Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (6)

 1. Mojca Foški: Določanje parcelnih vzorcev in analiza njihovega spreminjanja v slovenskem podeželskem prostoru
 2. Maja Simoneti: Celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih
 3. Aleš Golja: Razvoj vodnega in obvodnega prostora za prostočasne dejavnosti
 4. Petra Drobež: Analiza možnosti vzpostavitve 3D katastra ob uporabi virov daljinskega zaznavanja
 5. Petra Vertelj Nared: Vloga javnega prostora kot podpora urbanemu razvoju na primeru majhnih mest v Sloveniji
 6. Alma Zavodnik Lamovšek: Regionalno prostorsko planiranje v razvitih informacijskih družbah

MSc theses (39)

 1. David Klepej: Ukrepi za spodbujanje trajnostne, pametne in aktivne osebne mobilnosti
 2. Tanja Elsner: Predlog ukrepov za reaktivacijo industrijskih degradiranih območij na primeru Zasavske statistične regije
 3. Eva Primožič: Metode za določevanje urbanega toplotnega otoka
 4. Katarina Čirič: Analiza in določitev izhodišč za organizacijo vrtičkarske dejavnosti v Mestni občini Kranj
 5. Martina Kuščer: Predlog nove prometne povezave med Tolminom in naselji v njegovi okolici
 6. Davor Grabar: Degradirana območja kot potencial za razvoj alternativnih kulturnih dejavnosti
 7. Andraž Miculinič: Prostorska ureditev obalnega pasu med Koprom in Izolo na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva
 8. Ana Plavčak: Zelena infrastruktura - koncept in načrtovalski preizkus na primeru Savinjske statistične regije
 9. Jure Stramec: Proučevanje širjenja poselitve na poplavno ogroženih območjih ob Mislinji v letu 2012
 10. Petra Zajšek: Kartografski prikaz razvoja naselja Mengeš
 11. Irena Papež: Odnos stroke do participacije javnosti v postopkih urejanja prostora na lokalni ravni
 12. Peter Medved: Prispevek k razvoju metode prostorskega načrtovanja za doseganje ničelne neto pozidave zemljišč
 13. Gregor Klemenčič: Študija možnosti določevanja in evidentiranja funkcionalnih enot stavbnih zemljišč za učinkovitejše izvajanje zemljiške politike
 14. Simon Sevnšek: Analiza namenske rabe zemljišč in izbranih vplivov na razvoj občine po izgradnji avtoceste
 15. Maja Brusnjak Hrastar: Zagotavljanje stanovanj s prenovo malih večstanovanjskih objektov
 16. Barbara Perovič: Vključevanje javnosti v postopek izdelave državnih prostorskih načrtov
 17. Tatjana Marn: Inducirano prometno povpraševanje kot posledica izboljšav cestne infrastrukture v Sloveniji
 18. Mery Lončar: Metodologija za določitev nezazidanih zemljišč za gradnjo stavb in instrumenti za njihovo aktivacijo
 19. Boštjan Klement: Vpliv bonitete zemljišč na določanje kmetijske namenske rabe
 20. Jaka Gorišek: Modeliranje funkcionalnih regij po metodi CURDS
 21. Aleš Klobasa: Spremljanje in napovedovanje prometne varnosti na državnih cestah
 22. Vesna Muc: Preobrazba javnega mestnega prostora s trajnostnim mestnim prometnim načrtovanjem na primeru Ljubljane
 23. Jan Pergar: Koncept kolesarskih povezav gorenjske statistične regije
 24. Rok Urbanija: Vzpostavitev metodologije za zajem podrobne urbane rabe prostora
 25. Dejan Klavs: Zasnova športno rekreacijskih površin v majhnem mestu na primeru Ribnice
 26. Katarina Konda: Deregulacija normativne ureditve urejanja prostora v Sloveniji
 27. Andreja Lah: Vloga in pomen javnosti pri pripravi občinskega prostorskega načrta
 28. Tina Črnigoj Marc: Razvoj Istrskega podeželja - primer vzpostavitve razpršenega hotela in možnost obnove vasi Padna
 29. Gašper Okršlar: Predlog kategorij dejanske rabe prostora s primerjavo mednarodnih klasifikacij
 30. Andreja Jagodic: Analiza konfliktov pri rabi gorskega prostora: primer gorsko kolesarstvo
 31. Jure Radišek: Vrednotenje prostorskih vplivov avtocest z vidika varstva kmetijskih zemljišč
 32. Tomaž Miklavčič: Vpliv programov transnacionalnega teritorialnega sodelovanja na prostorski razvoj
 33. Julijana Barkovič: Urejanje kmetijskih zemljišč ob gradnji avtoceste
 34. Polona Lovišček: Spremljanje rabe energije javnih objektov v primorskih občinah v okolju GIS
 35. Uroš Rozman: Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi
 36. Veronika Repanšek: Analiza izbranih regionalnih členitev Slovenije glede na oblike poljske razdelitve
 37. Branka Gradišnik: Lokacijske značilnosti slovenskih cerkva izven naselij
 38. Simona Zavec: Primerjalna analiza stopnje degradacije na izbranih stanovanjskih soseskah v Mestni občini Ljubljana
 39. Metka Harej: Odnosi med mestnimi in podeželskimi območji v Sloveniji

Bsc theses (170)

 1. Katja Kovačič: Pregled evropskih finančnih instrumentov za namen prostorskega razvoja
 2. Ingrid Arh: Spremembe rabe zemljišč v južni in severovzhodni Sloveniji
 3. Alja Planinc: Primerjava postopkov priprave prostorskih aktov v zakonodaji sprejeti po osamosvojitvi Slovenije
 4. Aljana Cvetko: Primerjava vsebine in oblike občinskih prostorskih aktov v zakonodaji sprejeti po osamosvojitvi Slovenije
 5. Meta Krivic: Razvoj naselij Smokuč in Rodine v občini Žirovnica
 6. Matjaž Novak: Kolesarske poti in prostorski razvoj na Ptuju
 7. Matej Blaž: Predlog izboljšanja mreže kolesarskih povezav v mestni občini Ljubljana
 8. Jan Kokalj: Analiza degradiranega prostora izbranih občin Osrednjeslovenske statistične regije
 9. Blaž Mikl: Analiza degradiranega prostora v izbranih občinah Koroške regije
 10. Nataša Volčanjšek: Pomen in vloga kulturne krajine za urejanje prostora na primeru Bizeljskega
 11. Uroš Sojer: Vrednotenje kolesarskih povezav med naseljema Šentjakob in Podgorico ter Ljubljano
 12. Matej Polak: Preučevanje zemljiške razdelitve celkov na izbranih območjih
 13. Anton Hajdinjak: Metodologija za izračun najemnine za polaganje optičnih kablov v kanalizacijo javne razsvetljave
 14. Ivan Kumar: Metodologija zajema podatkov o dejanski rabi cest
 15. Monika Dolinšek: Degradirana območja v Zasavski regiji
 16. Maja Kariž: Analiza projekta katastrskih del na mednarodnem mejnem prehodu Sočerga
 17. Jasna Klobučar: Analiza izdelave katastrskega elaborata v sklopu projekta "Ureditev križanj cest z železnico na odseku ... Pragersko-Hodoš"
 18. Blaž Anzeljc: Dopolnitev računalniškega programa za račun vodnega udara s pogojem kavitacije
 19. Špela Bobnar: Masna bilanca kakovostnih parametrov Cerkniškega jezera
 20. Dominik Zupan: Analiza in vrednotenje degradiranih urbanih območij na izbranem primeru
 21. Saša Ban: Razvoj urbanega sistema v Sloveniji
 22. Tomaž Bedek: Geodetska dela pri izgradnji nadvoza Lipovci
 23. Miha Hočevar: Geodetska izmera zavarovalne mreže točke 0. reda na Kogu
 24. Meta Mlakar: Analiza parcelnega vzorca na območju naselij Ihan in Buje
 25. Miha Marolt: Zasnova in izdelava tematskih kart za potrebe informacijske infrastrukture Triglavskega narodnega parka
 26. Mitja Domajnko: Izdelava kart za Slovenska pustolovska tekmovanja
 27. Tilen Mavrič: Analiza spreminjanja dejanske rabe na območju naselij Brdice pri Neblem, Šlovrenc in Kozarno
 28. Sara Grobljar: Modeliranje odtočnih razmer na poplavnih urbanih površinah
 29. Tanja Marc: Umeščanje fotovoltaičnih sistemov v prostor na območju kraških vasi Kobjeglave in Tupelč
 30. Sabina Zupančič: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Polzela in Dobrna
 31. Katarina Vidmar: Analiza sprememb gospodarskega profila občin Slovenije
 32. Aleksander Ulbin: Analiza sprememb namenske rabe prostora v občinah Cerkno in Kobarid ter v celotni severni Goriški regiji
 33. Karin Rkman: Spreminjanje rabe prostora na vinorodnih območjih
 34. Žan Pavlin: Predlog prostorske ureditve območja Krajevne skupnosti Velike Poljane v Občini Ribnica
 35. Maja Jezernik: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Mežica in Ravne na Koroškem
 36. Tanja Elsner: Predlog prostorske umestitve gorsko-kolesarskih poti v občini Litija in Šmartno pri Litiji
 37. Mateja Bohinc Niculović: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Šenčur in Vodice
 38. Nina Blatnik: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Grosuplje in Ivančna Gorica
 39. Nina Vidic: Določanje meje naselja na primeru strnjenih vaških naselij
 40. Klavdija Mohorič: Predlog prostorske ureditve naselja Okroglo v občini Naklo
 41. Tina Fink: Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Črenšovci, Turnišče in Tišina v izbranem časovnem obdobju
 42. Simona Medvešek: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Šentjernej
 43. Uroš Jakin: Načrtovanje turizma na podeželju na primeru občine Brda
 44. Klavdija Prelovšek: Predlog prostorske ureditve primestnega naselja Radomlje v občini Domžale
 45. Urša Kralj: Postopek vpisa stavbe v kataster stavb po ZVEtL
 46. Anita Juvan: Podrobnejši prostorski načrt za ureditev novega dela naselja Dolgo Brdo v občini Zagorje ob Savi
 47. Katarina Gril: Predlog prostorske ureditve razpršene gradnje na območju Vinske Gore v občini Velenje
 48. Jan Možina: Sanacija terestrične mikro-mreže na jezu Markovci
 49. Anja Slapničar: Učinkovitost zaznavanja znakovnih in fotorealističnih kartografskih upodobitev
 50. Maja Lavrič: Vpliv razdalje na tokove delavcev vozačev po spolu v letih 2000-2010
 51. Hana Molnar: Upoštevanje stvarnih pravic v postopkih evidentiranja v zemljiškem katastru in katastru stavb
 52. Vesna Lapuh: Urbana prenova in predlog za revitalizacijo starega mestnega jedra Krškega
 53. Jernej Jurak: Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne komasacije za primer komasacijskih območij Dravsko polje I in II
 54. Ana Kalan: Predlog prostorske ureditve naselja Horjul v občini Horjul
 55. Eva Kotolenko: Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v pogojih trajnostnega prostorskega razvoja
 56. Nejc Benedik: Analiza lokacije HE Zalog na srednji Savi
 57. Irena Škof: Analiza poselitve v GIS-u za primer okolice Cerkniškega jezera
 58. Matej Kos: Predlog prostorske ureditve območja v KS Stara vas Velenje
 59. Jana Škerbina: Izbira optimalne geometrije terestričnih geodetskih mrež za opazovanje stabilnosti jezov hidroelektrarn
 60. Matic Gorjup: Načelo enakovrednosti dajatve in protidajatve pri obračunu komunalnega prispevka v občini Kamnik
 61. Petra Klinar: Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v Občini Jesenice
 62. Barbara Demšar: Trajnostne oblike turistične ponudbe v naselju Spodnja in Zgornja Sorica
 63. Jurij Fajdiga: Evidentiranje priposestvovanega zemljišča v zemljiškem katastru in v zemljiški knjigi
 64. Blaž Vičič: Masovno zajemanje podatkov na prostovoljni osnovi
 65. Medard Hergold: Mobilne aplikacije za spremljanje treniranja športnikov
 66. Sabina Belinc: Prenova priročnika iz prostorskih analiz v orodju ArcGIS
 67. Tomaž Vošner: Analiza rabe zemljišč z uporabo podatkov daljinskega zaznavanja na komasacijskem območju Vihre
 68. Martina Rakuša: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
 69. Metka Mesojedec: Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija
 70. Sara Puž: Razvoj turizma v slabše dostopnih podeželskih območjih
 71. Martina Perdih: Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Tolmin in Kanal
 72. Gregor Golob: Analiza katastrske rabe v k. o. Šentrupert - od franciscejskega katastra do danes
 73. Teja Vrh: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Cerknica in Loška Dolina
 74. Simona Vesel: Vključevanje dodatnih meritev v postopek izboljšave kakovosti katastrskih načrtov
 75. Ana Jeseničnik: Analiza sprememb parcelne strukture ob državni meji v k.o. Koprivna v obdobju 1826-2014
 76. Rok Slavec: Analiza planinskih kart Planinske zveze Slovenije v skladu z določili redakcijskega načrta
 77. Mojca Zupančič: Razvoj turistične infrastrukture ob reki Soči
 78. Primož Goršek: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Mengeš in Komenda
 79. Jožica Nose: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ribnica in Ig
 80. Uroš Kavdik: Analiza posledic sprememb davka na nepremičnine na primeru dveh lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji
 81. Katarina Ipavec: Prostorski potenciali in omejitve za gorskokolesarski turizem v občinah Tolmin in Kobarid
 82. Alenka Mlinar: Primerjalna analiza organizacije geodetske dejavnosti v izbranih državah
 83. Mateja Kastelic: Analiza selitev in delovne mobilnosti v mestna in podeželska območja Slovenije v letih 2000-2011
 84. Simona Lavrič: Predlog ureditve naselja Dole pri Litiji
 85. Jernej Volk: Funkcionalna urbana območja in njihova vloga v policentričnem prostorskem razvoju Slovenije
 86. Peter Cafuta: Prostorski razvoj naselja Grajana
 87. Manca Velikonja: Od rezultatov merjenja do podatkov za izravnavo
 88. Meta Možina: Primerjava višin iz lidarskih podatkov in GNSS-višinomerstva na območju Prevalje pod Krimom
 89. Jure Osvald: Faktor prilagoditve oglaševanih na prodajne cene nepremičnin kot podlaga za oceno tržne vrednosti v času recesije
 90. Darko Pasarić: Izdelava napredne spletne karte za gorsko kolesarjenje
 91. Ana Lenarčič: Opis prostorsko-časovne kakovosti državnih fotogrametričnih in kartografskih izdelkov
 92. Borut Rostohar: Faktorji, ki vplivajo na investiranje v enostanovanjske hiše v Spodnjeposavski statistični regiji
 93. Klemen Špruk: Uporaba odprtokodnega programa Quantum GIS
 94. Alja Jerak: Vpliv urbanističnih kazalnikov na določanje kakovosti bivanja
 95. Špela Zmrzlikar: Vpis stavbe v kataster stavb in ureditev etažne lastnine
 96. Sandra Gorčan: Analiza stanja kmetijstva in rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev 2000-2010
 97. Jernej Tekavec: Razvoj in analiza metod za sestavo GPS dvojnih faznih razlik
 98. Nataša Kastelic: Problemska analiza spremljanja sprememb rabe prostora na primeru mestne občine Novo mesto
 99. Alen Vidervol: Predlog prostorske ureditve Kočevskega jezera
 100. Mario Grdić: Vpliv teritorialnih sprememb občin na oblikovanje funkcionalnih regij Slovenije v obdobju 1991-2010
 101. Anita Ferlin: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih načrtov na primeru občine Novo mesto in Mirna Peč
 102. Aleksander Šašo: Spremljanje stanja vegetacije na osnovi podatkov daljinskega zaznavanja
 103. Teja Mikelj: Analiza geometrijskih lastnosti odboja laserskega žarka od površine krogle
 104. Urška Ivančič: Analiza izbranega parcelnega vzorca "sklenjenih prog" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji
 105. David Merlin: Analiza sprememb v prostoru na osnovi arhivskih gradiv franciscejskega katastra za Kranjsko
 106. Žana Flander: Analiza parcelnega vzorca "na delce" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji
 107. Gorazd Furlanič: Vsebinska analiza arhivskih gradiv zemljiškega katastra na območju Primorske
 108. Jasmina Erjavec: Analiza učinkov komasacij na izbranem komasacijskem območju v okolju GIS
 109. Nina Kerpan: Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Idrija in Postojna v izbranem časovnem obdobju
 110. Ana Matičič: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Pivka in Žirovnica
 111. Sabrina Buh: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Sodražica in Loški Potok
 112. Rok Urbanija: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Vransko in Prebold
 113. Jera Žlender: Preračun nivelmanske mreže hidroelektrarne Formin v obdobju med letoma 2004 in 2012
 114. Sanja Kožman: Sodelovanje javnosti na področju urejanja prostora
 115. Mateja Kos: Realizacija direktive INSPIRE in sistema metapodatkov v Republiki Sloveniji
 116. Uroš Kokot: Numerična toplotna analiza dveh detajlov fasadnega elementa Qbiss Air
 117. Andrej Senekovič: Funkcionalne regije stalnih selitev v Sloveniji v letih 2000- 2010
 118. Jure Črček: Mediacija v katastrskih postopkih
 119. Maša Boh: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Trzin in Ruše
 120. David Kodarin: Uporaba ekoloških načel pri načrtovanju prostorskega razvoja naselja Labor v Mestni občini Koper
 121. Vanja Hatić: Procesi toplotnega mešanja Save na območju bodočega bazena Brežice
 122. Mateja Buh: Analiza površin otroških igrišč v Mestni občini Ljubljana
 123. Sandi Vidmar: Analiza elaboratov katastrske izmere v k.o. Gradišče II
 124. Petra Brezavšček: Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Švedsko z UML diagramom
 125. Jana Rakovec: Stranke v postopkih izdelave elaboratov zemljiškega katastra in katastra stavb
 126. Tina Cimprič: Analiza višine odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji v obdobju 1979-2011
 127. Brigita Mandelj: Vloga javnosti pri sprejemanju državnih prostorskih načrtov na primeru obvoznice Škofljica
 128. Matjaž Gorkič: Preizkus koncepta pametne rasti na primeru Tržaške ceste v Ljubljani
 129. Borut Kermolj: Predlog urbanistične ureditve naselja Komen na Krasu
 130. Klemen Zibelnik: Modeliranje produkcij in atrakcij blagovnega prometa
 131. Tjaša Judež: CEMAT - Primerjava poročil analize stanja prostora v izbranih državah
 132. Aleksander Vučanović: Mediacija v zemljiškem katastru
 133. Mirjam Černivec: Predlog prostorske ureditve naselja Predstruge v občini Videm-Dobrepolje
 134. Gregor Hribar: Parcelacija za potrebe denacionalizacije
 135. Špela Krivograd: Analiza energetske infrastrukture v Sloveniji s posebnim ozirom na vrednotenjuplaniranih omrežij elektrovodov in plinovodov
 136. Monika Rudolf: Predlog prostorskega razvoja Občine Straža pri Novem mestu
 137. Uroš Arnež: Izdelava dinamičnega kartografskega modela odseka reke Soče
 138. Marjeta Kos: Raziskava vloge občin pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji in primerjalna analiza z Bavarsko
 139. Kristina Luzar: Analiza kategorij urejenosti funkcionalnih zemljišč na primeru večstanovanjskih sosesk v Trbovljah
 140. Andreja Korade: Problematika prikaza stanja prostora
 141. Polona Lovišček: Primerjava namenske rabe prostora na območju občine Nova Gorica med letoma 2003 in 2011 na podlagi prostorskih aktov občine
 142. Boštjan Klement: Vloga majhnih in srednje velikih mest za uresničevanje policentričnega razvoja Slovenije
 143. Adrijana Ramšak: Predlog ureditve območja Šmartinskega jezera v Mestni občini Celje
 144. Tanja Zajc: Predlog ureditve naselja Muljava v občini Ivančna Gorica
 145. Katja Prelesnik: Prenova in razvoj naselja Hrovača pri Ribnici
 146. Klavdija Pečnik: Prostorski razvoj vinogradniških območij v Mestni občini Novo mesto
 147. Polona Černilec: Razvoj poselitve in turizma v občini Tržič
 148. Damijan Kiderič: Dostopnost prebivalstva do javnih dejavnosti z javnim potniškim prometom v občini Trebnje
 149. Martina Planinšec: Predlog razvoja občine Mislinja
 150. Ana Petek: Umeščanje letališč v prostor
 151. Marija Gantar: Občinski lokacijski načrt za industrijsko cono Dobje v občini Gorenja vas - Poljane
 152. Nataša Rugelj: Prostorski potenciali za razvoj turizma v občini Šentrupert
 153. Mojca Sluga: Predlog ureditve naselja Mojstrana z vidika razvoja turizma
 154. Julijana Barkovič: Merila za določanje meje mestnih območij
 155. Alenka Šifrar: Analiza izvedbe parcelacije in lastninskega stanja državnih in občinskih cest na primeru občine Medvode
 156. Primož Blaha: Analiza stavbnih zemljišč v poselitvenih območjih na izbranih primerih občin Maribor, Rače-Fram in Hoče-Slivnica
 157. Marina Madotto: Vloga in pomen načrta parcelacije pri razvoju podeželskih naselij
 158. Marko Cimerman: Analiza širitve pozidave in namenske rabe zemljišč glede na trende urbanizacije v izbranih občinah
 159. Patricija Žišt: Umeščanje fakultete v prostor na primeru Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
 160. Jaka Blejec: Vključitev permanentne postaje Bilje v višinski sistem Republike Slovenije
 161. Jožica Lužnik: Določitev tipologije podeželskih območij v Sloveniji
 162. Petra Žitnik: Vpliv izgradnje avtoceste na razvoj naselij ob priključku Šmarje-SAP
 163. Uroš Košir: Analiza dostopnosti prebivalcev do javnih dejavnosti z avtobusnim potniškim prometom
 164. Blaž Špiler: Analiza postopkov za določanje roba urbanih naselij na štirih primerih
 165. Dominik Papež: Določitev roba urbanih naselij s pomočjo Delaunayjeve triangulacije
 166. Marko Trofenik: Predlog ureditve stanovanjskega območja ob Raičevi ulici v Ormožu
 167. Martin Tisovnik: Primerjava rezultatov izravnave prostorske mreže z rezultati izravnav horizontalne in višinske mreže
 168. Boštjan Okorn: Prikaz stanja prostora za neselji Zgornja in Spodnja Sorica v občini Železniki
 169. Eva Primožič: Analiza sprememb namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov med letoma 2003 in 2010 na primeru Občin Gorenja vas - Poljane in Naklo
 170. Ksenija Kotar: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru Občine Bovec in Občine Brda

Other documents (16)

 1. Prostorski načrtovalci 21. stoletja
 2. Sunčica Ećimović Selak: Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Metlika in Semič
 3. Gašper Mrak, Alma Zavodnik Lamovšek, Alenka Fikfak: Sustainable spatial development in the countryside
 4. Uroš Rozman, Nina Koželj: Pujs, pikčaste kopalke in Rdeče morje
 5. Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012
 6. Žana Flander, Tatjana Devjak, Sanja Berčnik: Including elements of Reggio Emilia concept in Slovene curriculum for preschool education
 7. Matjaž Gorkič, Aleks Jakulin: Information and Symmetry
 8. Borut Kermolj, Aleks Jakulin, Martin Možina, Janez Demšar, Ivan Bratko, Blaz Zupan: Nomograms for Visualizing Linear Support Vector Machines
 9. Alenka Fikfak, Alma Zavodnik Lamovšek: Mesto Cyberspace
 10. Gašper Mrak, Alma Zavodnik Lamovšek, Alenka Fikfak: Turizem in poselitveni vzorci na podeželju
 11. Živa Deu, Alenka Fikfak, Alma Zavodnik Lamovšek: Nei borghi del collio sloveno
 12. Andrej Demšar, Grega Valenčič, Jelena Čivčić, Tjaša Barič, Marta Čadež, Taja Škraban, Aleš Dolenec, Jure Mihevc, Petra Četralič, Luay Saudi: Urbanistično-planerska delavnica Muta 2011/2012
 13. Alma Zavodnik Lamovšek, Alenka Fikfak: Urejanje prostora
 14. Maja Simoneti, Alma Zavodnik Lamovšek: Prostor za vsakdanjo rabo
 15. Jelena Čivčić, Tjaša Barič, Andrej Demšar, Grega Valenčič, Marta Čadež, Taja Škraban, Jure Mihevc, Petra Četralič, Aleš Dolenec: Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012
 16. Jelena Čivčić, Tjaša Barič, Andrej Demšar, Grega Valenčič, Marta Čadež, Taja Škraban, Jure Mihevc, Petra Četralič, Aleš Dolenec: Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012