. Petra Novak: Priprava strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja poslovno industrijske cone Celje vzhod
 55. Boštjan Okorn: Prikaz stanja prostora za neselji Zgornja in Spodnja Sorica v občini Železniki
 56. Eva Primožič: Analiza sprememb namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov med letoma 2003 in 2010 na primeru Občin Gorenja vas - Poljane in Naklo
 57. Ksenija Kotar: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru Občine Bovec in Občine Brda

Other documents (7)

 1. Gregor Čok, Gašper Mrak, Jana Breznik, Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek: Spatial regulation instruments of work at home
 2. Gregor Čok, Samo Drobne, Gašper Mrak, Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek: The impact of the centralisation of workplaces and business entities on spatial development
 3. Alma Zavodnik Lamovšek, Gregor Čok, Mojca Foški, Gašper Mrak, Jana Breznik: Opredelitev prostorskih pogojev za organizacijo dela na domu v obdobju pred, med in po epidemiji s COVID-19
 4. Alma Zavodnik Lamovšek, Gregor Čok, Mojca Foški, Gašper Mrak, Jana Breznik: Opredelitev prostorskih pogojev za organizacijo dela na domu v obdobju pred, med in po epidemiji s COVID-19
 5. Mojca Foški, Alma Zavodnik Lamovšek: Monitoring land-use change using selected indices
 6. Osredinjenje kraja Brezovica
 7. Žana Flander, Tatjana Devjak, Sanja Berčnik: Including elements of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education