izpis_h1_title_alt

Primerjava računalniške in ročne simulacije ortodontskih premikov zob pri snemnih folijah : diplomsko delo
Budja, Barbara (Author), Primožič, Jasmina (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, Hren, Doroteja (Co-mentor), Lampe, Tomaž (Reviewer)

.pdfPDF - Presentation file, Download (2,28 MB)

Abstract
Uvod: Čeljustna ortopedija se prvotno ukvarja z zdravljenjem malokluzije otrok in najstnikov, vendar se je zaradi ozaveščanja ljudi o pomenu ustnega zdravja v zadnjih desetletjih razširila tudi na odrasle. Predvsem odrasli pacienti se odločajo za zdravljenje malokluzij z uporabo snemnih folij. Za odpravo malokluzije se uporabljajo različni premiki zob, ortodontski aparati in tudi tehnologije izdelave ortodontskih aparatov. Namen: V diplomskem delu želimo opisati posamezne premike zob za doseganje idealne okluzije in odpravo malokluzij, kot so odprti, globoki in križni griz, tesno stanje, zapiranje vrzeli, ter malokluzije razreda II in III z uporabo snemnih folij. Prav tako pa želimo predstaviti dva postopka izdelave snemne folije. Prvi je postopek izdelave mavčnega set-upa, s katerim se je začel razvoj snemnih folij, drugi pa sodobni način izdelave digitalnega set-upa. Nato smo za primerjanje obeh set-upov uporabili tehnologijo računalniškega prekrivanja. Namen dela je ugotoviti učinkovitost zdravljenja in doseganje idealne okluzije z uporabo snemnih folij ter potrditi ali ovreči hipotezo. Hipoteza: Med ročno in računalniško simulacijo premikov zob so razlike. Metode dela: Uporabili smo dve metodi dela. Prva, ki prevladuje v diplomskem delu, je deskriptivna metoda zbiranja in pregleda literature. Glavni vir so strokovne knjige v angleškem jeziku, znanstveni članki in knjige v elektronski obliki, ki so bili dosegljivi s pomočjo Centralne medicinske knjižnice, spletnih brskalnikov in spletnih strokovnih baz, kot so: Google Scholar, Cobiss, ScienceDirect, PubMed itd. Druga metoda pa je opis in izdelava starejšega in sodobnega načina simulacije premikov zob ter oblikovanje snemne folije. Sodoben postopek izdelave smo začeli z načrtovanjem zdravljenja v računalniško podprtem programu in nadaljevali z SLA-izdelavo modela. Pri starejšem načinu pa smo se lotili ročne izdelave mavčnega set-upa. Uporabili smo tudi metodo računalniškega prekrivanja, pri kateri smo primerjali ročni in virtualni set-up. Rezultati: Za primerjavo smo izdelali mavčni in digitalni set-up z enakim načrtom zdravljenja. Tako smo na modelu ekstrahirali spodnji levi nadštevilčni premolar in pri izdelavi set-upa uskladili potek mediane linije ter dosegli okluzijo razreda I. Ker je tveganje za nenadzorovan premik zoba v vrzel veliko, smo na virtualnem modelu še dodatno načrtovali kompozitne naslonke, s katerimi bi zmanjšali tveganje za nastanek nenadzorovanega nagiba. Dokončani mavčni set-up smo dublirali in nato izlili, za digitalni set-up pa izdelali model s postopkom stereolitografskega 3D tiskanja. Nato smo z optičnim 3D bralnikom zajeli podatke mavčne površine ročnega set-upa in oba virtualna modela prenesli v program za računalniško prekrivanje. Rezultati so pokazali odstopanje med njima. Razprava in zaključek: Doseganje idealne okluzije z uporabo snemnih folij je omejena na lažje malokluzije, kot so zmerno tesno stanje in odprti griz ter zapiranje manjših diastem. Zahtevnejše in obsežnejše malokluzije zahtevajo dodatno uporabo pomožnih ortodontskih elementov in elastik, vendar pa to področje še ni dovolj raziskano. Znanstveniki si prizadevajo za izboljšanje snemnih folij pri premikih zob in tudi pri izdelavi. Zato smo v drugem delu primerjali mavčni in digitalni set-up, ki je v več pogledih primernejši in ima bistvene prednosti pred mavčni. S tehnologijo računalniškega prekrivanja smo to trditev še dodatno potrdili, saj so med njima odstopanja, ki so posledica večkratnega izlivanja mavca in njegove dimenzijske spremembe.

Language:Slovenian
Keywords:diplomska dela, laboratorijska zobna protetika, ortodontski aparati, malokluzija, biomehanika premikov zob, snemne folije, kompozitne naslonke, simulacija ortodontskih premikov zob, tehnika računalniškega prekrivanja
Work type:Bachelor thesis/paper (mb11)
Tipology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:ZF - University College of Health Studies
Year:2020
Publisher:[B. Budja]
Number of pages:49 str., [1] str. pril.
UDC:616.31
COBISS.SI-ID:14398467 Link is opened in a new window
Views:272
Downloads:133
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only to logged in users.
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Comparison of virtual and plaster set-up for orthodontic tooth movement with removable aligners : diploma work
Abstract:
Introduction: Orthodontists treat child and teenager malocclusion, but has expanded to include adults in recent decades due to raised awareness of the importance of oral health. Mainly adult patients choose to treat malocclusions using aligners. Different tooth movements, orthodontic appliances and technologies for the production of orthodontic appliances are used to eliminate malocclusion. Purpose: In the diploma thesis, we aim to describe individual tooth movements to achieve ideal occlusion and elimination of malocclusions, such as open, deep and cross bite, crowding, closing gaps, and class II and III malocclusions using aligners. We also want to introduce two forming techniques of aligners. The first one is the forming technique of a plaster set-up, which started the development of aligners, and the second is the modern forming technique of digital set-up. For the comparison of both set-ups, we then applied computer overlay technology. The purpose of the diploma thesis is to determine the efficacy of the treatment and to achieve the ideal occlusion by using aligners and confirm or disprove the hypothesis. Hypothesis: Differences exist between manual and digital simulations of tooth movements. Methods: We applied two methods. The dominating one is a descriptive method of collecting and reviewing the literature. The primary source were English-language professional books, scientific articles and electronic books, which have been made available through the Central Medical Library, web browsers and online professional databases, such as Google Scholar, Cobiss, ScienceDirect, PubMed, etc. The second method is a description and creation of an older and modern way of simulating tooth movements and designing an aligner. We began the modern digital set-up by designing treatment in the computer-aided program and continued by producing an SLA model. In the older method, we started making a plaster set-up manually. We also applied a computer overlay method to compare manual plaster and virtual set-ups. Results: For comparison, we made plaster and digital set-up under the same treatment plan. Thus, we extracted the lower-left redundant premolar on the model and, when making the set-up, harmonised the course of the median line and achieved class I occlusion. Since the risk of uncontrolled tooth movement into the gap is high, we additionally designed composite attachments to reduce the risk of uncontrolled tipping. The completed plaster set-up was duplicated and then poured, and a model was created for the digital set-up using the stereolithographic 3D printing process. Then, we scanned the data of the gypsum surface of the manual set-up using a 3D scanner and transferred both virtual models to a computer overlay program. The results indicated a discrepancy between the two. Discussion and conclusion: Achieving ideal occlusion by applying aligners is limited to lighter malocclusions, such as crowding and open bite and closure of smaller diastema. More complex and extensive malocclusions require the additional application of ancillary orthodontic elements and elastics, but this area has not been sufficiently explored. Scientists are working to improve the aligners in the tooth movement and to advance the manufacturing process. Therefore, in part two, we compared the gypsum and digital set-up, which in many ways is more appropriate and has significant advantages over gypsum. With the use of computer overlay technology, we have further confirmed this thesis, since there are deviations between them, which are the result of multiple pouring of plaster and its dimensional change.

Keywords:diploma thesis, laboratory dental prosthetics, orthodontic appliances, malocclusion, biomechanics of tooth movements, aligners, composite attachments, simulation of tooth movements, computer overlay technique

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back