Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Jerneja Fridl: Vsebina in načela oblikovanja šolskih zemljevidov

MSc theses (41)

 1. Irma Gabrovšek: Predstavitev zavarovanih območij v Sloveniji z vidika geografskega izobraževanja
 2. Ludvik Mihelič: Problematika medpredmetnega povezovanja geografije in zgodovine v gimnazijskih učnih načrtih
 3. Mateja Langus: Uporaba večpredstavnostne kartografije pri pouku geografije
 4. Miha Hlede: Medpredmetno povezovanje geografije, slovenščine in izbirnih predmetov v osnovni šoli
 5. Uršula Dačić: Geografsko-zgodovinska učna pot po Kranju za osnovno šolo
 6. Jošt Ješelnik: Medpredmetno povezovanje geografije in zgodovine v gimnaziji na primeru velikih geografskih odkritij
 7. Sabina Grčman: Ustno ocenjevanje znanja pri pouku geografije v osnovni šoli
 8. Angelika Koncut: Tematika zamejstva pri geografiji in zgodovini v osnovni šoli
 9. Teja Volčanjk: Portfolijo učenca kot pristop k medpredmetnemu povezovanju geografije in angleščine v gimnaziji
 10. Barbara Dermastija: Slovenska diaspora v Torontu
 11. Maja Žun: Poučevanje okoljevarstvenih vsebin pri pouku geografije po načelih ekopedagogike in induktivnega vzgojnega pristopa
 12. Lea Nemec: Geografske pojmovne mreže
 13. Timotej Trček: Geografsko-zgodovinska učna pot v Žireh
 14. Martina Sirk: Uporaba zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine v osnovni šoli
 15. Miha Drobnič: Poučevanje krasa na primeru Županove jame
 16. Tina Uršič: Vključevanje koncepta trajnostnega razvoja v izobraževanje
 17. Maja Lupše: Uporaba literarnih odlomkov z geografsko vsebino pri pouku geografije
 18. Blaž Jerman: Geografsko-zgodovinska učna pot v Šmartnem pri Litiji
 19. Ana Košnjek: Gimnazijska medpredmetna ekskurzija iz zgodovine in geografije v Alpske pokrajine Slovenije
 20. Anamarija Treven: Izobraževalni potencial geodiverzitete na primeru izvirov Ljubljanice pri Vrhniki
 21. Tamara Fatur: Geografski potencial občine Pivka za postavitev centra šolskih in obšolskih dejavnosti
 22. Maša Slatnar: Sodobne migracije slovenskih študentov v Združene države Amerike
 23. Maja Sirše: Kmetije kot ponudnik izobraževalnih vsebin v lokalnem okolju
 24. Brigita Šepec: Poučevanje o migracijah in njihovih posledicah pri pouku geografije v osnovni šoli
 25. Tadej Madjar: Slovenska manjšina na Madžarskem in madžarska manjšina v Sloveniji v geografskem izobraževanju
 26. Vesna Skupek: Spoznavno usmerjen pouk geografije v srednji šoli
 27. Dan Kardum Šibila: Vpeljava mnogoterih inteligenc v pouk geografije in španščine preko slikovnih slovarjev, podprtih s tehnologijo digitalne interaktivne table
 28. Nina Ozebek: Pisno ocenjevanje znanja pri pouku geografije v osnovni šoli
 29. Katarina Jurkošek: Uporaba multimedije za kakovostno geografsko in sociološko izobraževanje
 30. Edita Marolt: Medpredmetno povezovanje geografije in angleščine na primeru Avstralije in Oceanije
 31. Patricija Pintar: Možnosti medpredmetnega povezovanja pri pouku geografije in državljanske in domovinske vzgoje ter etike v osnovni šoli
 32. Luka Ruter: Strokovne osnove za izvedbo kabinetnih in terenskih vaj pri predmetu Meteorologija in oceanografija v srednješolskem programu Plovbni tehnik
 33. Boštjan Lipar: Geografska in sociološka analiza življenja Aboriginov v Zahodni Avstraliji: primer skupnosti Tjuntjuntjara
 34. Anja Zof: Uporaba mobilnih aplikacij pri pouku geografije
 35. Katarina Lednik: Razvijanje bralne pismenosti pri pouku geografije v osnovni šoli
 36. Živa Ovsenek: Formativno preverjanje znanja s poudarkom na povratni informaciji pri pouku geografije
 37. Estera Popovič: Analiza šolskih poti na izbranih primerih v Sloveniji
 38. Nina Gorjan: Pouk geografije za učence priseljence v slovenski osnovni šoli
 39. Matic Kokošar: Evalvacija in predlog prenove kataloga znanja za geografijo za program srednje strokovno izobraževanje
 40. Rok Štrubelj: Vključenost podnebnih sprememb v pouk geografije in zgodovine v gimnaziji
 41. Žiga Dobaj: Medpredmetno povezovanje geografije in španščine kot drugega tujega jezika

Bsc theses (117)

 1. Dušan Matičič: Geografija kot maturitetni predmet
 2. Tinkara Mihačič: Komparativna analiza vertikale geografskega izobraževanja na primeru slovenskih in italijanskih manjšinskih šol
 3. Tine Marenče: Šolski film Gorski turizem in varstvo geografskega okolja ter njegova uporaba pri pouku geografije
 4. Katarina Žargi: Kakovostno preverjanje in ocenjevanje znanja pri pouku geografije
 5. Nina Leskovec: Pouk geografije in otroci s posebnimi potrebami z vidika usposobljenosti učiteljev geografije
 6. Helena Kramar: Vrednotenje uporabe kartografskih pripomočkov na različnih stopnjah srednjih šol
 7. Marjeta Rupnik: Povezanost pouka geografije z obveznimi izbirnimi predmeti z geografskimi vsebinami na nivoju osnovne šole
 8. Tina Kržišnik: Geografsko izobraževanje učencev z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti (MPPH) v osnovni šoli
 9. Anja Turk: Učne inovacije pri pouku geografije na slovenskih gimnazijah
 10. Irena Bandelj: Geografsko izobraževanje in vrednote prostora
 11. Marta Bak: Geografsko izobraževanje odraslih
 12. Polona Omejc: Geografska analiza in ocena potencialnih vplivov ustanovitve srednje šole na regionalni razvoj občine Vrhnika z okolico
 13. Urška Petek: Presoja izbora in količine podatkov pri pouku geografije na različnih stopnjah šolanja
 14. Saša Mivšek: Problemski pouk pri geografiji v prvem letniku gimnazij
 15. Mojca Podpadec: Poučevanje in vloga učitelja geografije pri delu s slepimi in slabovidnimi učenci
 16. Luka Planinc: Uporaba interneta pri poučevanju geografije
 17. Tadeja Oblak: Priprava geografsko-slovenistične ekskurzije v zadnjem triletju osnovne šole
 18. Katja Podjavoršek: Taksonomija učnih ciljev v osnovnošolskem učnem načrtu za geografijo in nadarjeni otroci
 19. Petra Potočnik: Izkustveno učenje pri pouku geografije v gimnaziji
 20. Jana Lazar: Terensko delo in priprave na maturo iz geografije
 21. Marija Repe Kocman: E-izobraževanje kot inovativni pristop v visokošolskem geografskem izobraževanju
 22. Aleša Premrl: Vzroki in posledice selitev mladih v Avstralijo
 23. Mojca Ilc Klun: Ameriški Slovenci ali Američani s slovenskimi koreninami v metropolitanskem območju Clevelanda
 24. Kristina Herakovič: Slovenci v zamejstvu v učnih načrtih in učnih gradivih pri pouku geografije in slovenščine v gimnazijah
 25. Tina Legan: Obravnava izbranih globalnih tem pri pouku geografije
 26. Mateja Stare: Avstralija in Oceanija
 27. Daniel Kastelic: Regionalnogeografski oris Južnega otoka Nove Zelandije
 28. Mateja Legan: Oceanija pri pouku geografije
 29. Jerneja Pavšič Štrukelj: Poučevanje izbranih sodobnih geografskih in socioloških procesov s pomočjo metode portofolio v gimnaziji
 30. Jerca Bogataj: Geografske in zgodovinske vsebine v izobraževalnih programih Triglavskega narodnega parka
 31. Tanja Čutura: Zgodovina didaktike geografije v Sloveniji
 32. Lea Sikošek: Možnosti terenskega dela pri pouku geografije v osnovni šoli v občini Žirovnica
 33. Julita Hribar: Geografski in sociolingvistični oris Slovencev v Avstraliji
 34. Rok Omahen: Uporaba didaktičnih iger pri pouku geografije in zgodovine v osnovni šoli
 35. Gašper Krhin: Slovenska diaspora v Avstraliji s poudarkom na območju Adelaide
 36. Aleš Bobek: Geografsko - zgodovinska ekskurzija v Italijo
 37. Katja Kotar: Medpredmetno povezovanje geografije in nemščine v gimnaziji
 38. Petra Stošić: Evropska identiteta v šoli
 39. Anja Stopar: Geografske ekskurzije v obsredozemske pokrajine
 40. Sebina Duraković: Obravnava izbranih družbenogeografskih vsebin pri pouku družboslovja
 41. Nina Rudnik: Geografija in zunanje preverjanje znanja v osnovni šoli
 42. Blanka Marinko: Vključevanje zgodovine v regionalno geografijo sveta
 43. Anita Selčan: Hidrogeografija Avstralije
 44. Lavinia Hočevar: Medpredmetno poučevanje geografije in francoskega jezika
 45. Tina Šlajpah: Kompetenčni pristop k poučevanju geografije
 46. Tomaž Pšenica: Izobraževalno poslanstvo geografije v gimnaziji
 47. Nina Federnsberg: Učna pot po Ljubečni
 48. Polonca Šeško: Razvijanje spretnosti in sposobnosti pri pouku geografije v osnovni šoli
 49. Nina Fišer: Državljanstvo in pouk geografije
 50. Ksenija Pavlin: Didaktična načela pri pouku geografije
 51. Milica Pavlović: Razvijanje veščin pri pouku geografije v srednjih šolah
 52. Tina Brlec: Urbanizacija v Avstraliji
 53. Magdalena Skuk: Učinkovita uporaba vizualnih učil pri pouku geografije v osnovni šoli
 54. Jasmina Kregar: Spletno orodje za podporo učenju srednješolcev o razlikah med občinami v Sloveniji
 55. Mojca Sladič: Didaktična analiza učbenikov za geografijo v srednjih šolah z vidika okoljevarstvenih vsebin
 56. Tamara Vidic: Ozaveščanje osnovnošolcev o ravnanju z odpadki
 57. Špela Vuga: Pouk geografije in sodelovalno učenje
 58. Anja Praprotnik: Naravna in kulturna dediščina v geografskem izboraževanju
 59. Sandra Gligorević: Izzivi prenove učnih načrtov za geografijo in sociologijo v srednješolskih programih
 60. Maja Rabič: Medpredmetno povezovanje geografije in zgodovine v gimnaziji na primeru Severne Amerike
 61. Teja Rupčič: Geografsko izobraževanje v Avstraliji
 62. Živa Ovsenek: Vpliv zaposlitvenih možnosti na emigriranje mladih
 63. Špela Intihar: Geografske značilnosti Južnih Alp na Novi Zelandiji
 64. Rok Škrlec: Geografski vidiki zdravstvenega sistema ZDA
 65. Katarina Čirič: Geografski učinki hidroenergetske izrabe reke Kolorado
 66. Damjan Truden: Vulkanizem na Severnem otoku Nove Zelandije
 67. Lara Martinčič: Finančna in gospodarska kriza v ZDA po letu 2007
 68. Miha Dovgan: Antropogeni vplivi na propadanje Velikega koralnega grebena
 69. Nina Jeromen: Izbrane grožnje biotski raznovrstnosti avstralske celine
 70. Jan Jurič: Lokacijski dejavniki razvoja Las Vegasa
 71. Mojca Žumer: Zaznavanje potresne ogroženosti pri prebivalcih ob Prelomu svetega Andreja
 72. Alen Lindič: Migracije v Avstraliji
 73. Anita Rus: Geografija mesta New York
 74. Eva Tehovnik: Spreminjanje ledenega pokrova Velikih jezer
 75. Gašper Bokal: Geografski vidiki družbenih gibanj v Združenih državah Amerike po drugi svetovni vojni
 76. Matic Bradač: Problematika staroselcev v jugovzhodnem delu Združenih držav Amerike
 77. Nina Plevnik: Vzroki in posledice požarov v Glacier National Parku
 78. Sabina Grčman: Obravnava naravnih nesreč v gimnazijah
 79. Darja Hočevar: Geografija Afrike v gimnazijskem izobraževanju
 80. Mojca Podobnik: Geografska učilnica v naravi
 81. Natalija Lavbič: Gorniška tura kot primer geografskega izobraževanja
 82. Nataša Krznar: Izzivi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev geografije
 83. Rok Vengar: Šola v naravi v Javorniškem Rovtu iz zgodovine in geografije
 84. Eva Anko: Urbana prenova mest v Združenih državah Amerike
 85. Ana Erjavec: Obravnava prometnega onesnaževanja pri pouku geografije
 86. Urša Jeran: Multikulturni in medkulturni vzgojni cilji v geografskem izobraževanju
 87. Kristina Moičević: Razvijanje medkulturne kompetence pri pouku slovenščine in geografije v gimnaziji
 88. Nika Lesjak: Geografske predstave o domači pokrajini v osnovnošolskih učilih na primeru Savinjske doline
 89. Mojca Novak: Obravnava Kitajske v slovenskih učbenikih za geografijo
 90. Darinka Vrbanac: Življenje ob Kolpi - geografska in zgodovinska učilnica v naravi
 91. Vanja Kovačič: Uvajanje in uporaba interaktivnih učnih gradiv pri pouku geografije v osnovni šoli
 92. Kika Petrović: Geografsko-zgodovinska učna pot po Ljubljani
 93. Andreja Jordan: Cilji in tehnike skupinskega dela pri pouku geografije
 94. Urša Čopar: Vključevanje geografskih vsebin v predšolsko vzgojo
 95. Mojca Mali: Hrana jutrišnjega dne: globalni izzivi in lokalni odgovori z vidika izobraževanja
 96. Boštjan Lipar: Geografski vidiki kakovosti življenja avstralskih staroselcev
 97. Rene Vudler: Problematika temnopoltega prebivalstva v ZDA po letu 1950
 98. Špela Gros: Reka Misisipi in njen vpliv na družbenogeografski razvoj
 99. Domen Mezeg: Turizem Avstralije
 100. Sanja Štefanič: Uporaba interaktivne table pri pouku geografije
 101. Vojka Robek: Medpredmetno povezovanje na primeru ekskurzije
 102. Judita Evridika Mrak: Vpliv geografskih značilnosti na turizem na Havajih
 103. Sara Gotal: Kubanska diaspora v ZDA
 104. Nina Doblekar: Vzgoja za (evropsko) demokracijo
 105. Mira Pajek: Potrjevanje učbenikov s področja geografije
 106. Nejc Capuder: Moravški osameli kras pri pouku geografije
 107. Maruša Končan: Izdelava izbranih e-gradiv v obliki pojmovnih mrež v okviru medpredmetnega povezovanja pri pouku geografije in umetnostne zgodovine v gimnaziji
 108. Nina Jarc: Geografski in sociološki vidiki mormonov v ameriški zvezni državi Utah
 109. Nina Ocvirk: Okoljevarstveni vidiki rabe mejne reke Rio Bravo del Norte/Rio Grande
 110. Andraž Pavlič: Geografski in sociološki oris izbranih staroselskih skupnosti v Kanadi
 111. Klara Janjac: Turizem na Aljaski
 112. Žan Drobnič: Geografski oris izbranih staroselskih skupnosti v Kaliforniji
 113. Špela Krušič: Doprinos geografskih znanj k projektnim aktivnostim Ekošole
 114. Sara Bezenšek: Vpliv podnebnih sprememb na Veliki koralni greben
 115. Tara Radikovič: Vpliv podnebnih sprememb na upad avstralske biotske raznovrstnosti
 116. Erazem Šetina: Vzroki in posledice kulturnega genocida na primeru avstralskih ukradenih generacij
 117. Anja Ipavec Lakner: Vzroki in posledice dviga gladine morja v izbranih državah Oceanije

Other documents (1)

 1. Tatjana Resnik Planinc, Marko Krevs, Lea Rebernik, Linda Helene Sillat, Manisha Khulbe, Karl Donert: Izzivi vključevanja digitalne humanistike v visokošolsko izobraževanje