izpis_h1_title_alt

Pojem sodne odločbe po prenovljeni Uredbi Bruselj I bis : magistrsko diplomsko delo
ID Simčič, Gregor (Author), ID Kramberger Škerl, Jerca (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (994,66 KB)
MD5: 9EB71258DC3956C830863D68EF808A7F

Abstract
Evropska unija je v preteklih desetletjih s svojimi večkratnimi širitvami postala zveza 28-tih držav članic, po izstopu Velike Britanije v letu 2020 se je ta številka znižala na 27. Nastal je približno 500-milijonski trg, na katerem delujejo vsa večja svetovna podjetja s svojimi podružnicami. Osnovna načela, na katerih temelji delovanje takšne zveze držav, so načela prostega pretoka ljudi, blaga, storitev in kapitala. Tem načelom so evropski zakonodajalci dodali še načelo prostega pretoka sodnih odločb z namenom nemotenega delovanja notranjega trga EU. Glede na velikost trga mora njegovo delovanje potekati nemoteno v duhu čim večjega gospodarskega razcveta, še posebej v času pozitivnih ekonomskih kazalnikov. Že zelo zgodaj se je pokazalo, da je potreba po pravni varnosti izjemno pomembna, v prid čemur govorijo instrumenti, ki so se razvili že pred leti in to dolgo pred tem, ko je Slovenija postala polnopravna članica Evropske Unije. Delovanje tako velike zveze potrebuje ustrezne instrumente, ki zagotavljajo visoko raven pravne varnosti za udeležence pravnih razmerij, hitro pravno varstvo in hkrati tudi visoko raven zaščite udeležencev, proti katerim se ti postopki izvajajo. Prepustitev vsaki državi članici, da bi pravne postopke urejala po svojih nacionalnih pravilih, je lahko zelo zamudno, hkrati pa tudi nevarno, saj se pravni redi med državami članicami oz. njihova učinkovitost v posameznih državah močno razlikujejo. Evropski zakonodajalec to poskuša reševati z enotnimi orodji, s katerimi so postopki učinkovitejši, hitrejši in še vedno zagotavljajo visoko raven pravne varnosti. V ta namen so bile v preteklih letih sprejete številne uredbe, ki skrbijo za red in učinkovitost na področju zagotavljanja ustreznega pravnega varstva ter poenotenje procesnih pravil v čezmejnih sporih. Uredbe v državah članicah veljajo neposredno in se posamezniki nanje lahko sklicujejo v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi. Najpomembnejša uredba, ki ureja področje evropskega procesnega prava na ravni Evropske Unije, je zagotovo Uredba Bruselj I bis, ki je pred leti doživela temeljito prenovitev in postala enotno orodje na področju civilnih postopkov, kjer se zahteva priznanje in izvršitev sodnih odločb, ki so izdane v drugih državah članicah v civilnih in gospodarskih zadevah. Uredba Bruselj I bis ni edini instrument, s katerim se dosega namen izvršitve odločb, uporabljajo tudi drugi instrumenti, ki omogočajo upnikom ustrezna zavarovanja na področju izvršilnih postopkov, ki se odvijajo v drugih državah članicah. Te uredbe bodo v nadaljevanju magistrskega diplomskega dela omenjene v delu, ki se nanaša na opis zavarovalnih ukrepov ter opis postopka priznanja in izvršitve sodnih odločb, izdanih v drugih državah članicah. Poudarek magistrskega diplomskega dela bo na prenovljeni Uredbi Bruselj I bis, saj, kot že prej omenjeno, predstavlja enega najpomembnejših instrumentov na področju evropskega civilnega procesnega prava.

Language:Slovenian
Keywords:Evropska unija, priznanje in izvršitev sodnih odločb, prost pretok sodnih odločb, Uredba Bruselj I bis, evropsko civilno procesno pravo
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:PF - Faculty of Law
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:[G. Simčič]
Year:2022
Number of pages:43 str.
PID:20.500.12556/RUL-141194 This link opens in a new window
UDC:341.9(4)(043.2)
COBISS.SI-ID:124485891 This link opens in a new window
Publication date in RUL:24.09.2022
Views:850
Downloads:44
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:The concept of court judgment under the revised version of the Brussels I bis Regulation
Abstract:
Over the past decades, the European Union has become a union of 28 Member States through its multiple enlargements, and after the UK left in 2020, that number has dropped to 27. A market of about 500 million inhabitants has been created, comprising the activities of all major global enterprises and their subsidiaries. The basic principles on which the functioning of such a union of states is based are the principles of the free movement of people, goods, services, and capital. To these principles, European legislators have added the principle of the free movement of judgments with the aim of a smooth functioning of the EU internal market. Considering the size of this market, its functioning must proceed smoothly in terms of maximizing economic prosperity, especially at a time of positive economic indicators. It became clear very early that the need for legal security was of the utmost importance. For this purpose, legal instruments were developed long before Slovenia became a full member of the European Union. The operation of such a large association needs appropriate instruments to ensure a high level of legal security for the parties in legal relationships, prompt legal protection and, at the same time, a high level of protection for the participants against whom these proceedings are conducted. Leaving it to each Member State to regulate legal proceedings according to its own national rules can be very time-consuming and risky, as the legal orders of different Member States and their effectiveness vary greatly. The European legislator is trying to address this matter with common instruments that make procedures more efficient and faster, yet still ensure a high level of legal security. To this end, several regulations have been adopted in recent years to ensure order and efficiency, legal security and the unification of procedural rules. Regulations as such are directly applicable in the Member States and can be invoked by individuals in proceedings before courts and other state authorities. The most important regulation governing the field of European procedural law at the European Union level is certainly the revised version of the Brussels I bis Regulation, which underwent significant changes years ago and became an important tool in civil proceedings dealing with the recognition and enforcement of judgements issued in other Member States in civil and commercial matters. This is not the only instrument to achieve the purpose of enforcing decisions; in addition to the above-mentioned Regulation, other instruments are used to provide creditors with adequate security in the field of enforcement proceedings conducted in other Member States. These regulations are described in the part of the master's thesis relating to the description of protective measures and the description of the procedure for the recognition and enforcement of judgments issued in other Member States. The master's thesis further focuses on the revised Brussels I bis Regulation, which represents one of the most important instruments in the field of the European civil procedural law.

Keywords:European Union, recognition and enforcement of judgments, free movement of judgments, Brussels I bis Regulation, European Civil Procedure

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back