Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. David Hrastnik: Uporaba utekočinjenega kontaminiranega lesa za izdelavo premazov kot alternativni način ravnanja z odsluženim lesom
 2. Nejc Thaler: Povezava med glivno kolonizacijo in spremembami mehanskih in kemijskih lastnosti lesa na prostem

MSc theses (2)

 1. Daša Krapež Tomec: Vpliv izpostavitve lesa na prostem na vsebnost ekstraktivov in tlačno trdnost
 2. Mojca Žlahtič: Vpliv naravnega staranja na izbrane lastnosti smrekovine in kostanjevine

Bsc theses (102)

 1. Mihael Gorše: Vpliv alkilamonijevega klorida na vezavo in učinkovitost bakrovih pripravkov
 2. Boštjan Jecl: Fiksacija pripravka na osnovi bakra, etanolamina, oktanojske kisline in bora v impregniranem lesu
 3. David Hrastnik: Odpornost v vročem olju modificiranega in površinsko obdelanega borovega lesa proti lesnim glivam
 4. David Šuster: Ugotavljanje naravne odpornosti palmovine (Cocos nucifera) in lesa kavčukovca (Hevea brasiliensis) na trohnenje
 5. Petra Karabegović: Vpliv hranil na preraščanje lesnih vzorcev z glivami rjave trohnobe
 6. Aljoša Uhelj: Vpliv lastnosti vode na izpiranje bakrovih pripravkov iz lesa
 7. Tomaž Ribič: Odpornost s silicijevimi spojinami modificiranega lesa proti modrenju
 8. Branko Golež: Vpliv časa fiksacije zaščitnih pripravkov na osnovi bakra in etanolamina na izpiranje
 9. Darko Karlo: Fiksacija pripravkov na osnovi bakra in etanolamina v lesu pri različnih temperaturah
 10. Marko Vavkman: Sorpcijske lastnosti lesa zaščitenega z bakrovimi pripravki ali termično modifikacijo v vakuumu
 11. Gašper Pirnat: Bioremediacija z organskimi biocidi zaščitenega lesa z glivami bele trohnobe
 12. Miran Jenišek: Uporaba argona in dušika za zaduševanje lesnih gliv
 13. Jure Nagode: Vpliv vlažnosti lesa na impregnabilnost in vezavo zaščitnih pripravkov na osnovi bakra in etanolamina
 14. Jure Atelšek: Določanje minimalne koncentracije zaščitnega pripravka na osnovi bakra in etanolamina za zaščito lesa pred trohnenjem
 15. Žiga Horvat: Spremembe vrednosti pH zaščitnih pripravkov med impregnacijo lesa
 16. Matej Kortnik: Primerjava lastnosti lazur na toplotno modificiranem ali z biocidom zaščitenem smrekovem lesu
 17. Andrej Pučko: Vpliv vrednosti pH baker-etanolaminskih zaščitnih pripravkov na izpiranje
 18. Jerneja Modic: Fungicidno delovanje posameznih aktivnih komponent v pripravkih na osnovi bakra in etanolamina
 19. Boštjan Podlesnik: Učinkovitost pripravkov na osnovi bora in etanolamina na lesne glive
 20. Jernej Merkač: Določanje vsebnosti bakra v hranilnem mediju in miceliju lesnih gliv z EPR spektroskopijo
 21. Viljem Vek: Spremembe mehanskih lastnosti lesa zaradi delovanja gliv modrivk
 22. Sebastjan Kirar: Mehanske lastnosti lesa impregniranega s pripravki na osnovi bakra in etanolamina
 23. Bernard Zanjkovič: Vpliv modifikacije lesa s tehnologijo Plato na kvaliteto lepljenja
 24. David Kos: Vpliv biocidnih premazov na prodiranje hif v smrekovino
 25. Anton Tisovec: Fungicidna učinkovitost lesa, modificiranega s sredstvom Meldur
 26. Anja Krpan: Mehanske in biološke lastnosti iverne plošče narejene iz odsluženega zaščitenega lesa
 27. Blaž Fabčič: Vpliv branik hrastovine na naravno odpornost proti glivam razkrojevalkam
 28. Borut Igor Fjoreli: Uporaba koruzne omakalne vodice za mikoremediacijo odsluženega, z bakrovimi pripravki zaščitenega lesa
 29. Matija Poglajen: Določanje mejnih fungicidnih vrednosti borove kisline
 30. Matjaž Buh: Penetracija vodnih lužil v bukov les
 31. Grega Gričar: Vpliv časa potapljanja na vezavo baker-etanolaminskih pripravkov v les
 32. Samo Jug: Vpliv širine branik smrekovine na vezavo bakrovih pripravkov za les
 33. Gregor Smrdelj: Fungicidne lastnosti lesa impregniranega z vodnimi emulzijami voskov
 34. Tomaž Železnik: Ugotavljanje patoloških sprememb v svežem lesu s Shigometrom
 35. Aleš Ugovšek: Vpliv biocidov v lepilnem spoju na mehanske in fungicidne lastnosti lepljenega lesa
 36. Rok Ramovš: Gorljivost termično modificiranega in z borovimi pripravki impregniranega lesa
 37. Žiga Melanšek: Sorpcijske lastnosti lesa impregniranega z vodno emulzijo montanskega voska in borove kisline
 38. Jerneja Videmšek: Vpliv pufrov na odpornost z bakrovimi pripravki zaščitenega lesa pred trohnenjem
 39. Boris Hafner: Vpliv klimatskih pogojev na vlažnost lesa impregniranega z vodnimi emulzijami polietilenskih in montanskih voskov
 40. Janez Rot: Odpornost lesa modificiranega s sredstvom Meldur-DMES proti glivam modrivkam
 41. Gašper Rainer: Ugotavljanje kurativnih minimalnih inhibitornih koncentracij borove kisline in modre galice na glive razkrojevalke lesa
 42. Marko Uršič: Ugotavljanje insekticidnih lastnosti lesa modificiranega s sredstvom Meldur-DMES
 43. Žiga Šušteršič: Izguba mase termično modificiranega lesa in njegova odpornost proti lesnim glivam
 44. Tomaž Juršič: Dendrokronološke raziskave stavb na Bizeljskem
 45. Jurij Hladnik: Anorganska onesnažila v odsluženem lesu in ploščah iz dezintegriranega lesa
 46. Tomaž Grof: Sorpcijske lastnosti smrekovine impregnirane z vodnimi emulzijami polietilenskega voska
 47. Primož Osterman: Učinkovitost novejših biocidnih pripravkov proti glivam modrivkam
 48. Jože Avguštinčič: Odpornost lesa, premazanega z vodnimi emulzijami voskov, proti glivam modrivkam in plesnim
 49. Boris Drnovšek: Primerjava treh standardnih postopkov izpiranja aktivnih učinkovin iz impregniranega lesa
 50. Laura Rupnik: Uporaba z glivami razkrojenega lesa za biofiltracijo vode onesnažene z bakrovimi spojinami
 51. Vito Kac: Raziskave lesa ikon iz muzejske zbirke
 52. Benjamin Jurič: Stabilizacija lesa s sredstvom Meldur
 53. Tjaša Korošec: Odpornost smrekovega lesa, prepojenega s hidrofobnimi pripravki, na glive rjave trohnobe
 54. Simon Hočevar: Analiza vzrokov onesnaženja lesnih ostankov z anorganskimi onesnažili v lesnem podjetju
 55. Daša Krapež Tomec: Vpliv ekstraktivov na naravno odpornost jedrovine kostanjevine (Castanea sativa Mill.)
 56. Mojca Žlahtič: Vpliv kondicioniranja na vezavo baker-etanolaminskih zaščitnih sredstev
 57. Gašper Debeljak: Lokalna kronologija širin branik kostanja (Castanea sativa) iz Poljanske doline
 58. Matjaž Pajk: Mehanske in sorpcijske lastnosti lesa impregniranega z etanolaminom
 59. Jure Biškup: Vpliv relativne zračne vlažnosti in anoksičnih razmer na vezavo baker-etanolaminskih pripravkov v smrekovino
 60. Andrej Dim: Učinkovitost izbranih hidrofobnih pripravkov za les
 61. Rok Posavec: Uvajanje kontinuiranega spremljanja vlažnosti impregniranega lesa v zunanjih pogojih
 62. Niko Štabuc: Vpliv temperature in trajanja postopka termične modifikacije lesa na fungicidne lastnosti modificiranega lesa
 63. Darja Matko: Hidrofobnost lesa impregniranega s pripravki na osnovi lanenega, tungovega in rustikal olja ter parafinskih emulzij
 64. Matej Grilc: Vpliv temperature sušenja z vodnimi emulzijami polietilenskih voskov impregniranega lesa na sorpcijske in hidrofobne lastnosti lesa
 65. Ajda Pajor: Vpliv kemikalij, ki povzročajo nabrekanje celične stene, na impregnabilnost smrekovine
 66. Jaka Levanič: Ugotavljanje fungicidnih lastnosti lesa impregniranega z glino
 67. Blaž Mikuš: Odpornost termično modificiranega lesa na hišnega kozlička
 68. Jernej Klinc: Spremljanje razkrojenosti bukovine z napravo pilodyn 6J
 69. Alojz Šmuc: Odpornost lignoceluloznih gradbenih materialov na glive razkrojevalke
 70. Anja Podbrežnik: Reološke lastnosti toplotno obdelanega lesa
 71. Jan Adamek: Učinkovitost premazov za lesena plovila proti usidranju morskih organizmov
 72. Nuša Starček: Vpliv biotskih in abiotskih dejavnikov razkroja na odpornost, mehanske in sorpcijske lastnosti lesa
 73. Nejc Thaler: Izboljšanje impregnabilnosti smrekovine z biovrezovanjem
 74. Klemen Zupančič: Možnosti zaščite slame z baker-etanolaminskimi pripravki
 75. Klemen Grilj: Odpornost borovine zaščitene z baker-etanolaminskimi pripravki na glive mehke trohnobe in bakterije
 76. Ervin Žveplan: Odpornost izolacijskih pen na osnovi tanina iz skorje iglavcev proti glivam
 77. Barbara Lobnikar Kenk: Učinkovitost pripravka na osnovi bakra, etanol amina in kvartarne amonijeve spojine pred napadom rumenovratega termita
 78. Robert Sitar: Vpliv širine branik smrekovine in macesnovine na delež ekstraktivov in naravno odpornost na glive razkrojevalke
 79. Matej Pfeifer: Vpliv termične modifikacije zgoščenega lesa na odpornost proti glivam razkrojevalkam
 80. Matej Rozman: Vpliv termične modifikacije na obstojnost tlačne deformacije toplotno zgoščenega lesa
 81. Simon Eržen: Vpliv izpostavitve zgoščenega lesa topola in duglazije glivam razkrojevalkam na mehanske lastnosti, barvo in kemijske lastnosti
 82. Tilen Tekalec: Primerjava novih in starejših standardnih postopkov izpiranja bakrovih učinkovin iz lesa
 83. Andrej Šprinzar: Mehanske in sorpcijske lastnosti starega lesa impregniranega z baker-etanolaminskimi pripravki
 84. Ana Tršar: Izdelava ivernih plošč iz odsluženega lesa
 85. Jože Planinšič: Fungicidne lastnosti naravno starane smrekovine impregnirane z bakrovimi pripravki
 86. Štefan Kokelj: Analiza vzrokov za razkroj impregniranih lesenih kolov
 87. Jernej Kidrič: Vsebnost anorganskih onesnažil v lesnih kompozitih na slovenskem trgu
 88. Klemen Kolmanič: Vpliv impregnacije z baker-etanolaminskimi biocidnimi proizvodi na vodoodbojnost in sorpcijske lastnosti lesa
 89. Tadej Jarc: Spremljanje vlažnosti lesa v lopi, izdelani iz termično modificiranega lesa
 90. Nejc Zakrajšek: Povezava med vlažnostjo lesa iglavcev in pojavom modrenja na fasadi modelnega objekta
 91. Anže Nučič: Ponovna raba lesenih oken po koncu življenjske dobe
 92. Matevž Bregar: Naravna odpornost, delež ekstraktivov in izbrane mehanske lastnosti že uporabljene jedrovine hrasta
 93. Mitja Bregar: Odpornost jedrovine kostanja na lesne glive
 94. Miha Adamič: Naravna odpornost, delež ekstraktivov in izbrane mehanske lastnosti z insekti napadenega lesa že uporabljene bukovine
 95. Simon Slabe: Lastnosti hibridnih kompozitov iz odsluženih lesenih oken
 96. Blaž Lešnjak: Fungicidne lastnosti termično modificiranih manj znanih lesnih vrst
 97. Damjan Kumše: Določanje stopnje razkrojenosti bukovega lesa, poškodovanega v žledolomu
 98. Matej Čebulj: Vpliv zaščite in orientacija letev prezračevane lesene fasade na njihovo vlažnost
 99. Klemen Krk: Vpliv širine branik kostanjevine na odpornost proti glivam razkrojevalkam
 100. Jernej Starman: Vpliv izvedbe okenskih vezi na izpostavljenost lesenih oken glivnemu razkroju
 101. Sebastjan Krek: Vpliv impregnacije s sivo glino na fungicidne lastnosti lesa
 102. Katra Petre-Naveršnik: Analiza glivnega obarvanja lesa

Other documents (149)

 1. Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik: Ocena stanja lesenega kipa japonski festival Tanake Eisakuja
 2. Jernej Klemenc, Miha Humar, Gorazd Fajdiga: Influence of insect damage to the fatigue life of an old larch wood
 3. Redžo Hasanagić, Leila Fathi, Zinaid Kapić, Mohsen Bahmani, Aladin Crnkić, Bahrudin Hrnjica, Miha Humar: Experimental and numerical determination of the longitudinal modulus of elasticity in wooden structure
 4. Miha Humar, Nejc Thaler: Povezava med razkrojenostjo bukovine in globino prodora igle Pilodyn 6J
 5. Miha Humar: Adsorpcija baker-etanolaminskih zaščitnih pripravkov v les
 6. Miha Humar, Daniel Žlindra: Impregnabilnost in izpirljivost bakrovih zaščitnih pripravkov v odvisnosti od anatomske smeri lesa
 7. Miha Humar: Izpiranje baker-etanolaminskih pripravkov iz lesa
 8. Miha Humar, Franc Pohleven: Okužba s pripravki CCB zaščitenih izpranih lesnih vzorcev z glivami razkrojevalkami lesa
 9. Miha Humar, Franc Pohleven, Polona Kalan, Sam Amartey: Translokacija bakra iz zaščitenega lesa, izpostavljenega glivam razkrojevalkam lesa
 10. Viljem Vek, Tjaša Šmidovnik, Miha Humar, Ida Poljanšek, Primož Oven: Comparison of the content of extractives in the bark of the trunk and the bark of the branches of Silver Fir (Abies alba Mill.)
 11. Eli Keržič, Miha Humar: Studies on the material resistance and moisture dynamics of wood after artificial and natural weathering
 12. Miha Humar, Polona Kalan, Franc Pohleven, Marjeta Šentjurc: Influence of carboxylic acids on fixation of copper in wood impregnated with copper amine based preservatives
 13. Miha Humar: Biocidi za zaščito lesa
 14. Miha Humar, Daniel Žlindra, Franc Pohleven: Improvement of fungicidal properties and copper fixation of copper-ethanolamine wood preservatives using octanoic acid and boron compounds
 15. Miha Humar, Daniel Žlindra, Franc Pohleven: Effect of fixation time on leaching of copper-ethanolamine based wood preservatives
 16. Manabendra Deka, Miha Humar, Gregor Rep, Borut Kričej, Marjeta Šentjurc, Marko Petrič: Effects of UV light irradiation on colour stability of thermally modified, copper ethanolamine treated and non-modified wood
 17. Miha Humar: Inorganic pollutants in recovered wood from Slovenia and boards made of disintegrated wood
 18. Miha Humar: Vsebnost anorganskih onesnažil v lesnih ostankih slovenske pohištvene industrije
 19. Jožica Gričar, Miha Humar: Uvodnik
 20. Miha Humar, Boštjan Lesar, Jaka Levanič: Vpliv rastišča na odpornost lesa smreke na navlaževanje
 21. Boštjan Lesar, Miha Humar: Lastnosti termično modificiranega lesa jelke in zelenega bora
 22. Miha Humar, Hojka Kraigher: Uvodnik
 23. Mojca Žlahtič, Nejc Thaler, Sergej Medved, Franc Pohleven, Luka Krže, Marko Željko, Boštjan Lesar, Miha Humar: Vpliv obdelave in izvedbe fasade na pojav modrenja na fasadi modelnega objekta
 24. Boštjan Lesar, Miha Humar: Vsebnost anorganskih onesnažil v lesenih ostankih slovenske pohištvene industrije
 25. Tijana Martinović, Marko Bajc, Nejc Thaler, Miha Humar, Hojka Kraigher, Barbara Kraigher: Fungal and bacterial communities in spruce wood samples exposed to outdoors environmental conditions
 26. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu
 27. Mohammad Dahmardeh Ghalehno, Babak Nosrati Sheshkal, Farhad Kool, Miha Humar, Mohsen Bahmani: Characterization of anatomical, morphological, physical and chemical properties of Konar (Ziziphus spina-christi) wood
 28. Noorollah Nazari, Mohsen Bahmani, Saleh Kahyani, Miha Humar, Gerald Koch: Geographic variations of the wood density and fiber dimensions of the persian oak wood
 29. Lukas Emmerich, Christian Brischke, Marten Sievert, Manuel S. Schulz, Anne-Cathrin Jaeger, Arne Beulshausen, Miha Humar: Predicting the outdoor moisture performance of wood based on laboratory indicators
 30. Christian Brischke, Miha Humar, Davor Kržišnik, Boštjan Lesar: Modelling the material resistance of wood. Part 2, Validation and optimization of the Meyer-Veltrup model
 31. BFestival 2021
 32. Eli Keržič, Miha Humar, Primož Oven, Viljem Vek: Development of extraction methodology for identification of extractive-compounds indexing natural durability of selected wood species
 33. Miha Humar: Vsebnost klora v lesnih ostankih slovenske pohištvene industrije
 34. Miha Humar: Škrlatnordeča slojevka - goba v barvi kardinalov
 35. Miha Humar: Topolov luskinar - goba grenkega okusa
 36. Miha Humar: Pregled registriranih biocidnih pripravkov za zaščito lesa na slovenskem tržišču
 37. Miha Humar: Smrekova obrobljenka
 38. Miha Humar: Knjiga
 39. Miha Humar, Hojka Kraigher: Monografija Trajnostna raba lesa v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi
 40. Miha Humar: Ogljena kroglica ali jagodasti skorjeder
 41. Huijun Dong, Mohsen Bahmani, Sohrab Rahimi, Miha Humar: Influence of copper and biopolymer/saqez resin on the properties of poplar wood
 42. Miha Humar, Boštjan Lesar, Nejc Thaler, Davor Kržišnik, Nace Kregar, Simon Drnovšek: Quality of copper impregnated wood in Slovenian hardware stores
 43. Miha Humar, Davor Kržišnik, Boštjan Lesar, Christian Brischke: The performance of wood decking after five years of exposure
 44. Miha Humar, Franc Pohleven, Marko Petrič: Mikroporazdelitev bakrovih pripravkov v razkrojenem impregniranem lesu
 45. Miha Humar, Franc Pohleven: Bakrovi pripravki in zaščita lesa
 46. Davood Rasouli, Mohsen Bahmani, Miha Humar: Impregnability of Paulownia and Populus wood with copper based preservatives
 47. Miha Humar, Franc Pohleven: Biotehnologija v lesarstvu
 48. Mojca Žlahtič, Ajda Pogorelčnik, Davor Kržišnik, Boštjan Lesar, Nejc Thaler, Miha Humar: Model za določanje življenjske dobe lesa listavcev
 49. Demiao Chu, Redžo Hasanagić, Atif Hodžić, Davor Kržišnik, Damir Hodžić, Mohsen Bahmani, Marko Petrič, Miha Humar: Application of temperature and process duration as a method for predicting the mechanical properties of thermally modified timber
 50. Miha Humar: Zaščita lesa danes - jutri
 51. Miha Humar, Franc Pohleven: Fungicidne lastnosti 50 let starega odpadnega zaščitenega lesa
 52. Miha Humar: Zaščita lesa pred termiti
 53. Miha Humar, Marko Petrič: Etanolamin v zaščitenem lesu
 54. Eva Blatnik, Marinka Horvat, Sabina Berne, Miha Humar, Peter Dolničar, Vladimir Meglič: Late blight resistance conferred by Rpi-Smira2/R8 in potato genotypes in vitro depends on the genetic background
 55. Jaša Saražin, Milan Šernek, Miha Humar, Aleš Ugovšek: Upogibna trdnost in togost slojnatega furnirnega lesa (LVL) iz termično modificirane in nemodificirane bukovine
 56. Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik: Moisture performance of façade elements made of thermally modified Norway spruce wood
 57. Angela Balzano, Klemen Novak, Miha Humar, Katarina Čufar: Application of confocal laser scanning microscopy in dendrochronology
 58. Swati Tamantini, Sara Bergamasco, Miha Humar, Massimo Cavalera, Manuela Romagnoli: Cellulose nano crystals (CNC) as additive for a bio-based waterborne acrylic wood coating
 59. Boštjan Lesar, Miha Humar, Primož Oven: Dejavniki naravne odpornosti lesa in njegova trajnost
 60. Miha Humar: Žoltorobi rjavopor (Phaeolus schweinitzi)
 61. Miha Humar: Sploščena pološčenka je uporabna tudi v umetnosti
 62. Miha Humar: Luskasta nazobčanka
 63. Miha Humar: Bela hišna goba
 64. Miha Humar: Jelov koreničnik - rdeča trohnoba
 65. Miha Humar: Dišeča tramovka
 66. Miha Humar: Bukov ostrigar
 67. Miha Humar: Dlakava slojevka
 68. Miha Humar: Kletna goba
 69. Miha Humar: Kopučasta lesenjača ali mrtvečevi prsti
 70. Miha Humar: Pahljačica, ena najbolj razširjenih gliv na svetu
 71. Miha Humar: Tramovka
 72. Miha Humar: Zelenkasti in zeleni zelenivec - zelena trohnoba
 73. Miha Humar: Neopazna skledica prva osvoji pogorišča
 74. Miha Humar: Nitkarice
 75. Gry Alfredsen, Christian Brischke, Brendan N. Marais, Robert F. A. Stein, Katrin Zimmer, Miha Humar: Modelling the material resistance of wood. Part 1, Utilizing durability test data based on different reference wood species
 76. Domen Finžgar, Miha Humar, Hojka Kraigher, Matej Rupel: Determining density and moisture content of the European beech (Fagus sylvatica L.) coarse woody debris from the secondary virgin forest Rajhenavski Rog
 77. Miha Humar, Daniel Žlindra, Franc Pohleven: Fixation of copper-ethanolamine wood preservatives to Norway spruce sawdust
 78. Miha Humar, Boštjan Lesar, Andreja Žagar, Angela Balzano, Davor Kržišnik: Ocena razkrojenosti lesa v Podzemni slemenski utrdbi Goli vrh
 79. Álvaro García Faura, Dejan Štepec, Matija Cankar, Miha Humar: Application of Unsupervised Anomaly Detection techniques to Moisture Content data from wood constructions
 80. Miha Humar, Angela Balzano, Davor Kržišnik, Boštjan Lesar: Assessment of wooden foundation piles after 125 years of service
 81. Viljem Vek, Angela Balzano, Ida Poljanšek, Miha Humar, Primož Oven: Improving fungal decay resistance of less durable sapwood by impregnation with Scots pine knotwood and black locust heartwood hydrophilic extractives with antifungal or antioxidant properties
 82. Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik, Angela Balzano: Analiza razkrojenega smrekovega lesa zaščitenega z biocidnim proizvodom CCB po 14 letih izpostavitve na prostem
 83. Mojca Žlahtič, Nejc Thaler, Miha Humar: Water uptake of thermally modified Norway spruce
 84. Miha Humar, Davor Kržišnik, Boštjan Lesar, Nejc Thaler, Mojca Žlahtič: Življenjska doba bukovine na prostem
 85. Miran Merhar, Miha Humar: The influence of wood modification on transfer function of a violin bridge
 86. Boštjan Lesar, Martin Zupančič, Miha Humar: Mikroskopska analiza lesa impregniranega z vodno emulzijo montana voska
 87. Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Mihaela Skrt, Danijela Šeremet, Meta Sterniša, David Farčnik, Erna Štrumbelj, Aleš Poljanšek, Nika Cebin, Lea Pogačnik da Silva, Sonja Smole Možina, Miha Humar, Draženka Komes, Nataša Poklar Ulrih: Waste streams in onion production
 88. Christian Brischke, Miha Humar, Davor Kržišnik, Boštjan Lesar: Modelling the material resistance of wood. Part 3, Relative resistance in above- and in-ground situations
 89. Marco De Angelis, Miha Humar, Davor Kržišnik, Swati Tamantini, Manuela Romagnoli: Influence of thermal modification and impregnation with biocides on physical properties of Italian stone pine wood (Pinus pinea L.)
 90. Rožle Repič, Andreja Pondelak, Davor Kržišnik, Miha Humar, Andrijana Sever Škapin: Combining mineralisation and thermal modification to improve the fungal durability of selected wood species
 91. Miha Humar, Viljem Vek, Primož Oven, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik, Eli Keržič, Miha Hočevar, Robert Brus: Durability and moisture dynamics of Douglas-fir wood from Slovenia
 92. Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik: Sorption properties of wood impregnated with the fire retardant Burnblock
 93. Boštjan Lesar, Miha Humar: Performance of iron(II)-sulphate-treated Norway spruce and Siberian larch in laboratory and outdoor tests
 94. Domen Arnič, Miha Humar, Davor Kržišnik, Luka Krajnc, Peter Prislan: Gostota lesa - metode določanja in pomen pri razvoju gozdno lesnega biogospodarstva
 95. Sónia Duarte, Lina Nunes, Davor Kržišnik, Miha Humar, Dennis Jones: Influence of zwitterionic buffer effects with thermal modification treatments of wood on symbiotic protists in Reticulitermes grassei Clément
 96. Boštjan Lesar, Miha Humar: Vrednotenje življenjske dobe lesa, zaščitenega z emulzijami voskov in bakeretanolaminskimi pripravki v tretjem razredu izpostavitve
 97. Boštjan Lesar, Miha Humar: Minimalne fungicidne in fungistatične koncentracije borovih učinkovin za kurativno zaščito lesa
 98. Boštjan Lesar, Polonca Kralj, Daniel Žlindra, Vesna Kancilija, Miha Humar: Primerjava standardnih postopkov izpiranja biocidnih učinkovin iz impregniranega lesa
 99. Boštjan Lesar, Polonca Kralj, Miha Humar: Vpliv emulzije PVA na izpiranje bora in bakra iz lesa ter na učinkovitost delovanja proti glivam razkrojevalkam lesa
 100. Nejc Thaler, Boštjan Lesar, Miha Humar: Performance of copper-ethanolamine-impregnated scots pine wood during exposure to terrestrial microorganisms
 101. Ismaeil Zahedi Tajrishi, Tarmian Asghar, Reza Oladi, Miha Humar, Masoud Ahmadzadeh: Biodegradation and micro-scale treatability pattern of loblolly Pine heartwood bioincised by Bacillus subtilis and Physisporinus vitreus
 102. Boštjan Lesar, Miha Humar: Re-evaluation of fungicidal properties of boric acid
 103. Boštjan Lesar, Franc Budija, Polonca Kralj, Marko Petrič, Miha Humar: Leaching of boron from wood impregnated with preservative solutions based on boric acid and liquefied wood
 104. Boštjan Lesar, Matjaž Pavlič, Marko Petrič, Andrijana Sever Škapin, Miha Humar: Wax treatment of wood slows photodegradation
 105. Nejc Thaler, Boštjan Lesar, Miha Humar: Correlation between brown rot decay and Pilodyn measurements
 106. David Hrastnik, Franc Budija, Miha Humar, Marko Petrič: Influence of liquefied and ccb containing liquefied wood on growth of wood decay fungi
 107. Monitoring v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu
 108. Ajda Pogorelčnik, Boštjan Lesar, Nejc Thaler, Matej Lesar, Davor Kržišnik, Aleš Ugovšek, Barbara Šubic, Gregor Rep, Miha Humar: Ali lahko z obdelavo z voski podaljšamo življenjsko dobo lesa?
 109. Boštjan Lesar, Miha Humar, Guido Hora: Onesnažila v odsluženem lesu iz reciklažnih in komunalnih podjetij
 110. Viljem Vek, Eli Keržič, Ida Poljanšek, Patrik Eklund, Miha Humar, Primož Oven: Wood extractives of Silver fir and their antioxidant and antifungal properties
 111. Miha Humar, Rožle Repič, Davor Kržišnik, Boštjan Lesar, Romana Cerc Korošec, Christian Brischke, Lukas Emmerich, Gregor Rep: Quality control of thermally modified timber using dynamic vapor sorption (DVS) analysis
 112. Ana Brglez, Barbara Piškur, Miha Humar, Jožica Gričar, Nikica Ogris: The effect of Eutypella parasitica on the wood decay of three maple species
 113. Davor Kržišnik, Boštjan Lesar, Nejc Thaler, Miha Humar: Influence of natural and artificial weathering on the colour change of different wood and wood-based materials
 114. Boštjan Lesar, Miha Humar: Borove spojine za zaščito lesa
 115. Nejc Thaler, Boštjan Lesar, Miha Humar: Izpiranje bakrovih učinkovin iz impregniranega lesa v 3. in 4. razredu uporabe
 116. Mitja Piškur, Miha Humar: Dinamika zalog ogljika v lesnih izdelkih v Sloveniji
 117. Boštjan Lesar, Martin Zupančič, Franc Pohleven, Primož Oven, Miha Humar: Vpliv širine branik hrastovine in deleža ekstraktivov na naravno odpornost proti glivam razkrojevalkam lesa
 118. Živa Krelj, Miha Humar: Kurilnost razkrojenega lesa
 119. Franc Pohleven, Miha Humar: Termiti - nevarni škodljivci tudi v Sloveniji?
 120. Vesna Tišler, Miha Humar: Lignin smrekovega lesa
 121. Mojca Žlahtič, Nejc Thaler, Miha Humar: Izbrane lastnosti sto let stare bukovine
 122. Hongyan Chen, Mohsen Bahmani, Miha Humar, Dali Cheng: Properties of wood ceramics prepared from thermo-modified poplar
 123. Viljem Vek, Ida Poljanšek, Romana Cerc Korošec, Miha Humar, Primož Oven: Impact of steam-sterilization and oven drying on the thermal stability of phenolic extractives from pine and black locust wood
 124. Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik: Tehnična in estetska življenjska doba lesa
 125. Philip B. van Niekerk, Brendan N. Marais, Christian Brischke, Luisa M. S. Borges, Magdalena Kutnik, Jonas Niklewski, David Ansard, Miha Humar, Simon M. Cragg, Holger Militz: Mapping the biotic degradation hazard of wood in Europe
 126. Romana Cerc Korošec, Boštjan Žener, Nataša Čelan Korošin, Miha Humar, Davor Kržišnik, Gregor Rep, Urška Lavrenčič Štangar: Searching for optimal measurement parameters by thermogravimetry for determining the degree of modification of thermally modified wood
 127. Aitor Barbero-López, Viljem Vek, Ida Poljanšek, Virpi Virjamo, Yeray Manuel López-Gómez, Tuomo Sainio, Miha Humar, Primož Oven, Antti Haapala: Characterisation, recovery and activity of hydrophobic compounds in Norway spruce log soaking pit water
 128. Eva Kocbek, Hector A. Garcia, Christine M. Hooijmans, Ivan Mijatović, Davor Kržišnik, Miha Humar, Damir Brdjanovic: Effects of the sludge physical-chemical properties on its microwave drying performance
 129. Boštjan Lesar, Marko Petrič, Borut Kričej, Miha Humar: Voski in njihova uporaba v lesarstvu
 130. Leila Fathi, Redžo Hasanagić, Yaghoob Iranmanesh, Mohammad Dahmardeh Ghalehno, Miha Humar, Mohsen Bahmani: Physical and chemical properties of three wild almond wood species grown in Zagros forests
 131. Jure Žigon, Urška Gradišar Centa, Maja Remškar, Miha Humar: Application and characterization of a novel PVDF-HFP/PVP polymer composite with MoO3 nanowires as a protective coating for wood
 132. Katja Kavkler, Miha Humar, Davor Kržišnik, Martina Turk, Črtomir Tavzes, Cene Gostinčar, Sašo Džeroski, Stefan Popovic, Ana Penko, Nina Gunde-Cimerman, Polona Zalar: A multidisciplinary study of biodeteriorated Celje Ceiling, a tempera painting on canvas
 133. Boštjan Lesar, Miha Humar: Anorganska onesnažila v odsluženih oknih
 134. Miha Humar: Anorganska onesnažila v odsluženemu lesu in ploščah iz dezintegriranega lesa
 135. Dennis Jones, Davor Kržišnik, Miha Hočevar, Andreja Žagar, Miha Humar, Carmen-Mihaela Popescu, Maria-Cristina Popescu, Christian Brischke, Lina Nunes, Simon F. Curling, Graham Alan Ormondroyd, Dick Sandberg: Evaluation of the effect of a combined chemical and thermal modification of wood though the use of bicine and tricine
 136. Huijun Dong, Mohammad Dahmardeh Ghalehno, Leila Fathi, Elham Gheshshare Ardestani, Miha Humar, Mohsen Bahmani: Comprehensive evaluation of hawthorn wood characteristics in relation to soil physicochemical properties
 137. Ivan Širić, Pankaj Kumar, Ebrahem M. Eid, Archana Bachheti, Ivica Kos, Dalibor Bedeković, Boro Mioč, Miha Humar: Occurrence and health risk assessment of cadmium accumulation in three Tricholoma mushroom species collected from wild habitats of central and coastal Croatia
 138. Huijun Dong, Redžo Hasanagić, Leila Fathi, Mohsen Bahmani, Davor Kržišnik, Eli Keržič, Miha Humar: Selected mechanical and physical properties of thermally modified wood after field exposure tests
 139. Miha Humar, Davor Kržišnik, Boštjan Lesar, Bruno Dujič: Monitoring a building made of CLT in Ljubljana
 140. Christian Brischke, Gry Alfredsen, Lukas Emmerich, Miha Humar, Linda Meyer-Veltrup: Durability of wood exposed above ground - experience with the bundle test method
 141. Miha Humar: Primerjalne prednosti lesene gradnje
 142. Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik: Odpornost lesa izbranih lesnih vrst na prostem
 143. Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik: Moisture performance of various wooden shingles designs tested on the Golobar cable yarding
 144. Redžo Hasanagić, Leila Fathi, Mostafa Sefidruh, Mohsen Bahmani, Miha Humar: Mechanical performance of heat-treated Norway spruce (Picea abies) wood
 145. Mehrdar Ghodskhah Daryaei, Zahra Moradi, Leila Fathi, Redžo Hasanagić, Miha Humar, Mohsen Bahmani: Material resistance and moisture dynamics of beech wood (Fagus orientalis)
 146. Demiao Chu, Redžo Hasanagić, Leila Fathi, Mohsen Bahmani, Miha Humar: Water absorption capacity and coating adhesion on thermally modified and not-modified spruce wood (blue stained or free of blue stained)
 147. Florian Zikeli, Anna Maria Vettraino, Margherita Biscontri, Sara Bergamasco, Cleofe Palocci, Miha Humar, Manuela Romagnoli: Lignin nanoparticles with entrapped Thymus spp. essential oils for the control of wood-rot fungi
 148. Boštjan Lesar, Redžo Hasanagić, Mohsen Bahmani, Miha Humar: Assessment of condition of wooden mill in Kovačevići area in Bosnia and Herzegovina
 149. Daša Krapež Tomec, Manfred Schöflinger, Jürgen Leßlhumer, Jure Žigon, Miha Humar, Mirko Kariž: Effect of thermal modification of wood on the rheology, mechanical properties and dimensional stability of wood composite filaments and 3D-printed parts