izpis_h1_title_alt

Spretnosti izdelovanja zapiskov učencev z disleksijo : magistrsko delo
ID Lah, Nina (Author), ID Kavkler, Marija (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Košak Babuder, Milena (Co-mentor)

URLURL - Presentation file, Visit http://pefprints.pef.uni-lj.si/3412/ This link opens in a new window

Abstract
Temelj učenja predstavlja učenčeva aktivnost, to pa ne velja le za učenje doma, temveč tudi za učenje med poukom. V slovenskem prostoru še vedno močno prevladuje frontalna oblika poučevanja, ki prav tako lahko spodbuja učenčevo aktivnost, in sicer s pomočjo samostojnega izdelovanja zapiskov. Spretnost izdelovanja zapiskov izboljša učenčevo razumevanje, saj vpliva na pozornost in aktivacijo kognitivnih procesov, ustvarjeni zapiski pa so v pomoč pri ponovnem priklicu informacij. Gre za kompleksno spretnost, ki številnim učencem povzroča težave, še posebej tistim z disleksijo. Učenci z disleksijo predstavljajo eno od skupin učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Težave imajo pri poslušanju in pisanju, preusmerjanju pozornosti med poslušanjem in pisanjem kot tudi pri vzdrževanju pozornosti, pošiljanju informacij iz dolgoročnega spomina v delovnega in posledično pri povezovanju predznanja z novim znanjem. Osrednji cilj tega raziskovalnega dela je, dobiti vpogled v razlike pri samostojnem izdelovanju zapiskov med učenci z disleksijo in učenci brez disleksije. Prav tako smo želeli raziskati, kaj je vzrok, da nekateri učitelji od učencev zahtevajo, nekateri pa ne zahtevajo samostojnega izdelovanja zapiskov. V raziskavi je sodelovalo 53 učencev z disleksijo, usmerjenih v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, in 53 učencev brez disleksije, ki obiskujejo tretje triletje redne osnovne šole. V raziskavo je bilo vključenih 58 osnovnošolskih učiteljev naravoslovja in/ali biologije. Podatke, ki se navezujejo na učence, smo pridobili s pomočjo petih preizkusov oz. dejavnosti, podatke v zvezi z učitelji pa s pomočjo anketnega vprašalnika. Pri obdelavi podatkov so bile uporabljene metode za deskriptivno analizo podatkov in bivariatno sklepno statistično analizo. Ugotovili smo, da učenci z disleksijo ustvarijo manj kakovostne zapiske kot učenci brez disleksije. Učenci z disleksijo zapišejo manj pomembnih in dodatnih informacij, prav tako pri zapisovanju ne uporabljajo metod, ki so v pomoč pri izdelovanju zapiskov in pri kasnejšem učenju. To so metode uporabe krajšav in simbolov, označevanja pomembnih in manjkajočih informacij, parafriziranja vsebine in grupiranja informacij. Rezultati obeh skupin učencev so se prav tako statistično pomembno razlikovali v zapomnitvi in priklicu slišanih informacij, saj so učenci z disleksijo dosegli manj točk pri testu znanja. Iz rezultatov, ki se navezujejo na skupino osnovnošolskih učiteljev biologije in/ali naravoslovja, je razvidno, da se le-ti najpogosteje poslužujejo frontalne oblike poučevanja, vendar večina pri tem od učencev ne zahteva samostojnega izdelovanja zapiskov. Kot glavni razlog za to navajajo, da so zapiski učencev zelo pomanjkljivi. Na drugi strani pa učitelji, ki od učencev zahtevajo samostojno izdelovanje zapiskov med njihovo učno uro, poudarjajo, da so učenci tako bolj miselno aktivni in si posledično zapomnijo več informacij. Na podlagi omenjenih rezultatov smo dobili vpogled v trenutno stanje v zvezi z izdelovanjem zapiskov osnovnošolskih učencev z disleksijo in učenci brez disleksije, kar je prvi korak vsake kakovostne pomoči ne le učencem z disleksijo, temveč vsem učencem.

Language:Slovenian
Keywords:zapiski, izdelovanje zapiskov, učenci z disleksijo, kognitivne učne strategije
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:PEF - Faculty of Education
Year:2016
Publisher:[N. Lah]
Number of pages:134 str.
UDC:37.091.322.7:616.89-008.434.5(043.2)
COBISS.SI-ID:10965833 This link opens in a new window
Publication date in RUL:11.04.2016
Views:975
Downloads:184
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Note taking skills of studenst with dyslexia
Abstract:
The foundation of learning is represented by pupil's activity, not only at home, but also during lessons. The Slovenian area is still heavily dominated by frontal methods of teaching, which can promote pupils' activity by means of making notes. The skill of making notes improves pupil's understanding because it affects attention and activation of cognitive processes and the notes created are helpful in recalling information. It is a complex skill that causes problems for many pupils, especially those with dyslexia. Pupils with dyslexia constitute one of the groups of pupils with deficits in certain areas of learning. They have problems with listening and writing, diverting attention between listening and writing as well as in the maintenance of attention, the transmission of information from long-term memory in the working memory and, consequently, connecting prior knowledge with new knowledge. The main objective of this research is to gain insight into the differences in making notes among pupils with dyslexia and those without it. Also, we wanted to explore why some teachers ask pupils to make notes and some do not. The study involved 53 pupils with dyslexia who are in program with special curriculum and additional professional assistance, and 53 pupils without dyslexia who attend third triad of regular primary school. The study included 58 primary school teachers of Science and/or Biology. Data relating to the pupils was obtained with five tests or activities, and data relating to teachers was obtained by using a questionnaire. A descriptive data analysis and a bivariate final statistical analysis were used as data processing methods. We found that pupils with dyslexia produce less quality notes as those without dyslexia. Pupils with dyslexia write less of significant and additional information, also they do not use methods that are helpful in making notes and subsequent learning. These are methods of using abbreviations and symbols, marking important and missing information, paraphrasing the content and grouping of information. The results of both groups of pupils were also statistically significantly different in remembering and recalling the audio information, as pupils with dyslexia achieved fewer points in a test. From the results, which relate to a group of primary school teachers of Biology and/or Science, it is clear that they frequently use frontal method of teaching, but most of them do not require making notes from pupils. The main reason, according to them, is the fact that pupils' notes are very deficient. On the other hand, teachers who ask pupils to make notes during their lessons, emphasize that the pupils are more mentally active and, consequently, they remember more. Based on these results, we have gained an insight into the current situation in relation to the making of notes by primary school pupils with dyslexia and without it, which is the first step of every quality assistance not only to pupils with dyslexia, but for all pupils.

Keywords:pupils with dislexia

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back