izpis_h1_title_alt

Modeliranje hidrodinamičnih, oceanografskih in okoljskih spremenljivk ter koncentracij živega srebra v morskem okolju : doktorska disertacija
ID Sirnik, Nataša (Author), ID Žagar, Dušan (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Četina, Matjaž (Co-mentor)

.pdfPDF - Presentation file, Download (11,87 MB)
MD5: E59E48B7427A267BD75D463F45478C64
PID: 20.500.12556/rul/14fbf2e5-586a-4472-9a8b-4087ae62d280

Abstract
Onesnaženost voda velja za enega ključnih ekoloških problemov današnjega časa. V Sloveniji in Sredozemlju je v rekah in morju poleg običajnih onesnaževal v visokih koncentracijah prisotno tudi živo srebro. Kot del reševanja problema onesnaženosti voda pri nas in v svetu razvijamo matematične modele, s katerimi je možno določiti obseg onesnaženja in možnosti sanacije. Model PCFLOW3D je 3D baroklini matematični model, ki ponuja možnost modeliranja hidrodinami čnih in nekaterih okoljskih spremenljivk v realnem času. V okviru disertacije smo model PCFLOW3D nadgradili z dvema konceptualnima pelagičnima modeloma za nižji del prehranjevalne verige, s konceptualnim bentoškim modelom mineralizacije organske snovi v sedimentih, z empiričnim modelom valovanja za Tržaški zaliv in z empiričnimi modeli za določanje skalarnih polj nekaterih okoljskih spremenljivk ter zvrsti živega srebra v Sredozemskem morju. Pri razvoju konceptualnih modelov smo se opirali predvsem na deli Crispi in sod. (2002) in Fennel in sod. (2006), pri razvoju empiričnih modelov pa smo uporabili metodi modelnih dreves (program Weka) in ANFIS kombinacijo mehke logike in nevronskih mrež (program Matlab Fuzzy Logic Toolbox). Nadgrajeni model PCFLOW3D ponuja možnost kvantitativnega modeliranja fosfatov, nitratov, amoniaka, kisika, zooplanktona, koncentracije klorofila-a in dveh velikostnih razredov fitoplanktona in detrita. Med procesi v vodnem stolpcu upošteva mineralizacijo detrita, nitrifikacijo, agregacijo manjših delcev v večje ter izmenjavo kisika med vodo in atmosfero. Bentoški model je namenjen določanju vpliva procesov mineralizacije organske snovi v sedimentih (aerobne respiracije, nitrifikacije in denitrifikacije) na vrednosti spremenljivk v vodnem stolpcu. Kombinirani bentoško-pelagični model omogoča ekološko modeliranje odprtih in priobalnih morij ter celinskih voda, z nekaj popravki pa ga lahko uporabljamo tudi za modeliranje kroženja ogljika ali drugih elementov. Empirični model valovanja za Tržaški zaliv ponuja možnost napovedi povprečne in vrčne periode valov, povprečne in maksimalne višine valov, srednje smeri potovanja valov in razpršenosti valov pri vršni periodi. Vhodne spremenljivke so pretekle vrednosti hitrosti in smeri vetra, sunkov vetra, privetrišča ter hitrosti in smeri tokov v vrhnjem sloju morja; iz meteorološke napovedi vhodnih spremenljivk lahko značilne vrednosti valov napovemo za poljubno število ur vnaprej. Rezultati modela so primerljivi z rezultati fizikalnih modelov valovanja, če jih uporabimo v priobalnih območjih s kompleksnimi hidrodinamičnimi in meteorološkimi pogoji. Model valovanja lahko v prihodnje uporabimo za modeliranje vpliva valovanja na resuspenzijo sedimentov z dna ter s tem povezanih sprememb koncentracije na delce vezanih onesnaževal v vodnem stolpcu in v sedimentih Tržaškega zaliva. Empirični modeli za določanje skalarnih polj konduktivnosti, transmisije in kisika v Sredozemskem morju so zelo dobro ocenjeni (r t 1.0); primarno so namenjeni natančnejšemu določanju koncentracije zvrsti živega srebra, ki je od njih odvisna. Empirični modeli za določanje skalarnih polj celokupnega, elementarnega, reaktivnega, monometil in dimetil živega srebra v Sredozemskem morju so slabˇse ocenjeni, iz strukture modelov pa lahko zaključimo, da na koncentracijo zvrsti živega srebra v Sredozemskem morju najbolj vplivajo koncentracija kisika, prisotnost delcev organske snovi in intenziteta svetlobe. Podobni empiriˇcni modeli za določanje koncentracije živega srebra v vodnem okolju, ki jih v prihodnje lahko razvijemo z orodji mehkega računanja ali z drugimi naprednejšimi metodami umetne inteligence, ponujajo v kombinaciji s konceptualnim bentoško-pelagičnim modelom in ostalimi moduli modela PCFLOW3D možnost določitve skalarnih polj zvrsti živega srebra v Sredozemskem morju ali na drugih območjih s podobno problematiko.

Language:Slovenian
Keywords:gradbeništvo, disertacije, oceanografija, ekološko modeliranje, živo srebro, nižji del prehranjevalne verige, valovi, matematični model PCFLOW3D, Sredozemsko morje, Tržaški zaliv
Work type:Dissertation
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:FGG - Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:[N. Sirnik]
Year:2011
Number of pages:XXXII, 309 str.
PID:20.500.12556/RUL-31799 This link opens in a new window
UDC:519.87:504.054:532.05(262.3)(043.3)
COBISS.SI-ID:5433953 This link opens in a new window
Publication date in RUL:09.07.2015
Views:4161
Downloads:506
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Modelling the hydrodinamic, oceanographic and environmental variables in marine environment with emphasis on mercury concentrations
Abstract:
Today, water pollution is considered to be one of the major ecological problems. In Slovenia and the Mediterranean, mercury, among other pollutants, is present in high concentrations. One of the ways to tackle the problem of water pollution is to use mathematical models that can help in determining the level of pollution and the possible ways of sanitation. The PCFLOW3D model is a 3D baroclinic mathematical model, which enables us to model hydrodynamic and some environmental variables in real time. In the dissertation, the PCFLOW3D model was upgraded with two conceptual pelagic models for the lower trophic level, with a conceptual benthic model of organic matter mineralization in sediments, with an empirical wave model for the Gulf of Trieste and with empirical models for scalar fields of certain environmental variables and of the concentrations of mercury species in the Mediterranean region. The two lower trophic level models were based primarily on Crispi et al. (2002) and Fennel et al. (2006). The empirical models were generated using two artificial intelligence tools, namely model trees (Weka software) and the ANFIS combination of fuzzy systems and neural networks (Matlab Fuzzy Logic Toolbox software). With the upgraded PCFLOW3D model it is possible to quantitatively model the concentration of phosphates, nitrates, ammonium, dissolved oxygen, zooplankton, chlorophyll-a and two size classes of phytoplankton and detritus. Among the processes in the water column it takes into account the mineralization of detritus, nitrification, aggregation of smaller organic particles into larger ones and the exchange of oxygen between water and atmosphere. The benthic model is designed to determine the impact of aerobic mineralization, nitrification, and denitrification in sediments on the concentration of environmental variables in the water column. The combined benthic-pelagic model enables us to simulate the biogeochemical cycling of the listed variables in open oceans, on continental margins and in continental waters, and, with only little additional upgrade, it can be used to model the carbon cycle or the cycle of other important elements or complexes. The empirical wave model for the Gulf of Trieste forecasts average and peak wave period, average and maximum wave height, mean direction of wave propagation and spread at peak period. The input variables are: past values of wind speed and direction, fetch, speed, and direction of currents in the top water layer; from the meteorological forecast of the input variables waves can be forecasted even 72 hours ahead. The results of modelling are comparable with those of physical wind-wave models, if used in near shore sites with complex hydrodynamic and meteorological conditions; above all the forecast of wave height can be used well with r t 0.95. In future, the model can be used to quantify the impact of waves on the resuspension of sediments and the consecutive change in concentration of mercury species in the water column of the Gulf of Trieste. Empirical models for scalar fields of conductivity, transmission and dissolved oxygen concentration in the Mediterranean Sea are very well correlated with measurements (r t 1.0). These models can be used for a more accurate determination of concentrations of mercury species in the water column which depends on them. The empirical models for scalar fields of total, elementary, reactive, monomethyl and dimethyl mercury in the Mediterranean Sea are estimated as worse, but from the structure of the model trees it can be concluded that the concentration of mercury species in the Mediterranean Sea is most influenced by the concentration of dissolved oxygen, the concentration of organic matter and light intensity. In future, similar empirical models for the determination of mercury species concentration in water compartments can be generated with other artificial intelligence tools, among which the methods which combine induction and deduction seem most suitable. The combination of such models and the benthic-pelagic conceptual PCFLOW3D model can be used to determine the scalar fields of mercury species in the Mediterranean Sea or in other water compartments with similar pollution problems.

Keywords:civil engineering, doctoral thesis, oceanography, ecological modelling, mercury, lower trophic level, waves, mathematical model PCFLOW3D, Mediterranean Sea, the Gulf of Trieste

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back