izpis_h1_title_alt

Svilena nit v presečišču oblikovanja in umetnosti
ID Ekart, Katarina (Author), ID Jenko, Marija (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Berčič, Rebeka Luciana (Comentor), ID Rijavec, Tatjana (Comentor)

.pdfPDF - Presentation file, Download (50,67 MB)
MD5: 0121573ECA47CC4F6166E2A7E840EAEE

Abstract
V magistrskem delu je poudarek na povezovanju različnih področij, kot so oblikovanje, uporabne instalacije in tekstilna umetnost. V tem delu je bila svila ključna kot izrazno sredstvo, saj je zaradi svojega izvora in trajnostne narave predstavljala občutljiv, a izrazno bogat element, ki se je vklapljal v filozofijo biorealizma. Svilena koprena je povezovala notranje prostore z naravnim okoljem in ustvarjala "naravno" vzdušje. Osrednji cilj je bil ustvariti umetniške in uporabne svilene izdelke hkrati, ki so bili rezultat interdisciplinarnega sodelovanja različnih deležnikov. V magistrskem delu smo poudarjali pomen in vpliv prostora na naše zaznavanje, prav tako pa smo predstavili glavne akterje, od katerih smo črpali navdih za nadaljnje delo. Vstop v katerikoli prostor sproži kompleksno reakcijo, ki združuje različne čutne dražljaje, kot so barve, oblike, teksture, svetloba in sence. Prostorski svileni izdelki so združevali vse te abstraktne likovne elemente, ustvarjali občutek celovitosti in prijetnega vzdušja, kar je bil osrednji cilj združenega oblikovanja in umetnosti v tem delu. Pomembno je bilo ponovno razmisliti o tekstilu kot materialu za raziskovanje na obeh področjih, da bi odprli vrata nekaterim novim oblikam ustvarjalnega razmišljanja. Razvoj novih oblik in pristopov skozi različne tehnike in materiale, ne samo svilene, je inovativno vplival tako na umetniško kot na oblikovalsko ustvarjanje. S poudarkom na tekstilu kot ključnem elementu v prostoru so bili ustvarjeni vzorci in teksture s kulturno (in morda enkrat zgodovinsko) vrednostjo. V okviru magistrskega dela smo razvili dve idejni zamisli: ambientalni mobile in ploskovno svileno kopreno, iz katere smo oblikovali uporaben izdelek z možnostjo nadaljnjega "odprtega" oblikovanja uporabnika. Oba izdelka pripadata tako imenovani funkcionalni umetnosti, ki nastaja na presečišču med umetnostjo in oblikovanjem. Mobile, izdelan s 3D-tiskom, je zmožen ustvariti posebno vzdušje v različnih prostorskih kontekstih v smislu naravnega senzorja počutja - zaznava okoljske pogoje, kot sta naprimer svetloba in gibanje ter na podlagi tega prilagaja svojo fluidnost in interakcijo s prostorom, kar lahko pozitivno oziroma meditativno vpliva na počutje ljudi. Svilena koprena je tekstilija, ki omehča in preoblikuje prostor, ker prepušča svetlobo in kot tekstil, ki dopolnjuje prostor s svojimi teksturnimi lastnostmi. Celotna metodologija magistrskega dela je vključevala več faz: analizo prostora in obstoječih elementov v njem, oblikovanje, vizualizacijo in pripravo datotek za izvedbo 3D-tiska nosilnih oblik za svilo, fazo ploskovnega zapredanja sviloprejk neposredno na prostorskih oblikah, virtualno in dejansko umestitev končnih izdelkov v različne prostore ter njihove fotografske predstavitve.

Language:Slovenian
Keywords:svila, naravni material, biorealizem, tekstilna umetnost, prostor, interdisciplinarnost, instalacija.
Work type:Master's thesis/paper
Organization:NTF - Faculty of Natural Sciences and Engineering
Year:2023
PID:20.500.12556/RUL-151836 This link opens in a new window
Publication date in RUL:21.10.2023
Views:708
Downloads:48
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Silk thread at intersection of design and art
Abstract:
The master's work focuses on the integration of different fields, such as design, practical installations and textile art. In this work, silk was central as a means of expression because its origin and sustainable nature make it a delicate yet expressive element that fits the philosophy of biorealism. The silk curtain connected the interiors with the natural environment, creating a "natural" atmosphere. The central goal was to create simultaneously artistic and useful silk products, the result of an interdisciplinary collaboration between different actors. In the master's thesis we highlighted the importance and influence of space on our perception and introduced the main actors from which we drew inspiration for further work. Entering a space triggers a complex response that combines different sensory stimuli such as colors, shapes, textures, light and shadows. The spatial silk products combine all these abstract art elements and create a sense of wholeness and a pleasant atmosphere, which was the central goal of combining design and art in this work. It was important to rethink textiles as a research material in both fields to open the door to new forms of creative thinking. The development of new forms and approaches through different techniques and materials, not only silk, had an innovative impact on artistic and design creation. With the emphasis on textiles as a key element in space, patterns and textures with cultural (and perhaps historical) value were created. As part of the master's thesis, we developed two conceptual ideas: an ambient mobile and a flat silk veil, from which we created a useful product with the possibility of further "open" design for the user. Both products belong to the so-called functional art, created at the intersection of art and design. The mobile, made with 3D printing, is able to create a special atmosphere in different spatial contexts in the sense of a natural sensor of well-being - it perceives environmental conditions such as light and movement and, based on this, adjusts its fluidity and interaction with the space, which can have a positive or meditative effect on the well-being of the person. A silk veil is a textile that softens and transforms a space because it allows light to pass through and, as a textile, complements the space with its structural properties. The entire methodology of the master's thesis included several phases: Analysis of the space and the elements present in it, design, visualization and preparation of files for the implementation of 3D printing of support forms for silk, the phase of two-dimensional inclusion of silkworms directly on the spatial forms, virtual and actual placement of the finished products in different spaces and their photographic presentation.

Keywords:silk, natural material, biorealism, textile art, space, interdisciplinary, installation

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back